[es en Esperanto fr gr ha it po pt ro ru Slovak sl Serbian tr ba bu ca ch cr cz dn du ar]

Londres, 26 jul (PL) A pesar del optimismo global en torno a la lucha contra el VIH/sida, la situación en Estados Unidos es menos halagueña, pues más de 50 mil nuevas infecciones ocurren cada año, señala la revista médica británica The Lancet.

En aquel país casi una quinta parte de los 1,1 millones de enfermos vive inconsciente de su afección, según un artículo publicado en ese medio científico, que contrasta la situación estadounidense con la reducción de la propagación de ese mal y las mejorías y el alargamiento de la vida de los pacientes en otras regiones.

De acuerdo con The Lancet, cuando se trata sobre VIH la situación del país norteño llega a una meseta en la cual los afroamericanos y los latinos representan una parte desproporcionada de las personas contagiadas.

Los hombres que tienen sexo con hombres representan el mayor número de nuevas infecciones, pero los individuos heterosexuales y usuarios de drogas inyectables continúan representando una proporción considerable de las personas que viven con sida.

Es preocupante, señala el reporte, que sólo el 66 por ciento de los seropositivos reciben algún tipo de atención. JF / ABM

AIDS: 50,000 new infections per year in the USA

London, July 26 (PL) Despite the overall optimism about the fight against HIV / AIDS, the situation in the U.S. is less rosy, with more than 50,000 new infections occur each year, says the British medical journal The Lancet .

In this country nearly a fifth of the 1.1 million patients live unaware of their condition, according to an article in the scientific community, which contrasts with the U.S. situation reducing the spread of this evil and improvements and elongation of life of the patients in other regions.

According to The Lancet, when it comes to HIV northern country situation reaches a plateau in which African Americans and Latinos account for a disproportionate share of infected people.

Men who have sex with men account for the largest number of new infections, but individuals heterosexuals and injection drug users continue to represent a significant proportion of people living with AIDS.

Worryingly, the report said that only 66 percent of HIV-positive receive some attention. JF / ABM

Aidoso: 50,000 novaj infektoj jare en Usono

Londono, julio 26 (PL) Malgraŭ la ĝenerala optimismo pri la lukto kontraŭ HIV / aidoso, la situacio en Usono estas malpli roza, kun pli ol 50.000 novaj infektoj okazi ĉiun jaron, diras la brita medicina revuo The Lancet .

En ĉi tiu lando preskaŭ unu kvinono de la 1,1 milionoj da pacientoj vivi senkonscian de ilia kondiĉo, laŭ artikolo en la scienca komunumo, kio kontrastas kun la usona situacio reduktante la disvastigon de tiu malica kaj plibonigoj kaj apartolongo de la vivo de la pacientoj en aliaj regionoj.

Laŭ The Lancet, kiam temas pri HIV norda landa situacio atingas altebenaĵon en kiu afrik-usonanoj kaj latinaj konsistigas misproporcian kotizon de infektita homo.

Viroj kiuj havas sekson kun viroj kontu por la plej granda nombro de novaj infektoj, sed individuoj malgejoj kaj injektaj drogaj uzantoj daŭre reprezentas signifan proporcion de personoj vivantaj kun aidoso.

La raporto diras, ke nur 66 procentoj de HIV-pozitiva ricevi iun atenton. JF / ABM

Sida: 50.000 nouvelles infections par an aux É.U.

Londres, Juillet 26 (PL) Malgré l'optimisme général à propos de la lutte contre le VIH / SIDA, la situation aux États-Unis est moins rose, avec plus de 50.000 nouvelles infections se produisent chaque année, affirme le journal médical britannique The Lancet .

Dans ce pays, près d'un cinquième des 1,1 millions de patients vivent pas au courant de leur état​​, selon un article paru dans la communauté scientifique, ce qui contraste avec la situation américaine réduction de la propagation de ce mal et l'amélioration et l'allongement de vie des patients dans d'autres régions.

Selon The Lancet, quand il s'agit de la situation du pays du nord au VIH atteint un plateau dans lequel les Américains et les Latinos représentent une part disproportionnée des personnes infectées.

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes représentent le plus grand nombre de nouvelles infections, mais les individus hétérosexuels et les utilisateurs de drogues injectables continuent de représenter une part importante des personnes vivant avec le sida.

Fait inquiétant, le rapport indique que seulement 66 pour cent des personnes séropositives reçoivent un peu d'attention. JF / ABM

AIDS: 50.000 νέες λοιμώξεις το χρόνο στις ΗΠΑ

Λονδίνο 26 Ιουλίου (PL) Παρά τη γενική αισιοδοξία για την καταπολέμηση του HIV / AIDS, η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι λιγότερο ρόδινη, με περισσότερες από 50.000 νέες λοιμώξεις συμβαίνουν κάθε χρόνο, λέει η βρετανική ιατρική επιθεώρηση The Lancet .

Σε αυτή τη χώρα σχεδόν το ένα πέμπτο από τα 1,1 εκατομμύρια ασθενείς που ζουν γνωρίζουν την κατάστασή τους, σύμφωνα με ένα άρθρο στην επιστημονική κοινότητα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση στις ΗΠΑ μείωση της εξάπλωσης του αυτό το κακό και βελτιώσεων και επιμήκυνση ζωής των ασθενών σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με το The Lancet, όταν πρόκειται για την κατάσταση του HIV βόρεια χώρα φτάνει σε ένα οροπέδιο όπου Αφροαμερικανοί και Λατίνοι λογαριασμό για ένα δυσανάλογο μερίδιο των μολυσμένων ατόμων.

Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο αριθμό των νέων μολύνσεων, αλλά και τα άτομα ετεροφυλόφιλων και των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με AIDS.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός, η έκθεση ανέφερε ότι μόνο το 66 τοις εκατό των οροθετικών λάβει κάποια προσοχή. JF / ABM

SIDA: 50,000 enfeksyon nouvo pou chak ane nan peyi Etazini an

London, Jiye 26 (PL) Malgre optimis la an jeneral sou batay la kont VIH / SIDA, sitiyasyon an nan peyi Etazini an ki pi piti a Rosy, ak plis pase 50,000 enfeksyon nouvo rive chak ane, di Britanik medikal jounal la The Lancet a .

Nan peyi sa a prèske yon senkyèm nan pasyan yo 1.1 milyon viv inyorans nan kondisyon yo, dapre yon atik nan kominote a syantifik, ki diferansye ak sitiyasyon an US diminye pwopagasyon sa a sa ki mal ak amelyorasyon ak pwolonjman nan lavi nan pasyan yo nan lòt rejyon yo.

Dapre The Lancet a, lè li rive nan sitiyasyon VIH peyi nò rive nan yon plato nan ki Ameriken Nwa yo ak Latino kont pou yon pati nan disproporsyone moun ki enfekte.

Gason ki fè sèks ak kont moun pou yon nimewo pou a pi gwo nan enfeksyon nouvo, men moun ki etewoseksyèl ak itilizatè dwòg piki kontinye reprezante yon pwopòsyon siyifikatif nan moun ki gen SIDA.

Inkyétant, rapò a te di ke se sèlman 66 pousan nan teste pozitif pou VIH-resevwa kèk atansyon. JF / ABM

AIDS: 50.000 nuove infezioni ogni anno negli Stati Uniti

Londra, 26 luglio (PL) Nonostante l'ottimismo generale sulla lotta contro l'HIV / AIDS, la situazione negli Stati Uniti è meno rosea, con più di 50.000 nuove infezioni si verificano ogni anno, dice la rivista medica britannica The Lancet .

In questo paese, quasi un quinto dei pazienti 1,1 milioni vivono inconsapevoli della loro condizione, secondo un articolo nella comunità scientifica, che contrasta con la situazione degli Stati Uniti ridurre la diffusione di questo male e miglioramenti e allungamento della vita dei pazienti in altre regioni.

Secondo The Lancet, quando si parla di HIV settentrionale situazione del paese raggiunge un plateau in cui gli afro-americani e latinos rappresentano una quota sproporzionata di persone infette.

Gli uomini che fanno sesso con gli uomini rappresentano il maggior numero di nuove infezioni, ma gli individui eterosessuali e iniezione di stupefacenti continuano a rappresentare una percentuale significativa di persone che vivono con l'AIDS.

Preoccupante, il rapporto ha detto che solo il 66 per cento dei sieropositivi riceve una certa attenzione. JF / ABM

AIDS: 50.000 nowych zakażeń rocznie w USA


Londyn, 26 lipca (PL) Pomimo ogólnego optymizmu w walce z HIV / AIDS, sytuacja w USA jest mniej różowa, z ponad 50.000 nowych zakażeń rocznie, twierdzi British Medical Journal Lancet .

W tym kraju prawie piąta 1100000 pacjenci żyją nieświadomi ich stan, według artykułu w społeczności naukowej, która kontrastuje z sytuacją USA zmniejszenie rozprzestrzeniania się tego zła i ulepszeń i wydłużenie życia pacjentów w innych regionach.

Według The Lancet, jeśli chodzi o HIV północnej sytuacji kraju osiąga plateau, w którym Afroamerykanie i Latynosi stanowią nieproporcjonalną część zainfekowanych osób.

Mężczyźni, którzy uprawiają seks z rachunku mężczyzn do największej liczby nowych zakażeń, ale osób heteroseksualnych i narkomanów wtrysku nadal stanowią znaczny odsetek osób żyjących z AIDS.

Niepokojące jest to, że tylko raport 66 procent z wirusem HIV otrzymują trochę uwagi. JF / ABM

AIDS: 50 mil novas infecções por ano em os EUA

Londres, 26 jul (PL) Apesar do otimismo geral sobre a luta contra o HIV / AIDS, a situação em os EUA é menos róseo, com mais de 50 mil novas infecções ocorrem a cada ano, diz a revista médica britânica The Lancet .

Neste país, quase um quinto dos 1,1 milhões de pacientes vivem sem saber de sua condição, de acordo com um artigo na comunidade científica, o que contrasta com a situação dos EUA reduzir a propagação deste mal e melhorias e alongamento de vida dos pacientes de outras regiões.

De acordo com a The Lancet, quando se trata de situação do país norte HIV atinge um patamar em que os americanos e latinos africanos são responsáveis ​​por uma parcela desproporcional de pessoas infectadas.

Homens que fazem sexo com homens representam o maior número de novas infecções, mas os indivíduos heterossexuais e usuários de drogas injetáveis ​​continuam a representar uma proporção significativa de pessoas que vivem com AIDS.

É preocupante, o relatório disse que apenas 66 por cento dos seropositivos receber alguma atenção. JF / ABM

SIDA: 50.000 de infectii noi pe an in SUA

Londra, 26 iulie (PL) În ciuda optimismului general cu privire la lupta împotriva HIV / SIDA, situația din Statele Unite este mai puțin roz, cu mai mult de 50.000 de infectii noi apar in fiecare an, spune revista medicala britanica The Lancet .

În această țară aproape o cincime din cele 1,1 milioane de pacienti traiesc constiente de starea lor, in conformitate cu un articol in comunitatea stiintifica, care contrastează cu situația din SUA reducerea raspandirii acestui rău și îmbunătățiri și alungire de viață a pacienților din alte regiuni.

Conform The Lancet, atunci când vine vorba de situația țării HIV de nord atinge un platou, în care afro-americani si Latine cont pentru o cotă disproporționată de persoane infectate.

Barbatii care fac sex cu bărbații constituie cel mai mare număr de noi infectii, dar heterosexuali persoane fizice și utilizatorii de droguri injectabile continuă să reprezinte o proporție semnificativă de persoane care trăiesc cu SIDA.

Ingrijorator, raportul a spus că doar 66 la suta din HIV-pozitiv primesc putina atentie. JF / ABM

СПИД: 50000 новых случаев инфекции в год в США

Лондон, 26 июля (PL) Несмотря на общий оптимизм по поводу борьбы с ВИЧ / СПИДом, ситуация в США становится куда менее радужной, с более чем 50 000 новых случаев инфицирования происходят каждый год, говорится в британском медицинском журнале The Lancet .

В этой стране почти пятая часть 1100000 пациенты живут не знают о своем состоянии, согласно статье в научном сообществе, который контрастирует с ситуацией США сокращение распространения этого зла и улучшений и удлинение жизни пациентов в других регионах.

По данным The Lancet, когда речь идет о ВИЧ-ситуацию в стране северной достигает плато, в которых афроамериканцы и латиноамериканцы составляют непропорционально большую долю инфицированных людей.

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами приходится наибольшее число новых случаев инфицирования, но и лиц гетеросексуалов потребителей инъекционных наркотиков по-прежнему представляют значительную долю людей, живущих со СПИДом.

Вызывает обеспокоенность, говорится в докладе, что только 66 процентов ВИЧ-положительными, получают некоторое внимание. JF / ABM

AIDS: 50000 nových infekcií ročne v USA

Londýn 26. júla (PL) Napriek celkovému optimizmu ohľadom boja proti HIV / AIDS, sa situácia v USA je menej ružová, s viac ako 50.000 nových infekcií dochádza každý rok, hovorí britský lekársky časopis The Lancet .

V tejto krajine takmer pätina z 1,1 milióna pacientov žije nevie o ich stave, podľa článku vo vedeckej obci, ktorá kontrastuje so situáciou v USA znižuje šírenie tohto zla a vylepšenia a predĺženie života pacientov v ostatných regiónoch.

Podľa časopisu The Lancet, pokiaľ ide o HIV situáciu krajiny severnej ustrnie v ktorom africkí Američania a Latinos účet za neúmerne vysoký podiel nakazených ľudí.

Muži, ktorí majú sex s mužmi predstavujú najväčší počet nových infekcií, ale jednotlivci heterosexuáli a injekčných užívateľov drog naďalej predstavujú významný podiel osôb žijúcich s AIDS.

Znepokojujúce je, píše sa v správe, že iba 66 percent HIV pozitívnych dostane nejakú pozornosť. JF / ABM

AIDS: 50.000 novih okužb na leto v ZDA

London, 26. julij (PL) Kljub splošnemu optimizmu o boju proti virusu HIV / aidsu, razmere v ZDA, je veliko manj rožnato, z več kot 50.000 novih okužb pride vsako leto, pravi britanska medicinska revija Lancet .

V tej državi skoraj petina 1,1 milijona bolnikov živi zavedajo svojega stanja, glede na članek v znanstveni skupnosti, kar je v nasprotju z ZDA položaj zmanjšanje širjenja tega zla in izboljšavah in raztezek življenja bolnikov iz drugih regij.

Glede na The Lancet, ko gre za položaj HIV severni državi doseže plato, v kateri afriški Američani in Latinoameričani predstavljajo nesorazmerno velik delež okuženih ljudi.

Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi računa za največje število novih okužb, ampak posamezniki, heteroseksualci in uporabniki vbrizgavanje drog še naprej predstavljajo pomemben delež ljudi, ki živijo z aidsom.

Zaskrbljujoče je, da poročilo, je dejal, da je le 66 odstotkov HIV pozitivnih prejeli nekaj pozornosti. JF / ABM

АИДС-а: 50.000 нових инфекција годишње у САД

Лондон, 26. јул (ПЛ) Упркос укупном оптимизма о борби против ХИВ / АИДС-а, ситуација у САД је мање ружичаста, са више од 50.000 нових инфекција се јављају сваке године, каже британски медицински часопис Ланцет .

У овој земљи је скоро петина живи 1,1 милиона пацијената несвесни свог стања, наводи се у чланку у научној заједници, што је у супротности са ситуацијом САД смањује ширење овог зла и побољшање и ширење живота болесника у другим регионима.

Према Тхе Ланцет, када је у питању ХИВ северу земље ситуација достигне плато у којој Афроамериканци и Латиноси чине несразмеран део заражених људи.

Мушкарци који имају секс са мушкарцима чине највећи број нових инфекција, али појединци су хетеросексуалци и корисника дроге убризгавање и даље представљају значајан проценат људи који живе са сидом.

Забрињавајуће је, наводи се у извештају да је само 66 одсто ХИВ позитивних добијају мало пажње. ЈF / АBМ

AIDS: ABD'de yılda 50.000 yeni enfeksiyonların

HIV / AIDS, ABD'de durum mücadele hakkında genel iyimserliğe rağmen Londra, Temmuz 26 (PL) 50.000 'den fazla yeni enfeksiyonları her yıl meydana ile, daha az pembe olan, İngiliz tıp dergisi The Lancet diyor .

Bu ülkede 1,1 milyon hastaların yaklaşık beşte Bu kötü ve iyileştirmeler ve uzama yayılmasının azaltılmasında ABD durumla tezat bilim dünyasında bir makale, göre, onların durumun farkında canlı diğer bölgelerde hastaların yaşam.

Lancet göre, HIV kuzey ülke durum söz konusu olduğunda bir plato ulaşır enfekte insanların orantısız bir pay için hangi Afrikalı Amerikalılar ve Latin hesabında.

Yeni enfeksiyonların en büyük sayı için erkek hesabınız seks, ama bireyler heteroseksüeller ve enjeksiyon uyuşturucu kullanıcıları AIDS ile yaşayan insanların önemli bir bölümü temsil etmeye devam Erkekler.

Kaygı verici, rapor HIV pozitif sadece yüzde 66 biraz dikkat almak olduğunu söyledi. JF / ABM

HIESa: 50.000 berriak urtean infekzioak AEBetan

Londres, uztailaren 26a (PL) GIB / HIESa, AEBetako egoeraren aurkako borrokan buruzko baikortasun orokorra izan arren ez da hain baikorra baino gehiago, 50.000 berriak gertatzen diren infekzioak, urte bakoitzean, dio British Medical Journal Lancet .

Herrialde honetan ia 1,1 milioi gaixoen bosten bat bizi beren egoera ez dakite, bat komunitate zientifikoan artikulu, zein gaiztoak hau eta hobekuntza eta luzapena hedapena murriztea US egoera kontraste arabera beste eskualde batzuetan gaixoen bizi.

To Lancet arabera, orduan GIB Iparraldeko goi-lautada da, egoera bat iristen den Afrikako estatubatuar eta Latinos kontua jendea kutsatutako neurrigabea kuota bat da.

Gizonek duten Sexuaren infekzio berrien kopurua handiena kontu, baina gizabanako heterosexualak eta injekzio droga jarraituko pertsona HIESaren bizi zati handi bat irudikatzeko.

Worryingly txostena, esan zuen soilik 66 GIB-positiboa ehuneko jasotzen duten arreta batzuk. JF / ABM

СПИН: 50 000 нови случаи на заразяване на година в САЩ

Лондон, 26 юли (PL) Въпреки общото оптимизъм за борбата срещу ХИВ / СПИН, ситуацията в САЩ е по-малко розова, с повече от 50 000 нови случаи на заразяване случи всяка година, се казва в British Medical Journal The Lancet .

В тази страна почти една пета от 1,1 милиона пациенти живеят наясно със състоянието си, според статия в научната общност, която контрастира със ситуацията в САЩ намаляване на разпространението на това зло и подобрения и удължение на живот на пациентите в други региони.

Според The Lancet, когато става въпрос за HIV страната северната ситуация достига плато, в който афро-американци и латиноамериканци сметка за по-големия дял на заразените хора.

Мъжете, които правят секс с мъже имат най-голям брой нови инфекции, но хетеросексуалните индивиди и венозните наркомани продължава да представлява значителна част от хората, живеещи със СПИН.

Тревожен е фактът, се казва в доклада, че само 66 процента от ХИВ-позитивни получите някакво внимание. JF / ABM

SIDA: 50000 noves infeccions per any als EUA

Londres, 26 jul (PL) Malgrat l'optimisme global al voltant de la lluita contra el VIH / sida, la situació als Estats Units és menys favorable, ja que més de 50 mil noves infeccions tenen lloc cada any, assenyala la revista mèdica britànica The Lancet .

En aquell país gairebé una cinquena part dels 1,1 milions de malalts viu inconscient del seu afecció, segons un article publicat en aquest mitjà científic, que contrasta la situació nord-americana amb la reducció de la propagació d'aquest mal i les millores i l'allargament de la vida dels pacients en altres regions.

D'acord amb The Lancet, quan es tracta sobre VIH la situació del país del nord arriba a un altiplà en la qual els afroamericans i els llatins representen una part desproporcionada de les persones contagiades.

Els homes que tenen sexe amb homes representen el major nombre de noves infeccions, però els individus heterosexuals i usuaris de drogues injectables continuen representant una proporció considerable de les persones que viuen amb sida.

És preocupant, assenyala l'informe, que només el 66 per cent dels seropositius reben algun tipus d'atenció. JF / ABM

艾滋病:50,000每年新感染在美国

伦敦7月26日(PL)尽管整体乐观态度对艾滋病毒/艾滋病的斗争,美国的情况是那么乐观,有超过50,000个新的感染发生,每年,英国医学杂志“柳叶刀”杂志说: 。

的近五分之一的1.1万患者生活在这个国家不知道自己的病情,根据一篇文章在科学界,这与美国的情况减少这个邪恶的蔓延,改善及伸长对比生活在其他地区的患者。

据“柳叶刀”,当它涉及到HIV北部国家的情况达到一个平台,在非裔美国人和拉美裔占感染人群不成比例的份额。

男人有性行为的男性占新感染者人数最多的,但个人异性恋者和注射吸毒者继续代表一个显着比例的人患有艾滋病。

令人担忧的是,该报告称,只有66%的艾滋病毒阳性收到一些关注。 JF/ ABM

AIDS: 50.000 novih infekcija godišnje u SAD-u

London, 26. srpnja (PL) Unatoč ukupnom optimizam o borbi protiv HIV / AIDS-a, situacija u SAD-u je manje ružičasta, s više od 50.000 novih infekcija javljaju svake godine, navodi britanski medicinski časopis The Lancet .

U ovoj zemlji gotovo petina od 1,1 milijuna pacijenata žive nesvjesni svog stanja, navodi se u članku objavljenom u znanstvenom zajednicom, koja je u opreci s američkim situaciji smanjuje širenje tog zla i poboljšanja i istezanje života od pacijenata u drugim regijama.

Prema časopisu The Lancet, kada je riječ o HIV sjeveru zemlje situacije doseže plato u kojem Afroamerikanci i Latinosi čine nerazmjeran udio zaraženih ljudi.

Muškarci koji imaju seksualne odnose s muškarcima račun za najveći broj novih infekcija, ali pojedinci heteroseksualci i injekcije korisnici droga i dalje predstavlja značajan udio ljudi koji žive s AIDS-om.

Zabrinjavajuće je, navodi se u izvješću da je samo 66 posto od HIV-pozitivnih dobiti neki pozornost. JF / ABM

AIDS: 50000 nových infekcí ročně v USA

Londýn 26. července (PL) Navzdory celkovému optimismu ohledně boje proti HIV / AIDS, se situace v USA je méně růžová, s více než 50.000 nových infekcí dochází každý rok, říká britský lékařský časopis The Lancet .

V této zemi téměř pětina z 1,1 milionu pacientů žije neví o jejich stavu, podle článku ve vědecké obci, která kontrastuje se situací v USA snižuje šíření tohoto zla a vylepšení a prodloužení života pacientů v ostatních regionech.

Podle časopisu The Lancet, pokud jde o HIV situaci země severní ustrne ve kterém afričtí Američané a Latinos účet za neúměrně vysoký podíl nakažených lidí.

Muži, kteří mají sex s muži představují největší počet nových infekcí, ale jednotlivci heterosexuálové a injekčních uživatelů drog nadále představují významný podíl osob žijících s AIDS.

Znepokojivé je, píše se ve zprávě, že pouze 66 procent HIV pozitivních obdrží nějakou pozornost. JF / ABM

AIDS: 50.000 nye infektioner om året i USA


London, 26. juli (PL) På trods af den generelle optimisme i kampen mod hiv / aids, er situationen i USA er mindre rosenrødt, med mere end 50.000 nye smittede hvert år, siger den britiske lægetidsskrift The Lancet .

I dette land næsten en femtedel af de 1,1 millioner patienter lever uvidende om deres tilstand, ifølge en artikel i det videnskabelige samfund, som står i kontrast til situationen i USA at begrænse spredningen af ​​denne onde og forbedringer og forlængelse af livet af patienterne i andre regioner.

Ifølge The Lancet, når, når det kommer til HIV nordligt land Situationen et plateau, hvor afroamerikanere og latinamerikanere udgør en uforholdsmæssig stor andel af smittede personer.

Mænd, der har sex med mænd tegner sig for det største antal nye infektioner, men enkeltpersoner heteroseksuelle og injektion stofbrugere udgør fortsat en væsentlig andel af mennesker, der lever med aids.

Bekymrende, siger rapporten, at kun 66 procent af hiv-positive får en vis opmærksomhed. JF / ABM

AIDS: 50.000 nieuwe infecties per jaar in de VS

Londen, 26 juli (PL) Ondanks de algemene optimisme over de strijd tegen hiv / aids, de situatie in de VS is minder rooskleurig, met meer dan 50.000 nieuwe besmettingen per jaar, zegt het Britse medische tijdschrift The Lancet .

In dit land bijna een vijfde van de 1,1 miljoen patiënten leven niet bewust van hun aandoening, volgens een artikel in de wetenschappelijke gemeenschap, die contrasteert met de Amerikaanse situatie terugdringen van de verspreiding van dit kwaad en verbeteringen en rek van leven van de patiënten in andere regio's.

Volgens The Lancet, als het gaat om HIV noordelijke land situatie een plateau bereikt, waarin Afro-Amerikanen en Latino's zijn goed voor een onevenredig groot deel van de besmette mensen.

Mannen die seks hebben met mannen goed voor het grootste aantal nieuwe besmettingen, maar individuen heteroseksuelen en injectie drugsgebruikers blijft een aanzienlijk deel van de mensen met aids vertegenwoordigen.

Verontrustend, aldus het rapport dat slechts 66 procent van de hiv-positieve krijgen enige aandacht. JF / ABM

الإيدز: 50،000 إصابة جديدة سنويا في الولايات المتحدة

لندن، 26 يوليو (PL) وعلى الرغم من التفاؤل العام حول مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، فإن الوضع في الولايات المتحدة هو أقل وردية، مع حدوث أكثر من 50،000 إصابة جديدة كل عام، وتقول المجلة الطبية البريطانية لانسيت .

في هذا البلد ما يقرب من خمس من 1.1 مليون مريض يعيشون مدركين لحالتهم، وفقا لمقال نشر في الأوساط العلمية، والذي يتناقض مع الوضع في الولايات المتحدة الحد من انتشار هذه الآفة والتحسينات واستطالة الحياة للمرضى في مناطق أخرى.

وفقا لمجلة لانسيت، عندما يتعلق الأمر بفيروس نقص المناعة البشرية الوضع شمال البلاد تصل إلى الهضبة التي الأميركيين الأفارقة واللاتينيين حساب للحصول على حصة غير متناسبة من المصابين.

الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال حساب لأكبر عدد من الإصابات الجديدة، ولكن الاستمرار الأفراد ذوي الميول الجنسية الغيرية ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن لتمثيل نسبة كبيرة من المصابين بالإيدز.

مثيرة للقلق، وقال التقرير أن 66 في المئة فقط من المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يحصل على بعض الاهتمام.