[es en fr gr ha it po pt ro ru sl tr bu ca ch]

La Habana, 22 de mayo (Prensa Latina) más de 60 organizaciones no gubernamentales iniciaron un debate sobre el cumplimiento de los objetivos del Milenio y la visión de un programa después de 2015. Durante la inauguración del evento, Soraya Alvarez, director de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) dijo que entre los propósitos de la reunión, allí para recoger la opinión pública sobre los objetivos del Milenio.

Hay muchas consideraciones en el cumplimiento de los objetivos del Milenio en Cuba, la identificación de iniciativas y buenas prácticas que pueden ser pertinentes para el cumplimiento. Alvarez dijo que quieren hacer propuestas sobre temas que deberían incluirse en el programa y Obtén una visión general sobre los aspectos claves del desarrollo y otros aspectos. También dijo que Cuba desea crear la base para trabajar junto con el gobierno en las negociaciones internacionales, modificar el paradigma para el desarrollo y crear un nuevo marco global.

También en la apertura, Alina Revilla, del comercio exterior cubano e inversión Ministerio, regalo los resultados positivos de Cuba en el cumplimiento de los objetivos del Milenio, atribuyéndolas a la grandeza de la revolución cubana. Otro experto, Gisela Alonso, miembro del grupo de las Naciones Unidas sobre la Agenda después de 2015, dijo que las grandes brechas en el mundo, como las diferencias tecnológicas y financieras, se han discutido en ese espacio. Los participantes discutirán sobre otros temas como la pobreza, hambre, educación, cultura y seguridad. SGL/TAC/RMH/LAS

Cuba: Civil Society Analyzes Objectives of the Millennium

Havana, May 22 (Prensa Latina) More than 60 non-governmental organizations started a debate on the fulfilment of the Objectives of the Millennium and the vision of an agenda after 2015. During the opening of the event, Soraya Alvarez, director of the Cuban Association of the United Nations (ACNU) said that between the purposes of the meeting, there to collect opinions about the Objectives of the Millennium.

There are many considerations on the fulfilment of the Objectives of the Millennium in Cuba, the identification of initiatives and good practices that might be relevant for the fulfilment. Alvarez said they want to make proposals on topics that should be included in the agenda and get a general vision on the key aspects for development, and other aspects. She also said Cuba wants to set the basis to work together with the government in the international negotiations, to modify the paradigm for development and create a new global frame.

Also in the opening, Alina Revilla, from the Cuban Foreign Trade and Investment Ministry, gave the positive results of Cuba in the fulfilment of the Objectives of the Millennium, attributing them to the greatness of the Cuban Revolution. Another expert, Gisela Alonso, a member of the United Nations Panel for the Agenda after 2015, said that the great gaps in the world, such as the technological and financial differences, have been discussed in that space. The participants will discuss on other topics such as poverty, hunger, food security, culture and education. SGL / TAC / RMH / LAS

Cuba : La société civile analyse les objectifs du Millénaire

La Havane, 22 mai (Prensa Latina) plus de 60 organisations non gouvernementales a lancé un débat sur la réalisation des objectifs du Millénaire et la vision d'un ordre du jour après 2015. Lors de l'ouverture de l'événement, Soraya Alvarez, directeur de l'Association cubaine de l'Organisation des Nations Unies (ACNU) qu'entre les objectifs de la réunion, il dit à recueillir l'opinion publique sur les objectifs du Millénaire.

Il y a beaucoup de considérations sur la réalisation des objectifs du Millénaire à Cuba, l'identification des initiatives et bonnes pratiques qui pourraient être pertinents pour la mise en oeuvre. Alvarez a dit qu'ils veulent faire des propositions sur des sujets qui devraient être inclus dans l'ordre du jour et d'obtenir une vision générale sur les aspects clés du développement et d'autres aspects. Elle a également déclaré que Cuba veut mettre la base à travailler de concert avec le gouvernement dans les négociations internationales, de modifier le paradigme du développement et de créer un nouveau cadre global.

Également dans l'ouverture, Alina Revilla, du commerce extérieur cubain et investissement Ministère, cadeau les résultats positifs de Cuba dans l'accomplissement des objectifs du Millénaire, les attribuant à la grandeur de la révolution cubaine. Un autre expert, Gisela Alonso, un membre du groupe des Nations Unies sur l'ordre du jour après 2015, a déclaré que les grandes lacunes dans le monde, tels que les différences technologiques et financières, ont été discutées dans cet espace. Les participants discuteront sur d'autres sujets tels que la pauvreté, la faim, sécurité alimentaire, la culture et l'éducation. SGL/TAC/RMH/LAS

Κούβα: Κοινωνίας αναλύει τους στόχους της χιλιετίας

Αβάνα, 22 Μαΐου (Prensa Latina) περισσότερες από 60 μη κυβερνητικές οργανώσεις ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων της χιλιετίας και το όραμα της μια ατζέντα για μετά το 2015. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, Soraya Alvarez, διευθυντής του Συλλόγου της Κούβας των Ηνωμένων Εθνών (ACNU) είπε ότι μεταξύ τους σκοπούς της συνάντησης, εκεί να συγκεντρώσει την κοινή γνώμη σχετικά με τους στόχους της χιλιετίας.

Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων της χιλιετίας στην Κούβα, την ταυτοποίηση των πρωτοβουλιών και ορθών πρακτικών που μπορεί να σχετίζονται με την εκπλήρωση. Alvarez είπε ότι θέλουν να κάνουν προτάσεις για θέματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη και να πάρετε ένα γενικό όραμα σχετικά με τις βασικές πτυχές της ανάπτυξης, καθώς και άλλες πτυχές. Είπε, επίσης, Κούβα θέλει να θέσουμε τις βάσεις για να συνεργαστεί με την κυβέρνηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, να τροποποιήσετε το πρότυπο για την ανάπτυξη και να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο.

Επίσης στο άνοιγμα, η Alina Revilla, από την κουβανική εξωτερικού εμπορίου και επενδύσεων του Υπουργείου, δώρο τα θετικά αποτελέσματα της Κούβας στην εκπλήρωση των στόχων της χιλιετίας, αποδίδοντας τους σε όλο το μεγαλείο της Κουβανικής Επανάστασης. Έτερος εμπειρογνώμονας, Gisela Alonso, μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών στην ημερήσια διάταξη μετά το 2015, είπε ότι τα μεγάλα κενά στον κόσμο, όπως οι τεχνολογικές και οικονομικές διαφορές, έχουν συζητηθεί σε αυτό το χώρο. Οι συμμετέχοντες θα συζητούν για άλλα θέματα όπως η φτώχεια, πείνα, επισιτιστική ασφάλεια, πολιτισμού και Παιδείας. SGL / TAC / RMH / LAS

Kiba: Sosyete sivil Analyse objèktif pour la

La, 22 Me (Prensa Latina) plis pase 60 òganizasyon-gouvènmantal yo te kòmanse yon deba sou respect de objèktif de pour la Et vizyon an de yon du après 2015. Pandan ouverture de evènman an, Soraya Alvarez, direktè asosiyasyon Kiben an de la nasyon zini (ACNU) a ke ant lide ase ki nan reyinyon an, gen pou l kolekte opinyon piblik sou objèktif de pour la.

Genyen anpil considérations sou la réalisation de objèktif de pour la nan Kiba, idantifikasyon inisyativ ak bon pratik ki peut être pertinentes la réalisation. Alvarez te di ke yo vle fè pwopozisyon sou sijè sa yo ta dwe inclus nan ajenda a e gen yon vizyon jeneral sou aspè kle yo de developman yo, ak lòt aspè yo. Li te di tou ke Kiba vle pou li tabli nan baz la pou yo travay ansanm ak gouvènman an nan yon negosyasyon entènasyonal yo, pou motifye paradigm pou le developman Et kreye yon nouvo image mondyal.

Tou nan twou a, Alina Revilla, sòti nan komès etranje Kiben ak envèstisman, ministè,-pozitiv rezilta de Kiba nan respect de objèktif de pour la, attribuer yo pou grandeur de revolisyon Kiben an. Yon lòt ekspè, Gisela, Alonso, yon manb komite nasyon Zini nan ajenda a apwè 2015, te di ke les gwo nan mond lan, tankou finansye ak teknolojik diferans yo, te diskite nan plas sa. Patisipan yo pwal diskite sou lòt sijè tankou povwete, grangou, sekirite manje, kilti ak edikasyon. SGL/TAC/RMH/LAS

Cuba: Società civile analizza gli obiettivi del millennio

L'Avana, 22 maggio (Prensa Latina) più di 60 organizzazioni non governative ha avviato un dibattito sull'adempimento degli obiettivi del millennio e la visione di un ordine del giorno dopo il 2015. Durante l'apertura dell'evento, Soraya Alvarez, direttore dell'associazione cubana di Nazioni Unite (ACNU) che tra gli scopi dell'incontro, ci ha detto per raccogliere l'opinione pubblica sugli obiettivi del millennio.

Ci sono molte considerazioni sull'adempimento degli obiettivi del millennio a Cuba, l'individuazione delle iniziative e buone pratiche che potrebbero essere rilevanti per l'adempimento. Alvarez ha detto che vogliono fare proposte su argomenti che dovrebbero essere inclusi nell'agenda e ottenere una visione generale su aspetti fondamentali di sviluppo e altri aspetti. Ha anche detto che Cuba vuole impostare la base per lavorare insieme al governo nei negoziati internazionali, di modificare il paradigma per lo sviluppo e creare una nuova cornice globale.

Inoltre, in apertura, Alina Revilla, dal commercio estero cubano e investimento Ministero, dono i risultati positivi di Cuba nell'adempimento degli obiettivi del millennio, attribuendo loro la grandezza della rivoluzione cubana. Un altro esperto, Gisela Alonso, un membro del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sull'Agenda dopo il 2015, ha detto che le grandi lacune del mondo, quali le differenze tecnologiche e finanziarie, sono state discusse in quello spazio. I partecipanti discuteranno su altri argomenti quali la povertà, la fame, sicurezza alimentare, cultura ed educazione. SGL/TAC/RMH/LAS

Kuba: Społeczeństwo obywatelskie analizuje cele tysiąclecia

Hawana, 22 maja (Prensa Latina) ponad 60 organizacji pozarządowych rozpoczął debatę o spełnienie celów tysiąclecia i wizji programu po 2015 roku. Podczas otwarcia imprezy, Soraya Alvarez, dyrektor stowarzyszenia kubańskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ACNU) powiedział, że między celów spotkania, do zbierania opinii publicznej o cele tysiąclecia.

Istnieje wiele uwagi na spełnienie celów tysiąclecia na Kubie, identyfikacji inicjatyw i dobrych praktyk, które mogłyby być istotne dla spełnienia. Alvarez powiedział, że chcą propozycje na tematy, które powinny być włączone do porządku obrad i uzyskać ogólne wizji na kluczowych aspektów rozwoju i inne aspekty. Powiedziała także, że Kuba chce ustawić bazę do pracy z rząd w negocjacjach międzynarodowych, do zmiany paradygmatu rozwoju i utworzyć nową ramkę globalnego.

Również przy otwieraniu, Alina Revilla, kubański handlu zagranicznego i inwestycyjnych Ministerstwa, ofiara pozytywne wyniki Kuby w realizacji celów tysiąclecia, przypisując je do wielkości rewolucji kubańskiej. Inny ekspert, Gisela Alonso, członek panelu ONZ w porządku obrad po 2015 r., powiedział, że wielkie luki na świecie, takie jak różnice technologiczne i finansowe, zostały omówione w tej przestrzeni. Uczestnicy będą dyskutować na inne tematy, takie jak ubóstwo, głód, bezpieczeństwa żywności, kultury i edukacji. SGL/TAC/RMH/LAS

Cuba: Sociedade Civil analisa os objetivos do Milênio

Havana, 22 de maio (Prensa Latina) mais de 60 organizações não-governamentais iniciou um debate sobre o cumprimento dos objectivos do Milénio e a visão de uma agenda após 2015. Durante a abertura do evento, Soraya Alvarez, diretor da Associação cubana de Nações Unidas (ACNU) disse que entre os fins da reunião, lá para coletar a opinião pública sobre os objetivos do Milênio.

Existem muitas considerações sobre o cumprimento dos objectivos do Milénio em Cuba, a identificação de iniciativas e boas práticas que podem ser relevantes para o cumprimento. Alvarez disse que eles querem fazer propostas sobre temas que devem ser incluídos na ordem do dia e obter uma visão geral sobre os principais aspectos do desenvolvimento e outros aspectos. Ela também disse que Cuba quer definir a base para trabalhar em conjunto com o governo nas negociações internacionais, para modificar o paradigma para o desenvolvimento e criar um novo quadro global.

Também na abertura, Alina Revilla, do cubano de comércio exterior e investimentos do Ministério, presente os resultados positivos de Cuba no cumprimento dos objectivos do Milénio, atribuindo-lhes a grandeza da revolução cubana. Outro especialista, Gisela Alonso, um membro do painel das Nações Unidas na ordem do dia depois de 2015, disse que as grandes lacunas no mundo, tais como as diferenças tecnológicas e financeiras, foram discutidas neste espaço. Os participantes discutirão sobre outros temas como pobreza, fome, segurança alimentar, cultura e educação. SGL/TAC/RMH/LAS

Cuba: Societatea civilă analizează obiectivele Mileniului

Havana, 22 mai (Prensa Latina) peste 60 de organizaţii non-guvernamentale a început o dezbatere asupra îndeplinirii obiectivelor Mileniului şi viziunea unei agende după 2015. În deschiderea evenimentului, Soraya Alvarez, director al Asociaţiei cubanez a Națiunilor Unite (ACNU) a declarat că între sensul întâlnirii, acolo pentru a colecta opiniei publice despre obiectivele Mileniului.

Există multe consideraţii asupra îndeplinirii obiectivelor Mileniului în Cuba, identificarea de iniţiative şi de bune practici care ar putea fi relevante pentru îndeplinirea. Alvarez a declarat că vor să facă propuneri privind subiectele care trebuie incluse în ordinea de zi şi de a lua o viziune generală pe aspectele importante de dezvoltare, precum şi alte aspecte. Ea a mai spus Cuba vrea pentru a seta baza de a lucra împreună cu guvernul în negocierile internaţionale, pentru a modifica paradigma de dezvoltare şi de a crea un nou cadru la nivel mondial.

De asemenea, în deschidere, Alina Revilla, cubanez de comerţ exterior şi de investiţii Ministerului, cadou rezultate pozitive din Cuba în îndeplinirea obiectivelor Mileniului, le atribuie măreţia de Revoluția Cubaneză. Un alt expert, Gisela Alonso, un membru al grupului de Naţiunile Unite pe ordinea de zi după 2015, a declarat că lacunele mare din lume, cum ar fi diferenţele tehnologice şi financiare, au fost discutate în acest spaţiu. Participantii vor discuta pe alte teme, cum ar fi sărăcia, Foamea, securitate alimentară, cultură şi educaţie. SGL/TAC/RMH/LAS

Куба: Гражданское общество анализирует цели тысячелетия

Гавана, Май 22 (Пренса Латина) более чем 60 неправительственных организаций начали дискуссию по выполнению целей тысячелетия и видение повестки дня после 2015 года. Во время открытия этого мероприятия, Soraya Альварес, директор кубинской ассоциации Организации Объединенных Наций (ACNU) говорит, что между целями совещания, там собрать общественное мнение по поводу целей тысячелетия.

Есть много соображений по выполнению целей тысячелетия в Кубе, выявление инициатив и передовой практики, которые могут иметь отношение к выполнению. Альварес сказал, что они хотят сделать предложения по темам, которые должны быть включены в повестку дня и получить общее видение на ключевые аспекты развития и другие аспекты. Она также сказала, что Куба хочет установить базу для работы совместно с правительством в международных переговорах, для изменения парадигмы для разработки и создания нового глобального кадра.

Также в открытии, Алина Ревилья, от внешней торговли Кубы и инвестиций министерства, подарок положительные результаты Кубы в контексте достижения целей Декларации тысячелетия, приписывая их величие кубинской революции. Другой эксперт, Хисела Алонсо, членом группы Организации Объединенных Наций в повестке дня после 2015 года, говорит, что большие пробелы в мире, таких, как технологические и финансовые различия, были обсуждены в этом пространстве. Участники обсудят на другие темы, такие, как нищета, голод, продовольственной безопасности, культуры и образования. SGL/TAC/RMH/LAS

Kuba: Civilna družba analizira ciljev tisočletja

Havana, maj 22 (Prensa Latina) več kot 60 nevladne organizacije začeli razpravo o izpolnjevanju ciljev tisočletja in vizijo dnevnega reda po letu 2015. Med odpiranjem dogodka, Soraya Alvarez, direktor združenja kubanskih Združenih narodov (ACNU) rekel, da med namene srečanje, zbiranje javnega mnenja o ciljev tisočletja.

Obstaja veliko vidikov glede izpolnjevanja ciljev tisočletja na Kubi, identifikacija pobud in dobrih praks, ki bi lahko pomembno za izpolnitev. Alvarez je dejal, da želijo narediti predloge o temah, ki se vključijo v agendi in dobili splošno vizijo na ključne vidike razvoja in druge vidike. Dejala je tudi, Kuba želi določiti osnovo za delo skupaj z vlado v mednarodnih pogajanjih, spremeniti paradigmo za razvoj in ustvarjanje novega globalnega okvira.

Tudi pri odpiranju, Alina mestu Revilla, Kubanski zunanje trgovine in naložb ministrstvo, darilo pozitivne rezultate pri izpolnjevanju ciljev tisočletja, jih pripisal veličino kubanske revolucije Kube. Drug strokovnjak, Gisela Alonso, član plošči Združenih narodov na dnevni red po letu 2015, je dejal, da veliko vrzeli v svetu, kot so tehnološki in finančni razlike, so bila obravnavana v tem prostoru. Udeleženci bodo razpravljali o drugih temah, kot so revščina, lakota, varnost hrane, kulture in izobraževanja. SGL/TAC/RMH/LAS

Küba: Sivil toplum Binyıl Hedefleri inceler.

Havana, 22 Mayıs (Prensa Latina) 60'tan fazla sivil toplum örgütlerinin Binyıl Hedefleri ve vizyonu bir gündem, yerine getirilmesi 2015 sonra üzerine bir tartışma başladı. Olay, Soraya Alvarez, açılış sırasında Küba Derneği Birleşmiş Milletler (ACNU) Direktörü toplantı, orada amaçları arasında kamuoyu Binyıl hedefleri hakkında toplamak için dedi.

Küba binyılda amacı, girişimler ve yerine getirilmesi için ilgili olabilir iyi uygulamalar yerine getirilmesi üzerinde birçok konuları vardır. Alvarez gündeme dahil edilmesi gerektiğini ve geliştirme önemli yönleri ve diğer genel bir görüş almak konularda öneriler yapmak istediklerini söyledi. O da Küba hükümeti uluslararası müzakerelerde paradigma gelişimi için değiştirmek ve yeni bir küresel çerçeve oluşturmak için birlikte çalışma için temel ayarlamak istiyor dedi.

Ayrıca açılış, Küba dış ticaret ve yatırım Bakanlığı, Alina profil Küba olumlu sonuçlar onları Küba Devrimi büyüklüğü için atfederek Millennium, hedeflerinin yerine getirilmesi de hediye. Başka bir uzman, Gisela Alonso, gündem 2015 sonra Birleşmiş Milletler panelde üyesi dedi teknolojik ve finansal farklılıklar gibi dünyanın büyük boşlukları bu alanda tartışılmıştır. Katılımcıların yoksulluk, açlık, gıda güvenliği, kültür ve eğitim gibi diğer konularda ele alınacaktır. SGL/TAC/RMH/LAS

Куба: Гражданското общество анализира цели на хилядолетието

Хавана, 22 май (Prensa Латина) повече от 60 неправителствените организации започна дебат по изпълнението на целите на хилядолетието и визията на дневен ред след 2015 г. По време на откриването на събитието, Сорая Алварес, директор на кубински Асоциацията на ООН (ACNU) заяви, че между целите на срещата, там да събират общественото мнение за целите на хилядолетието.

Има много съображения по изпълнението на целите на хилядолетието в Куба, идентификацията на инициативи и добри практики, които могат да бъдат свързани с изпълнението. Алварес казва, те искат да направят предложения по теми, които да бъдат включени в дневния ред и да получите обща визия на ключовите аспекти на развитието, както и други аспекти. Тя каза още Куба иска да зададе на база да работи съвместно с правителството в международните преговори, да модифицирате парадигма за развитие и създаване на нова глобална рамка.

Също така в откриването, Алина Revilla, от кубински външна търговия и инвестиции министерство, подарък положителните резултати от Куба в изпълнението на целите на хилядолетието, ги приписват на величието на Кубинската революция. Друг експерт, Gisela Алонсо, член на панел на ООН в дневния ред след 2015 г., заяви, че големите пропуски в света, като разликите в технологичните и финансови, са били обсъдени в това пространство. Участниците ще обсъдят по други теми като бедността, глада, хранителната сигурност, култура и образование. SGL/ТАС/RMH/LAS

Cuba: Societat Civil analitza els objectius del millenni

L'Havana, 22 de maig (Prensa Latina) més de 60 organitzacions no-governamentals va iniciar un debat sobre el compliment dels objectius del millenni i la visió d'una agenda després de 2015. Durant la inauguració de l'esdeveniment, Soraya Alvarez, director de l'Associació cubà de les Nacions Unides (ACNU) diu que entre les finalitats de la reunió, allà a recollir l'opinió pública sobre els objectius del mil·lenni.

Hi ha moltes consideracions del compliment dels objectius del millenni a Cuba, la identificació d'iniciatives i bones pràctiques que podrien ser rellevants per a l'acompliment. Álvarez va dir que volen fer propostes sobre temes que caldria incloure a l'agenda i obtenir una visió general sobre els aspectes claus de desenvolupament i altres aspectes. També va dir que Cuba vol establir el punt de partida per treballar conjuntament amb el govern en les negociacions internacionals, per modificar el paradigma de desenvolupament i crear un nou marc global.

També en l'obertura, Alina Revilla, del comerç exterior cubà i inversió Ministeri, regal els resultats positius de Cuba en el compliment dels objectius del mil·lenni, atribuint-los a la grandesa de la revolució cubana. Un altre expert, Gisela Alonso, membre del panell de Nacions Unides en l'Agenda després de 2015, va dir que les grans llacunes en el món, com ara les diferències tecnològiques i econòmiques, s'han discutit en aquest espai. Es debatrà sobre altres temes com ara la pobresa, la fam, la seguretat alimentària, cultura i educació. SGL/TAC/RMH/LAS

古巴: 民间社会分析,千年目标

哈瓦那,5 月 22 日 (Prensa Latina) 60 多个非政府组织的千年的目标和议程的愿景实现 2015 年以后开始进行辩论。在这一事件,索瑞亚 · 阿尔瓦雷斯的开幕期间古巴协会的联合国 (亚硝脲) 的主任说,之间的会议上,那里目的以收集公众对千年目标的看法。

有很多考虑履行的古巴的千年目标、 确定的举措和良好做法,可能与履行有关的情况。阿尔瓦雷斯说,他们想要提出的建议主题应列入议程,并得到发展的关键方面和其他方面的一般景象。她还说古巴想要设置的基础工作,政府在国际谈判中,修改的模式发展,并创建一个新的全球框架。

此外在开幕式上,Alina 场,从古巴的外国贸易和投资部,礼品古巴在实现千年,他们归于古巴革命的伟大目标的积极成果。另一位专家,吉塞拉阿隆索后到 2015 年,议程上的联合国专家小组的成员说,在这个空间中讨论了在全世界,在技术和金融的差异,有巨大差距。与会者将讨论关于贫穷、 饥饿、 粮食安全、 文化和教育等其他主题。SGL/TAC/RMH/LAS