[es en fr gr ha po pt ro ru sl tr bu ca ch]

Caracas, 10 de Jun (Prensa Latina) Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la existencia de los planes de la derecha fascista para asaltar el poder político en el país, con apoyo del exterior. A través de la red social Twitter, el Presidente dijo que "nos enfrentamos un plan de la derecha fascista apoyado por grupos violentos de Colombia, para asaltar el poder político".

Maduro felicitó SEBIN (servicio Bolivariano de inteligencia nacional) para el trabajo en defensa de la paz. "Estos grupos violentos son las manos armadas ejecutan el plan de la extrema derecha fascista", añadió. El lunes, el Ministerio del Interior, justicia y paz anunciaron la detención de dos grupos de paramilitares colombianos con nueve miembros en total.

El Ministro de Interior, justicia y paz, Miguel Rodríguez, dijo que un primer grupo de seis personas (cinco hombres y una mujer) fue capturado en el estado de Táchira, además de agarrar un rifle de asalto AK-47, dos pistolas nueve milímetros, un arma de fuego, granadas de mano dos, municiones y cinco teléfonos móviles. Un segundo grupo de tres personas fue neutralizado en Guanare (estado Portuguesa), junto con la incautación de armas, uniformes militares del ejército venezolano y equipos de aviónica.

Rodríguez dijo que hay vínculos entre los dos grupos, que deben cumplir a una misión en Caracas que hicieron caso omiso. Rodríguez advirtió sobre la existencia de un tercer grupo en Caracas equipados con rifles de francotirador, por lo que el servicio Bolivariano de inteligencia nacional continúa las investigaciones. SGL / GPM-JF / MEM

Venezuelan denounces right-wing destabilization plan

Caracas, Jun 10 (Prensa Latina) Venezuelan President, Nicolas Maduro, denounced the existence of the fascist-right plans to storm the political power in the country, with support from abroad. Through the social network Twitter, the president said that "we face a plan of the fascist right supported by violent groups from Colombia, to assault political power."

Maduro congratulated SEBIN (Bolivarian National Intelligence Service) for work in defense of peace. "These violent groups are the armed hands running the fascist-right wing plan," he added. On Monday, the Ministry of Interior, Justice and Peace announced the arrest of two Colombian paramilitary groups with nine members in total.

The Minister of Interior, Justice and Peace, Miguel Rodriguez, said a first group of six people (five men and one woman) was captured in the state of Táchira, besides seizing an assault rifle AK-47, two nine-millimeter pistols , a handgun, two hand grenades, ammunition and five mobile phones. A second group of three people was neutralized in Guanare (state of Portuguesa), together with the seizure of weapons, military uniforms of the Venezuelan military and avionics equipment.

Rodriguez said that there are links between the two groups, which should fulfil a mission in Caracas that they ignored. Rodriguez warned of the existence of a third group in Caracas equipped with sniper rifles, so the Bolivarian National Intelligence Service continues the investigations. SGL / GPM-JF / MEM

Vénézuélien dénonce le plan de déstabilisation de la droite

Caracas, 10 Jun (Prensa Latina), Président du Venezuela, Nicolas Maduro, a dénoncé l'existence des régimes fascistes-droit de prendre d'assaut le pouvoir politique dans le pays, avec le soutien de l'étranger. À travers le réseau social Twitter, le Président a déclaré que « nous sommes confrontés un plan des fachistes droite soutenus par des groupes violents de la Colombie, à l'assaut de pouvoir politique ».

Maduro a félicité SEBIN (bolivarienne National Intelligence Service) pour le travail en défense de la paix. « Ces groupes violents sont les mains armés en cours d'exécution du plan de l'aile droite fasciste », a-t-il ajouté. Lundi, le ministère de l'intérieur, la Justice et la paix, a annoncé l'arrestation de deux groupes paramilitaires colombiens avec neuf membres au total.

Le ministre de l'intérieur, Justice et paix, Miguel Rodriguez, a déclaré qu'un premier groupe de six personnes (cinq hommes et une femme) a été capturé dans l'état de Táchira, en plus de saisir un fusil d'assaut AK-47, deux pistolets de neuf millimètres, une arme de poing, grenades à main deux, munitions et cinq téléphones portables. Un deuxième groupe de trois personnes a été neutralisé à Guanare (état de Portuguesa), ainsi que la saisie des armes, des uniformes militaires de l'armée vénézuélienne et équipements avioniques.

Rodriguez a dit qu'il y a des liens entre les deux groupes, qui doivent remplir une mission à Caracas qu'ils ont ignoré. Rodriguez a averti de l'existence d'un troisième groupe à Caracas, équipés de fusils de sniper, donc le Service de renseignement National bolivarien continue les investigations. SGL / GPM-JF / MEM

Βενεζουέλας καταγγέλλει σχέδιο αποσταθεροποίησης δεξιά πτέρυγα

Καράκας, Ιουν 10 (Prensa Latina) Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Nicolas Maduro, κατήγγειλε την ύπαρξη τα σχέδια της φασιστικής δεξιάς να θύελλα την πολιτική εξουσία της χώρας, με την υποστήριξη από το εξωτερικό. Μέσα από το κοινωνικό δίκτυο, κελάδημα, ο Πρόεδρος είπε ότι «αντιμετωπίζουμε ένα σχέδιο η φασιστική δεξιά υποστηρίζεται από βίαιες ομάδες από την Κολομβία, για την επίθεση της πολιτικής εξουσίας."

Maduro συνεχάρη SEBIN (Μπολιβαριανή εθνική υπηρεσία πληροφοριών) για εργασία για την υπεράσπιση της ειρήνης. «Αυτές οι βίαιες ομάδες είναι ένοπλες χέρια τρέχει σχεδίου φασίστας-δεξιά πτέρυγα,» πρόσθεσε. Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εσωτερικών, της δικαιοσύνης και της ειρήνης ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο κολομβιανών παραστρατιωτικών ομάδων με εννέα μέλη συνολικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, Miguel Rodriguez, είπε μια πρώτη ομάδα έξι ανθρώπων (πέντε άνδρες και μία γυναίκα) συνελήφθη στο κράτος της Táchira, εκτός από κατάσχεση μια επίθεση τουφέκι ΑΚ-47, δύο πιστόλια εννέα χιλιοστόμετρου, ένα πιστόλι, δύο χειροβομβίδες, πυρομαχικών και πέντε κινητά τηλέφωνα. Μια δεύτερη ομάδα τριών ανθρώπων εξουδετερώθηκε στο Guanare (μέλος του Portuguesa), μαζί με την κατάσχεση των όπλων, στρατιωτικές στολές του στρατού της Βενεζουέλας και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Rodriguez είπε ότι υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες πρέπει να πληρούν μια αποστολή στο Καράκας που αγνόησαν. Rodriguez προειδοποίησε για την ύπαρξη μια τρίτη ομάδα στο Καράκας, εξοπλισμένο με τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών, οπότε η μπολιβαριανή εθνική υπηρεσία πληροφοριών συνεχίζει τις έρευνες. SGL / GPM-JF / MEM

Du dénonce zèl dwat destabilizasyon plan

Karakas, Jun 10 (Prensa Latina) du Pwezidan Nicolas Maduro, denonse egzistans de plan fascist-dwat yo pou tempête pouvwa politik nan peyi a, ak sipò ki soti kote l'. Par sosyal rezo a Twitter a, pwezidan an te di ke "nou fè fas yon plan de la fascist dwe te sipòte pa gwoup mechanste ase yo soti Kolonbi, pou agression pouvwa politik."

Maduro a SEBIN (Bolivarienne nasyonal sèvis entèlijans) pou travay nan defans la viv ak kè poze. "Gwoup vyolan sa yo se men ame yo kouri sou plan fascist-dwa zèl," li te ajoute. Nan Lendi, Ministè Enteryè, jistis ak lapè a arestasyon an gwoup de Kolonbyen paramilitè yo ak manb nèf nan total.

Minis Enteryè, jistis ak lapè, Miguel Rodriguez, te di ke yon pwemye gwoup de sis moun (senk gason epi yon fanm) te kaptire nan eta Táchira, anplis yo te kaptire yon bann atak yon rafal raf AK-47, de lòt yo-ilimèt zam, daj pèp te vòle yon, men de grenad, minisyon ak senk nan telefòn mobil yo. Yon dezyèm gwoup la de twa moun ki te neutraliser nan Guanare (eta de Portuguesa), ansanm ak kriz la zam, inifòm militè de ke militè yo Venezyelyen ak ekipman avionique.

Rodriguez te di ke genyen lyen ant de gwoup ki ta dwe yon misyon yon ofisyèl yo nan Karakas sa yo pa okipe. Rodriguez te avèti de egzistans de yon twazyèm gwoup ofisyèl yo nan Karakas te ekipe ak rafal yon fwan tirè, se konsa a Bolivarienne nasyonal sèvis entèlijans ap kontinye avek envestigasyon lanmò. SGL / GPM-JF / MEM

Wenezuelskiego wypowie prawicy destabilizację planu


Caracas, 10 cze (Prensa Latina) Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, wypowiedziana istnienia planów faszystowskich prawo do szturmu władzy politycznej w kraju, wsparcie z zagranicy. Za pośrednictwem sieci społecznej Twitter prezydent powiedział, że "stoimy plan faszystowskie prawo obsługiwane przez brutalne grupy z Kolumbii, atak władzy politycznej".

Maduro pogratulował SEBIN (Boliwariańskiej National Intelligence Service) do pracy w obronie pokoju. "Te brutalne grupy są uzbrojone ręce kolejny plan faszystowskich-prawicy," dodał. W poniedziałek Ministerstwo spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i pokoju ogłosił aresztowanie dwóch kolumbijskie grup paramilitarnych z dziewięciu członków, w sumie.

Minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i pokoju, Miguel Rodriguez, powiedział, że pierwsza grupa sześć osób (pięciu mężczyzn i jedna kobieta) został schwytany w stanie Táchira, oprócz zajmowania karabin szturmowy AK-47, dwa pistolety 9 mm, pistolet, dwa granaty, amunicji i pięciu telefonów komórkowych. Druga grupa trzech ludzi było zneutralizowane w Guanare (stanu Portuguesa), oraz zajęcie broń, mundury wojskowe wenezuelski wojskowych i urządzeń awioniki.

Rodriguez powiedział, że istnieją powiązania między obiema grupami, które powinny spełniać misję w Caracas, które są ignorowane. Rodriguez ostrzegł istnienia trzeciej grupy w Caracas, wyposażone w karabiny snajperskie, więc Boliwariańska National Intelligence Service kontynuuje badania. SGL / GPM-JF / MEM

Venezuelano denuncia plano de desestabilização da direita

Caracas, 10 de Jun (Prensa Latina) Presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, denunciou a existência de planos de direita fascista invadir o poder político do país, com o apoio do exterior. Através da rede social Twitter, o presidente disse que "estamos perante um plano de direito fascista apoiado por grupos violentos da Colômbia, ao poder político de assalto".

Marcão Parabéns Susana Silva (serviço Bolivariano de inteligência nacional) pelo trabalho em defesa da paz. "Esses grupos violentos são armadas mãos executando o plano de direita fascista", acrescentou. Na segunda-feira, o Ministério do Interior, da Justiça e da paz anunciaram a prisão de dois grupos paramilitares colombianos, com nove membros no total.

O ministro do Interior, justiça e paz, Miguel Rodriguez, disse que um primeiro grupo de seis pessoas (cinco homens e uma mulher) foi capturado no estado de Táchira, além de apreensão de um fuzil de assalto AK-47, duas pistolas nove milímetros, uma pistola, granadas de mão dois, munições e cinco celulares. Um segundo grupo de três pessoas foi neutralizado em Guanare (estado de Portuguesa), juntamente com a apreensão de armas, uniformes militares das Forças Armadas venezuelanas e equipamentos de aviônica.

Rodriguez disse que existem ligações entre os dois grupos, que devem cumprir uma missão em Caracas que eles ignoraram. Rodriguez alertou para a existência de um terceiro grupo em Caracas, equipados com rifles de precisão, para que o serviço de inteligência nacional Bolivariana continua as investigações. SGL / GPM-JF / MEM

Venezueleană denunţă dreapta destabilizarea planul

Caracas, 10 iunie (Prensa Latina) Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a denunţat existenţa unor planuri de dreapta-fasciste a furtuna puterii politice din ţară, cu suport din străinătate. Prin intermediul reţelei sociale Twitter, Preşedintele a declarat că "ne confruntăm cu un plan de drept fascist susţinute de grupurile violente din Columbia, a puterii politice de asalt."

Mihaela felicitat ZUZUZU (Bolivariană National Intelligence Service) pentru munca în apărare de pace. "Aceste grupuri violente sunt mâinile armate rulează planul de aripa dreapta-fascistă", a adăugat el. Luni, Ministerul de interne, dreptăţii şi păcii a anunţat arestarea a două grupuri paramilitare columbian cu nouă membri în total.

Ministrul de interne, dreptate şi pace, Miguel Rodriguez, a spus un primul grup de şase persoane (cinci bărbaţi şi o femeie) a fost capturat în statul de Táchira, pe langa sechestrarea o puşcă de asalt AK-47, două pistoale de 9 milimetri, un pistol, grenade de mână două, muniţie şi cinci telefoane mobile. Un al doilea grup de trei oameni a fost neutralizate în Guanare (stare de Portuguesa), împreună cu confiscarea armelor, uniformele militare a armatei Venezuelei şi Ansamble echipament.

Rodriguez a spus că există legături între cele două grupuri, care ar trebui să îndeplinească o misiune în Caracas care au ignorat. Rodriguez a avertizat de existenţa unui al treilea grup în Caracas echipate cu puşti cu lunetă, astfel încât Bolivariană National Intelligence Service continuă investigaţiile. SGL / GPM-JF / MEM

Венесуэлы осуждает правых дестабилизации план


Каракас, 10 июня президент Венесуэлы (Пренса Латина), Николас Мадуро, осудил наличие фашистской право планов штурмовать политической власти в стране, при поддержке из-за рубежа. В социальной сети Twitter Председатель сказал, что «мы сталкиваемся план фашистского правый поддержке экстремистских групп из Колумбии, для нападения политической власти».

Мадуро поздравил SEBIN (Боливарианская Национальная служба разведки) для работы в защиту мира. Он добавил, что «эти насильственные группы являются вооруженной руки, выполнение плана фашистской правое крыло». В понедельник Министерство внутренних дел, справедливости и мира объявил об аресте двух колумбийских полувоенных формирований с девяти членов в общей сложности.

Министр внутренних дел, справедливости и мира, Мигель Родригес, говорит, что первая группа из шести человек (5 мужчин и одна женщина) был захвачен в штате Тачира, помимо захвата автоматом АК-47, два 9 миллиметровые пистолеты, пистолет, две ручные гранаты, боеприпасы и пять мобильных телефонов. Вторая группа в составе трех человек был нейтрализован в Гуанаре (штат Португеза), а также захват оружия, военную форму венесуэльских военных и Авиационная электроника.

Родригес говорит, что существует взаимосвязь между двумя группами, которые должен выполнить миссию в Каракасе, что они игнорировали. Родригес предупредил о существовании третьей группы в Каракасе, оснащенных снайперские винтовки, поэтому Боливарианской национальной разведывательной службы продолжает расследования. SGL / GPM-JF / MEM

Venezuelski odpove desničarski destabilizaciji načrt


Caracas, Jun 10 (Prensa Latina) venezuelskega predsednika, Nicolas Maduro, odpove načrti fašistične pravico neurje politične moči v državi, s podporo iz tujine. Prek socialnega omrežja Twitter, predsednik je dejal, da "soočamo načrt pravi fašist, podpira nasilne skupine iz Kolumbije, napad politične moči."

Maduro čestital SEBIN (Bolivarian National Intelligence Service) za delo v obrambo miru. "Te nasilne skupine so oboroženi roke, teče fašist-desno krilo načrt," je dodal. V ponedeljek, Ministrstvo za notranje zadeve, pravosodje in mir napovedal aretaciji dveh Kolumbijski paravojaških skupin z devet članov skupaj.

Minister za notranje zadeve, pravosodje in mir, Miguel Rodriguez je dejal, prva skupina šestih ljudi (pet moških in ena ženska) je bil ujet v stanje Táchira, poleg zasega jurišna puška AK-47, dva milimetra devet pištole, pištolo, dveh ročnih granat, streliva in pet mobilnih telefonov. Druga skupina treh ljudi je bil nevtraliziran v Guanare (stanje Portuguesa), skupaj z zaseg orožja, vojaške uniforme venezuelski vojske in letalske opreme.

Rodriguez je dejal, da obstajajo povezave med obema skupinama, ki jih morajo izpolnjevati poslanstvo v Caracasu, ki so prezrti. Rodriguez opozoril o obstoju tretjo skupino v Caracas, opremljena z ostrostrelec puške, tako Bolivarian državna obveščevalna služba še preiskave. SGL / GPM-JF / MEM

Venezüella sağcı istikrarsızlık planını kınadı

Caracas, 10 Haziran (Prensa Latina) Venezüella devlet başkanı, Nicolas Maduro, yurt dışından desteğiyle ülkenin siyasi iktidarda fırtına faşist sağcı planları varlığını kınadı. Sosyal ağ Twitter, "biz siyasi güç saldırı faşist doğru Kolombiya, şiddet gruplar tarafından desteklenen bir plan yüz." dedi

Maduro SEBIN (Bolivarcı Milli İstihbarat Servisi) savunma barış çalışma için tebrik etti. "Şiddet gruplarının faşist-sağ kanat planı çalışan silahlı eller var," diye ekledi. Pazartesi günü, İçişleri Bakanlığı, adalet ve barış toplam dokuz üyesi olan iki Kolombiyalı paramiliter gruplar tutuklandığını duyurdu.

İçişleri, adalet ve barış, Miguel Rodriguez, altı kişilik (beş erkek ve bir kadın) ilk bir grup bir saldırı tüfeği AK-47, iki dokuz milimetre tabanca, bir tabanca, iki el bombası, mühimmat ve beş cep telefonu almadan yanı sıra Táchira, Devlette yakalandı dedi. Üç Kişilik ikinci bir grup Barinas (Portuguesa durumunu), silah, Afganistan'da askeri askeri üniformaları ve Aviyonik nöbet ile birlikte etkisiz hale.

Rodriguez göz ardı Caracas bir misyonu yerine getirmek iki grup arasındaki bağlantılar olduğunu söyledi. Rodriguez Bolivarcı Milli İstihbarat Teşkilatı araştırmalar devam keskin nişancı tüfekleri ile donatılmış Caracas üçüncü grupta varlığı konusunda uyardı. SGL / GPM-JF / MEM

Венецуелски осъжда десни дестабилизация план


Каракас, Jun 10 (Prensa Латина) венецуелския президент, Никола Мадуро, прекрати съществуването на фашистка десен планове да превземе политическата власт в страната, с подкрепа от чужбина. Чрез социалната мрежа Twitter президентът каза, че "сме изправени план на фашистка право подкрепени от насилие групи от Колумбия, за превземане на политическата власт."

Мадуро поздрави SEBIN (Боливарска Националната разузнавателна служба) за работа в защита на мира. "Тези насилствени групи са въоръжени ръце, тичане на фашистка дясното крило план", добави той. В понеделник Министерството на вътрешните работи, справедливостта и мира обяви ареста на два колумбийски паравоенни групи с девет членове в общо.

Министърът на вътрешните работи, правосъдието и мир, Мигел Родригес, каза първата група от шест души (пет мъже и една жена) е бил заловен в щата Táchira, освен изземването нападение пушка АК-47, две девет милиметра пистолети, пистолет, две ръчни гранати, боеприпаси и пет мобилни телефони. Втора група от трима души е неутрализирана в Guanare (състояние на португалски), както и изземването на оръжия, военни униформи на венецуелски военни и оборудване, авионика.

Родригес каза, че има връзки между двете групи, които да изпълняват мисия в Каракас, че те игнорират. Родригес предупреди за наличието на трета група в Каракас, оборудвани със снайперист пушки, така че Боливарска Националната разузнавателна служба продължава разследването. SGL / GPM-JF / MEM

Veneçolà denuncia pla de desestabilització de la dreta


Caracas, 10 de juny (Prensa Latina) President veneçolà, Nicolas Maduro, va denunciar l'existència de la dreta feixista plans a la tempesta el poder polític del país, amb el suport de l'estranger. A través de la xarxa social Twitter, el president va dir que "ens enfrontem un pla del feixista correcte amb el suport de grups violents de Colòmbia, per assaltar el poder polític."

Madur de felicitar SEBIN (bolivarià servei Nacional intel. lig ència) per treball en defensa de la pau. "Aquests grups violents són les mans armats executant el pla de l'ala dreta feixista", va afegir. El dilluns, el Ministeri d'Interior, justícia i Pau anunciava la detenció de dos grups paramilitars colombians amb nou membres en total.

El ministre d'Interior, la justícia i la pau, Miguel Rodriguez, va dir que un primer grup de sis persones (cinc homes i una dona) va ser capturat a l'estat de Táchira, a més a més de prendre un rifle d'assalt AK-47, dos mil·límetres nou pistoles, una pistola, granades de mà dos, municions i cinc telèfons mòbils. Un segon grup de tres persones que va ser neutralitzat en Guanare (estat de Portuguesa), juntament amb l'embargament d'armes, uniformes militars de l'exèrcit veneçolà i equips d'aviònica.

Rodriguez va dir que hi ha enllaços entre els dos grups, que ha de complir una missió a Caracas que ignoraven. Rodríguez va advertir de l'existència d'un tercer grup de Caracas equipades amb rifles de franctirador, per la qual cosa el servei d'intel ligència Nacional bolivarià continua les investigacions. SGL / GPM JF / MEM

委内瑞拉谴责右翼破坏稳定计划

6 月 10 日,加拉加斯 (Prensa Latina) 委内瑞拉总统,尼古拉斯 · 马杜罗,谴责法西斯主义权利计划风暴在国家,与从国外支持的政治力量的存在。通过 Twitter 的社交网络,主席说"我们面对攻击政治权力的法西斯主义者右由来自哥伦比亚、 暴力团体支持计划"。

马杜罗祝贺 SEBIN (玻利瓦尔国家情报服务) 和平的防御工作。他补充说:"这些暴力的团体,运行法西斯主义右翼计划武装手里,"。周一,内政部、 正义与和平宣布逮捕两名哥伦比亚准军事集团与九名成员总数。

内政部长、 司法和和平,米格尔 · 罗德里格斯,说: 第一组 6 人 (五名男子及一名女子) 被捕获在塔奇拉,除了抓住 AK-47 突击步枪、 两支 9 毫米手枪、 手枪、 两枚手榴弹、 弹药和五部手提电话。第二组的三人被扣押的武器、 军事制服的委内瑞拉军事和航空电子设备和 Guanare (管弦乐团状态),在中立化。

罗德里格斯说: 两个群体,应该履行他们忽略的加拉加斯的一个特派团之间有联系。罗德里格斯警告说,在加拉加斯配备狙击步枪,因此玻利瓦尔国家情报部门仍在调查中的第三组的存在。SGL / GPM JF / MEM