[es en fr gr ha po pt ro ru sl tr bu ca ch Arabic]

La Paz, 12 Ago (PL) El presidente boliviano, Evo Morales, calificó hoy las fuerzas políticas del país, independientemente de su orientación, de unirse para servir a la gente y trabajar por el bien común.

En un acto de creación por 137 años de la provincia Gran Chaco, en el sur, el Presidente consideró que las autoridades locales y los departamentos deben trabajar juntos al servicio de sus comunidades, sin importar el partido o afiliación ideológica a la que pertenecen.

"Una cosa son las elecciones, hay propuestas diferencias, pero ganaron, y ganaron (es) necesaria para unirse a nosotros para satisfacer las demandas de la población", dijo.

Morales describió como tema sagrado de la necesidad de unidad entre los distintos poderes regionales para contribuir al popular servicio.

"Esta tarea, esta misión, esta responsabilidad como funcionario electo para mí es asunto sagrado, es una responsabilidad y debemos entender bien, (que debe) se reúnen, (as) funcionarios electos para trabajar por la gente", opinó.

También destacó la importancia de la región del Chaco en el departamento de Tarija y Bolivia, después de la entrada, el año pasado, 143 millones de dólares en la economía nacional por el concepto del impuesto directo a los hidrocarburos. ACL / LIO / ES

Evo Morales calls for national unity despite political differences

La Paz 12 Ago (Prensa Latina) Bolivian President Evo Morales, today called the country's political forces, regardless of their orientation, to unite to serve the people and work for the common good.

In an act of creation by 137 years of the Gran Chaco province in the south, the President considered that the local authorities and departments should work together in service to their communities, regardless of party or ideological affiliation to which they belong.

"One thing is elections, there are proposals differences, but they won, and won (are) required to join us to meet the demands of the population," he said.

Morales described as sacred issue the need for unity among the various regional powers to contribute to the popular service.

"This task, this mission, this responsibility as an elected official to me is sacred issue, it is a responsibility and we must understand well, (we should) get together, (as) elected officials to work for the people," he opined.

He also highlighted the importance of the Chaco region to the department of Tarija and Bolivia, after entry, last year, 143 million dollars in the national economy by the concept of direct tax on hydrocarbons. ACL / LIO / ES

Evo Morales appelle à l'unité nationale, malgré les différences politiques

La Paz 12 auparavant (Prensa Latina) Le président bolivien Evo Morales, a appelé aujourd'hui les forces politiques du pays, indépendamment de leur orientation, de s'unir pour servir le peuple et travailler pour le bien commun.

Dans un acte de création par 137 ans de la province de Gran Chaco, dans le sud, le président a estimé que les autorités locales et les ministères doivent travailler ensemble au service de leurs communautés, peu importe le parti ou idéologique affiliation à laquelle ils appartiennent.

«Une chose est élections, il ya des différences de propositions, mais ils ont gagné, et a remporté (sont) nécessaire pour se joindre à nous pour répondre aux besoins de la population», at-il dit.

Morales décrit comme question sacrée de la nécessité de l'unité entre les différentes puissances régionales à contribuer au service populaire.

"Cette tâche, cette mission, cette responsabilité en tant qu'élu pour moi est question sacrée, c'est une responsabilité et nous devons bien comprendre, (on doit) se réunissent, (comme) les élus de travailler pour le peuple," at-il opiné.

Il a également souligné l'importance de la région du Chaco au département de Tarija et de la Bolivie, après l'entrée, l'an dernier, 143 millions de dollars dans l'économie nationale par le concept de l'impôt direct sur les hydrocarbures. ACL / LIO / ES

Έβο Μοράλες καλεί για την εθνική ενότητα, παρά τις πολιτικές διαφορές

Λα Παζ 12 Ago (Prensa Latina) Πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες, κάλεσε σήμερα τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό τους, να ενωθούν και να υπηρετεί το λαό και να εργαστούν για το κοινό καλό.

Σε μια πράξη της δημιουργίας, με 137 χρόνια του Gran Chaco επαρχία στο νότο, ο Πρόεδρος έκρινε ότι οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργαστούν στην υπηρεσία των κοινοτήτων τους, ανεξάρτητα από το κόμμα ή ιδεολογική υπαγωγή στην οποία ανήκουν.

"Ένα πράγμα είναι εκλογές, υπάρχουν προτάσεις διαφορές, αλλά κέρδισε και κέρδισε (είναι) που απαιτείται για να ενωθούν μαζί μας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πληθυσμού», είπε.

Μοράλες περιγράφονται ως ιερό θέμα την ανάγκη για ενότητα μεταξύ των διαφόρων περιφερειακές δυνάμεις να συμβάλουν στην δημοφιλή υπηρεσία.

"Το έργο αυτό, η αποστολή, η ευθύνη αυτή ως εκλεγμένος αξιωματούχος για μένα είναι ιερή θέμα, είναι μια ευθύνη και πρέπει να καταλάβουμε καλά, (θα πρέπει) να πάρει μαζί, (όπως) εκλεγμένους αξιωματούχους να εργαστούν για τους ανθρώπους», αποφάνθηκε.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της περιοχής Chaco στο τμήμα της Tarija και τη Βολιβία, μετά την έναρξη, τον περασμένο χρόνο, 143 εκατομμύρια δολάρια στην εθνική οικονομία με την έννοια της άμεσης φορολογίας των υδρογονανθράκων. ACL / LIO / ES

Morales apèl pou inite nasyonal malgre diferans ki genyen politik

La Paz 12 Ago (Prensa Latina) Pwezidan Bolivyen an-èvo Morales, jodi a yo rele fòs politik nan peyi a, kèlkeswa oryantasyon yo, ini sèvi pèp la, li travay pou byen tout moun.

Nan yon zak kreyasyon pa 137 an nan pwovens lan chako Gran ki nan sid la, Prezidan an konsidere ke otorite lokal yo ak depatman ta dwe travay ansanm nan sèvis nan kominote yo, kèlkeswa pati oswa ideolojik afilyasyon kote yo ye.

"Youn nan bagay se eleksyon, gen pwopozisyon diferans ki genyen yo, men yo te genyen, te genyen ak (yo) ki nesesè yo rantre nan nou satisfè demand yo nan popilasyon an," li te di.

Morales dekri tankou pwoblèm sakre bezwen pou inite nan mitan Pouvwa yo ki divès kalite rejyonal pou kontribye pou sèvis la popilè.

"Sa a travay, misyon sa a, responsablite sa a kòm yon ofisyèl eli nan mwen an, se pwoblèm sakre, li se yon responsablite ak nou dwe konprann byen, (nou ta dwe) jwenn ansanm, (kòm) ofisyèl eli yo pou travay pou pèp la," li te opined.

Li te tou make enpòtans ki genyen nan rejyon an chako nan depatman an nan Tarija ak Bolivi, apre yo fin antre, ane pase a, 143 milyon dola nan ekonomi nasyonal la pa konsèp la nan taks dirèk sou idrokarbur. Akl / IOL / ES

Evo Morales wzywa do narodowej jedności mimo różnic politycznych

La Paz 12 Ago (Prensa Latina), boliwijski prezydent Evo Morales, dziś nazywane w tym kraju siły polityczne, niezależnie od ich orientacji, zjednoczyć, aby służyć ludziom i działać dla wspólnego dobra.

W akcie stworzenia przez 137 lat w prowincji Gran Chaco w południe, prezydent uważa, że władze lokalne i ministerstwa powinny współpracować w służbie swojej społeczności, niezależnie od przynależności partyjnej czy ideologicznej, do którego należą.

"Jedno jest wyborów, są propozycje różnice, ale wygrał, i wygrał (są) wymagane do przyłączenia się do zaspokojenia potrzeb ludności," powiedział.

Morales opisany jako świętej wydania potrzebę jedności wśród różnych władz regionalnych, aby przyczynić się do popularnego serwisu.

"To zadanie, misja, odpowiedzialność ta jako wybrany urzędnik jest dla mnie święte problem, to jest odpowiedzialność i musimy dobrze zrozumieć, (powinniśmy) się razem, (a) wybrani urzędnicy do pracy dla ludu", wyraził swoją opinię.

Podkreślił także znaczenie regionu Chaco do departamentu Tarija i Boliwii, po wejściu w ubiegłym roku, 143 milionów dolarów w gospodarce narodowej wg koncepcji bezpośredniego podatku od węglowodorów. ACL / LIO / ES

Morales pede unidade nacional apesar de diferenças políticas

La Paz, 12 ago (Prensa Latina) O presidente da Bolívia, Evo Morales, chamou hoje as forças políticas do país, independentemente de sua orientação, a unirem-se para servir à população e trabalhar pelo bem comum.

Em um ato pelos 137 anos de criação da província Gran Chaco, no sul, o presidente considerou que as autoridades locais e departamentais devem colaborar no serviço a suas comunidades, independentemente do partido ou da filiação ideológica a que pertençam.

"Uma coisa são as eleições, há propostas, diferenças; mas o que ganhou, ganhou e (estamos) obrigados a nos juntar para atender a demanda da população", disse.

Morales qualificou como questão sagrada a necessidade de união entre os diferentes poderes regionais para contribuir ao serviço popular.

"Esta tarefa, esta missão, esta responsabilidade como autoridade eleita para mim é questão sagrada, é uma responsabilidade e devemos entender assim, (que devemos) nos juntar, (as) autoridades eleitas, para trabalhar em prol do povo", opinou.

Destacou também a importância da região do Chaco para o departamento de Tarija e para Bolívia, depois da entrada, no ano passado, de 143 milhões de dólares na economia nacional por conceito de imposto direto aos hidrocarbonetos. ACL / LIO / ES

Evo Morales apel la unitate națională, în ciuda diferențelor politice

La Paz 12 în urmă (Prensa Latina) Președintele bolivian Evo Morales, numit astăzi forțele politice ale țării, indiferent de orientarea lor, să se unească pentru a servi poporul și de a lucra pentru binele comun.

Într-un act de creație cu 137 de ani de provincia Chaco Gran în partea de sud, președintele a considerat că autoritățile și departamentele locale trebuie să lucreze împreună în serviciu la comunitățile lor, indiferent de partid sau ideologic afiliere din care fac parte.

"Un lucru este alegeri, există diferențe propuneri, dar au câștigat, și a câștigat (sunt) trebuie să ni se alăture pentru a veni în întâmpinarea cerințelor populației,", a spus el.

Morales descris ca problema sacru nevoia de unitate între diferitele puteri regionale de a contribui la serviciu popular.

"Această sarcină, aceasta misiune, această responsabilitate ca un oficial ales pentru mine este o problemă sacru, este o responsabilitate și trebuie să ne înțelegem bine, (ar trebui) se împreună, (ca), oficialii aleși să lucreze pentru oameni", a opinat.

El a subliniat de asemenea importanța regiunii Chaco la departamentul de Tarija și Bolivia, după intrarea, anul trecut, 143 de milioane de dolari în economia națională prin conceptul de impozit direct asupra hidrocarburi. ACL / IOL / ES

Эво Моралес призывает к национальному единству, несмотря на политические разногласия

Ла-Пас 12 назад (Пренса Латина) Президент Боливии Эво Моралес призвал сегодня политические силы страны, независимо от их ориентации, объединиться, чтобы служить народу и работать на общее благо.

В акте творения на 137 лет Гран-Чако провинции на юге страны, президент считает, что местные органы власти и ведомства должны работать вместе в служении их общины, независимо от их партийной или идеологической принадлежности к которому они принадлежат.

"Одно можно сказать выборах, есть предложения различия, но они выиграли, и выиграли (являются) необходимы присоединиться к нам для удовлетворения потребностей населения", сказал он.

Моралес назвал священной вопросу необходимости единства между различными региональными державами внести свой вклад в популярном сервисе.

"Эта задача, эта миссия, эта ответственность, как выборное должностное лицо для меня священна вопросу, это ответственность, и мы должны хорошо понимать, (мы должны) собираются вместе, (как) выборные должностные лица работать на людей", сказал В. Ющенко.

Он также подчеркнул важность региона Чако в Департамент Тариха и Боливии, после вступления, в прошлом году, 143 миллионов долларов в национальную экономику в соответствии с понятием прямого налога на углеводороды. ACL / LIO / ES

Evo Morales poziva k narodni enotnosti kljub političnim razlikam

La Paz 12 Ago (Prensa Latina), bolivijski predsednik Evo Morales, je danes pozval politične sile v državi, ne glede na njihovo usmerjenost, združiti, da služijo ljudem in delati za skupno dobro.

V aktu o ustanovitvi, ki ga 137 let od Gran provinci Chaco na jugu, predsednik je menil, da morajo lokalni organi in službe delajo skupaj v službi svojih skupnostih, ne glede na stranko ali ideološke pripadnosti, ki jim pripadajo.

"Ena stvar je, volitve pa so predlogi razlike, vendar pa je zmagal in osvojil (so) zahteva, da se nam pridružite, da izpolnjujejo zahteve prebivalstva," je dejal.

Morales opisali kot sveto vprašanje potrebe po enotnosti med različnimi regionalnimi oblasti, da prispevajo k priljubljenih storitev.

"Ta naloga, ta misija, to odgovornost, kot voljeni funkcionar mi je sveto vprašanje, je odgovornost in moramo dobro razumeti, (bi morali) priti skupaj, (kot) izvoljeni uradniki na delo za ljudi," je menil.

Prav tako je poudaril pomen v regiji Chaco na oddelku za Tarija in Boliviji, po dnevu, lani 143 milijonov dolarjev v nacionalnem gospodarstvu s konceptom neposrednega davka od ogljikovodikov. ACL / LIO / ES

Evo Morales'in siyasi farklılıklara rağmen ulusal birlik çağrısı

Önce La Paz 12 (Prensa Latina) Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bugün insanlara hizmet ve ortak iyi için çalışmak birleştirmek için, ne olursa olsun yönelim, ülkenin siyasi güçler çağırdı.

Güneyde Gran Chaco il, yerel yönetimler ve bölümler ne olursa olsun, ait oldukları parti ya da ideolojik bağlılığın, kendi topluluklarına hizmet birlikte çalışması gerektiğini kabul Başkanı 137 yıl yaratma eylemi içinde.

"Bir şey seçimlerde olduğu, teklif farklılıklar vardır, ama onlar kazandı, ve nüfusun taleplerini karşılamak için bize katılmak için gerekli (olan) kazandı," dedi.

Morales kutsal bir sorun olarak popüler hizmetine katkıda çeşitli bölgesel güçler arasında birlik ihtiyacını tarif.

"Bana seçilmiş bir resmi kutsal bir sorun olduğu için bu görev, bu görevi, bu sorumluluğu, bir sorumluluk ve biz (biz gereken) yetkilileri insanlar için çalışmak seçildi (as), araya, iyi anlamak gerekir," diye görüş bildirmiştir.

Ayrıca hidrokarbonlar doğrudan vergi kavramı ile girmesinden sonra Tarija ve Bolivya bölümü, geçen yıl, ülke ekonomisine 143 milyon dolara Chaco bölgenin önemine değindi. ACL / LIO / ES

Ево Моралес призовава за национално единство, въпреки политическите различия

La Paz 12 Преди (Prensa Latina) боливийския президент Ево Моралес, днес призова политическите сили на страната, независимо от тяхната ориентация, да се обединят, за да служат на хората и да работят за общото благо.

В акт на творчество, със 137 години от Гран Чако област в южната, председателят счита, че местните органи и служби трябва да работят заедно в служба на своите общности, независимо от партия или идеологическа принадлежност, към която принадлежат.

"Едно нещо е избори, има предложения различия, но те ​​спечелиха и спечели (са) трябва да се присъединят към нас за да отговори на нуждите на населението", каза той.

Morales описан като свещен въпрос необходимостта от единство между различните регионални сили да допринесе за популярна услуга.

"Тази задача, тази мисия, тази отговорност, както е на изборна длъжност за мен е свещен въпрос, той е отговорност и ние трябва да разберем добре, (ние трябва) да се съберат, (като) изборни длъжности да работи за хората", той изрази мнение.

Той също така подчерта важността на региона Чако до Министерството на Tarija и Боливия, след влизане, през миналата година, 143 милиона долара в националната икономика от концепцията за пряк данък на въглеводороди. ACL / LIO / ES

Evo Morales crida a la unitat nacional malgrat les diferències polítiques

La Paz, 12 Ago (PL) El president bolivià, Evo Morales, ha qualificat avui les forces polítiques del país, independentment de la seva orientació, d'unir-se per servir a la gent i treballar pel bé comú.

En un acte de creació per 137 anys de la província Gran Chaco, al sud, el president va considerar que les autoritats locals i els departaments han de treballar junts al servei de les seves comunitats, sense importar el partit o afiliació ideològica a la qual pertanyen.

"Una cosa són les eleccions, hi ha propostes diferències, però van guanyar, i van guanyar (és) necessària per unir-se a nosaltres per satisfer les demandes de la població", va dir.

Morales va descriure com a tema sagrat de la necessitat d'unitat entre els diferents poders regionals per contribuir al popular servei.

"Aquesta tasca, aquesta missió, aquesta responsabilitat com a funcionari electe per a mi és assumpte sagrat, és una responsabilitat i hem d'entendre bé, (que deu) es reuneixen, (es) funcionaris electes per treballar per la gent", ha opinat.

També va destacar la importància de la regió del Chaco al departament de Tarija i Bolívia, després de l'entrada, l'any passat, 143 milions de dòlars en l'economia nacional pel concepte de l'impost directe als hidrocarburs. ACL / LIO / ES

莫拉莱斯呼吁全国人民团结起来,尽管政治上的分歧

拉巴斯12前(Prensa拉提纳)玻利维亚总统莫拉莱斯,今天被称为该国的政治势力,无论他们的方向,团结一致,为人民服务,为了共同的利益和工作。

在137多年的大查科省在南部,总统认为,地方当局和部门应共同努力,在他们的社区服务,无论它们属于哪个政党或意识形态的从属关系创造行为。

“有一件事是选举,有建议的差异,但他们赢了,而且赢得了(是)要求加入我们的行列,以满足人口的需求,”他说。

莫拉莱斯描述为神圣的问题,需要团结各种流行服务的地区性大国之一。

“这个任务,这个任务,这个责任作为一个民选官员对我来说是神圣的问题,它是一种责任和我们必须理解好,(我们应该)得到一起,(如)当选为人民工作的官员,”他认为。

他还强调了查科地区的重要性部门的塔里哈和玻利维亚,入境后,去年,在国民经济中的143亿美元的由直接税碳氢化合物的概念。 ACL/ IOL / ES

ايفو موراليس يدعو للوحدة الوطنية رغم الخلافات السياسية

لاباز 12 منذ (برنسا لاتينا) الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم دعا القوى السياسية في البلاد، بغض النظر عن ميولهم، لتوحيد لخدمة الشعب والعمل من أجل الصالح العام.

في فعل الخلق من قبل 137 عاما من محافظة غران تشاكو في الجنوب، والرئيس يعتبر أن السلطات والإدارات المحلية يجب أن تعمل معا في خدمة مجتمعاتهم، بغض النظر عن الحزب أو الأيديولوجية الانتماء التي ينتمون إليها.

"شيء واحد هو الانتخابات، وهناك مقترحات الاختلافات، لكنها فازت، وفاز (هي) المطلوبة للانضمام إلينا لتلبية مطالب السكان"، قال.

وصف موراليس والقضية المقدسة على ضرورة الوحدة بين القوى الإقليمية المختلفة للمساهمة في خدمة شعبية.

"هذه المهمة، هذه المهمة، هذه المسؤولية باعتبارها المسؤول المنتخب بالنسبة لي هو قضية مقدسة، بل هو مسؤولية ويجب علينا أن نفهم جيدا، (ونحن يجب) معا، (كما) المسؤولين المنتخبين للعمل من أجل الشعب"، ورأى.

وسلط الضوء أيضا على أهمية منطقة تشاكو إلى إدارة تاريخا وبوليفيا، بعد الدخول، العام الماضي، 143 مليون دولار في الاقتصاد الوطني من خلال مفهوم الضرائب المباشرة على النفط والغاز.