[es en fr gr ha it po pt ro ru sk sl tr bu ca ch]

Washington, 18 de julio (Prensa Latina) el General Martin Dempsey, Presidente de la jefe de personal de empalme, dijo hoy ante el Senado que la casa blanca está considerando la posibilidad de un ataque militar contra Siria. Dempsey, el funcionario de más alto rango en las fuerzas armadas, dijo en un Senado oír que puso en manos del Presidente Barack Obama enemigo de varias opciones del uso de la fuerza contra el país de Medio Oriente que ahora están siendo considerados por varias agencias federales.

Dempsey se negó a proporcionar más detalles durante una sesión de preguntas y respuestas en una audiencia del Comité de servicios armados, cuyos miembros ejercer presión sobre él para explicar mejor su estrategia para derrocar el presidente Bashar Al Assad. Dempsey dijo que no es a él a decidir si intervenir militarmente en Siria porque esa responsabilidad se basa en funcionarios del gobierno estadounidense, y se negó a comentar en público sobre el tipo de fuerza para usar contra la nación árabe.

En respuesta a una pregunta hecha por el senador Lindsey Graham sobre la situación actual del conflicto, Dempsey admitió que las fuerzas leales Al Assad prevalecerán en la lucha contra grupos armados de oposición. Damasco ha denunciado repetidamente que Estados Unidos y sus aliados europeos y árabes están proporcionando apoyo logístico de todas las clases de rebelarse a las bandas armadas que operan en el país. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagon admits likely attack against Syria

Washington, July 18 (Prensa Latina) Gen. Martin Dempsey, Chairman of the Joint Chief of Staff, said today before the Senate that the White House is considering the possibility of a military attack on Syria. Dempsey, the highest ranking official in the armed services, said in a Senate hearing that he placed in the hands of President Barack Obama several options foe the use of force against the Middle East country that are now being considered by several federal agencies.

Dempsey declined to provide more details during a question/answer session in a hearing of the Senate Committee on Armed Services, whose members put pressure on him to explain better his strategy to topple President Bashar Al Assad. Dempsey said it is not up to him to decide whether to intervene militarily in Syria because that responsibility relies on elected officials of the US government, and he refused to comment in public about the type of force to use against the Arab nation.

In response to a question made by Senator Lindsey Graham about the current situation of the conflict, Dempsey admitted that the forces loyal to Al Assad prevail in fighting opposition armed gangs. Damascus has repeatedly denounced that the United States and its European and Arab allies are providing logistic support of all kinds to rebel armed gangs operating in the country. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Πεντάγωνο παραδέχεται πιθανό επίθεση κατά της Συρίας

Ουάσιγκτον, 18 Ιουλίου (Prensa Latina) στρατηγός Martin Dempsey, Πρόεδρος της κοινών προ! ιστάμενος του προσωπικού, δήλωσε σήμερα ενώπιον της Γερουσίας ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης για τη Συρία. Είπε ο Dempsey, τον υψηλότερο αξιωματούχο κατάταξη στις ένοπλες υπηρεσίες, σε Γερουσία ακρόαση ότι τοποθέτησε στα χέρια του Προέδρου Barack Obama αρκετές επιλογές εχθρό τη χρήση βίας κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής που είναι τώρα υπό εξέταση από τις διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Dempsey αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της μια συνεδρία ερωτήσεων/απαντήσεων σε μια ακρόαση της Επιτροπής της Γερουσίας για τις ένοπλες δυνάμεις, των οποίων τα μέλη να ασκήσει πίεση σε αυτόν να εξηγήσει καλύτερα τη στρατηγική του να ανατρέψει Πρόεδρος Bashar Al Assad. Δεν πρόκειται μέχρι να αποφασίσει να επέμβει στρατιωτικά στη Συρία, διότι αυτή την ευθύνη που βασίζεται σε εκλεγμένους αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, και αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίως για το είδος της δύναμης να χρησιμοποιήσει εναντίον του αραβικού έθνους είπε ο Dempsey.

Σε απάντηση σε μια ερώτηση που υπέβαλε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ για την τρέχουσα κατάσταση της σύγκρουσης, Dempsey παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις που είναι πιστές στον Al Assad επικρατούν στην καταπολέμηση της αντιπολίτευσης ένοπλες συμμορίες. Δαμασκός έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της ευρωπαϊκά και Αραβικά παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των ειδών να επαναστατήσει ένοπλες ομάδες που δρούσαν στην περιοχή. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagòn la admèt fayit li gen anpil chans atak kont peyi Siri

Washington, Jiyè 18 (Prensa Latina) te jeneral Martin Dempsey, se pwezidan de la Commune chèf de pèsonèl nou yo, di jodi a devan Sena a ke mezon blanch ap konsidere posiblite pou yon atak militè sou peyi Siri. Dempsey, pi wo ofisyèl abize te nan sèvis lame yo, te di nan yon Sena a vin konn sa li mete nan men Pwezidan Barack Obama plizyè opsyon lenmi a nan itilize fòs kont peyi Mwayen Oryan an ki kounye a ap konsidere ke plizyè ajans federal yo.

Dempsey te refize bay plis detay diran yon sesyon kesyon/reponn nan yon sesyon nan tribinal de Komite Sena nan sèvis zam, manm ki te mete presyon sou li pou li eksplike pi byen l' estrateji pou ranvèse Pwezidan a Al Assad. Dempsey te di ke se pa l' pou deside si pou entèvni pwekosyon nan peyi Siri paske responsabilite sa repoze sou ki te eli otorite gouvènman AMERIKEN an, li te refize fè komantè nan piblik sou ki kalite fòs pou yo itilize kont nasyon Arab la.

Nan repons a kesyon boule Senatè Lindsey Graham nan sitiyasyon aktyèl la konfli a, Dempsey te admèt ke fòs rete fidèl a Al Assad domine nan batay gang nan opozisyon an ki te ame. Lavil Damas te à denonse ke United States ak alye Ewopeyen ak Arab sont founi sipò lojistik tout koulè pou rebel gang zame opere nan peyi a. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagono ammette probabile attacco contro la Siria

Washington, 18 luglio (Prensa Latina) gen Martin Dempsey, Presidente del Joint capo del personale, ha detto oggi davanti al Senato che la casa bianca sta valutando la possibilità di un attacco militare alla Siria. Dempsey, la più alta classifica ufficiale nelle forze armate, ha detto in un Senato audizione che ha messo nelle mani del presidente Barack Obama, nemico di opzioni diverse all'uso della forza contro il paese del Medio Oriente che sono ormai considerati da diverse agenzie federali.

Dempsey ha rifiutato di fornire più dettagli durante una sessione di domande/risposte in un'audizione della Commissione del Senato sulle forze armate, i cui membri mettono pressione su di lui per spiegare meglio la sua strategia per rovesciare il presidente Bashar Al Assad. Non spetta a lui a decidere di intervenire militarmente in Siria perché tale responsabilità si basa su funzionari eletti del governo degli Stati Uniti, e ha rifiutato di commentare in pubblico riguardo al tipo di forza da usare contro la nazione araba, ha detto Dempsey.

In risposta a una domanda fatta da senatore Lindsey Graham circa l'attuale situazione di conflitto, Dempsey ha ammesso che le forze leali Al Assad prevalgano nella lotta contro la gang di opposizione armata. Damasco ha ripetutamente denunciato che gli Stati Uniti e i suoi alleati europei e arabi stanno fornendo supporto logistico di tutti i tipi di ribellarsi bande armate operanti nel paese. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagon przyznaje prawdopodobieństwo ataku przeciwko Syrii

Waszyngton, 18 lipca (Prensa Latina) Gen. Martin Dempsey, przewodniczący od wspólnego szefa sztabu, powiedział dziś przed Senatu, że biały dom rozważa możliwość wojskowego ataku na Syrię. Dempsey, najwyższy rangą urzędnik w siłach zbrojnych, powiedział w Senacie słysząc, że umieścił w rękach prezydenta Barack Obama kilka opcji wrogiem użycie siły przeciwko Bliskim Wschodzie kraju, które są obecnie rozważane przez kilka agencji federalnych.

Dempsey odmówił dostarczają bardziej szczegółowych informacji podczas sesji pytań/odpowiedzi w przesłuchaniu w senackiej Komisji zbrojnych, którego członkowie presję na niego lepiej opisać swoją strategię do obalenia prezydenta Baszara Al Assad. Dempsey powiedział, że to nie do niego aby zdecydować, czy do interwencji militarnej w Syrii, dlatego, że odpowiedzialność opiera się na wybranych urzędników rządu USA, a on odmówił komentarza o rodzaju siły przeciwko narodowi arabskich.

W odpowiedzi na pytanie, wykonane przez Senator Lindsey Graham o obecnej sytuacji konfliktu Dempsey przyznał, że siły lojalne wobec Al Assad przeważają w zwalczaniu opozycji uzbrojone gangi. Damaszek wypowiedziała wielokrotnie, że USA i ich sojuszników europejskich i arabskich zapewniają wsparcie logistyczne wszelkiego rodzaju do rebeliantów uzbrojonych gangów działających w kraju. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentágono admite provável ataque contra a Síria

Washington, 18 de julho (Prensa Latina) o general Martin Dempsey, Presidente do chefe do estado, disse hoje ao Senado que a casa branca está a considerar a possibilidade de um ataque militar na Síria. Dempsey, o mais alto ranking oficial nas forças armadas, disse no Senado audiência que ele colocou nas mãos do Presidente Barack Obama, vários inimigos opções o uso da força contra o país do Médio Oriente que agora estão sendo consideradas por várias agências federais.

Dempsey se recusou a fornecer mais detalhes durante uma sessão de pergunta/resposta em uma audiência do Comitê do Senado sobre forças armadas, cujos membros pressioná-lo para explicar melhor a sua estratégia para derrubar o Presidente Bashar Al Assad. Dempsey disse não cabe a ele decidir se deseja intervir militarmente na Síria, porque essa responsabilidade depende de funcionários eleitos do governo dos EUA, e ele se recusou a comentar em público sobre o tipo de força para usar contra a nação árabe.

Em resposta a uma pergunta feita pelo senador Lindsey Graham, sobre a situação atual do conflito, Dempsey admitiu que as forças leais ao Al Assad prevalecem na luta contra grupos armado de oposição. Damasco denunciou repetidamente que os Estados Unidos e seus aliados europeus e árabes estão fornecendo apoio logístico de todos os tipos de rebelar-se bandos armados que operam no país. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagonul admite că probabil atac împotriva Siria

Washington, 18 iulie (Prensa Latina) Gen. Martin Dempsey, preşedinte de şeful statului major comun, spune astăzi înainte de Senat ca Casa Albă este în vedere posibilitatea de a un atac militar asupra Siriei. În Senat, a spus Dempsey, cel mai înalt oficial de rang în armate, auzind că el a pus în mâinile de Preşedintele Barack Obama mai multe opţiuni de duşman folosirea forţei împotriva ţării de Orientul Mijlociu, care sunt acum fiind considerat de mai multe agenţii federale.

Dempsey a refuzat să furnizeze mai multe detalii în timpul unei sesiuni de întrebare/răspuns într-o audiere Senat Comitetului de serviciile forţelor armate, ai cărei membri pune presiune pe el pentru a explica mai bine strategiei sale pentru a răsturna Preşedintele Bashar Al Assad. Dempsey a spus nu este de până la el pentru a decide dacă să intervină militar în Siria, deoarece această responsabilitate se bazează pe oficialii aleşi de guvernul SUA, şi el a refuzat să comenteze în public despre tipul de forţă pentru a folosi împotriva naţiunii Arabe.

Ca răspuns la o întrebare făcute de senatorul Lindsey Graham despre situaţia actuală a conflictului, Dempsey a admis că forţele loiale Al Assad prevalează în lupta împotriva bandelor armate de opoziţie. Damasc a denunţat în repetate rânduri că Statele Unite şi aliaţii săi europeni şi Arabe sunt furnizarea de sprijin logistic de toate tipurile pentru rebele armate bandele de operare în ţară. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Пентагон допускает вероятность атаки против Сирии

Вашингтон, 18 июля (Пренса Латина) генерал Мартин Демпси, Председатель из начальник Генерального штаба, заявил сегодня в Сенате что Белый дом рассматривает возможность военного нападения на Сирии. Демпси, высшие должностные лица вооруженных сил, сказал в Сенате слух, что он помещен в руках президента Barack Obama несколько вариантов враг использование силы против страны Ближнего Востока, которая сейчас рассматриваются несколько федеральных учреждений.

Демпси отказался предоставить более подробную информацию во время вопрос/ответ сессии в слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам, члены которого оказать давление на его лучше объяснить свою стратегию, чтобы свергнуть президента Башара аль-Асада. Демпси сказал, что это не к нему, чтобы решить, следует ли осуществлять военное вмешательство в Сирии, потому что ответственность основывается на выборных должностных лиц правительства США, и он отказался комментировать публично о типе силы для использования против арабской нации.

В ответ на вопрос, выступил сенатор Линдси Грэм о текущей ситуации конфликта Демпси признал, что силы, верные аль Асад верх в борьбе оппозиционных вооруженных банд. Дамаск неоднократно осуждало, что Соединенные Штаты и их союзники европейских и арабских предоставляют материально-техническую поддержку всех видов к восстанию вооруженных банд, действующих в стране. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagon pripúšťa pravdepodobnosť útoku proti Sýrii

Washington, 18.července (Prensa Latina) generál Martin Dempsey, predseda zo spoločného náčelník štábu, povedal dnes pred senát, že Biely dom zvažuje možnosť vojenský útok v Sýrii. Povedal Dempsey, najvyššie poradie úradník v ozbrojených zložkách, v Senáte sluch, že sa umiestni v rukách prezidenta Barack Obama niekoľko nepriateľ možnosti použitia sily proti krajine Stredného východu, ktoré sú teraz považované niekoľkých federálnych agentúr.

Dempsey odmietol poskytnúť viac informácií počas dotaz/odpoveď sedenie v rokovaní senátneho výboru pre ozbrojené služby členov tlak na neho, aby lepšie vysvetliť jeho stratégiu zvrhnúť prezidenta Basar Al-Assad. Nie je na ňom, či sa vojensky intervenovať v Sýrii, pretože túto zodpovednosť sa opiera o volených úradníkov vlády USA, a odmietol komentovať na verejnosti o type sily použiť proti arabského národa, povedal Dempsey.

V odpovedi na otázku uskutočnenej senátor Lindsey Graham o súčasnej situácii konfliktu, Dempsey priznal, že sily lojálni k Al Assad zvíťaziť v boji proti opozícii ozbrojené gangy. Damask opakovane odsúdil, že Spojené štáty a ich spojenci Európskej a arabské poskytujú logistickú podporu všetkého Rebel ozbrojené gangy v krajine pôsobia. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagon priznava verjetno napad proti Siriji

Washington, julij 18 (Prensa Latina) General Martin Dempsey, predsednik od skupno načelnik generalštaba, je dejal danes pred senat da Bela hiša razmišlja možnost vojaški napad na Sirijo. V senatu je dejal Dempsey, najvišja razvrstitve uradnik v oborožene, zaslišanje, da dajejo v rokah predsednika Barack Obama več sovražnik možnosti uporabe sile proti Bližnjem vzhodu države, ki so zdaj po mnenju več zveznih agencij.

Dempsey zmanjšal da zagotovi več podrobnosti v vprašanje/odgovor seje v obravnavo senatu odbora za oborožene, katere člani pritisk na njega, da bolje pojasni svojo strategijo prevrnejo predsednik Bašar Al Asad. Ni do njega odločiti, ali naj uporabijo vojaško intervencijo v Siriji, ker ta odgovornost se opira na izvoljeni uradniki vlade ZDA, in je zavrnil komentar v javnosti o vrsti sile rabiti proti arabski narod je dejal Dempsey.

V odgovoru na vprašanje, ki ga Senator Lindsey Graham o trenutnih razmerah v konflikt, Dempsey priznal, da sile, zveste Al Assad prevladujejo v boju proti opozicije oboroženih tolp. Damask je večkrat odpove, da ZDA in njenih zaveznic Evropske in arabske zagotavljajo logistično podporo vseh vrst uporniškim oboroženih tolp, ki delujejo v državi. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Pentagon muhtemel saldırılara karşı Suriye itiraf ediyor.

Washington, 18 Temmuz (Prensa Latina) Gen. Martin Dempsey, Başkan, ortak Kurmay Başkanı, dedi bugün Senato önce Beyaz Saray Suriye askeri bir saldırı olasılığı düşünüyor. Dempsey, silahlı kuvvetler içinde en yüksek sıralaması resmi bir Senato'da dedi birkaç seçenekleri düşman şimdi birkaç federal ajanlar tarafından kabul edilen Orta Doğu ülke karşı kuvvet kullanımı Başkan Barack Obama elinde yerleştirilen işitme.

Dempsey Silahlı Hizmetler üyeleri Cumhurbaşkanı Bashar el Esad devirmek için onun stratejisi daha iyi açıklamak için ona baskı, Senato Komitesi işitme bir soru/yanıt oturumu sırasında daha fazla ayrıntı sağlamak reddetti. Dempsey, bu ona bu sorumluluğu ABD hükümeti seçilmiş yetkililer üzerinde dayandığı ve kamu Arap ülkesine karşı kullanmak için kuvvet türü hakkında yorum yapmayı reddetti Suriye'de askeri müdahale karar vermek değil söyledi.

Senatör Lindsey Graham tarafından yapılan çatışma mevcut durum hakkında bir soruya yanıt olarak, Dempsey Al Assad'a sadık Kuvvetler Silahlı muhalefet çetelerle mücadelede galip itiraf etti. Damascus, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ve Arap müttefikleri silahlı çeteler ülkede faaliyet isyan etmek için her türlü lojistik destek sağlayan art arda ifşa etti. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

Пентагона признава вероятно атака срещу Сирия

Вашингтон, 18 юли (Prensa Латина) генерал Мартин Демпси, председател на Съвместния началник на генералния щаб, заяви днес пред Сената, че Белия дом обмисля възможността за военна атака срещу Сирия. Демпси,-висок ранг служител във въоръжените сили, се казва в Сената изслушване, че той поставя в ръцете на президента Барак Обама няколко опции враг употребата на сила срещу страната за Близкия изток, които сега се разглежда от няколко федерални агенции.

Демпси отказа да даде повече подробности по време на въпрос/отговор сесия в изслушване на Сенатската комисия по въоръжените сили, чиито членове натиск върху него да обясни по-добре своята стратегия да се свали президента Башар ал Асад. Каза Демпси не е до него да реши дали да се намеси военна намеса в Сирия, защото тази отговорност разчита на избрани представители на правителството на САЩ, и той отказа да коментира публично за вида на сила да се използва срещу арабска нация.

В отговор на въпрос, направени от сенатор Линдзи Греъм за текущата ситуация на конфликт Демпси призна, че силите, лоялни към ал Асад преобладават в борбата с опозицията въоръжени банди. Дамаск е денонсирала многократно, че Съединените щати и техните съюзници в европейски и арабски осигуряват логистична поддръжка на всички видове да се разбунтува въоръжени банди, опериращи в страната. SGL / EF / RMA/ LAC / RGH

Pentàgon admet atac contra Síria

Washington, 18 de juliol (Prensa Latina) gen. Martin Dempsey, president de l'articulació cap d'estat major, deia avui davant el Senat que la Casa Blanca està considerant la possibilitat d'un atac militar contra Síria. Va dir Dempsey, l'oficial de rànquing més alt en els serveis d'armades, en un Senat sentint que va quedar en mans del President Barack Obama enemic d'opcions diverses l'ús de la força contra el país d'Orient que estan sent considerats per diverses agències federals.

Dempsey va declinar donar més detalls durant una sessió de pregunta/resposta a una audiència del Comitè del Senat sobre serveis armats, els membres del qual posar pressió sobre ell, pot explicar millor la seva estratègia per enderrocar el President Bashar Al Assad. Dempsey va dir que no és fins a ell per decidir si intervenir militarment a Síria, ja que la responsabilitat es basa en els funcionaris electes del govern dels EUA, i es va negar a comentar en públic sobre el tipus de força a utilitzar contra la nació àrab.

En resposta a una pregunta feta pel senador Lindsey Graham sobre la situació actual del conflicte, Dempsey va admetre que les forces lleials Al Assad prevaler en la lluita contra les bandes armat d'oposició. Damasc ha denunciat en repetides ocasions que els Estats Units i els seus aliats europeus i àrabs estan proporcionant suport logístic de tota mena a rebel·lar-se bandes armades que operen en el país. SGL / EF / RMA / LAC / RGH

五角大楼承认叙利亚可能攻击

新华社华盛顿 7 月 18 日 (Prensa Latina) 主席的联合参谋长,将军,马丁 · 登普西说今天在参议院之前白宫正在考虑对叙利亚的军事袭击的可能性。登普西,在武装部队服务的最高级别官员说在参议院中听到他放在手里的主席奧巴馬几个选项敌人对使用武力的中东国家,目前正在考虑的几个联邦机构。

登普西拒绝问答会话在武装部队服务,其成员对他更好地解释他的战略,以推翻巴沙尔 · 阿萨德总统施加压力,参议院委员会的听证会期间提供更多详细信息。登普西说: 它不是由他来决定是否进行军事干预叙利亚因为依靠民选官员,美国政府的这一责任,他拒绝反对阿拉伯国家使用武力的类型公开评论。

在回答参议员林塞格雷厄姆所作的关于冲突的现状问题,登普西承认忠于萨德的部队在反对派武装团伙的战斗中占上风。大马士革已多次谴责美国、 欧洲和阿拉伯盟国正在提供各种反叛武装的团伙在该国活动的后勤支援。SGL / EF / RMA / LAC / RGH

البنتاجون يعترف بالهجوم المحتمل ضد سوريا

واشنطن، 18 تموز/يوليه (برنسا لاتينا) الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس لرئيس الأركان المشتركة، قال أمس أمام مجلس الشيوخ أن البيت الأبيض هو النظر في إمكانية شن هجوم عسكري على سوريا. وقال ديمبسي، أرفع مسؤول في القوات المسلحة، في مجلس شيوخ الاستماع إلى أن توضع في أيدي الرئيس باراك أوباما عدة خيارات العدو باستخدام القوة ضد تلك الدولة الشرق أوسطية التي تعتبر الآن بالعديد من الوكالات الفيدرالية.

ديمبسي ورفض تقديم مزيد من التفاصيل خلال جلسة الأسئلة وأجوبة في جلسة استماع "مجلس الشيوخ لجنة" الخدمات المسلحة، أعضاؤها الضغط عليه شرح أفضل له استراتيجية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وقال ديمبسي أن لا يعود إليه أن يقرر ما إذا كان التدخل عسكريا في سوريا لأن تعتمد تلك المسؤولية على المسؤولين المنتخبين من حكومة الولايات المتحدة، ورفض التعليق في الأماكن العامة عن نوع القوة استخدامها ضد الأمة العربية.

وردا على سؤال قدمه السناتور ليندسي غراهام حول الحالة الراهنة للصراع، اعترف ديمبسي أن القوات الموالية للاسد تسود في مكافحة عصابات المعارضة المسلحة. وقد نددت دمشق مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والعرب يقدمون الدعم اللوجستي لجميع أنواع التمرد العصابات المسلحة التي تعمل في البلد.