[es en fr gr ha it po pt ro rt sl tr ba bu ca ch]

La Paz, el 1 de junio (Prensa Latina) el senador ex colombiana Piedad Córdoba expresado en una visita a esta capital su intención de postularse a la Presidencia en las próximas elecciones en su país, según informes de prensa. Córdoba visitó las ciudades de Sucre y La Paz a los capítulos próximos película del programa Causa Justa (causa justa) para ser transmitido por la cadena de televisión Telesur y aprovechó la oportunidad para ratificar su posición para convertirse en la primera mujer en estar al frente de Colombia. Según el periódico Cambio, Córdoba también exaltó las transformaciones sufridas por la capital boliviana en los últimos años: "realmente puede ver progreso en Bolivia, los grandes cambios y mejoras en La Paz!", dijo.

Córdoba, 58, ha trabajado sistemáticamente por los derechos de las mujeres, minorías étnicas y los derechos humanos en su país, además de estar involucrado en 2007 en sus esfuerzos para alcanzar y acuerdo entre la guerrilla de los fuerzas armadas de Colombia-los revolucionarios del ejército (FARC-EP) y luego el gobierno del Presidente Alvaro Uribe. Desde 2011, tras su despido como senador por la oficina de la Fiscalía General de Colombia, ella comenzó a trabajar con Telesur en el programa de Causa Justa, que destaca los conflictos golpea la región, según lo dicho por figuras políticas, sociales y culturales, periódico Cambio de notas.

Ella está en Bolivia "para una segunda temporada del programa con el fin de filmar un documental sobre la discriminación, educación bilingüe y la presencia indígena del presidente Evo Morales," agregó la fuente. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba Ratifies Intention to Run for President

La Paz, June 1 (Prensa Latina) Colombian ex senator Piedad Córdoba expressed in a visit to this capital her intention to run for president in the next elections in her country, according to press reports. Cordoba visited the cities of Sucre and La Paz to film next chapters of program Causa Justa (Just Cause) to be broadcast by Telesur television network, and took the opportunity to ratify her position to become the first woman to be at the helm of Colombia. According to Cambio newspaper, Córdoba also extolled the transformations undergone by the Bolivian capital in the past few years: "you can really see progress in Bolivia, the big changes and improvements in La Paz!" she said.

Cordoba, 58, has worked systematically for the rights of women, ethnical minorities and human rights in her country, besides being involved in 2007 in efforts to reach and agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People's Army (FARC-EP) guerrilla and then government of President Alvaro Uribe. Since 2011, in the wake of her dismissal as senator by the Attorney General's Office of Colombia, she started to work with Telesur in the Causa Justa program, which highlights conflicts hitting the region, as told by political, social and cultural figures, notes Cambio newspaper.

She is in Bolivia "for a second season of the program in order to film a documentary on discrimination, bilingual education and the indigenous presence of President Evo Morales," added the source. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba ratifie Intention de briguer la présidence


La Paz, le 1 juin (Prensa Latina) sénateur ex colombienne Piedad Córdoba a exprimé, lors d'une visite dans cette capitale, son intention de briguer la présidence lors des prochaines élections dans son pays, selon la presse. Cordoba a visité les villes de Sucre et La Paz aux prochains chapitres de film du programme Causa Justa (Just Cause) pour être diffusée par la chaîne de télévision Telesur et en a profité pour ratifier son poste pour devenir la première femme à être à la tête de la Colombie. Selon le journal Cambio, Córdoba a également vanté les transformations subies par la capitale bolivienne en quelques années: « vous pouvez vraiment voir des progrès en Bolivie, les grands changements et les améliorations à La Paz! » dit-elle.

Cordoba, 58, travaille systématiquement les droits des femmes, les minorités ethniques et les droits de l'homme dans son pays, en plus de participer en 2007 à l'accord entre guérilla armée (FARC-EP) les Forces armées de Colombie-populaire révolutionnaire, puis le gouvernement du Président Alvaro Uribe et les efforts pour parvenir à. Depuis 2011, à la suite de son congédiement comme sénateur par le Bureau de la Colombie du Procureur général, elle a commencé à travailler avec Telesur dans le programme de Causa Justa, qui met en lumière les conflits frappant la région, telle que racontée par les figures politiques, sociaux et culturels, Journal de Cambio de notes.

Elle est en Bolivie "pour une deuxième saison du programme afin de filmer un documentaire sur la discrimination, de l'éducation bilingue et de la présence autochtone du président Evo Morales," a ajouté la source. RMA / RC / HM

Κόρδοβα Piedad κυρώνει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος

Λα Παζ, 1 Ιουνίου (Prensa Latina) κολομβιανή πρώην γερουσιαστής Piedad Κόρδοβα που εκφράζεται σε μια επίσκεψη στην πρωτεύουσα την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος στις προσεχείς εκλογές της χώρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Κόρδοβα επισκέφθηκε τις πόλεις του Sucre και La Paz να ταινία επόμενα κεφάλαια του προγράμματος Causa Justa (Just Cause) πρόκειται να μεταδοθεί από Telesur τηλεοπτικό δίκτυο, και πήρε την ευκαιρία να επικυρώσουν τη θέση της να γίνει η πρώτη γυναίκα για να είναι στο τιμόνι της Κολομβίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Cambio, Κόρδοβα επίσης εκθειάζεται το μετασχηματισμών που υφίστανται τα τελευταία χρόνια η πρωτεύουσα της Βολιβίας: "μπορείτε να δείτε πραγματικά πρόοδο στη Βολιβία, οι μεγάλες αλλαγές και βελτιώσεις στη Λα Παζ!", είπε.

Κόρδοβα, 58, εργάστηκε συστηματικά για τα δικαιώματα των γυναικών, εθνικές μειονότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα της, εκτός από τα περιλαμβάνείτε το 2007 σε προσπάθειες για την επίτευξη και συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας-Λαϊκής Επαναστατικής ανταρτών στρατού (FARC-EP) και, στη συνέχεια, η κυβέρνηση του Προέδρου Alvaro Uribe. Από το 2011, μετά την απόλυσή του ως γερουσιαστής από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κολομβίας, άρχισε να λειτουργεί με το Telesur στο πρόγραμμα Causa Justa, που τονίζει συγκρούσεις χτύπημα της περιοχής, όπως είπε με την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική στοιχεία, σημειώσεις Cambio εφημερίδα.

Είναι στη Βολιβία "για δεύτερη σεζόν του το πρόγραμμα προκειμένου να ταινία ένα ντοκιμαντέρ για τις διακρίσεις, δίγλωσσης εκπαίδευσης και την αυτόχθονες παρουσία του Προέδρου Evo Morales," πρόσθεσε η πηγή. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba Ratifies entansyon kandida pou prezidan

La Paz, Senatè Kolonbyen ansyen pwemye Jen (Prensa Latina) Piedad Córdoba te rapòte nan yon vizit nan kapital sa a l' entansyon kandida pou prezidan nan pwochen elèksyon yo nan peyi l' la, selon rapò lapwès. Cordoue te vizite vil yo nan sik Et La Paz pou pwochen retrè fim nan pwogram Causa Justa (jis fè) pou être diffusion pa Rezo televizyon Telesur, epi pran opòtinite pou ratifye li pozisyon pou devni pwemye fanm ki fè y' ap gouvène a Kolonbi. Selon Cambio jounal, Córdoba tou extolled transfòmasyon subi pa Bolivyen kapital la nan twa dènye ane ki sot pase: "nou kapab vrèman wè pwogrè nan Bolivia, tout kalite gwo chanjman Et amelyorasyon nan La Paz!" li te di.

Cordoue, 58, te travay systématiquement pou dwa fanm kou gason, minorités ethnical ak dwa moun nan peyi l' la, anplis yo te enplike nan efò yo pou rive nan Et akò ant geriya (FARC EP) Lame Revolisyonè fòs lame de Kolonbi ak pèp la. Lè sa a gouvènman pwezidan Alvaro Uribe nan ane 2007. Depi 2011, de renvoi l' tankou Senatè pa biwo Kolonbi jeneral avoka, li kòmanse travay ak Telesur nan pwogram Causa Justa lan, ki te met konfli ki te fwape rejyon an, te di ke politik, sosyal ak kiltirèl figi yo, jounal Cambio nòt.

Li se an "pou yon dezyèm sezon de pwogram lan pou fim yon documentaire sou diskriminasyon, pwogram edikasyon biling ak autochtones pwezans Pwezidan Evo Morales,", ajoute a sous la. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba ratifica intenzione di correre per la Presidenza

La Paz, 1 giugno (Prensa Latina) colombiano ex senatore Piedad Córdoba espressa in una visita a questo capitale la sua intenzione di correre per la Presidenza alle prossime elezioni nel suo paese, secondo i rapporti di stampa. Cordoba ha visitato la città di Sucre e La Paz a capitoli successivi film del programma Causa Justa (Just Cause) per essere trasmesso dalla rete televisiva Telesur e colse l'occasione per ratificare la sua posizione per diventare la prima donna ad essere al timone della Colombia. Secondo il quotidiano Cambio, Córdoba esaltava anche le trasformazioni subite dal capitale boliviana negli ultimi anni: "si possono veramente vedere progressi in Bolivia, i grandi cambiamenti e miglioramenti alla Paz!" ha detto.

Cordoba, 58, ha lavorato sistematicamente per i diritti delle donne, minoranze etniche e dei diritti umani nel suo paese, oltre ad essere coinvolti nel 2007 in accordo tra guerriglia armata (FARC-EP) rivoluzionario delle forze armate della Colombia-del popolo e il governo del Presidente Alvaro Uribe e gli sforzi per raggiungere. Dal 2011, sulla scia del suo licenziamento come senatore dall'ufficio della Colombia del procuratore generale, ha iniziato a lavorare con Telesur nel programma Causa Justa, che mette in evidenza i conflitti colpendo la regione, come detto da figure politiche, sociali e culturali, giornale Cambio note.

Lei è in Bolivia "per una seconda stagione del programma al fine di film documentario sulla discriminazione, educazione bilingue e la presenza indigena del Presidente Evo Morales," aggiunto la fonte. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba ratyfikuje zamiar kandydować na prezydenta

La Paz, 1 czerwca (Prensa Latina) senatora Kolumbii ex Piedad Córdoba wyrażona w wizyty w stolicy jej zamiar kandydować na prezydenta w wyborach w jej kraju, według doniesień prasowych. Cordoba odwiedził miasta Sucre i La Paz do filmu następne rozdziały programu Causa Justa (Just Cause) być nadawane przez sieci telewizji Telesur i z tej okazji do ratyfikowania jej stanie się pierwszą kobietą na czele z Kolumbii. Według gazety Cambio, Córdoba również zachwala przekształcenia poddany stolicy Boliwii w ciągu ostatnich kilku lat: "naprawdę widać postępy w Boliwii, duże zmiany i ulepszenia w La Paz!" powiedziała.

Cordoba, 58, pracował systematycznie na rzecz praw kobiet, mniejszości etnicznych i praw człowieka w swoim kraju, oprócz zaangażowania się w 2007 roku w wysiłki, aby osiągnąć i Umowa między sił zbrojnych z Kolumbii-Ludowo-rewolucyjnej armii (FARC-EP) partyzantów, a następnie rząd prezydent Alvaro Uribe. Od 2011 roku, w wyniku jej zwolnienia jako senator przez Urząd prokuratora generalnego w Kolumbii zaczęła współpracę z Telesur w programie Causa Justa, który podkreśla konflikty uderza w regionie, jak powiedział przez dane politycznych, społecznych i kulturalnych, zauważa gazeta Cambio.

Ona jest w Boliwii "na drugi sezon programu aby filmu dokumentalnego o dyskryminacji, nauczanie dwujęzyczne i miejscowych obecność prezydent Evo Morales," dodał źródła. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba ratifica a intenção de concorrer à Presidência


La Paz, 1 de junho (Prensa Latina) senador de ex colombiana Piedad Córdoba expresso em uma visita a esta capital, sua intenção de concorrer à Presidência nas próximas eleições em seu país, segundo a imprensa. Cordoba visitou as cidades de Sucre e La Paz para os próximos capítulos de filme do programa Causa Justa (Just Cause) para ser transmitido pela rede de televisão Telesur e aproveitou a oportunidade para ratificar sua posição para se tornar a primeira mulher a estar à frente da Colômbia. De acordo com o jornal de Cambio, Córdoba também exaltou as transformações sofridas pelos capital boliviana nos últimos anos: "você realmente pode ver progresso na Bolívia, as grandes mudanças e melhorias em La Paz!", disse ela.

Córdoba, 58, trabalhou-se sistematicamente os direitos das mulheres, minorias étnicas e os direitos humanos em seu país, além de estar envolvido em 2007 no acordo entre a guerrilha do exército (FARC-EP) das forças armadas da Colômbia-popular revolucionária e, em seguida, o governo do presidente Álvaro Uribe e os esforços para alcançar. Desde 2011, na sequência da sua demissão como senador pelo gabinete da Colômbia do procurador-geral, ela começou a trabalhar com a Telesur no programa Causa Justa, que destaca os conflitos atingindo a região, como dito por figuras políticas, sociais e culturais, jornal de Cambio de notas.

Ela está na Bolívia "para uma segunda temporada do programa para filmar um documentário sobre discriminação, educação bilíngue e a presença de indígena do presidente Evo Morales," acrescentou a fonte. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba ratifică intenţia să candideze la presedintie


La Paz, 1 iunie (Prensa Latina) columbian fostul senatorul Piedad Córdoba exprimate într-o vizită la acest capital ei intenţia să candideze la presedintie în viitoarele alegeri din ţara ei, potrivit presei. Cordoba a vizitat oraşele Sucre şi La Paz filmul capitolele următoare de program Causa Justa (doar cauza) pentru a fi difuzat de rețeaua de televiziune Telesur, şi a avut posibilitatea de a ratifica poziţia ei a devenit prima femeie care să fie la cârma din Columbia. Potrivit ziarului Cambio, Córdoba, de asemenea, lăudat transformările suferite de capitala Bolivian în ultimii ani: "vă puteţi vedea cu adevărat progresul în Bolivia, mari schimbări şi îmbunătăţiri în La Paz!" a spus ea.

Cordoba, 58, a lucrat în mod sistematic pentru drepturile femeilor, minoritatilor etnice şi drepturile omului în ţara ei, în afară de a fi implicat în 2007 în acordul între gherilă de armata (FARC-EP) forţele armate din Columbia-populare revoluţionare şi apoi guvernul preşedintelui Alvaro Uribe şi eforturile pentru a ajunge la. Din 2011, în urma ei concediere ca senator de Attorney General's Office din Columbia, ea a început să lucreze cu Telesur în programul Causa Justa, care scoate în evidenţă conflicte lovind în regiune, după cum a spus de figuri politice, sociale şi culturale, ziarul de Cambio note.

Ea este în Bolivia "pentru un al doilea sezon al programului pentru a filma un documentar despre discriminare, educaţie bilingvă şi prezenţa indigene de presedintele Evo Morales," a adăugat sursa. RMA / RC / HM

Пьедад Кордоба ратифицирует намерение баллотироваться на пост президента

Ла-Пас, 1 июня (Пренса Латина) Колумбийского ex сенатора Пьедад Кордоба выражена в ходе визита в этой столице ее намерение баллотироваться на следующих выборах в ее стране, согласно сообщениям прессы. Кордоба посетил города Сукре и Ла-Пас фильм следующих главах программы Causa Justa (просто причины) для трансляции по сети телевидения Телесур и воспользовался возможностью, чтобы ратифицировать ее позицию, чтобы стать первой женщиной на посту руководителя Колумбии. По данным газеты Камбио, Кордова превозносил преобразований, прошел в боливийской столице за последние несколько лет: «вы можете реально увидеть прогресс в Боливии, большие изменения и улучшения в Ла-Пас!»-сказала она.

Кордова, 58, систематически работал за права женщин, этнических меньшинств и прав человека в ее стране, помимо участия в 2007 году в усилиях по достижению и соглашение между партизанские, революционных вооруженных сил Колумбии-народной армии (КРВС-на) и затем правительством президента Альваро Урибе. С 2011 года, в результате ее увольнения как сенатор Канцелярия Генерального прокурора Колумбии она начала работать с Телесур в программе Causa Хуста, которая освещает конфликты, ударяя региона, как сказал политических, социальных и культурных деятелей, отмечает Камбио газета.

Она находится в Боливии «на второй сезон программы для того, чтобы снять документальный фильм о дискриминации, двуязычного образования и коренных присутствие президента Эво Моралеса,» добавил источник. RMA / RC / HM

Piedad Córdoba ratificira namerava teči za predsednika

La Paz, junij 1 (Prensa Latina) Kolumbijski bivši senator Piedad Córdoba, izražena v obisk tega kapitala njen namen teči za predsednika na naslednjih volitvah v svoji državi, po podatkih iz tiska. Cordoba obiskali mesta Sucre in La Paz naslednjega poglavja film programa Causa Justa (Just Cause) za oddajanje z Telesur televizijske mreže, in je priložnost, da ratificirajo njeno stališče, da postane prva ženska na čelu Kolumbije. Glede na časopis Cambio, Córdoba hvalili transformacije, opravljene v zadnjih nekaj letih bolivijske prestolnice: "res lahko vidite napredek v Boliviji, velike spremembe in izboljšave v La Paz!" je rekla.

Cordoba, 58, je sistematično delal za pravice žensk, etničnega manjšin in človekove pravice v svoji državi, poleg vpletenosti v letu 2007 v prizadevanja za dosego in sporazuma med revolucionarne oborožene sile v Kolumbiji-ljudske gverilsko vojsko (FARC-EP) in nato vlada predsednik Alvaro Uribe. Od 2011, v luči delavko kot senator jih generalni državni tožilec urada v Kolumbiji, je začela obdelovati s Telesur Causa Justa program, ki poudarja konfliktov, hitting regiji, kot je povedal politične, socialne in kulturne osebnosti, ugotavlja Cambio časopis.

Ona je v Boliviji "za drugo sezono programa zaradi filma dokumentarec o diskriminaciji, dvojezičnega izobraževanja in avtohtonih prisotnost predsednik Evo Morales," je dodal vir. RMA / RC / HM

Piedad Cordoba niyeti Cumhurbaşkanlığına aday için onayladı


La Paz, 1 Mayıs (Prensa Latina) Kolombiyalı eski Senatör Piedad Cordoba Bu sermaye ziyaret ile ülkesini, basın haberlere göre önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı çalıştırmak için onun niyeti ifade. Cordoba Sucre ve La Paz programı Causa Justa (Just Cause) film sonraki bölümlerde Telesur televizyon kanalı tarafından yayınlanmak üzere ziyaret etti ve fırsat Kolombiya yönetiminde olması için ilk kadın olmayı ona konum onaylamak için aldı. Cambio gazetesine göre Córdoba de Bolivya başkenti son birkaç yıl içinde geçirdiği dönüşümler övdüler: "gerçekten görebilirsiniz Bolivya, büyük değişiklikler ve La Paz gelişmeler sürüyor!" dedi.

Cordoba, 58, sistematik olarak kadınlar, etnik azınlıklar ve 2007 yılında çabaları ulaşmak için ve devrimci silahlı kuvvetler, Kolombiya-Halk Ordusu (FARC-EP) gerilla ve ardından Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe hükümeti dahil olmak yanında ülkesini, insan hakları hakları için çalıştı. 2011, Onu görevden Başsavcı Office Kolombiya tarafından Senatör olarak'deki beri o bölgeye isabet çatışmalar siyasi, sosyal ve kültürel figürler, notlar Cambio gazete tarafından bakiresi vurgular Causa Justa programda Telesur ile göreve başladı.

Bolivya'da öyle "için ikinci bir sezon ayrımcılık, iki dilli eğitim ve devlet başkanı Evo Morales, yerli varlığı bir belgesel filmi için programın" kaynak eklendi. RMA / RC / HM

Piedad Cordoba berresten Intención presidentea Run


La Paz, ekainak 1 (Prensa Latina) ohia Kolonbiako senatari Piedad Cordoba honen hiriburua da bere asmoa, bere herrialdean, hurrengo hauteskundeetan presidente exekutatu bisita batean expresaron, txostenak sakatu arabera. Kordoba bisitatu Sucre eta La Paz hiri hurrengo programa Causa Justa (Just Cause) kapitulu Telesur telebista sare emitituko den kontatzeko, eta aukera ematen du bere posizioa berresteko lehen emakumea izateko Kolonbia Pretel egon zaitez hartu. Egunkariaren arabera aldatzeko, Kordoba Halaber goresten Boliviako hiriburua izandako eraldaketa azken urteetan: "benetan ikus dezakezu Bolivia, big aldaketak eta La Paz hobekuntzak aurrerapena!" esan zuen.

Cordoba, 58, lan egin du, sistematikoki, emakumeak, etniko gutxiengoak eta bere herrialdean giza eskubideen eskubideen alde, eta 2007an sartu inplikatutako ahaleginek iritsi eta Colombia-Pertsonen Army (FARC-EP) gerrilla iraultzailea Indar Armatuak arteko akordio gain eta ondoren, Alvaro Uribe presidenteak gobernua. 2011 urteaz geroztik, bere senatari gisa kaleratzearen Fiskala General en Colombia bulegoak estela batean, Telesur lana bidezko kausa-programa batean hasi zen, euskal nabarmentzen Gatazka eskualdean kolpeak bezala, figura politiko, sozial eta kultura kontatzen, notak aldatu egunkarian.

Da Bolivian She "programaren bigarren denboraldi bat izateko diskriminazioa, hezkuntza elebiduna eta presidente Evo Morales presentzia indigenen buruzko dokumental bat filmatzen," gehitu iturburua. RMA / RC / HM

Piedad Кордоба ратифицира намерение да се кандидатира за президент

Ла Пас, 1 юни (Prensa Латина) колумбийски Бившият сенатор Piedad Кордоба изразени в посещение на този капитал си намерение да се кандидатира за президент на следващите избори в страната си, според съобщения в пресата. Кордоба посети градовете Сукре и Ла Пас, за да филм следващите глави на програмата кауза Justa (Just Cause) да се излъчва от Telesur телевизионна мрежа и се възползваха от възможността да ратифицират позицията си да стане първата жена да бъде начело на Колумбия. Според Cambio вестник, Кордоба също изтъква трансформации, преминали от боливийски столица през последните няколко години: "наистина можете да видите напредъка в Боливия, големи промени и подобрения в Ла Пас!" каза тя.

Кордоба, 58, е работил системно за правата на жените, етнически малцинства и човешки права в страната си, освен да участват през 2007 г. в усилията да достигне и споразумение между революционните въоръжени сили на Колумбия-народна армия (ФАРК-ЕП) партизански и след това правителството на президента Алваро Урибе. От 2011 г. в навечерието на нейното уволнение като сенатор от главния прокурор Службата на Колумбия тя започва да работи с Telesur в програмата на кауза Justa, която подчертава конфликти, удря в региона, като казал, политически, социални и културни фигури, отбелязва Cambio вестник.

Тя е в Боливия "за втори сезон на програмата, за да снима документален филм за дискриминация, Билингвално обучение и местни присъствието на президент Ево Моралес," добавя източникът. RMA / RC / HМ

Piedad Córdoba ratifica la intenció de postular per a President


La pau, 1 de juny (Prensa Latina) colombiana ex senador Piedad Córdoba expressat en una visita a aquesta capital la seva intenció de postular per a president en les pròximes eleccions al seu país, segons informes de premsa. Còrdova va visitar les ciutats de Sucre i La Paz per capítols següents pel·lícula del programa Causa Justa (només causa) per a emetre per la xarxa de televisió Telesur i va tenir l'oportunitat per ratificar la seva posició per convertir-se en la primera dona en ser al capdavant de Colòmbia. Segons el diari de Cambio, Córdoba també exaltat les transformacions experimentats per la capital boliviana en els darrers anys: "realment pot veure progrés a Bolívia, els grans canvis i millores a La Paz!", va dir.

Còrdova, 58, ha treballat de forma sistemàtica pels drets de les dones, les minories ètniques i drets humans al seu país, a més d'estar involucrat en el 2007 en els esforços per arribar a i acord entre la guerrilla de l'exèrcit (FARC-EP) revolucionari Forces Armades de Colòmbia-de les persones i, llavors, govern del President Álvaro Uribe. Des de 2011, arran del seu acomiadament com a senador per l'oficina de Colòmbia del Fiscal General, va començar a treballar amb Telesur en el programa de Causa Justa, que posa de relleu conflictes colpejar la regió, com va dir per figures polítiques, socials i culturals, diari de Cambio de notes.

Ella és a Bolívia "per a una segona temporada del programa per a un documental sobre la discriminació, l'educació bilingüe i la presència d'indígenes del President Evo Morales, de cinema", afegia la font. RMA / RC / HM

皮耶科尔多瓦批准打算竞选总统

拉巴斯,6 月 1 日 (Prensa Latina) 哥伦比亚前参议员皮耶科尔多瓦表示,在对这种资本进行访问她打算竞选总统在下一次选举中她的国家,据新闻报道。科尔多瓦至影片下一章节的程序颁授 Justa (只是原因) 访问苏克雷和拉巴斯城市要广播的 Telesur 电视网络,并藉此机会,批准她的位置,成为第一位将在哥伦比亚的掌权。根据 Cambio 报纸,科尔多瓦也称赞在过去几年中经历了由玻利维亚首都的转换:"你可以看到你的进步在玻利维亚,发生大的变化和改进在拉巴斯!"她说。

科尔多瓦,58,已有系统地为妇女、 少数族裔和人权在她的国家,除了正在参与在 2007 年达成的努力和革命武装部队的哥伦比亚-人民军队 (人民军) 游击队与然后总统阿尔瓦罗 · 乌里韦的政府之间的协定的权利。自 2011 年,在作为参议员由哥伦比亚律政司的办公室,她被解雇之后她开始与 Telesur 在颁授 Justa 程序中,突出了击中该地区冲突的政治、 社会和文化的数字,注意到 Cambio 报纸告诉工作。

她是在玻利维亚"为程序才能拍摄一部关于歧视、 双语教育和土著的总统埃沃 · 莫拉莱斯,存在纪录片第二季"添加源。RMA / RC / HM