[es en fr it po pt ro ru tr bu ca ch]

Caracas, 2 de mayo el Ministerio de Turismo venezolano (Prensa Latina) y el Banco Bicentenario de Venezuela firmaron un acuerdo del jueves para rejuvenecer la infraestructura hotelera en el país sudamericano. Así, el Banco Bicentenario dará el Ministerio de turismo un crédito por 440 millones de bolívares (casi 70 millones de dólares) destinados a la reactivación de hoteles Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Falcon) y ALBA Caracas, según el Ministro de Turismo Andrés Izarra.

Izarra dijo en una ronda de prensa que el acuerdo confirma el compromiso de los bancos venezolanos con el objetivo histórico de convertir a Venezuela en una nación poderosa en el sector turístico. Izarra asegurada el Gobierno apoya el desarrollo de la industria turística, que según él, puede colocarse justo detrás de la industria petrolera, como uno de los más importantes en Venezuela y agregó que allí será una coordinación con las fuerzas armadas nacionales para facilitar la explotación de parte de la isla caribeña de La Orchila, puesto que las fuerzas armadas tienen una base en este lugar.

Izarra dijo que el turismo es un generador de empleo alta y una de las actividades con mayor influencia en la sociedad. El crédito debe ser devuelto en un límite de siete años y se pagó con una tasa de un poco más de siete por ciento. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

Venezuela rejuvenates hotel infrastructure for tourism

Caracas, May 2 (Prensa Latina) The Venezuelan Tourism Ministry and the Bicentennial Bank of Venezuela signed an agreement Thursday to rejuvenate the hotel infrastructure in this South American country. That way, the Bicentennial Bank will give the Tourism Ministry a credit for 440 million bolivares (almost 70 million dollars) destined to the reactivation of hotels Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Falcon) and ALBA Caracas, according to Tourism Minister Andres Izarra.

Izarra said in a press round that the agreement confirms the commitment of the Venezuelan banks with the historical objective to turn Venezuela into a powerful nation in the tourism sector. Izarra assured the government supports the development of the tourist industry, which according to him, may be placed just behind the oil industry, as one of the most important in Venezuela, and added that there will be some coordination with the National Armed Forces to facilitate the exploitation of part of the Caribbean island of La Orchila, since the Armed Forces have a base in this place.

Izarra said tourism is a high employment generator, and one of the activities with a greater influence in the society. The credit should be returned in a limit of seven years, and will be paid off with a rate of a little more than seven percent. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

Venezuela rajeunit infrastructure hôtelière touristique

Caracas, 2 mai (Prensa Latina) le Ministère vénézuélien du tourisme et la Banque bicentenaire du Venezuela ont signé un accord jeudi pour rajeunir l'infrastructure hôtelière dans ce pays sud-américain. De cette façon, la Banque bicentenaire donne le ministère du tourisme un crédit pour 440 millions bolivares (près de 70 millions de dollars) destinés à la réactivation des hôtels Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Falcon) et ALBA Caracas, selon le ministre du tourisme Andres Izarra.

Dans une presse ronde, Izarra a déclaré que l'accord confirme l'engagement des banques vénézuéliennes dans le but historique de transformer le Venezuela en une nation puissante dans le secteur du tourisme. Izarra, a assuré le gouvernement soutient le développement de l'industrie touristique, qui, selon lui, peut être placé juste derrière l'industrie pétrolière, comme l'un des plus importants au Venezuela et a ajouté qu'il y aura une coordination avec les Forces armées nationales pour faciliter l'exploitation d'une partie de l'île caribéenne de La Orchila, étant donné que les Forces armées ont une base à cet endroit.

Izarra dit tourisme est un générateur d'emploi élevé et l'une des activités avec une plus grande influence dans la société. Le crédit doit être retourné dans une limite de sept ans et serez remboursé avec un taux d'un peu plus de sept pour cent. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

Venezuela ringiovanisce infrastruttura alberghiera per il turismo

Caracas, 2 maggio il Ministero del turismo venezuelana (Prensa Latina) e la banca Bicentenario del Venezuela ha firmato un accordo di giovedì a ringiovanire l'infrastruttura alberghiera in questo paese sudamericano. In questo modo, la banca bicentenario darà il Ministero del turismo un credito per 440 milioni di bolivares (quasi 70 milioni di dollari) destinati alla riattivazione di Alberghi Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Falcon) e ALBA Caracas, secondo il ministro del turismo Andres Izarra.

Izarra ha detto in una stampa di turno che l'accordo conferma l'impegno delle Banche venezuelane con l'obiettivo storico di trasformare il Venezuela in una nazione potente nel settore del turismo. Izarra ha assicurato il governo sostiene lo sviluppo dell'industria turistica, che secondo lui, può essere posizionata appena dietro l'industria del petrolio, come uno dei più importanti in Venezuela e ha aggiunto che ci sarà la qualche coordinamento con le forze armate nazionali per facilitare lo sfruttamento di una parte dell'isola caraibica di La Orchila, dal momento che le forze armate hanno una base in questo luogo.

Izarra ha detto che il turismo è un generatore di alta occupazione e una delle attività con una maggiore influenza nella società. Il credito deve essere restituito in un limite di sette anni e sarà ripagato con un tasso di poco più di sette per cento. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

Wenezuela odmładza hotel infrastruktury dla turystyki

Caracas, 2 maja (Prensa Latina) wenezuelskie Ministerstwo turystyki i Bicentennial Bank Wenezueli podpisały umowę w czwartek odmłodzić infrastruktury hotelu w tym kraju Ameryki Południowej. W ten sposób Bank dwóchsetletni da Ministerstwo turystyki w kredyt do 440 mln bolivares (prawie 70 milionów dolarów) przeznaczone do reaktywacji Hotele Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Sokół) i ALBA Caracas, według Minister Turystyki Andres Izarra.

W prasie rundy Izarra powiedział, że umowy potwierdza zobowiązanie banków Wenezueli z historycznych celem przekształcić Wenezuela potężny naród w sektorze turystyki. Izarra zapewnił rząd wspiera rozwój przemysłu turystycznego, który według niego, może być umieszczona tuż za przemysłu naftowego, jako jeden z najbardziej ważne w Wenezueli i dodał że tam będzie kilka koordynacji z narodowych sił zbrojnych do ułatwienia eksploatacji części z karaibskiej wyspy La Orchila, ponieważ siły zbrojne mają podstawy w tym miejscu.

Izarra powiedział, że turystyka jest generator wysokiego poziomu zatrudnienia i działalności, z większy wpływ w społeczeństwie. Kredytu powinny być zwrócone w terminie siedmiu lat i zostaną spłacone z wysokości nieco ponad 7 procent.

Venezuela rejuvenesce a infra-estrutura hoteleira para turismo

Caracas, 2 de maio (Prensa Latina) o Ministério do turismo venezuelano e o banco Bicentenário da Venezuela assinaram um acordo quinta-feira para rejuvenescer a infra-estrutura do hotel neste país sul-americano. Dessa forma, o banco Bicentenário dará o Ministério do turismo um crédito para 440 milhões bolivares (quase 70 milhões de dólares), destinados a reativação de hotéis Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Falcon) e ALBA Caracas, de acordo com o ministro do turismo Andres Izarra.

Izarra disse em uma rodada de imprensa que o acordo confirma o compromisso dos bancos com o objetivo histórico venezuelanos para transformar a Venezuela em uma nação poderosa no sector do turismo. Izarra assegurada o governo apoia o desenvolvimento da indústria do turismo, que, segundo ele, pode ser colocado logo atrás da indústria de petróleo, como um dos mais importantes na Venezuela e acrescentou que haverá alguma coordenação com as forças armadas nacionais para facilitar a exploração de parte da ilha caribenha de La Orchila, desde que as forças armadas têm uma base neste lugar.

Izarra disse que o turismo é um gerador de emprego elevado e uma das atividades com uma maior influência na sociedade. O crédito deve ser retornado em um limite de sete anos e vai ser pago com uma taxa de pouco mais de sete por cento. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

Venezuela întinereşte Hotelul infrastructurii pentru turism

Caracas, 2 mai (Prensa Latina) encefalomielita turismului Ministerul şi Banca bicentenar din Venezuela au semnat un acord de joi pentru a întineri Hotelul de infrastructură în această ţară din America de Sud. Astfel, Banca bicentenar va da Ministerul Turismului un credit pentru 440 milioane bolivares (aproape 70 de milioane de dolari), destinate la reactivarea Hoteluri Maracaibo de Venetur (alin), Morrocoy (Tucacas, Falcon) şi ALBA Caracas, în funcţie de ministrul turismului Andres Izarra.

Izarra a declarat într-o rundă de presă că acordul confirmă angajamentul venezuelean băncile cu obiectivul istorice de a transforma Venezuela într-o naţiune puternică în sectorul turistic. Izarra asigurat guvernul sprijină dezvoltarea industriei turistice, care, potrivit lui, poate fi plasat chiar în spatele industria petrolieră, ca unul dintre cele mai importante din Venezuela, şi a adăugat că acolo va fi anumită coordonare cu forţele armate naţionale pentru a facilita exploatarea parte din Caraibe insula La Orchila, deoarece forţele armate au o bază în acest loc.

Izarra a spus turismul este un generator de mare de locuri de muncă, şi una dintre activităţile cu o influenţă mai mare în societate. De credit trebuie să fie returnate într-o limită de şapte ani, şi va fi plătit cu o rată de un pic mai mult de şapte la sută. SGL / EF / TAC / LAC / GEM

Венесуэла омолаживает гостиничной инфраструктуры для развития туризма

Каракас, 2 мая (Пренса Латина) Венесуэлы Министерство туризма и Двухсотлетний банка Венесуэлы подписали соглашение четверг омолодить гостиничной инфраструктуры в этой южноамериканской стране. Таким образом, Двухсотлетний банк даст Министерство туризма кредит для 440 миллионов bolivares (почти 70 миллионов долларов) суждено возобновление деятельности гостиниц Venetur Маракайбо (Сулия), моррокой (Тукакасе, Falcon) и Альба Каракас, по словам министра туризма Андрес Изарры.

Изарры заявил в прессе раунда соглашение подтверждает приверженность Венесуэлы банков с исторической цели превратить Венесуэлы в могущественного государства в секторе туризма. Изарры, заверил правительство поддерживает развитие туристической индустрии, которая по его словам, может помещаться только за нефтяной промышленности, как один из наиболее важных в Венесуэле и добавил что там будет несколько координации с национальными вооруженными силами для облегчения эксплуатации части Карибском острове Ла Orchila, поскольку вооруженные силы имеют базу в этом месте.

Изарры сказал, что туризм является генератором высокой занятости и один из видов деятельности с большее влияние в обществе. Кредит должен быть возвращен в предел семь лет и будет погашаться с чуть более 7 процентов.

Venezuela Turizm otel altyapı gençleştirir

Caracas, 2 Mayıs (Prensa Latina) Venezuela Turizm Bakanlığı ve Venezuela Bicentennial kıyısında bu Güney Amerika ülkesi otel altyapısında gençleştirmek için bir anlaşma Perşembe imzaladı. Bu şekilde, iki yüzyıllık banka Turizm Bakanlığı bir kredi için 440 milyon otel Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, Falcon) ve ALBA Karakas, etkinleştirme için mukadder bolivares (yaklaşık 70 milyon dolar) Turizm Bakanı Andres Izarra göre verecek.

Izarra Sözleşmesi tarihi amacını Venezüella bankalar taahhüt turizm sektöründe güçlü bir millet Venezuela açmak için onaylar bir Basında yuvarlak dedi. Hükümet emin Izarra ona göre sadece arkasında petrol sanayi, en biri yerleştirilebilir turizm sektörü gelişimi destekler önemli Venezuela ve ekledi bu olacak bazı koordinasyon ile ulusal silahlı beri silahlı kuvvetler bu yerinde bir parçası olan Karayip Adası La Orchila, sömürü kolaylaştırmak için zorlar.

Izarra bir yüksek istihdam jeneratör ve faaliyetleri toplumda büyük bir etkisi olan turizm dedi. Kredi yedi yaş sınırı içinde döndürülmesi gereken ve biraz fazla yedi yüzde oranıyla karşılığını.

Венецуела подмладява хотел инфраструктура за туризъм


Каракас, 2 май (Prensa Латина) венецуелски Министерството на туризма и на двестагодишнина банка на Венецуела подписаха споразумение четвъртък да подмлади инфраструктурата на хотел в Южна Америка страната. По този начин, двестагодишнина банката ще даде Министерството на туризма кредит за 440 милиона bolivares (почти 70 милиона долара), предназначени за реактивиране на хотели Venetur Maracaibo (Сулия), Morrocoy (Tucacas, сокол) и Алба Каракас, според министър на туризма Андрес-fraise.

-Fraise-се казва в пресата кръг че Споразумението потвърждава ангажимента на венецуелски банки с историческа цел за Венецуела се превърне в мощен нация в сектора на туризма. -Fraise-увери правителството подкрепя развитието на туристическата индустрия, която според него, могат да бъдат поставени зад петролната индустрия, като един от най-важните във Венецуела и добавя че ще има някои координация с националните въоръжени сили да улеснят използването на част от Карибския остров Ла Orchila, тъй като въоръжените сили имат база в това място.

-Fraise-каза туризъм е генератор на висока заетост и един от дейности с по-голямо влияние в обществото. Кредитът трябва да бъде върнат в срок от седем години и ще бъде изплатен с размер на малко повече от седем процента. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

Veneçuela rejoveneix infrastructura hotelera per a Turisme

Caracas, 2 de maig (Prensa Latina) el Ministeri de turisme veneçolà i el Banc de bicentenari de Veneçuela va signar un acord dijous a rejovenir la infraestructura d'hotel en aquest país sud-americà. D'aquesta manera, el Banc Bicentenari donarà el Ministeri de turisme un crèdit de bolivares 440 milions (gairebé 70 milions de dòlars) destinats a la reactivació d'hotels Venetur Maracaibo (Zulia), Morrocoy (Tucacas, falcó) i ALBA Caracas, segons el ministre de turisme Andres Izarra.

Izarra, va dir en una ronda de premsa que l'acord confirma el compromís dels bancs veneçolans amb l'objectiu històric a Veneçuela es converteixen en una nació potent del sector turístic. Izarra, va assegurar el govern dóna suport al desenvolupament de la indústria turística, que segons ell, pot ser col locat just darrere de la indústria del petroli, com un dels més importants a Veneçuela i l'afegit que hi haurà alguns coordinació amb les Forces Armades nacionals per tal de facilitar l'explotació de part de l'illa del Carib de La Orchila, ja que les Forces Armades tenen una base en aquest lloc.

Izarra va dir que el turisme és un generador d'alta ocupació i una de les activitats amb una major influència en la societat. El crèdit haurien de ser retornats en un límit de set anys i serà pagat amb una taxa d'una mica més de set per cent. SGL / EF / TAC / LAC / JAM

委内瑞拉活化旅游酒店基本设施

加拉加斯,5 月 2 日 (Prensa Latina) 委内瑞拉旅游部和委内瑞拉的百年纪念银行签署的协议 (星期四) 振兴这个南美国家的酒店基础设施。这样,百年纪念银行会给旅游部信贷为 4 亿 4000 万玻利瓦尔 (近 7000 万美金) 注定的酒店 Venetur 马拉开波 (苏利亚)、 Morrocoy 猎鹰图) 和阿尔巴加拉加斯,重新启动按旅游部长安德列斯 Izarra。

Izarra 说在一个圆形的新闻协议 》 确认委内瑞拉变成一个强大的国家,在旅游部门的历史目标委内瑞拉银行承诺。Izarra 向政府保证支持旅游产业发展的其中他说,可能会被安置只是后边石油行业,作为最大的一个重要在委内瑞拉,并补充说,会有一些协调与国家武装部队,以便开发的一部分的加勒比岛的 La Orchila,因为武装部队在这个地方有一个基地。

Izarra 表示,旅游业是一个高就业发电机,和与社会中更大的影响的活动之一。信贷应限制为七年,在返回和终将有回报率为 7%多一点。

SGL / EF / TAC / LAC / JAM