[es en fr gr ha it po pt ro ru Slovak sl Serb tr ba bu ca ch ar Croat cz Danish Dutch eo ]

Berlín 5 Ago (PL) Con manifestaciones, sit e incluso un servicio religioso más de 1.200 personas se han manifestado en la localidad alemana de Bad Nenndorf contra marcha neonazi. Con sus acciones, los antifascistas fueron capaces de bloquear la autoproclamada "cortejo fúnebre" de unos 300 neonazis.

Desde 2006, los fascistas alemanes se reúnen un fin de semana de agosto en el pequeño pueblo al oeste de Hannover, donde el ejército británico celebró después de la derrota del régimen de Hitler en un centro de interrogatorio. Según los historiadores, este centro tuvo maltrato de prisioneros de guerra, que se aprovechan de los neo-nazis de relativizar los crímenes del fascismo de Hitler.

Sin embargo, los extremistas de derecha no han tenido la fuerza de la población local. "Una vez más, la protesta popular ha sido pacífica y creativa", dijo en una entrevista a la prensa el jefe de operaciones de la policía, Frank Kreykenbohm.

Ayer por la tarde, 500 manifestantes antifascistas ocuparon la plaza, donde los neo-nazis habían planeado una reunión. Para evitar la marcha pro nazi, los manifestantes se encadenaron en grupos a los faros comunes, aparcamiento para bicicletas, e incluso la locomotora de un tren para detener el tráfico. PGH / HCN / BJ

Blocking German neo-Nazi march

Berlin 5 Ago (Prensa Latina) With demonstrations, sit-ins and even a religious service, more than 1,200 people expressed themselves in the German town of Bad Nenndorf against a neo-Nazi march. With their actions, the antifascists were able to block the self-declared "funeral procession" of around 300 neo-Nazis.

Since 2006, the German fascists gather a weekend of August in the small town west of Hannover where the British army held after the defeat of the Hitler regime a center for interrogation. According to historians, this center had mistreated prisoners of war, which take advantage of the neo-Nazis to relativize the crimes of Hitler fascism.

However, the right-wing extremists have not had the support of the local population. "Once again, popular protest has been peaceful and creative," said in a press interview the head of police operations, Frank Kreykenbohm.

Yesterday afternoon, 500 anti-fascist demonstrators occupied the square where the neo-Nazis had planned a meeting. To prevent the pro Nazi march, protesters chained themselves into groups on to public headlights, parking for bicycles and even the locomotive of a train, to stop trafficking. PGH / HCN / BJ

Bloquer néo-nazi mars en Allemagne

Berlin 5 auparavant (Prensa Latina) avec des manifestations, sit et même un service religieux plus de 1.200 personnes se sont exprimées dans la ville allemande de Bad Nenndorf contre le néo-nazi mars. Grâce à leurs actions, les antifascistes ont réussi à bloquer l'auto-proclamé "cortège funèbre" d'environ 300 néo-nazis.

Depuis 2006, les fascistes allemands se réunissent un week-end d'Août dans la petite ville à l'ouest de Hanovre, où l'armée britannique a tenu après la défaite du régime hitlérien un centre pour interrogatoire. Selon les historiens, ce centre avait mauvais traitements des prisonniers de guerre, qui tirent parti des néo-nazis à relativiser les crimes du fascisme hitlérien.

Cependant, les extrémistes de droite n'ont pas eu la force de la population locale. "Une fois de plus, la contestation populaire a été pacifique et créative», at-il dit dans une interview à la presse le chef des opérations de police, Frank Kreykenbohm.

Hier après-midi, 500 manifestants anti-fascistes ont occupé la place où les néo-nazis avaient prévu une réunion. Pour éviter les pro-nazi mars, les manifestants se sont enchaînés dans des groupes phares de communes, un parking pour les vélos et même la locomotive d'un train pour arrêter le trafic. PGH / HCN / BJ

Αποκλεισμός νεοναζί Μαρτίου στη Γερμανία

Βερολίνο 5 Ago (Prensa Latina) Με διαδηλώσεις, κάθονται ακόμη και μια θρησκευτική υπηρεσία πάνω από 1.200 άνθρωποι έχουν εκφραστεί στη γερμανική πόλη του Bad Nenndorf εναντίον νεοναζί Μαρτίου. Με τις ενέργειές τους, οι αντιφασίστες ήταν σε θέση να εμποδίσει την αυτο-αποκαλούμενο «νεκρική πομπή» των περίπου 300 νεοναζί.

Από το 2006, οι γερμανικές φασίστες συγκεντρώσει ένα Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, στη μικρή πόλη δυτικά του Ανόβερο, όπου ο βρετανικός στρατός που πραγματοποιήθηκε μετά την ήττα του καθεστώτος του Χίτλερ ένα κέντρο για ανάκριση. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, το κέντρο αυτό είχε κακομεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου, που εκμεταλλεύονται οι νεοναζί για να σχετικοποιεί τα εγκλήματα του Χίτλερ φασισμού.

Ωστόσο, οι ακροδεξιοί δεν είχαν τη δύναμη του τοπικού πληθυσμού. "Για άλλη μια φορά, η λαϊκή διαμαρτυρία ήταν ειρηνική και δημιουργική», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής των αστυνομικών επιχειρήσεων, Frank Kreykenbohm.

Χθες το απόγευμα, 500 αντιφασιστικές διαδηλωτές κατέλαβαν την πλατεία όπου οι νεοναζί είχαν προγραμματίσει μια συνάντηση. Για την αποφυγή pro ναζιστική πορεία, οι διαδηλωτές αλυσοδέθηκαν σε ομάδες για τη δημόσια προβολείς, χώρο στάθμευσης για ποδήλατα, ακόμη και την ατμομηχανή της αμαξοστοιχίας να σταματήσει η εμπορία. ΡΟΗ / HCN / BJ

Blòk pou neo-Nazi mach nan Almay

Bèlen 5 de sa (Prensa Latina) Avèk chita demonstrasyon yo, e menm yon sèvis relijye plis pase 1,200 moun te eksprime tèt yo nan vil la Alman an nan Move Nenndorf kont pou neo-Nazi mwa Mas la. Avèk aksyon yo, antifasist yo yo te kapab bloke pwòp tèt ou-deklare "fineray pwosesyon nan" nan alantou 300 neo-Nazi.

Depi 2006, fachist yo Alman ranmase yon fen semèn nan mwa Out nan lwès la ti vil nan anove kote lame Britanik la ki te fèt apre defèt la nan rejim nan Hitler yon sant pou entèwogasyon polis la. Dapre istoryen, sant sa a te gen move tretman nan prizonye nan lagè, ki pran avantaj de neo Nazi yo-a rlativize krim yo nan Hitler fachis.

Sepandan, ekstremis yo zèl dwat pa gen fòs nan popilasyon lokal la. "Yon fwa ankò, te popilè pwotestasyon te lapè ak kreyatif," li te di nan yon entèvyou nan laprès tèt la nan operasyon lapolis, Frank Kreykenbohm.

Yè aprè midi, 500 anti-fachis manifestan te okipe kare a ki kote neo-Nazi yo te planifye yon reyinyon. Pou evite pro Nazi mwa mas, manifestan nan chenn tèt yo nan gwoup yo limyè devan piblik, pakin pou bisiklèt ak menm Locomotive la nan yon tren yo sispann trafik moun. PGH / HCN / BJ

Blocco marcia neonazista in Germania

Berlino 5 Ago (Prensa Latina) Con le manifestazioni, sit e anche un servizio religioso più di 1.200 persone si sono espresse nella cittadina tedesca di Bad Nenndorf contro la marcia neonazista. Con le loro azioni, gli antifascisti sono stati in grado di bloccare l'auto-dichiarato "corteo funebre" di circa 300 neonazisti.

Dal 2006, i fascisti tedeschi raccolgono un week-end di agosto nella piccola cittadina ad ovest di Hannover, dove l'esercito britannico ha tenuto dopo la sconfitta del regime di Hitler, un centro per gli interrogatori. Secondo gli storici, questo centro ha avuto maltrattamento di prigionieri di guerra, che sfruttano i neonazisti di relativizzare i crimini di Hitler fascismo.

Tuttavia, gli estremisti di destra non hanno avuto la forza della popolazione locale. "Ancora una volta, la protesta popolare è stata pacifica e creativa", ha detto in una conferenza stampa il capo delle operazioni di polizia, Frank Kreykenbohm.

Nel pomeriggio di ieri, 500 manifestanti anti-fascisti hanno occupato la piazza in cui i neo-nazisti avevano programmato un incontro. Per evitare pro nazista marcia, i manifestanti si sono incatenati in gruppi a fari comuni, il parcheggio per le biciclette e anche la locomotiva di un treno per fermare il traffico. PGH / HCN / BJ

Blok marsz neonazistów w Niemczech

Berlin 5 Ago (Prensa Latina) Z pokazów, siedzieć, a nawet religijnych ponad 1200 osób wyraziło się w niemieckiej miejscowości Bad Nenndorf przeciwko neo-nazistowskiego marszu. W swoich działaniach, że antyfaszystów byli w stanie zablokować samozwańczych "pogrzeb" około 300 neonazistów.

Od 2006 roku, niemieccy faszyści zebrać weekend sierpnia w małej zachodniej części miasta Hannover, gdzie armia brytyjska odbywa się po klęsce reżimu Hitlera centrum na przesłuchanie. Według historyków, to centrum było złe traktowanie jeńców wojennych, które korzystają z neonazistów do relatywizować zbrodnie Hitlera faszyzmu.

Jednak prawicowi ekstremiści nie mieli siły miejscowej ludności. "Po raz kolejny, popularny protest był spokojny i kreatywny", powiedział w wywiadzie prasowym szef operacji policyjnych, Frank Kreykenbohm.

Wczoraj po południu, 500 anty-faszystowskie demonstranci okupowali plac, gdzie neonaziści zaplanował spotkanie. Aby uniknąć pro nazistowski marsz, protestujący przykuty się w grupy do publicznych reflektory, parking dla rowerów, a nawet lokomotywy pociągu do powstrzymania handlu. PGH / HCN / BJ

Bloqueiam marcha neonazi na Alemanha

Berlim, 5 ago (Prensa Latina) Com manifestações, sentadas e inclusive um serviço religioso, mais que 1.200 pessoas se expressaram na cidade alemã de Bad Nenndorf contra uma marcha neonazista. Com suas ações, os antifascistas conseguiram bloquear o autodeclarado "cortejo fúnebre" de ao redor de 300 neonazis.

Desde o ano 2006, fascistas da Alemanha reúnem-se um fim de semana de agosto na pequena cidade ao oeste de Hannover onde o exército britânico mantinha após a derrota do regime hitleriano um centro de interrogatório. Segundo historiadores, neste centro teve maltratos a prisioneiros de guerra, o que aproveitam os neonazis para relativizar o crimes do fascismos hitleriano.

No entanto, os extremistas da direita não contaram com a resistência da população local. "Uma vez mais, o protesto popular tem sido criativa e pacífica", disse em uma entrevista de imprensa o chefe de operações da polícia, Frank Kreykenbohm.

Na tarde de ontem, 500 manifestantes antifascistas ocuparam a praça onde os neonazis tinham planificado uma reunião. Para evitar a marcha pró nazista, os manifestantes encadearam-se em grupos a farois públicos, estacionamentos para bicicletas e inclusive a locomotora de um trem para interromper o tráfico. PGH / HCN / BJ

Block martie neo-nazist în Germania

Berlin 5 în urmă (Prensa Latina) cu demonstrații, sit și chiar un serviciu religios mai mult de 1.200 de persoane s-au exprimat în orașul german Bad Nenndorf față de luna martie neo-nazist. Cu acțiunile lor, a antifascistii au fost capabili de a bloca autodeclarat "procesiune funerară" de aproximativ 300 de neo-naziști.

Din 2006, fasciștii germani aduna un week-end din luna august, în partea de vest oraș mic din Hanovra unde armata britanică a avut loc după înfrângerea regimului lui Hitler un centru pentru interogatoriu. Potrivit istoricilor, acest centru a avut maltratarea prizonierilor de război, care profita de neo-naziști la relativizează crimele lui Hitler fascismului.

Cu toate acestea, extremiștii de dreapta nu au avut puterea de a populației locale. "Încă o dată, protestele populare a fost pașnică și creativă", a spus el într-un interviu de presă, șeful operațiunilor de poliție, Frank Kreykenbohm.

Ieri după-amiază, la 500 de demonstranți anti-fasciste a ocupat pătrat în cazul în care neo-naziștii au planificat o întâlnire. Pentru a evita Pro martie nazist, protestatarii s-au legat în grupuri pentru farurile publice, parcare pentru biciclete și chiar locomotiva unui tren pentru a opri traficul. PGH / HCN / BJ

Блок неонацистского марша в Германии

Berlin 5 назад (Пренса Латина) С демонстраций, сидеть и даже религиозную службу более 1200 человек высказались в немецком городе Бад-Нендорф против неонацистского марша. Своими действиями, антифашисты смогли блокировать самопровозглашенного "​​похоронной процессии" около 300 неонацистов.

С 2006 года немецкие фашисты собираются выходные августа в небольшом западном городе Ганновере, где британская армия провела после разгрома гитлеровского режима центра для допроса. По мнению историков, этот центр был жестокое обращение с военнопленными, которые воспользоваться неонацисты релятивизировать преступлений Гитлера фашизма.

Тем не менее, правые экстремисты не имели силы местного населения. "Еще раз, народного протеста была мирной и созидательной", сказал он в интервью прессе глава полицейских операций, Фрэнк Kreykenbohm.

Вчера днем, 500 антифашистских демонстранты захватили площадь, где неонацисты планировали встречу. Чтобы избежать Pro марш нацистов, протестующие приковали себя на группы, чтобы общественное фары, стоянка для велосипедов и даже локомотивом поезда, чтобы остановить торговлю людьми. PGH / HCN / BJ

Blok pochodu neonacistov v Nemecku

Berlín 5. Ago (Prensa Latina) s ukážkami, sedieť a dokonca aj náboženské služby viac než 1200 ľudí vyjadrovali v nemeckom meste Bad Nenndorf proti pochodu neonacistov. S ich akcií sa antifašisti boli schopní zablokovať sama stanovila "pohrebný sprievod" okolo 300 neonacistov.

Od roku 2006, nemeckí fašisti zhromaždiť víkend v auguste v mestečku západne od Hannoveru, kde britská armáda sa konala po porážke hitlerovského režimu stredu na výsluch. Podľa historikov, toto centrum malo zlé zaobchádzanie vojnových zajatcov, ktoré využívajú z neonacistov relativizovať zločiny Hitlera fašizmu.

Avšak, pravicoví extrémisti nemali silu miestneho obyvateľstva. "Opäť populárne protest bol pokojný a kreatívne," povedal na tlačovej rozhovore šéfa policajných operácií, Frank Kreykenbohm.

Včera popoludní, 500 antifašistickej demonštrácie na námestí, kde obsadil neonacisti mali v pláne schôdzku. Aby sa zabránilo Pre nacistický pochod demonštrantov zreťazené sa do skupín na verejné svetlomety, parkovisko pre bicykle a dokonca aj Lokomotíva vlaku zastaviť obchodovanie s ľuďmi. PGH / HCN / BJ

Blok neo-nacistična pohod v Nemčiji

Berlin 5 Ago (Prensa Latina) Z demonstracijami sit in celo verske službe več kot 1200 ljudi, so se, izražene v nemškem mestu Bad Nenndorf proti neonacistične pohodu. S svojimi dejanji je bilo možno blokirati samo-razglasi za "pogrebni sprevod" v višini približno 300 neo-nacisti so antifašistov.

Od leta 2006 so nemški fašisti zbrati vikend v avgustu v majhnem mestu zahodno od Hannovra, kjer je britanska vojska je potekala po porazu Hitlerjeve ureditve centra za zaslišanje. Po mnenju zgodovinarjev je morala prenašati zlorabe vojnih ujetnikov, ki izkoriščajo neo-nacisti relativizirati zločine Hitlerjevega fašizma ta center.

Vendar pa so desničarski skrajneži niso imeli moči lokalnega prebivalstva. "Še enkrat, je priljubljena protest bila miroljubna in ustvarjalna," je dejal v intervjuju vodja policijskih operacij, Frank Kreykenbohm.

Včeraj popoldne, 500 proti fašistični protestniki zasedli trg, kjer so se neo-nacisti načrtovano srečanje. Da bi se izognili pro nacističnega pohoda, protestniki sami verigami v skupinah do javnih žarometi, parkiranje za kolesa in celo lokomotiva vlaka, za zaustavitev trgovanja. PGH / HCN / BJ

Блок марш неонациста у Немачкој

Берлин 5 Аго (Пренса Латина), са демонстрацијама, седи па чак и верске службе више од 1.200 људи изјаснили су се у немачком граду Бад Ненндорф против неонацистичког марша. Са својим акцијама, антифашисти су били у стању да блокира самопроглашене "" погребну поворку од око 300 неонациста.

Од 2006, немачки фашисти окупљају викенда августа у малом граду западно од Хановера где Британска војска одржаној након пораза Хитлеровог режима центар за испитивање. Према историчарима, овај центар је злостављање ратних заробљеника, који искористе неонацисте да релативизује злочине Хитлеровог фашизма.

Међутим, десничарски екстремисти нису имали снаге локалног становништва. "Још једном, народни протест био миран и креативан", рекао је он у интервјуу за штампу шеф полицијских операција, Френк Креикенбохм.

Јуче поподне, 500 антифашистичких демонстранти окупирали трг где су неонацисти су планирали састанак. Да бисте избегли нацистички марш про, окован и сами демонстранти у групама у јавним фарова, паркинг за бицикле, па чак и локомотиве воза на заустављању трговине. PGH / HCN / BJ

Almanya'da Blok neo-Nazi yürüyüşü

Berlin gösteriler, otur ve hatta 1.200 'den fazla kişi neo-Nazi yürüyüşü karşı Bad Nenndorf Alman kasabasında kendilerini ifade ettiler bir dini tören ile önce 5 (Prensa Latina). Eylemleri ile, antifaşistler yaklaşık 300 neo-Nazilerin Bağımsızlığını ilan etmiş "cenaze alayı" engellemek başardık.

2006 yılından bu yana, Alman faşistleri İngiliz ordusu Hitler rejimi sorgulama için bir merkezin yenilgisinden sonra düzenlenen Hannover küçük bir kasaba batıda Ağustos bir hafta sonu toplamak. Tarihçilere göre, bu merkez Hitler faşizmin suçları relativize neo-Naziler yararlanmak savaş esiri, kötü muamele vardı.

Ancak, aşırı sağcı yerel halkın gücü olmadı. "Bir kez daha, popüler protesto huzurlu ve yaratıcı olmuştur," diye bir basın röportajda polis operasyonları başkanı Frank Kreykenbohm dedi.

Dün öğleden sonra, 500 anti-faşist göstericiler neo-Naziler bir toplantı planlıyordu kare işgal etti. Yanlısı Nazi yürüyüşü önlemek için, protestocular kamu farlar, bisikletler için park ve hatta ticareti durdurmak için bir trenin lokomotif için gruplar halinde kendilerini zincirleme. PGH / HCN / BJ

Block neo-naziak Alemanian martxa

Duela 5 Berlin (Prensa Latina) manifestazioak, eseri eta, nahiz eta erlijio-zerbitzu baino gehiago 1.200 pertsona batzuk ere beren burua Nenndorf Bad herri neonazi martxoaren aurka Alemaniako batera. Beren ekintzekin, antifascists gai izan ziren auto-deklaratu "hileta-prozesio" 300 neo-naziak de blokeatzeko.

2006 urteaz geroztik, Alemaniako faxisten bildu abuztuaren asteburu bat Hannoverreko non britainiar armadaren da Hitlerren erregimena galdeketa zentro porrotaren ondoren atxikita dagoen herri txiki mendebaldean. Hainbat historialariren arabera, zentro honek izan zuen gerra-preso, eta hori aprobetxatu du neo-naziak de Hitler faxismoaren krimenak relativize nahi tratu txarrak.

Hala ere, eskuin muturreko ez dute izan, bertako biztanleen indarra. "Berriro ere, herri-protesta baketsua izan da eta sortzailea", esan du prentsa elkarrizketa bat hasi zen polizia operazioen arduraduna, Frank Kreykenbohm.

Atzo arratsaldean, 500 anti-faxista manifestariak okupatu plazan bertan, neo-naziak izan aurreikusitako bilera bat. Nazien aldeko martxa ekiditeko, protesters kateatu dute publiko headlights, bizikletak aparkatzeko eta, nahiz eta tren bat trafikoa gelditzeko de locomotora taldetan. PGH / HCN / BJ

Блок неонацистка март в Германия

Berlin 5 Преди (Пренса Латина) с демонстрации, седнете и дори религиозни служби повече от 1200 души са се изразява в германския град Bad Nenndorf срещу нео-нацистки марш. С действията си, на антифашисти са в състояние да блокират самообявилата се "погребално шествие" на около 300 неонацисти.

От 2006 г., германските фашисти съберат един уикенд на август в малкото west град Хановер, където британската армия проведе след поражението на режима на Хитлер в център за разпити. Според историците, този център е малтретиране на военнопленници, които се възползват от неонацистите да релативизиране престъпленията на Хитлер фашизма.

Въпреки това, десните екстремисти не са имали силата на местното население. "За пореден път, популярен протест е мирен и творчески", каза той в интервю за пресата ръководителят на полицейските операции, Frank Kreykenbohm.

Вчера следобед, 500 антифашистки демонстранти заета на площада, където неонацистите са планирали среща. За да се избегне про нацистка март, протестиращите окован себе си в групи за публични фарове, паркинг за велосипеди и дори на локомотива на един влак да спре трафика на хора. PGH / HCN / BJ

Bloquejar marxa neonazi a Alemanya

Berlín maig Ago (PL) Amb manifestacions, sit i fins i tot un servei religiós més de 1.200 persones s'han manifestat a la localitat alemanya de Bad Nenndorf contra marxa neonazi. Amb les seves accions, els antifeixistes van ser capaços de bloquejar l'autoproclamada "seguici fúnebre" d'uns 300 neonazis.

Des de 2006, els feixistes alemanys es reuneixen un cap de setmana d'agost al petit poble a l'oest de Hannover, on l'exèrcit britànic va celebrar després de la derrota del règim d'Hitler en un centre d'interrogatori. Segons els historiadors, aquest centre va tenir maltractament de presoners de guerra, que s'aprofiten dels neo-nazis de relativitzar els crims del feixisme de Hitler.

No obstant això, els extremistes de dreta no han tingut la força de la població local. "Una vegada més, la protesta popular ha estat pacífica i creativa", va dir en una entrevista a la premsa el cap d'operacions de la policia, Frank Kreykenbohm.

Ahir a la tarda, 500 manifestants antifeixistes van ocupar la plaça, on els neo-nazis havien planejat una reunió. Per evitar la marxa pro nazi, els manifestants es van encadenar a grups als fars comuns, aparcament per a bicicletes, i fins i tot la locomotora d'un tren per aturar el trànsit. PGH / HCN / BJ

座在德国新纳粹游行

柏林5前示威,静坐,甚至宗教服务1200余人纷纷表示自己在德国小镇巴特嫩多夫对新纳粹游行(Prensa拉提纳)。用自己的行动,反法西斯能够阻止自我宣称的“送葬”,共约300名新纳粹分子。

2006年以来,德国法西斯收集8月一个周末,在英国军队战败后,希特勒政权审讯中心举行的汉诺威西部小镇。据史学家,该中心有虐待战俘,利用新纳粹分子相对希特勒法西斯的罪行。

然而,右翼极端分子还没有当地居民的力量。 “再一次,民众抗议一直是和平和创造性,”他在记者的采访中说警方的行动,弗兰克Kreykenbohm的头部。

昨天下午,500名反法西斯示威者占据的广场,在那里新纳粹分子计划会议。为了避免亲纳粹游行,示威者串连成组公共头灯,自行车停车场,甚至一列火车的火车头停止贩运。 PGH/ HCN/ BJ

كتلة مسيرة النازيين الجدد في ألمانيا

برلين 5 منذ (برنسا لاتينا) التظاهرات والاعتصام وحتى الخدمة الدينية وقد أعرب أكثر من 1،200 الناس أنفسهم في بلدة الألمانية باد نيندورف ضد مسيرة النازيين الجدد. مع أفعالهم، كانوا قادرين على منع المعلنة "موكب الجنازة" من ​​نحو 300 من النازيين الجدد في مناهضي الفاشية.

منذ عام 2006، الفاشيين الألمان جمع في عطلة نهاية الاسبوع آب في بلدة صغيرة غرب هانوفر حيث الجيش البريطاني الذي عقد بعد هزيمة نظام هتلر مركز للاستجواب. وفقا للمؤرخين، وكان هذا المركز إساءة معاملة أسرى الحرب، التي تستفيد من النازيين الجدد إلى نسبية جرائم هتلر الفاشية.

ومع ذلك، لم تكن لديها المتطرفين اليمينيين قوة السكان المحليين. "، ومرة أخرى، كان الاحتجاج الشعبي السلمي وخلاقة" وقال في مقابلة صحفية رئيس عمليات الشرطة، فرانك Kreykenbohm.

بعد ظهر امس، احتل 500 متظاهر ضد الفاشية مربع حيث النازيين الجدد خططوا لقاء. لتجنب برو مارس النازية، المتظاهرين بالسلاسل أنفسهم إلى مجموعات لالمصابيح الأمامية العامة،

Blok neonacističke ožujak u Njemačkoj

Berlin 5 Ago (Prensa Latina) s demonstracijama, sjediti i čak vjerske službe više od 1.200 ljudi su se izražava u njemačkom gradiću Bad Nenndorf protiv neonacističkog marša. Sa svojim akcijama, su antifašisti bili u mogućnosti blokirati samoproglašene "pogrebnu povorku" od oko 300 neonacista.

Od 2006, njemački fašisti okupiti vikenda u kolovozu u malom gradu zapadno od Hannovera gdje je britanska vojska održanoj nakon poraza od Hitlerovog režima centra za ispitivanje. Prema povjesničarima, ovaj centar je zlostavljanje ratnih zarobljenika, koje iskoriste neonacista relativizirati zločine Hitler fašizma.

Međutim, desničarski ekstremisti nisu imali snage od lokalnog stanovništva. "Još jednom, popularni Prosvjed je bio miran i kreativni," rekao je u intervjuu za novinare šef policijske operacije, Frank Kreykenbohm.

Jučer poslijepodne, 500 antifašistički prosvjednici okupirali trg gdje su neonacisti su planirali sastanak. Da biste izbjegli pro nacistički marš, prosvjednici lancima i sami u skupine na javnim svjetla, parking za bicikle, pa čak i lokomotiva vlak za zaustavljanje trgovanja. PGH / HCN / BJ

Blok pochodu neonacistů v Německu

Berlín 5. Ago (Prensa Latina) s ukázkami, sedět a dokonce i náboženské služby více než 1200 lidí vyjadřovali v německém městě Bad Nenndorf proti pochodu neonacistů. S jejich akcí se antifašisté byli schopni zablokovat sama vytyčila "pohřební průvod" kolem 300 neonacistů.

Od roku 2006, němečtí fašisté shromáždit víkend v srpnu v městečku západně od Hannoveru, kde britská armáda se konala po porážce hitlerovského režimu středu k výslechu. Podle historiků, toto centrum mělo špatné zacházení válečných zajatců, které využívají z neonacistů relativizovat zločiny Hitlera fašismu.

Nicméně, pravicoví extremisté neměli sílu místního obyvatelstva. "Opět populární protest byl klidný a kreativní," řekl na tiskové rozhovoru šéfa policejních operací, Frank Kreykenbohm.

Včera odpoledne, 500 antifašistické demonstrace na náměstí, kde obsadil neonacisté měli v plánu schůzku. Aby se zabránilo Pro nacistický pochod demonstrantů zřetězené se do skupin na veřejné světlomety, parkoviště pro jízdní kola a dokonce i Lokomotiva vlaku zastavit obchodování s lidmi. PGH / HCN / BJ

Block nynazistisk march i Tyskland

Berlin 5 Ago (Prensa Latina) Med demonstrationer, sit og endda en religiøs service mere end 1.200 mennesker har udtrykt sig i den tyske by Bad Nenndorf mod nynazistisk march. Med deres handlinger var de antifascister i stand til at blokere for selverklærede "ligtog" på omkring 300 nynazister.

Siden 2006 samles det tyske fascister en weekend i august i den lille by vest for Hannover, hvor den britiske hær, der afholdes efter nederlaget i Hitlers regime et center for afhøring. Ifølge historikere, havde dette center mishandling af krigsfanger, der tager fordel af de nynazister til at relativere forbrydelser Hitler fascismen.

Men de højreekstremister ikke haft styrken af ​​den lokale befolkning. "Endnu en gang har folkelige protester har været fredelige og kreative," sagde han i en pressemeddelelse interview i spidsen for politiaktioner, Frank Kreykenbohm.

I går eftermiddags, 500 antifascistiske demonstranter besatte pladsen, hvor nynazister havde planlagt et møde. For at undgå pro nazistisk march, demonstranter lænket sig i grupper til offentlige forlygter, parkering for cykler og endda lokomotivet i toget til at stoppe menneskehandel. PGH / HCN / BJ

Blokinte nov-nazian marŝon en Germanio

Berlino 5 Ago (Prensa Latina) Kun manifestacioj, ĉeestoj kaj eĉ diservo pli ol 1.200 personoj esprimis sin en la germana urbeto de Bad Nenndorf kontraŭ nov-nazia marŝo. Kun liaj agoj, la antifascists povis bloki la mem-deklarita "funebra procesio" de ĉirkaŭ 300 nov-naziaj.

Ekde 2006, la germanaj faŝistoj kolektu semajnfine de aŭgusto en la malgranda urbo okcidente de Hannover kie la brita armeo okazigis post la malvenko de la hitlerismo centron por pridemandado. Laŭ historiistoj, tiu centro havis fitraktadon de militkaptitoj, kiuj utiligas la nov-nazioj relativizigi la krimojn de Hitlera faŝismo.

Tamen, la ultradekstranoj ne havis la forton de la loka loĝantaro. "Denove, populara protesto estis paca kaj krea," diris en gazetara intervjuo la kapo de policano operacioj, Frank Kreykenbohm.

Hieraŭ posttagmeze, 500 kontraŭfaŝismaj manifestaciantoj okupis la kvadraton kie la nov-naziaj planis kunvenon. Eviti por nazia marŝo, protestantoj ĉenigis sin en grupojn al publikaj lumturoj, parkejo por bicikloj kaj eĉ la lokomotivo de trajno halti trafikon.

PGH / HCN / BJ