[es en fr gr ha it po pt ro ru sl tr ba bu ca ch]

Atenas, 4 de junio (PL) La etapa moderna ganar hoy en esta capital histórica el objetivo de poner en primer lugar en el antiguo poema épico de Homero La Ilíada'''' en su totalidad, incluso con el texto adaptado al griego moderno. El responsable de esta misión difícil y ambicioso es reconocido director de teatro Stathis Livathinos que contará con un elenco de actores excepcional para jugar los 24 temas que componen esta obra clásica en cinco horas y la representación universal.

La primera de estas funciones será esta noche en el Atenas y Epidauro Festival 2013, que se presentará el 8 de junio.

La Ilíada es un largo poema de 15.000 versos 693, escrito probablemente en la segunda mitad del siglo VIII, que habla de la lucha entre el héroe Aquiles y el rey Agamenón, jefe de los griegos se reunieron para pelear contra Troya y en todas las batallas de la décima años de los ataques a la ciudad.

Según los responsables del festival, el montaje sirve para Grecia apromixar temas de actualidad ese momento que conservan su validez, como la actitud de cada uno antes de la guerra, el concepto de heroísmo, la defensa contra el ala-pívot o de las pasiones como la ira, la venganza o la pérdida, entre otros. RC / ACM / CC

Greece presents the Iliad in full

Athens, June 4 (Prensa Latina) The modern stage win today in this historic capital a goal to put first scene in the old epic poem of Homer's'' Iliad'' in full, even with the text adapted to modern Greek. The responsible for this difficult and ambitious mission is recognized theater director Stathis Livathinos that will feature an outstanding cast of performers to play the full 24 songs that make up this classic work in five hours and universal representation.

The first of these functions will be tonight at the Athens and Epidaurus Festival 2013 and will be submitted by June 8.

The Iliad is a long poem of 15,000 verses 693, probably written in the second half of the eighth century, which tells of the struggle between the hero Achilles and King Agamemnon, leader of the Greek people gathered to fight against Troy and in all the battles of the tenth year of attacks on the city.

According to those responsible for the festival, the assembly serves to Greece apromixar current issues that moment that retain their validity, such as the attitude of each one before the war, the concept of heroism, defense against the power forward or the passions as anger, revenge or loss, among others. RC / ACM / CC

Présent dans l'Iliade Grèce en pleine

Athènes 4 Juin (Prensa Latina) Le stade moderne gagner aujourd'hui dans cette capitale historique pour objectif de mettre première scène dans le vieux poème épique de l'Iliade d'Homère'''' dans son intégralité, même avec le texte adapté au grec moderne. Le responsable de cette mission difficile et ambitieux est reconnu metteur en scène Stathis Livathinos qui mettra en vedette une distribution exceptionnelle d'artistes de jouer la totalité des 24 chansons qui composent cet ouvrage classique en cinq heures et la représentation universelle.

La première de ces fonctions seront ce soir à Athènes et d'Epidaure festival 2013 et sera présenté le 8 Juin.

Le Groupe Iliad est un long poème de 15.000 vers 693, probablement écrite dans la seconde moitié du VIIIe siècle, qui raconte la lutte entre le héros Achille et Agamemnon, chef du peuple grec se sont réunis pour lutter contre Troy et dans toutes les batailles de la dixième année des attaques sur la ville.

Selon les responsables du festival, l'Assemblée sert à la Grèce apromixar enjeux actuels de ce moment qui conservent leur validité, comme l'attitude de chacun avant la guerre, la notion d'héroïsme, de la défense contre la puissance vers l'avant ou les passions que la colère, la vengeance ou de la perte, entre autres. RC / ACM / CC

Παρόντες στην Ελλάδα την Ιλιάδα σε πλήρη

Αθήνα, 4 Ιουνίου (Prensa Latina) Η σύγχρονη φάση κερδίσει σήμερα, σε αυτή την ιστορική πρωτεύουσα ως στόχο να βάλει πρώτη σκηνή από το παλιό επικό ποίημα του'' Ιλιάδα του Ομήρου'' στο ακέραιο, ακόμη και με το κείμενο που προσαρμόζεται στη νέα ελληνική. Ο υπεύθυνος για αυτή τη δύσκολη και φιλόδοξη αποστολή αναγνωρίζεται θεατρικός σκηνοθέτης Στάθης Λιβαθινός, που θα διαθέτουν ένα εξαιρετικό καστ καλλιτεχνών να παίξετε και τις 24 τραγούδια που συνθέτουν αυτό το κλασικό έργο σε πέντε ώρες και καθολική εκπροσώπηση.

Η πρώτη από αυτές τις λειτουργίες θα είναι απόψε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2013 και θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 8.

Η Ιλιάδα είναι ένα μεγάλο ποίημα από 15.000 στίχους 693, πιθανώς γραμμένο κατά το δεύτερο μισό του όγδοου αιώνα, η οποία διηγείται πώς ο αγώνας μεταξύ του ήρωα Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα, ηγέτης του ελληνικού λαού συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστεί εναντίον της Τροίας και σε όλες τις μάχες του δέκατου έτος επιθέσεις στην πόλη.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους για το φεστιβάλ, το συγκρότημα χρησιμεύει για την Ελλάδα apromixar τρέχοντα θέματα εκείνη τη στιγμή που διατηρούν την ισχύ τους, όπως η στάση του καθενός πριν από τον πόλεμο, η έννοια του ηρωισμού, άμυνα εναντίον της εξουσίας προς τα εμπρός ή τα πάθη, όπως θυμό, την εκδίκηση ή ζημία, μεταξύ άλλων. RC / ACM / CC

Prezante nan Lagrès Iliad a nan plen

Atèn, 4 Jen (Prensa Latina) etap nan modèn genyen jodi a nan sa a kapital istorik yon objektif yo mete premye sèn nan powèm la fin vye granmoun sezon nan Iliad'' Homer a'' nan plen, menm avèk tèks la adapte ak grèk modèn. Responsab la pou sa a misyon difisil ak anbisye se rekonèt teyat direktè Livathinos Stathis ki pral prezante yon jete eksepsyonèl nan pèfòmè yo jwe plen 24 chante yo ki fè moute travay sa a klasik nan senk èdtan ak reprezantasyon inivèsèl.

Premye a nan fonksyon sa yo pral aswè a ak Timote lavil Atèn la ak Epidaurus Festival 2013 epi yo pral soumèt nan mwa jen 8.

Iliad a se yon powèm long nan 693 15,000 vèsè, pwobableman ekri nan dezyèm mwatye nan syèk la wityèm, ki di nan lit ant Achilles nan ewo ak wa Agamemnon, ki se lidè pèp la Grèk sanble al goumen ak Troy ak nan tout batay yo nan dizyèm lan ane nan atak sou lavil la.

Dapre moun ki responsab pou fèt la, tout pèp la sèvi Lagrès apromixar pwoblèm aktyèl yo moman sa a ki kenbe validite yo, tankou atitid la nan chak yon sèl anvan lagè a, konsèp nan kouraj, defans kont pouvwa a pou pi devan oswa pasyon yo kòm kòlè, tire revanj ou oswa ou pèdi, nan mitan lòt moun. RC / ACM / CC

Presente in Grecia l'Iliade in piena

Atene, 4 giu (Prensa Latina) La fase moderna vincere oggi in questa capitale storica di un obiettivo di mettere prima scena nel vecchio poema epico di'' Iliade di Omero'' in pieno, anche con il testo adattato al greco moderno. Il responsabile di questa missione difficile e ambiziosa è riconosciuto regista teatrale Stathis Livathinos che sarà caratterizzato da un cast eccezionale di artisti a suonare le 24 canzoni che compongono questo lavoro classico in cinque ore e rappresentanza universale.

La prima di queste funzioni sarà questa sera ad Atene ed Epidauro Festival 2013 e sarà presentata entro l'8 giugno.

L'Iliade è un lungo poema di 15.000 versi 693, scritto probabilmente nella seconda metà dell'VIII secolo, che racconta della lotta tra l'eroe Achille e il re Agamennone, capo del popolo greco si sono riuniti per combattere contro Troia e in tutte le battaglie del decimo anno di attacchi contro la città.

Secondo i responsabili del festival, il gruppo serve a Grecia questioni attuali apromixar quel momento che conservano la loro validità, come ad esempio l'atteggiamento di ciascuno di essi prima della guerra, il concetto di eroismo, di difesa contro il potere in avanti o le passioni come la rabbia, la vendetta o la perdita, tra gli altri. RC / ACM / CC

Przedstaw w Grecji Iliadę w całości


Ateny, 4. Czerwiec (Prensa Latina) nowoczesny etap wygra dziś w tej historycznej stolicy gola do wprowadzenia pierwszej sceny w starym poematu Iliady Homera'''' w całości, nawet z tekstem dostosowanym do współczesnych grecku. Odpowiedzialna za tę misję trudnym i ambitnym ujmuje reżyser Livathinos Stathis że znajdą znakomitą obsadę wykonawców zagrać pełne 24 utworów, które tworzą tę klasyczną pracę w pięć godzin i reprezentacji powszechnego.

Pierwsza z tych funkcji nie będzie dziś w nocy w Atenach i Epidauros Festival 2013 i zostanie przedstawiony w czerwcu. 8.

Iliada jest długi poemat 15000 wersetach 693, napisany prawdopodobnie w drugiej połowie VIII wieku, który opowiada o walce pomiędzy bohatera Achilles i króla Agamemnona przywódcy greckich ludzi zgromadzonych do walki z Troi i we wszystkich bitwach dziesiąty rok ataków na miasta.

Według osób odpowiedzialnych za festiwal, zespół zaprasza do Grecja apromixar bieżących problemów tej chwili, że zachowują swoją ważność, takie jak postawa każdego z nich przed wojną, pojęcie bohaterstwa, obrony przeciw władzy przodu lub namiętności, jak gniew, zemsta lub straty, między innymi. RC / ACM / CC

Apresentam na Grécia a Ilíada na íntegra


Atenas, 4 jun (Prensa Latina) O teatro moderno conquistará hoje nesta capital uma meta histórica ao pôr pela primeira vez em cena o antigo poema épico de Homero ''Ilíada'' na íntegra, ainda que com o texto adaptado ao grego moderno. O responsável por esta difícil e ambiciosa missão é o reconhecido diretor teatral Stathis Livathinos, que contará com um destacado elenco de artistas para interpretar completos os 24 cantos que compõe esta obra clássica e universal em cinco horas de representação.

A primeira das funções será esta noite no Festival de Atenas e Epidauro 2013, e será apresentada até 8 de junho.

A Ilíada é um longo poema de 15 mil 693 versos, escrito provavelmente na segunda metade do século VIII a.C., que fala da disputa entre o herói Aquiles e o rei Agamenon, chefe dos povos gregos reunidos para combater contra Troia e em todas as batalhas do décimo ano de ataques à cidade.

Segundo os responsáveis pelo festival, a montagem serve para apromixar a Grécia atual às questões daquele momento que conservam sua vigência, como por exemplo a atitude de cada um perante a guerra, o conceito de heroismo, a defesa contra o poder ou frente a paixões como a ira, a vingança ou a perda, entre outras. RC / ACM / CC

Prezent în Grecia Iliada în întregime

Atena, 04 iunie (Prensa Latina) etapa modernă a câștiga astăzi în această capitală istorică un obiectiv de a pune prima scena din vechiul poem epic din Iliada'' în întregime lui Homer'', chiar și cu textul adaptat în greacă moderne. Responsabil pentru această misiune dificilă și ambițioasă este recunoscut director de teatru Livathinos Stathis, care va cuprinde o distribuție remarcabilă a artiștilor interpreți sau executanți de a juca toate cele 24 de piese care alcătuiesc această lucrare clasică în cinci ore și reprezentare universal.

Prima dintre aceste funcții vor fi in seara asta la Atena și Festivalul Epidaurus 2013 și va fi prezentat de 8 iunie.

Iliada este un lung poem de 15.000 de versuri 693, scrisă probabil în a doua jumătate a secolului al optulea, care spune luptei dintre Ahile erou și regele Agamemnon, lider al poporului grec s-au adunat pentru a lupta împotriva Troiei și în toate luptele de-a zecea an de atacuri asupra orașului.

Potrivit celor responsabili de festival, Adunarea servește pentru Grecia apromixar problemele actuale acel moment că păstrează valabilitatea lor, cum ar fi atitudinea fiecăruia înainte de război, conceptul de eroism, apărare împotriva puterii înainte sau pasiuni ca furie, răzbunare sau pierdere, printre altele. RC / ACM / CC

Присутствует в Грецию в полном Илиады


Афины, 4 июня (Пренса Латина) современный этап сегодня победить в этой исторической столице гола, чтобы в первой сцене в старой эпической поэме'' Илиады Гомера'' в полном объеме, даже с текстом адаптирован к современной греческой. Ответственным за эту трудную и амбициозная миссия признается директор театра Stathis Livathinos, которые будут представлены выдающийся актерский исполнителей, чтобы играть все 24 песен, которые составляют эту классическую работу в пять часов и универсальное представление.

Первая из этих функций будет сегодня вечером в Афинах и Эпидавр фестиваля 2013 года и будет представлен 8 июня.

Илиада поэма из 15000 стихов 693, вероятно, написана во второй половине восьмого века, в котором повествуется о борьбе между героя Ахилла и царя Агамемнона, лидер греческой люди собрались, чтобы бороться против Трои и во всех сражениях десятого Год нападения на город.

По словам лиц, ответственных за фестиваль, Ассамблея служит для Греции apromixar текущих вопросов тот момент, что не теряют своей силы, такие, как отношение каждого до войны, понятие героизма, оборона против власти вперед или страсти, как гнева, мести или убытки, среди других. RC / ACM / CC

Prisotne v Grčiji Iliada v celoti

Atene, 4. junij (Prensa Latina), moderno faza zmagati danes v tem zgodovinskem kapitala zadetek za povišanje prvi prizor v starem epske pesnitve v Homerjevi Iliadi'''' v celoti, tudi z besedilom prilagojen sodobni grščini. Odgovoren za to težko in ambiciozno misijo je priznan režiser Stathis Livathinos, da bo funkcija izjemno zasedbo nastopajočih igrati vseh 24 skladb, ki tvorijo to klasično delo v petih urah in univerzalne zastopanje.

Prvi od teh funkcij bodo nocoj ob Atenah in Epidaurus Festival 2013 in bo predložen do 8. junij.

Iliada je dolga pesem 15.000 verzov 693, verjetno nastala v drugi polovici osmega stoletja, ki pripoveduje o boju med junaka Ahila in kralja Agamemnona, vodja grških ljudi se je zbralo v boj proti Troji in v vseh bitkah deseta leto napadov na mesta.

Po mnenju odgovornih za festival, montaža služi za Grčijo apromixar aktualnih vprašanjih tisti trenutek, da ohranijo svojo veljavnost, kot je odnos vsakega od njih pred vojno, pojem junaštva, obrambo pred močjo naprej ali strasti, kot jeza, maščevanje ali izgube, med drugim. RC / ACM / CC

Yunanistan'da tam olarak İlyada mevcut

Atina 4 Haziran (Prensa Latina) Modern aşamada bu tarihi başkenti bugün bile çağdaş Yunan adapte metin ile, tam olarak Homeros'un İlyada'''' eski epik şiir ilk sahne koymak için bir hedef kazanmak. Bu zor ve iddialı bir misyonu için sorumlu beş saat ve evrensel temsil bu klasik eseri oluşturan tam 24 şarkıları çalmak için performans olağanüstü bir döküm yer alacak tiyatro yönetmeni Stathis Livathinos kabul edilmektedir.

Bu işlevlerin ilk Atina ve Epidaurus Festivali 2013 tarihinde bu gece olacak ve 8 Haziran tarafından sunulacaktır.

İlyada kahraman Aşil ve Kral Agamemnon, Truva karşı ve onuncu tüm savaşlarda savaşmak için toplanan Yunan halkının lideri arasındaki mücadelenin söyler muhtemelen sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yazılmış 15.000 ayet 693 uzun bir şiir, bir şehir saldırıların yıl.

Festival sorumlu olanlara göre, montaj Yunanistan apromixar güncel konular için hizmet böyle ileri güç ya da tutkular gibi karşı savaştan önce her birinin tutumu, kahramanlık kavramı, savunma olarak geçerliliği, korumak an diğerleri arasında öfke, intikam veya zarar,. RC / ACM / CC

Grezia aurkeztuko osorik Iliada du

Atenas, ekainak 4 (Prensa Latina) modernoaren etapa irabazi du, gaur egun historiko honetan kapitala helburua lehen eszenan jartzea Homer-en'''' Iliada osoa antzinako poema epikoa, nahiz moderno Greziako egokitutako testu honekin. Honetan zaila da, eta asmo handiko misio ardura aitortzen da antzerki zuzendari Stathis Livathinos duten interprete talde bikaina osoa 24 abestiak osatzen duten klasiko lan honen bost ordu eta unibertsala ordezkaritza play bat izango du.

Funtzio hauetako lehenengoa gaur gauean izango da, Atenas eta Epidaurus Festival 2013 eta ekainaren 8an izango da aurkeztu.

Iliada 15.000 bertso 693 poema luze bat, ziurrenik zortzigarren mendearen bigarren erdian idatzi zuen, eta horrek heroi Achilles eta King Agamemnon, pertsona Greziako bildutako to Troy aurka eta hamargarren borroketan guztiak borrokan liderra arteko borroka kontatzen da hiria eraso urtea.

Horiek jaialdiaren ardura arabera, muntaia Grezia apromixar egungo gaiak balio une hori atxikitzen haien baliozkotasuna, hala nola bakoitzaren jarrera gerra aurretik, Heroísmo kontzeptua, defentsa botere aurrera edo grinak aurkako gisa duten haserrea, mendekua edo galera, besteak beste. RC / ACM / CC

Присъства в Гърция Илиада изцяло

Атина, 04 юни (Prensa Latina) Съвременният етап спечели днес в този исторически капитал за цел да постави първата сцена в стария епичната поема на'' Омировата Илиада'' изцяло, дори и с текста, адаптирани към съвременните гръцки. Отговорният за тази трудна и амбициозна мисия е признат театрален режисьор Stathis Livathinos, че ще разполагат с изключително гласове на изпълнителите да играе пълни 24 песни, които правят този класически труд в пет часа и универсална представителство.

Първият от тези функции ще бъде тази вечер в Атина и Епидавър Festival 2013 и ще бъде представен от 8 юни.

Илиада е дълга поема от 15 000 стиха 693, вероятно написан през втората половина на осми век, който разказва за борбата между герой Ахил и цар Агамемнон, който е лидер на гръцкия народ се събраха да се бият срещу Троя и във всички битки на десетия година на атаки срещу града.

Според отговорните за фестивала, сглобяването служи за актуалните проблеми на Гърция apromixar този момент, че запазват своето действие, като например отношението на всеки един преди войната, концепцията за героизма, защита срещу силата напред или страстите като гняв, отмъщение или загуба, между другото. RC / ACM / CC

Present a Grècia la Ilíada en la seva totalitat

Atenes, 4 de juny (PL) L'etapa moderna guanyar avui en aquesta capital històrica l'objectiu de posar en primer lloc a l'antic poema èpic d'Homer La Ilíada'''' en la seva totalitat, fins i tot amb el text adaptat al grec modern. El responsable d'aquesta missió difícil i ambiciós és reconegut director de teatre Stathis Livathinos que comptarà amb un elenc d'actors excepcional per jugar els 24 temes que componen aquesta obra clàssica en cinc hores i la representació universal.

La primera d'aquestes funcions serà aquesta nit al Atenes i Epidaure Festival 2013, que es presentarà el 8 de juny.

La Ilíada és un llarg poema de 15.000 versos 693, escrit probablement en la segona meitat del segle VIII, que parla de la lluita entre l'heroi Aquil · les i el rei Agamèmnon, cap dels grecs es van reunir per barallar contra Troia i en totes les batalles de la desena anys dels atacs a la ciutat.

Segons els responsables del festival, el muntatge serveix per a Grècia apromixar temes d'actualitat aquell moment que conserven la validesa, com l'actitud de cada un abans de la guerra, el concepte d'heroisme, la defensa contra l'ala pivot o de les passions com la ira, la venjança o la pèrdua, entre d'altres. RC / ACM / CC

目前在全希腊的“伊利亚特”

雅典6月4日(Prensa拉提纳)现代舞台赢得今天在这个历史悠久的首都,一个目标,把第一个场景,甚至在老史诗荷马的伊利亚特''''全面适应现代希腊的文字。负责为这个艰难的和雄心勃勃的使命是公认的戏剧的导演STATHIS Livathinos将有一个优秀的演员的表演,玩足24首歌曲,使这部经典作品在五个小时和普遍代表性。

这些功能将是今晚的雅典和埃皮达鲁斯节日的2013,将提交由6月8日。

“伊利亚特”15,000诗句693一首长诗,大概写在第八世纪的下半年,它讲述的英雄阿喀琉斯和阿伽门农国王,希腊人民聚集反对特洛伊和第十的所有战斗中作战领导人之间的斗争年对全市攻击。

据负责节日,组件供应到目前希腊apromixar问题,保持其有效性,如战争前的态度,每一个英雄主义的概念,防御大前锋或激情的那一刻愤怒,报复或亏损,等等。 RC / ACM / CC