[es en fr gr ha po pt ro ru sk sl tr bu ca ch tr]

Madrid, 11 de Jun (Prensa Latina) la obra principal sindicatos en España desarrollarán una serie de protestas a partir del próximo jueves rechazar el plan de austeridad impuesto por la Unión Europea (UE) y respetado por los gobiernos del continente. Organizado por la Confederación Europea de sindicatos de la campaña, bajo el lema: para una más Social y democrática de Europa, comenzará el próximo 13 de junio, con una concentración frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid.

El objetivo de las protestas es empujar las instituciones en la Unión Europea para cambiar radicalmente su política de recortes sociales y laborales y para cumplir los compromisos de promoción de la economía y el empleo. Líderes de la General Unión de trabajadores, comisiones de trabajadores y el sindicato explican que las manifestaciones principales son el calendario para el próximo domingo en España y en el resto de los países de la UE.

Cándido Méndez, Secretario general de los sindicatos de trabajadores de General dijo a la prensa que la idea es mostrar a los gobiernos, antes de la cabeza de Estados Cumbre del 27 al 28 de junio, el rechazo de la ciudadanía a programas basados en la austeridad, que había causado sufrimiento a la gente y el deterioro del modelo social.

Sindicalistas demandan un cambio en las políticas de estímulo, empezando por el cumplimiento de los compromisos asumidos en la última cumbre del año, en la que presidentes hablaban de una unión monetaria que era sólo una ilusión, dijo Méndez. SC / OCS / EDU

Spanish unions protest austerity

Madrid, Jun 11 (Prensa Latina) The main labor unions in Spain will develop a series of protests from next Thursday to reject austerity plans imposed by the European Union (EU) and abided by governments of the continent. Organized by the European Confederation of Unions the campaign, under the theme: For a More Social and Democratic Europe, will start next June 13, with a concentration in front of the headquarters of the European Commission in Madrid.

The objective of the protests is to push institutions in the European Union to change radically their policies of social and labor cuts and to fulfil the commitments of promoting economy and employment. Leaders of the General Union of Workers, Workers Commissions and the Workers' Trade Union explained the main demonstrations are schedule for next Sunday in Spain and in the rest of the EU countries.

Candido Mendez, secretary general of the General Unions of Workers said to the press that the idea is to show governments, before the Head of States Summit on June 27-28, the rejection of the citizenship to programs based in austerity, which caused suffering to the people and the deterioration of the social model.

Unionists demand a change in the stimulus policies, starting with the fulfilment of commitments assumed in last year Summit, in which presidents talked about a monetary union that was just an illusion, Mendez stated. SC / OCS / EDU

Les syndicats Espagnols protester contre l'austérité

Madrid, 11 juin (Prensa Latina) le travail principaux syndicats en Espagne mettra au point une série de manifestations de jeudi prochain à rejeter les plans d'austérité imposées par l'Union européenne (UE) et respecté par les gouvernements du continent. Organisée par la Confédération européenne des syndicats de la campagne, sous le thème : pour un plus Social et démocratique de l'Europe, débutera le 13 juin prochain, avec une concentration devant le siège de la Commission européenne à Madrid.

L'objectif des protestations est de pousser les institutions dans l'Union européenne à changer radicalement leurs politiques de réductions sociales et du travail et d'honorer l'engagement de promouvoir l'économie et l'emploi. Les dirigeants de l'Union générale des travailleurs, des Commissions de travailleurs et le syndicat a expliqué que les principales manifestations sont annexe pour dimanche prochain en Espagne et dans le reste du pays de l'UE.

Candido Mendez, Secrétaire général de la générale de syndicats de travailleurs, a déclaré à la presse que l'idée est de montrer les gouvernements, avant de la tête des États sommet 27 et 28 juin, le rejet de la citoyenneté aux programmes en fonction de l'austérité, qui a causé des souffrances au peuple et à la détérioration du modèle social.

Syndicalistes exigent un changement dans les politiques de relance, en commençant par le respect des engagements pris au sommet de l'année dernière, dans lequel les présidents parlé une union monétaire qui n'était qu'une illusion, a dit Mendez. SC / OCS / EDU

Ισπανική σωματεία να διαμαρτυρηθούν λιτότητας


Μαδρίτη, 11 Ιουν (Prensa Latina) η κύρια εργασία ενώσεων στην Ισπανία θα αναπτύξει μια σειρά διαμαρτυριών από την επόμενη Πέμπτη να απορρίψει τα σχέδια λιτότητας που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και παρέθεταν τις κυβερνήσεις της ηπείρου. Διοργάνωσε της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ενώσεων της εκστρατείας, στο πλαίσιο του θέματος: για μια πιο κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη, θα ξεκινήσει η επόμενη 13 Ιουνίου, με μια συγκέντρωση μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μαδρίτη.

Ο στόχος των διαδηλώσεων είναι να ωθήσει τα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει ριζικά τους πολιτικών, κοινωνικών και εργατικών περικοπές και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προώθησης της οικονομίας και της απασχόλησης. Ηγέτες της Γενικής Ένωσης των εργαζομένων, τις επιτροπές εργαζομένων και συνδικάτων των εργαζομένων εξήγησε την κύρια διαδηλώσεις είναι το χρονοδιάγραμμα για την επόμενη Κυριακή στην Ισπανία και στο υπόλοιπο των χωρών της ΕΕ.

Candido Mendez, Γενικός Γραμματέας της γενικής συνδικάτων των εργαζομένων δήλωσε στον τύπο ότι η ιδέα είναι να δείξει τις κυβερνήσεις, πριν από το κεφάλι της κορυφής Πολιτειών στις 27-28 Ιουνίου, την απόρριψη της ιθαγένειας σε προγράμματα που βασίζονται σε λιτότητας, η οποία προκαλείται ταλαιπωρία τους ανθρώπους και την επιδείνωση του κοινωνικού μοντέλου.

Ενωτικοί απαιτούν μια αλλαγή στις πολιτικές ερέθισμα, ξεκινώντας με την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το τελευταία έτος σύνοδο κορυφής, στην οποία πρόεδροι μίλησε για μια νομισματική ένωση που ήταν απλά μια ψευδαίσθηση, δήλωσε ο Mendez. SC / OCS / EDU

Inyon Èspanyòl yo pwoteste kèk

Madrid, Jun 11 (Prensa Latina) a travayè pwensipal inyon yo, nan peyi Espay pwal devlope yon seri de pwotestasyon bò kote Jedi kap vini pou voye jete kèk plan ki te enpoze pa Inyon Ewopeyen an (UE) Et abided pa gouvènman de kontinan an. Te òganize pa Ewopeyen konfederasyon Inyon kanpay lan, anba tèm: pou yon plis sosyal ak demokratik an Ewòp, pwal kòmanse pwochen mwa Jen an 13, ak yon konsantrasyon katye jeneral la devan Komisyon Ewopeyen an nan Madrid.

Objektif de protestations yo se pouse enstitisyon yo nan Inyon Ewopeyen an pou chanje radikalman yo politik de rediksyon sosyal ak travay ak pou aux angajman yo pou ankouraje ekonomi ak travay ki fèt pou. Lidè Inyon an jeneral travayè yo, travayè Commissions ak Sendika travayè yo a pi gwo demonstraksyon sont orè pou Dimanch pwochen, nan peyi Espay ak nan tout lòt peyi yo l'.

Candido Mendez, sekretè jeneral ke Inyon jeneral de travayè yo te di nan pou la près ke lide an se pou montre gouvènman yo, devan tèt de Etazini somè an nan mwa Jen an 27-28, rejeksyon sitwayènte pou pwogram ki baze nan kèk, ki te koze pa bon pou moun yo, ni Deteryorasyon de modèl sosyal lan.

Sendikalis mande yon chanjman nan politik motif, ta kòmanse avèk respect de angajman te pwan nan dènye somè ane, te nan ki pwezidan pale osijè de yon inyon monetè sa yo ki te jis yon illusion, Mendez te deklare. SC / OCS / EDU

Hiszpańskie związki protestują oszczędnościowe


Madryt, 11 Jun (Prensa Latina) głównym pracy związki zawodowe w Hiszpanii będzie rozwijać szereg protestów od najbliższy czwartek do odrzucenia planów oszczędnościowych, nałożone przez Unię Europejską (UE) i postępował przez rządy państw kontynentu. Organizowane przez Europejską Konfederację związków kampanii pod hasłem: dla bardziej społeczne i Demokratycznej Europy, rozpocznie następny 13 czerwca, o stężeniu przed siedzibą Komisji Europejskiej w Madrycie.

Celem protestów jest doprowadzenie instytucji w Unii Europejskiej do radykalnej zmiany polityki społecznej i pracy kawałków i do wypełnienia zobowiązań promowania gospodarki i zatrudnienia. Przywódcy Unii ogólne pracowników, prowizje pracowników i związków zawodowych pracowników wyjaśnił, że główne pokazy są harmonogram w następną niedzielę w Hiszpanii i w pozostałych krajach UE.

Candido Mendez, sekretarz generalny generalny związków zawodowych pracowników powiedział prasie, że pomysł jest pokazanie rządy, przed głowy państwa szczytu w dniach 27-28 czerwca odrzucenie obywatelstwa do programów w surowość, który spowodował cierpienia ludzi i pogorszenie modelu społecznego.

Związków wymagają zmiany polityki stymulacyjnej, począwszy od spełnienia zobowiązania podjęte w ostatni szczyt roku, w którym prezesi mówił o Unii Walutowej, to tylko złudzenie, stwierdził Mendez. SC / OCS / EDU

Sindicatos espanhóis protestar contra austeridade


Madri, 11 de Jun (Prensa Latina) o principal trabalho sindicatos em Espanha vão desenvolver uma série de protestos da próxima quinta-feira a rejeitar os planos de austeridade impostos pela União Europeia (UE) e respeitados pelos governos do continente. Organizada pela Confederação Europeia de sindicatos, a campanha, sob o tema: Europa democrática e para um mais Social começará próximo 13 de junho, com uma concentração em frente à sede da Comissão Europeia em Madrid.

O objetivo dos protestos é empurrar as instituições da União Europeia para mudar radicalmente sua política de cortes sociais e trabalhistas e a respeitar os compromissos de promoção da economia e do emprego. Líderes da União Geral dos trabalhadores, comissões de trabalhadores e sindicatos de trabalhadores, explicou que as principais manifestações são a agenda para o próximo domingo, na Espanha e no resto dos países da UE.

Candido Mendez, secretário-geral dos sindicatos dos trabalhadores geral disse à imprensa que a idéia é mostrar a governos, antes da cabeça dos Estados Cimeira em 27 de junho-28, a rejeição da cidadania para programas de austeridade, que causou sofrimento para o povo e a deterioração do modelo social.

Sindicalistas exigem uma alteração nas políticas de estímulo, começando com o cumprimento dos compromissos assumidos na Cimeira de ano passada, em que presidentes falaram de uma União Monetária que foi apenas uma ilusão, afirmou Mendez. SC / OCS / EDU

Sindicatelor spaniole protestează împotriva austerităţii

Madrid, Jun 11 (Prensa Latina) forţei de muncă principal Sindicatelor din Spania va dezvolta o serie de proteste din joia viitoare să respingă planurile de austeritate impuse de Uniunea Europeană (UE) şi respectat de către guverne ale continentului. Organizat de Confederaţia Uniunii Europene a campaniei, tema: pentru o mai Social-Democrat Europa, va începe următoarea 13 iunie, cu o concentraţie în faţa sediului central al Comisiei Europene de la Madrid.

Obiectivul de proteste este de a împinge instituţii ale Uniunii Europene pentru a schimba radical lor politici sociale şi muncitoreşti tranşelor de carne şi să-şi îndeplinească angajamentele de promovare a economiei şi ocuparea forţei de muncă. Liderii Uniunii generale a lucrătorilor, lucrătorii comisioane şi lucrătorilor sindicale a explicat demonstraţii principale sunt program pentru Duminica viitoare, în Spania şi în restul de ţările UE.

Candido Mendez, secretar general General sindicatelor lucrătorilor a declarat la presă că ideea este de a arăta guverne, înainte de cap Statele Summit pe iunie 27-28, respingerea de cetăţenie pentru programe bazate în austeritate, care a provocat suferinţă la oameni şi la deteriorarea modelul social.

Sindicaliştii cer o schimbare în politicile de stimulare, incepand cu îndeplinirea angajamentelor asumate în ultimul an Summit, în care preşedinţii a vorbit despre o uniune monetară, care a fost doar o iluzie, a declarat Mendez. SC / OCS / EDU

Испанские профсоюзы протестуют экономии

Мадрид, 11 июня (Пренса Латина) основные труда профсоюзов в Испании будет развивать серию протестов от следующий четверг отвергать планы жесткой экономии, введенных Европейским союзом (ЕС) и соблюдаться правительствами континента. Организован Европейской конфедерации профсоюзов кампании под лозунгом: для более социальной и демократической Европе, начнется следующий 13 июня, с концентрацией перед штаб-квартиру Европейской Комиссии в Мадриде.

Цель протестов заключается в push институтов в странах Европейского союза радикально изменить свою политику социальных и трудовых сокращений и выполнять обязательства поощрения экономики и занятости. Лидеры всеобщего союза трудящихся, рабочих комиссий и профсоюза работников объяснил, что основные демонстрации являются график для следующего воскресенья, в Испании и в остальных странах ЕС.

Кандидо Мендес, секретарь Генеральной союзов работников для печати говорит, что идея состоит в том, чтобы показать правительства, перед главой государства саммита 27-28 июня отказа от гражданства для программ основанных в жесткой, что вызвало страдания народу и ухудшения социальной модели.

Профсоюзных активистов требовать изменения в политики стимула, начиная с выполнения обязательств, взятых в прошлом году Саммите, в котором президенты говорили о валютного союза, который был просто иллюзия,-заявил Мендес. SC / OCS / EDU

Španielsky odbory protest proti úsporná

Madrid, Jun 11 (Prensa Latina) hlavné práce odbory v Španielsku bude rozvíjať rad protesty z budúci štvrtok odmietnuť úsporné plány zavedené Európskou úniou (EÚ) a pridŕžala vlády kontinentu. Organizované Európskej konfederácie únií kampane podľa témy: pre viac sociálne a demokratickej Európy, začne budúci 13.června, s koncentráciou prednej časti sídle Európskej Komisie v Madride.

Cieľom protestov je tlačit inštitúcie v Európskej únii radikálne zmeniť ich podmienky sociálne a pracovné rezov a plniť záväzky na podporu hospodárstva a zamestnanosti. Predstavitelia všeobecná únia pracovníkov, pracovníkov provízie a odborového zväzu pracovníkov vysvetlil hlavné demonštrácie sú plán pre budúci nedeľu v Španielsku a v ostatných krajinách EÚ.

Candido Mendez, všeobecné zväzov pracovníkov generálneho tajomníka povedal tlače, že myšlienka je ukázať vládam, pred hlavu zo štátov summitu na jún 27-28, zamietnutie občianstvo programy založené v úsporných opatrení, ktorý spôsobil utrpenie ľudí a zhoršenie sociálneho modelu.

Unionistami dopytu zmena stimulačných politík, počnúc plnenie záväzkov predpokladá Sumitu minulý rok, v ktorom prezidenti hovorili o menovej únii, ktorá bola len ilúzia, uviedol Mendez. SC / OCS / EDU

Španski sindikati protest varčevalnimi

Madrid, Jun 11 (Prensa Latina) glavna dela sindikatov v Španiji bo oblikovala vrsto protestov iz naslednji četrtek zavrniti varčevalnimi načrti, ki jih Evropska unija (EU) in navajali vlade celine. Evropska konfederacija sindikatov organizirala akcijo, pod temo: za še bolj socialno in demokratično Evropo, bo začel naslednji junij 13, s koncentracijo pred sedež Evropske Komisije v Madridu.

Cilj protestov je push institucije v Evropski uniji korenito spremenila svoje politike, socialne in delo kosov in izpolnjevati obveznosti za spodbujanje gospodarstva in zaposlovanja. Voditelji unije splošno delavci, delavci komisij in sindikat delavcev pojasnil glavni demonstracije so urnik za naslednjo nedeljo v Španiji in v ostalih državah EU.

Candido Mendez, General sindikatov delavcev generalni sekretar dejal novinarjem, da ideja razkazati vlade pred glavo od države vrhom na junij 27-28, zavrnitev državljanstvo za programe, ki temeljijo v strogosti, ki jo povzroči trpljenje ljudi in poslabšanja socialnega modela.

Unionisti zahtevajo spremembo spodbujevalnih politik, začenši z izpolnjevanjem obveznosti, prevzetih v zadnjem vrhu leta, v katerem predsedniki govoril o monetarne unije, ki je bila le iluzija, je izjavil Mendez. SC / OCS / EDU

İspanyol sendikalar kemer sıkma protesto

Madrid, Jun 11 (Prensa Latina) İspanya protestolar Avrupa Birliği (AB) tarafından dayatılan tasarruf planları reddetmek için önümüzdeki Perşembe bir dizi geliştirmek ve kıta hükümetlerin sığınmacılara ana iş. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından kampanya, Tema kapsamında düzenlenen: için bir daha sosyal ve demokratik Avrupa, önümüzdeki Haziran 13, Madrid Avrupa Komisyonu genel merkezi önünde bir konsantrasyon ile başlayacak.

Protesto amacı kurumları Avrupa Birliği politikalarını sosyal ve işçi kesim kökten değişmeye ve Ekonomi ve istihdam teşvik taahhütlerini yerine getirmek için bas etmektir. İşçi, işçi komisyon ve işçi sendikası genel Birliği başkanları ana gösteriler önümüzdeki Pazar günü için zamanlama İspanya ve AB ülkelerine geri kalanında açıklanmıştır.

Candido Mendez, işçilerin genel sendikalar genel sekreteri basına fikrini hükümetlerin, baş, Birleşik Zirvesi Haziran 27-28, acı neden insanlar ve sosyal modeli bozulma için kemer sıkma merkezli programlar vatandaşlık reddi önce göstermektir dedi.

Sendikacılar başkanları sadece bir yanılsama, bir ortak para birimi hakkında konuştuk geçen yılın zirvesinde kabul taahhütlerini yerine getirilmesi ile başlayan uyarıcı ilkelerinde değişiklik talep Mendez belirtti. SC / OCS / EDU

Испански съюзи протестират икономии


Мадрид, 11 юни (Prensa Латина) основните трудови съюзи в Испания ще разработи серия от протести от следващия четвъртък да отхвърли плановете за икономии, наложени от Европейския съюз (ЕС) и чакан от правителствата на континента. Организирана от Европейската конфедерация на синдикатите кампанията, по темата: за по-социална и демократична Европа, ще започне следващия 13 юни, с концентрация пред седалището на Европейската комисия в Мадрид.

Целта на протестите е да прокара институции в Европейския съюз да променят коренно своите политики на социални и трудови разфасовки и за изпълнение на задълженията за насърчаване на икономиката и заетостта. Лидерите на общия съюз на работници, работници комисионни и синдикат обясни основните демонстрации са график за следващата неделя в Испания и в останалата част от страните от ЕС.

Кандидо Мендес, секретар на общи съюзи на работниците заяви пред пресата, че идеята е да се покаже правителства, преди главата на членки срещата на 27-28 юни, отхвърлянето на гражданство на програми, базирани в икономии, които причиниха страдания на хората и влошаване на социалния модел.

Деятели изискват промяна в политиките за стимулиране, като се започне с изпълнението на задължения, поети през миналата година срещата, в които президенти говорихме за паричен съюз, който е само една илюзия, заяви Мендес. SC / OCS / EDU

Els sindicats espanyols protestar austeritat

Madrid, 11 de juny (Prensa Latina) el treball principal sindicats a Espanya es desenvoluparan un seguit de protestes des del proper dijous a rebutjar els plans d'austeritat imposats per la Unió Europea (UE) i respectades pels governs del continent. Organitzat per la Confederació Europea de sindicats de la campanya, sota el lema: per a uns més Social i Democràtica d'Europa, s'iniciarà proper 13 de juny, amb una concentració davant la seu de la Comissió Europea a Madrid.

L'objectiu de les protestes és per impulsar les institucions de la Unió Europea per canviar radicalment les seves polítiques de retallades socials i laborals i a complir els compromisos d'impulsar l'economia i ocupació. Líders de la Unió General de treballadors, comissions de treballadors i sindicals dels treballadors va explicar que les principals manifestacions són horari per al proper diumenge a Espanya i a la resta de països de la UE.

Cándido Méndez, secretari general de la General sindicats de treballadors va dir a la premsa que la idea és mostrar els governs, abans cap de Units cim en juny 27-28, el rebuig de la ciutadania a programes basats en l'austeritat, que va causar patiment a la gent i el deteriorament del social model.

Sindicalistes exigir un canvi en les polítiques d'estímul, començant amb el compliment dels compromisos que va assumir a la Cimera de l'any passat, en la qual els presidents parlar sobre una Unió monetària que era només una il·lusió, va declarar Méndez. SC / OCS / EDU

西班牙工会抗议紧缩政策

马德里,Jun 11 (Prensa Latina) 主要劳动力在西班牙工会将制定一系列抗议活动从下周四拒绝由欧洲联盟 (欧盟) 施加的财政紧缩计划,并且遵守了非洲大陆各国政府。由欧洲工会联合会组织的运动,这一主题下: 为更多社会和民主的欧洲,将开始下一 6 月 13 日,欧洲委员会在马德里的总部大楼前集中。

抗议活动的目标是在从根本上改变其政策的社会和劳动的削减和履行促进经济和就业的承诺,欧洲联盟推机构。一般的工人、 工人委员会和工人的工会联盟领导人解释主要示威是下周日在西班牙和其他欧盟国家的时间表。

一般工人的工会秘书长坎迪多 · 门德斯向新闻界说想法是显示各国政府、 前头部的国家首脑会议在 6 月 27-28,到设在紧缩,给人民和社会模式的恶化造成的痛苦的程序公民权的拒绝。

门德斯说,工会会员需求改变的经济刺激政策,开始履行承诺在最后一年首脑会议,在其中总统谈到一个货币联盟,是只是一种假象,假设。SC / OCS / EDU