[ar bu ca ch en es fr gr ha it po pt ro ru sl tr]
قائد سلاح البحرية في السودان يشيد بدور إيران في أمن البحر الأحمر

ويقول قائد للقوات البحرية اللفتنانت جنرال دليل al-داو للسودان وجود أساطيل الإيرانية في البحر الأحمر يؤمن الأمن في المياه. "البحرية" القوات المسلحة الإيرانية "قد تواجه كفاءة القرصنة، بطريقة أن الدول المطلة على البحر الأحمر تتمتع بالأمن كبيرة،" وقال الجنرال الزائر الصحفيين بعد الاجتماع مع اﻷدميرال قائد القوات البحرية الإيرانية حبيب الله سياري اليوم الخميس. وقال القائد السوداني أن زيارته لإيران تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفاً أن طهران وافقت على تزويد المعدات العسكرية فإنه يحتاج إلى تأمين السواحل "القوات البحرية السودانية".

من جانبه، خطط سياري أشار إلى مناسبتين السابقة حيث اﻷساطيل البحرية الإيرانية قد دعا في الموانئ السودانية وقال أن إيران المزيد من هذه دوكينجس. وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون بشأن الأمن في خليج عدن ومضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأشار إلى "أننا نراقب عن كثب تحركات البلدان الأجنبية في خليج عدن، وبحر عمان ومضيق باب المندب". وأكد سياري قدرات "البحرية الإيرانية"، بما في ذلك وجودها الاستراتيجي في المياه الدولية وما حققته من الإنجازات في الإفراج عن السفن التجارية الإيرانية والصينية التي اختطفها قراصنة في خليج عدن. كذلك شدد على استعداد إيران لتدريب القوات البحرية السودانية، معربا عن أمله في أن توسع الدولتان تعاونهما البحري نظراً لمواقفها الاستراتيجية. السيدة/الساحر

ВМС командир на Судан е родом Иранският роля в сигурността на червено море

Командир на Военноморските сили генерал-лейтенант Гюров на Судан Ал-Daw казва, наличието на иранския флот в червено море застрахова сигурност във водите. "Флот на иранската армия има ефективно изправени пиратство, по начин, че крайбрежните държави червено море се ползват голяма сигурност," посещение генерал каза пред репортери след среща с иранския флот командир контраадмирал Habibollah Sayyari в четвъртък. Суданските командира каза посещението си в Иран е насочена към укрепване на стратегически връзки между двете страни, добави, че Техеран се е съгласила да предостави Военноморските сили на суданското военно оборудване, то трябва да осигури неговите брегове.

От своя страна Sayyari, посочи към предишните два случая когато иранските военноморски флоти са нарича суданските пристанища и каза Иран планира повече такива ограничения. Той допълни, че двете страни се споразумяха за по-нататъшно сътрудничество по отношение на сигурността в Аденския залив и Баб Ел Мандеб проток, който свързва червено море до Аденския залив. "Ние наблюдаваме отблизо движенията на чужди държави в Аденския залив, брях и пролива Баб Ел Мандеб," отбеляза той. Sayyari подчерта възможностите на иранския флот, включително неговите стратегическите присъствие в международни води и неговите постижения в освобождаването на ирански и китайски търговски кораби, отвлечени от пирати в Аденския залив. Той подчерта Иран е готов да се обучават суданските военноморски сили, изрази надежда, че двете страни ще разшири сътрудничеството си морски, дал им стратегически позиции.

Comandant naval del Sudan saluda el paper de l'Iran en el mar Roig de seguretat

Comandant del Naval Forces Tinent General Dalil al-Daw de Sudan diu que la presència de les flotes iranians de la mar Roja assegura seguretat en les aigües. La visita general "La Marina de les Forces Armades iranià eficient ha enfrontat pirateria, d'una manera que Units litorals mar Roig gaudir de gran seguretat," va dir als periodistes després de la reunió amb iranià Marina contraalmirall comandant Habibollah Sayyari dijous. El comandant Sudan va dir que la seva visita a l'Iran es dirigeix l'enfortiment de llaços estratègics entre els dos països, afegint que Teheran s'ha compromès a proporcionar la Marina sudanès amb equip militar que necessita per protegir les costes.

Per la seva banda, Sayyari va assenyalar a les dues ocasions anteriors on flotes navals iranians han anomenat ports sudanesa i va dir que l'Iran planeja més tal dockings. Va afegir que les dues parts han acordat a encara més cooperació en matèria de seguretat en el golf d'Aden i l'estret de Bab el-Mandeb, que connecta el mar Roig al golf d'Aden. "Estem de estretament Monitorització els moviments dels països estrangers en el golf d'Aden, mar d'Oman i l'estret de Bab el-Mandeb,", va assenyalar. Sayyari va destacar les capacitats de l'Armada iraniana, incloent-hi la seva presència estratègica en aigües internacionals i els seus èxits a alliberar iranià i xinès vaixells comercials segrestats per pirates en el golf d'Aden. A més va destacar de preparació de l'Iran per entrenar les forces navals sudanès, expressant l'esperança que els dos països vols ampliar la seva cooperació marítim, donada la seva posició estratègica. MRS / HMV / PressTV.ir

苏丹的海军司令称赞伊朗的作用在红海安全

苏丹的海军部队中尉一般 Dalil al-Daw 司令说伊朗船队在红海的存在确保了在水域的安全。"伊朗武装部队的海军有效面对盗版,在红海沿岸国家享有很大的安全,一种方法"来访一般告诉与伊朗海军指挥官海军少将哈比布拉赛义里周四会议后的记者。苏丹指挥官说: 他对伊朗的访问,旨在加强两国,添加德黑兰已同意向苏丹海军提供军事装备,它需要确保其海岸线之间的战略关系。

为他的部分,赛义里指出前, 两次在伊朗海军舰队已在苏丹港口叫,说: 伊朗计划更多这类的对接。他补充说双方同意在亚丁湾和 Bab el Mandeb 海峡,连接红海到亚丁湾的安全事宜的进一步合作。"我们密切监测在亚丁湾、 阿曼海和 Bab el Mandeb 海峡外国国家的运动,"他指出。赛义里强调伊朗海军,包括其战略在国际水域和其在释放伊朗和中国商业船只被海盗在亚丁湾劫持的成就的能力。他进一步强调伊朗的准备培训苏丹的海军部队,表示希望两国将展开海上合作给予它们的战略地位。陈方 / HMV / PressTV.ir

Sudan's navy commander hails Iran's role in Red Sea security

Commander of Sudan's Naval Forces Lieutenant General Dalil al-Daw says the presence of the Iranian fleets in the Red Sea insures security in the waters. “The Navy of the Iranian Armed Forces has efficiently confronted piracy, in a way that Red Sea littoral states enjoy great security,” the visiting general told reporters after meeting with Iranian Navy Commander Rear Admiral Habibollah Sayyari on Thursday. The Sudanese commander said his visit to Iran is aimed at strengthening strategic ties between the two countries, adding that Tehran has agreed to provide the Sudanese Navy with military equipment it needs to secure its coastlines.

For his part, Sayyari pointed to the previous two occasions where Iranian naval fleets have called at Sudanese ports and said Iran plans more such dockings. He added that the two sides have agreed on further cooperation regarding security in the Gulf of Aden and the Bab el-Mandeb Strait, which connects the Red Sea to the Gulf of Aden. “We are closely monitoring the movements of foreign countries in the Gulf of Aden, Sea of Oman, and the Bab el-Mandeb Strait,” he noted. Sayyari stressed the capabilities of the Iranian Navy, including its strategic presence in international waters and its achievements in freeing Iranian and Chinese commercial vessels hijacked by pirates in the Gulf of Aden. He further stressed Iran's readiness to train Sudanese naval forces, expressing hope that the two countries would expand their maritime cooperation given their strategic positions. MRS / HMV / PressTV.ir

Comandante de Marina de guerra del Sudán elogia papel de Irán en el mar rojo seguridad

Comandante de Naval fuerzas Teniente General Dalil al-Daw Sudán señala que la presencia de la flota iraní en el mar rojo asegura seguridad en las aguas. "La Marina de guerra de las fuerzas armadas iraníes ha enfrentado eficientemente a la piratería, de manera que los Estados ribereños del mar rojo disfrutan gran seguridad," dijo el general visitante reporteros después de reunirse con los iraníes Navy comandante Contraalmirante Habibollah Sayyari el jueves. El comandante sudanés dijo que su visita a Irán tiene como objetivo fortalecer los lazos estratégicos entre los dos países, añadiendo que Teherán ha acordado proporcionar a la Armada sudanesa con equipo militar que necesita para garantizar sus costas.

Por su parte, Sayyari señalado a las dos anteriores ocasiones donde flotas navales iraníes han llamado en los puertos de Sudán y dijo Irán planea más atraques. Añadió que las dos partes acordaron ampliar la cooperación en materia de seguridad en el Golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar rojo con el Golfo de Adén. "Cerca Estamos supervisando los movimientos de países extranjeros en el mar de Omán y el Golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb", señaló. Sayyari hizo hincapié en las capacidades de la Armada iraní, incluyendo su presencia estratégica en aguas internacionales y sus logros en la liberación de los buques mercantes iraníes y chino secuestrados por piratas en el Golfo de Adén. Más destacó la preparación de Irán para entrenar a las fuerzas navales sudanés, expresando la esperanza de que los dos países expansión su cooperación marítima dado sus posiciones estratégicas. MRS / HMV / PressTV.ir

Commandant de la marine du Soudan salue le rôle de l'Iran dans la sécurité de la mer rouge

Commandant du Naval Forces Lieutenant général Dalil al-Daw Soudan, explique la présence de la flotte iranienne dans la mer rouge assure la sécurité dans les eaux. « La marine des Forces armées iraniennes a relever efficacement le piratage, de sorte que les États riverains de la mer rouge profiter grande sécurité, » le général visite dit journalistes après avoir rencontré iranien marine commandant le contre-amiral Habibollah Sayyari jeudi. Le commandant soudanais, a déclaré que sa visite vers l'Iran vise à renforcer les liens stratégiques entre les deux pays, ajoutant que Téhéran a accepté de fournir la marine soudanais des équipements militaires, qu'il a besoin pour garantir ses côtes.

Pour sa part, Sayyari a souligné les deux fois précédentes où les flottes navales iraniennes ont appelé dans les ports soudanais et l'Iran, a déclaré prévoit plusieurs de ces amarrages. Il a ajouté que les deux parties ont accepté une coopération plus poussée concernant la sécurité dans le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb qui relie la mer rouge dans le golfe d'Aden. « Nous surveillons étroitement les mouvements des pays étrangers dans le golfe d'Aden, mer d'Oman et le détroit de Bab el-Mandeb », ajoute-t-il. Sommier a insisté sur les capacités de la marine iranienne, y compris sa présence stratégique dans les eaux internationales et de ses réalisations en libérant des navires commerciaux iraniens et chinois détournés par des pirates dans le golfe d'Aden. Il a en outre souligné préparation de l'Iran pour former les forces navales soudanais, exprimant l'espoir que les deux pays seraient étendre leur coopération maritime étant donnée leur position stratégique. MRS / HMV / PressTV.ir

Διοικητής ναυτικών του Σουδάν χαιρετά το ρόλο του Ιράν στην Ερυθρά θάλασσα ασφάλεια


Διοικητής του Σουδάν ναυτικές δυνάμεις Dalil Αντιστράτηγος al-Daw λέει την παρουσία των στόλων ιρανική στην Ερυθρά θάλασσα ασφαλίζει ασφαλείας στα ύδατα. «Το ναυτικό του ιρανικού στρατού αντιμετώπισε αποτελεσματικά πειρατείας, με έναν τρόπο ότι η Ερυθρά θάλασσα παράκτια κράτη απολαμβάνουν μεγάλη ασφάλεια,» επίσκεψη γενικού είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με το ιρανικό ναυτικό διοικητής Υποναύαρχος Habibollah Sayyari, την Πέμπτη. Το Σουδάν διοικητής είπε την επίσκεψή του στο Ιράν έχει στόχο την ενίσχυση στρατηγικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να παρέχει το Σουδάν ναυτικό με στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται για να εξασφαλίσει τις ακτές.

Από την πλευρά του, Sayyari, επεσήμανε τις προηγούμενες δύο φορές όπου ιρανικό ναυτικό στόλοι έχουν προσεγγίσει Σουδάν λιμένες και είπε Ιράν σχεδιάζει περισσότερα τέτοια ανάπτυξη. Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια στο κόλπο του Άντεν και το Bab el Mandeb στενό, που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. «Εμείς είναι να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των ξένων χωρών στον κόλπο του Άντεν και θάλασσα του Ομάν, το Bab el Mandeb στενό,» σημείωσε. Sayyari τόνισε τις δυνατότητες του ιρανικού Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένης τη στρατηγική παρουσία της σε διεθνή ύδατα και τα επιτεύγματά του στην απελευθέρωση Ιρανός και κινέζικα εμπορικών πλοίων ομηρία πειρατές στον κόλπο του Άντεν. Τόνισε περαιτέρω ετοιμότητας του Ιράν να εκπαιδεύσει Σουδάν ναυτικές δυνάμεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο χώρες θα επεκτείνει τους θαλάσσια συνεργασία δοθεί στρατηγικές τους θέσεις. MRS / HMV / PressTV.ir

Kòmandan marin Soudan an, ki se Iran an wòl nan lanmè Wouj sekirite

Kòmandan de fòs Naval Lyetnan Jeneral Dalil al-Daw Soudan an te di pwezans gè Iranyen yo nan lanmè Wouj la assure sekirite nan dlo yo. "A marin de Iranyen fòs lame a te efficacement à piratage, nan yon fason ke Etazini littoral lanmè Wouj jwi anpil sekirite," vizit jeneral la te di repòtè yo apwè rankont li avèk Iranyen marin kòmandan Arrière Amiral Habibollah Sayyari nan Jedi. Koumandan sudanesse an te di ke vizit li an Iran te vize a dekouvwi ranfòse èstratejik lyen ant de peyi yo, pandan l ajoute ke Tehran te dakò pou yo bay sudanesse marin ak ekipman militè li bezwen pou mete sekirite côtes li.

Pou yo, Sayyari ki te vize pou précédente de okazyon kote ke gè maritim Iranyen yo gen te rele nan pò sudanesse e te di ke Iran planifye plis tankou dockings. Li te ajoute ke tou de bò te dakò sou plus koperasyon konsènan sekirite nan Aden de Gòlf la ak nan Bab el-Mandeb kanal la, ki te connects bò lanmè Wouj la pou Aden de Gòlf la. Li te note ke, "Nou sont en contrôle les mouvements de peyi etranje yo nan Aden de Gòlf la, lanmè Omàn ak Bab kanal el-Mandeb,". Sayyari a kapasite Iranyen marin, y èstratejik pwezans li nan lanmè entènasyonal Et réalisations li nan ainsi Iranian Et Chinwa komèsyal navires détourné pa pirates nan Aden de Gòlf la. Li pi lwen a Iran an pweparasyon pou antrene sudanesse fòs naval, ap eksprime espwa ke de peyi yo ta etann koperasyon depans lajan maritim yo te ba yo pozisyon de èstrateji yo. MRS / HMV / PressTV.ir

Comandante della Marina del Sudan saluta il ruolo dell'Iran nel Mar Rosso di sicurezza

Comandante del forze navali tenente generale Dalil al-Daw di Sudan dice che la presenza delle flotte iraniane nel Mar Rosso assicura sicurezza nelle acque. "La Marina militare delle forze armate iraniane in modo efficiente ha confrontato la pirateria, in modo che mare rosso litorali stati godono di grande sicurezza," la visita generale, ha detto ai giornalisti dopo l'incontro con Marina iraniana comandante contrammiraglio Habibollah Sayyari il Giovedi. Il comandante Sudanese ha detto la che sua visita in Iran è volto a rafforzare i legami strategici tra i due paesi, aggiungendo che Teheran ha accettato di fornire alla Marina Sudanese con equipaggiamento militare che deve proteggere le sue coste.

Per parte sua, Sayyari ha sottolineato le precedenti due occasioni dove flotte navali iraniane hanno chiamato porti Sudanese e l'Iran, ha detto piani più tali porti di scalo. Ha aggiunto che le due parti hanno concordato sull'ulteriore cooperazione in materia di sicurezza nel Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar rosso al Golfo di Aden. "Noi stiamo strettamente monitoraggio i movimenti dei paesi stranieri nel Golfo di Aden, mare di Oman e lo stretto di Bab el-Mandeb," ha osservato. Sayyari ha sottolineato la capacità della Marina iraniana, tra cui la sua presenza strategica in acque internazionali e relativi successi a liberare le navi commerciali cinesi e iraniano dirottate dai pirati nel Golfo di Aden. Ha ulteriormente sottolineato prontezza dell'Iran per addestrare le forze navali Sudanese, esprimendo la speranza che i due paesi vuoi espandere la loro cooperazione marittima dato loro posizioni strategiche. MRS / HMV / PressTV.ir

Dowódca Marynarki Wojennej w Sudanie pochodzi rolę Iranu w Morze Czerwone bezpieczeństwa

Dowódca sił morskich generał Dalil Sudanu al-Daw mówi, że obecność irański flot w Morzu Czerwonym gwarantuje bezpieczeństwo w wodach. "Navy irańskich sił zbrojnych ma skutecznie czynienia piractwa, w taki sposób, że Morze Czerwone państw nadbrzeżnych cieszyć się wielką bezpieczeństwa," powiedział wizyty Generalnej dziennikarzom po spotkaniu z irański Navy dowódca kontradmirał Habibollah Sayyari w czwartek. Sudański dowódca powiedział, że jego wizyta Iran ma na celu wzmocnienie strategicznej więzi między dwoma krajami, dodając, że Teheran zgodziła się dostarczać sprzęt wojskowy musi zabezpieczyć jej wybrzeży sudański marynarki wojennej.

Ze swej strony Sayyari zwrócił się do poprzednich dwóch okazjach gdzie irańskiej marynarki wojennej floty o nazwie sudański portów i powiedział Iran planuje więcej takich dockings. Dodał, że obie strony zgodziły się na dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa w zatoce Adeńskiej i cieśniny Bab al Mandab, która łączy Morze Czerwone do Zatoki Adeńskiej. "Mamy są ściśle monitoruje ruchy państw obcych w zatoce Adeńskiej, morze Oman i cieśniny Bab al Mandab," zauważył. Sayyari podkreślił możliwości irański Navy, w tym jej strategicznej obecności w wodach międzynarodowych oraz jej osiągnięcia w zwalnianiu Iranu i chiński statków handlowych, porwany przez piratów w zatoce Adeńskiej. Dalej podkreślił gotowość Iranu do pociągu sudański sił morskich, wyrażając nadzieję, że dwa kraje rozwinie ich współpracę morską, biorąc pod uwagę ich strategiczne stanowiska. Pani / HMV / PressTV.ir

Comandante da Marinha de Sudão elogia papel do Irã no mar vermelho segurança

Comandante do Naval forças tenente-general Dalil al-Daw na Sudão diz que a presença das frotas iranianas no mar vermelho garante segurança nas águas. "A Marinha das Forças Armadas iranianas confrontou eficientemente a pirataria, de forma que os Estados ribeirinhos do mar vermelho desfrutam grande segurança," a visita geral disse aos jornalistas depois do encontro com o iraniano Marinha comandante Almirante Habibollah Sayyari na quinta-feira. O comandante sudanês disse que sua visita ao Irã visa fortalecer laços estratégicos entre os dois países, acrescentando que Teerã concordou em fornecer a Marinha sudanês com equipamento militar que ele precisa para proteger suas costas.

Por sua parte, Sayyari apontada para os anteriores duas ocasiões onde frotas navais iranianas têm chamado portos sudanês e disse Irã planos mais desses acoplamentos. Ele acrescentou que as duas partes chegaram a acordo sobre cooperação em matéria de segurança no Golfo de Aden e estreito Bab el-Mandeb, que liga o mar vermelho para o Golfo de Aden. "Estamos intimamente monitorando os movimentos de países estrangeiros em estreito Bab el-Mandeb, mar de Omã e o Golfo de Aden", observou. Sayyari salientou as capacidades da Marinha iraniana, incluindo sua presença estratégica em águas internacionais e suas realizações libertar navios comerciais iraniano e chinês sequestrados por piratas no Golfo de Aden. Ele ressaltou ainda mais prontidão do Irã para treinar forças navais sudanês, manifestando esperança de que os dois países deverá expandir sua cooperação marítima, dada suas posições estratégicas. Deputada / HMV / PressTV.ir

Comandantul Marinei Sudan salută Iran pe rol în Marea Roşie de securitate


Comandantul de Sudan Naval forţele de General-locotenent Dalil al-Daw spune prezenței flotelor Iranian în Marea Roşie, asigură securitatea în apele. "Marina de forţele armate iraniene eficient a confruntat pirateriei, într-un mod că statele riverane Mării Roşii se bucură de mare securitate," general vizita spus reporterilor după întâlnirea cu Iranian Marinei comandantul viceamiralul Habibollah Sayyari joi. Comandantul Sudanez a spus vizitei sale în Iran este vizează consolidarea legăturilor strategice între cele două ţări, adăugând că Teheranul a fost de acord să ofere Marina Sudanez cu echipamente militare trebuie să asigure coastelor sale.

De partea sa, Sayyari a subliniat anterioară două ocazii, în cazul în care Iranian flote navale au numit la porturile Sudanez şi Iran, a declarat planuri mai multe astfel de dockings. El a adăugat că cele două părţi au convenit, în continuare cooperarea în domeniul securităţii în Golful Aden şi strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roşie la Golful Aden. "Ne sunt monitorizarea îndeaproape mişcările de ţări străine în Golful Aden, Marea Oman şi strâmtoarea Bab el Mandeb,", a menţionat el. Sayyari a subliniat capacităţile Marinei iraniene, inclusiv prezenţa strategică în apele internaţionale şi realizările sale în eliberarea Iranian şi chineză nave comerciale au deturnat de piraţi în Golful Aden. El a subliniat în continuare disponibilitatea de Iran pentru a instrui forțele navale Sudanez, exprimându-şi speranţa că cele două ţări s-ar extinde cooperarea maritimă dat poziţiile lor strategice. MRS / HMV / PressTV.ir

ВМФ командир Судана приветствует роль Ирана в Красном море безопасности


Командир Судана в военно-морских сил генерал-лейтенант Далил Аль ОУПЖ говорит, что присутствие Ирана флотов в Красном море обеспечивает безопасность в водах. «Военно-морского флота иранских вооруженных сил эффективно столкнулся пиратство, таким образом, что Красное море прибрежных государств пользуются большой безопасности,» Генеральный посещения сообщил журналистам после встречи с иранским ВМФ командир контр-адмирал Хабиболла Сайяри в четверг. Суданский Командующий заявил, что его визит в Иран направлена на укрепление стратегических связей между двумя странами, добавив, что Тегеран согласился предоставить суданских военно-морского флота с военной техники, необходимо обеспечить его побережий.

В свою очередь Сайяри указал на предыдущих двух случаях где иранских военно-морских флотов в суданских порты и сказал Иран планирует больше таких стыковок. Он добавил, что обе стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в отношении безопасности в Аденском заливе и Баб эль Мандебского пролива, который соединяет Красное море в Аденском заливе. Он отметил, что «Мы тесно мониторинг движения зарубежных стран в Аденском заливе и Оманском, Баб-эль-Мандебского пролива». Сайяри подчеркнули возможности иранских ВМС, включая ее стратегическое присутствие в международных водах и его достижения в деле освобождения Ирана и китайский коммерческих судов, захвачен пиратов в Аденском заливе. Он далее подчеркнул готовность Ирана поезд суданских военно-морских сил, выразив надежду, что две страны будет расширять их морского сотрудничества, учитывая свои стратегические позиции. MRS / HMV / PressTV.ir

Sudan je poveljnik mornarice pada iranski vlogo v rdeče morje varnost

Poveljnik Sudanu pomorskih sil Generalporočnik Dalil al-Daw pravi prisotnost iranski flot v Rdečem morju zagotavlja varnost v vodah. "Mornarica iranskih oboroženih sil je učinkovito sooča piratstva, tako da rdeče morje obmorskimi držami uživajo veliko varnost," obisk splošne povedal novinarjem po srečanju z iranske vojne mornarice kontraadmiral poveljnik Habibollah Sayyari v četrtek. Sudanski poveljnik dejal njegov obisk v Iran je namenjen krepitvi strateškega vezi med obema državama, dodal, da Teheran privolila v Sudanski mornarici zagotavlja vojaško opremo, ki jih potrebuje za zavarovanje njenih obal.

Za svoj del, Sayyari opozoril na prejšnjih dveh priložnostih, kjer so iranski pomorskih flot imenuje v Sudanski vrata in rekel Iran načrtuje več takih postanka. Dodal je, da obe strani dogovorili o nadaljnjem sodelovanju glede varnosti v Adenski zaliv in ožino Bab el Mandeb, ki povezuje rdeče morje Adenski zaliv. "Pozorno spremljamo premike tujih držav v Adenski zaliv, morje Oman in ožino Bab el Mandeb," je navedel. Sayyari poudaril zmogljivosti iranske vojne mornarice, vključno s svojo strateško prisotnost v mednarodnih vodah in njegovih dosežkov v sprostitev iranski in kitajski trgovskih plovil, ugrabljena s pirati v Adenski zaliv. Nadalje poudaril iranski pripravljenost za usposabljanje Sudanski pomorskih sil, izrazil upanje, da bi obema državama razširi svoje pomorsko sodelovanje glede njihovih strateških položajih. GOSPA / HMV / PressTV.ir

Sudan'ın donanma komutanı Iran'ın rolü Kızıldeniz güvenliğinde övgü.

Sudan'ın Deniz Kuvvetleri Korgeneral Dalil al-Daw komutanı Kızıldeniz İran filoları varlığı güvenlik sularda sigortalanır diyor. "Deniz, İran silahlı kuvvetleri verimli bir şekilde karşıya korsan, Kızıldeniz sahildar devletler büyük güvenlik, zevk şekilde" ziyaret genel söyledi Perşembe günü İran Deniz Kuvvetleri Komutanı tuğamiral Habibollah Sayyari ile toplantı sonrasında gazetecilere. Sudan komutanı Iran ziyaretinde Tehran, sahilleri güvence altına almak için ihtiyacı askeri teçhizat ile Sudan Deniz Kuvvetleri sağlamayı kabul ettiğini ekleme iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirme amaçlı söyledi.

Kendi payına, burada İran deniz filoları Sudan limanlarda denilen ve Iran dedi önceki iki kez için işaret Sayyari daha böyle dockings planlıyor. İki taraf daha fazla işbirliği Aden Körfezi ve Kızıldeniz Aden Körfezi için bağlar Bab el-Mandeb Boğazı güvenlik konusunda anlaşmıştır ekledi. "Biz yakından Aden Körfezi, Umman Denizi ve Bab el-Mandeb Boğazı yabancı ülkede hareketlerini izlerken," diye kaydetti. Sayyari İran Donanması, uluslararası sularda ve Aden Körfezi içinde korsanlar tarafından kaçırıldı İran ve Çin ticari gemilerin serbest bırakarak onun başarıları stratejik varlığını dahil yeteneklerini vurguladı. O daha da iki ülkenin stratejik konumlarını verilen deniz işbirliği artıracağı umut ifadelerini Sudan Deniz Kuvvetleri, eğitmek için Iran'ın hazırlık vurguladı. Bayan / HMV / PressTV.ir