[es en fr gr ha it po pt ro ru tr ba bu ca]

Amman, 24 de abril (PL) Los miembros del Frente de Acción Islámica, brazo electoral de la Hermandad Musulmana (MB, islamistas) rechazó el estacionamiento de tropas estadounidenses en este pequeño reino, se supo hoy de una fuente parlamentaria. La crítica fue planteada durante las discusiones de un voto de censura contra el primer ministro Abdullah ensur, propuesto por los legisladores de oposición críticos de su liderazgo, en particular, la política relacionada con la crisis económica.

Ensur fue nombrado por el rey Abdullah II el año pasado después de la disolución del gabinete y la convocatoria a elecciones, y ratificado después de las elecciones legislativas a finales de enero, boicoteadas por la oposición y admite sólo el 50 por ciento de los votantes, según datos oficiales. El primer ministro ganó la confianza del Parlamento con 83 votos a favor y 65 en contra, según el relato de la reunión en la que varias tendencias diputados se unieron bloque HM para criticar la llegada del país la semana pasada de un contingente de 200 USA soldados que pronto engrosadas.

La presencia de los militares llevaron a contradicciones entre el mando militar y el ministro de Información, Mohamed Momani, quien declaró que la presencia militar responde a la preparación de una posible participación directa de estas tropas en el conflicto sirio. Fuentes militares se apresuraron a negar las declaraciones MOMANI y dijo que la llegada de las tropas de Estados Unidos es parte de los preparativos para las maniobras militares Lion Eager con una frecuencia anual.

SUS / TGJ / MSL

Jordanian opposition demands review of USA military

Amman, April 24 (Prensa Latina) Members of the Islamic Action Front, the electoral arm of the Muslim Brotherhood (MB, Islamists) rejected the stationing of U.S. troops in this tiny kingdom, it was learned today from a parliamentary source. Criticism was raised during discussions of a vote of no confidence against Prime Minister Abdullah Ensur, proposed by opposition lawmakers critics of his leadership, in particular the policy related to the economic crisis.

Ensur was appointed by King Abdullah II last year after the dissolution of the cabinet and call for elections, and ratified after the legislative elections in late January, boycotted by the opposition and supported only the 50 percent of voters, according to official data. The Prime Minister won the confidence of parliament with 83 votes for and 65 against, according to the account of the meeting in which several trends deputies joined HM block to criticize the country's arrival last week of a contingent of 200 USA soldiers who will soon thickened.

The presence of the military led to contradictions between the military command and the Information Minister Mohamed Momani, who declared that the military presence responds to the preparation of a possible direct involvement of these troops in the Syrian conflict. Military sources were quick to deny Momani statements and said that the arrival of USA troops is part of preparations for military maneuvers Eager Lion with an annual frequency.

Jordanien opposition exige examen des USA militaire


Amman, 24 Avril (Prensa Latina) Les membres du Front d'action islamique, la branche électorale des Frères musulmans (MB, islamistes) a rejeté le stationnement de troupes américaines dans ce petit royaume, at-on appris aujourd'hui de source parlementaire. Des critiques ont été soulevées au cours des discussions sur une motion de censure contre le Premier ministre Abdullah Ensur, proposé par l'opposition des législateurs critiques de son leadership, en particulier la politique liée à la crise économique.

Ensur a été nommé par le roi Abdallah II l'an dernier après la dissolution du cabinet et appeler à des élections, et ratifié après les élections législatives à la fin de Janvier, boycotté par l'opposition et a soutenu que les 50 pour cent des électeurs, selon les données officielles. Le Premier ministre a gagné la confiance du Parlement avec 83 voix pour et 65 contre, selon le récit de la réunion à laquelle plusieurs tendances députés ont rejoint bloc HM pour critiquer l'arrivée du pays la semaine dernière d'un contingent de 200 USA soldats qui seront bientôt épaissi.

La présence de l'armée a conduit à des contradictions entre le commandement militaire et le ministre de l'Information Mohamed Momani, qui a déclaré que la présence militaire répond à la préparation d'une éventuelle implication directe de ces troupes dans le conflit syrien. Des sources militaires n'ont pas tardé à démentir des affirmations Momani et a déclaré que l'arrivée des troupes américaines fait partie des préparatifs de manoeuvres militaires Lion Désireux avec une fréquence annuelle.

SUS / TGJ / MSL

Ιορδανική αντιπολίτευση απαιτεί αναθεώρηση των ΗΠΑ στρατιωτικών

Αμάν 24 Απριλίου (Prensa Latina) Τα μέλη του Ισλαμικού Μετώπου Δράσης, η εκλογική βραχίονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας (MB, ισλαμιστές) απέρριψε την παραμονή των αμερικανικών στρατευμάτων σε αυτό το μικρό βασίλειο, είχε μάθει σήμερα από κοινοβουλευτική πηγή. Κριτική εθίγη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της ψήφου μη εμπιστοσύνης εναντίον του Πρωθυπουργού Αμπντουλάχ εξασφαλίζοντας, που προτάθηκε από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικριτές της ηγεσίας του, ιδίως με την πολιτική που συνδέονται με την οικονομική κρίση.

Εξασφαλίζοντας διορίστηκε από τον βασιλιά Αμπντάλα ΙΙ του περασμένου έτους, μετά τη διάλυση του υπουργικού συμβουλίου και πρόσκληση για τις εκλογές, και κυρώθηκαν μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Ιανουαρίου, μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση και υποστήριξε μόνο το 50 τοις εκατό των ψηφοφόρων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Ο πρωθυπουργός κέρδισε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, με 83 ψήφους υπέρ και 65 κατά, σύμφωνα με το λογαριασμό της συνεδρίασης κατά την οποία διάφορες τάσεις βουλευτές προσχώρησαν HM μπλοκ να επικρίνει την άφιξη της χώρας την περασμένη εβδομάδα από ένα σώμα 200 USA στρατιωτών, οι οποίοι σύντομα θα πήξει.

Η παρουσία του στρατού οδήγησε σε αντιφάσεις μεταξύ της στρατιωτικής διοίκησης και η υπουργός Πληροφοριών Μοχάμεντ Momani, ο οποίος δήλωσε ότι η στρατιωτική παρουσία ανταποκρίνεται στην προετοιμασία ενδεχόμενης άμεσης συμμετοχής αυτών των στρατευμάτων στη συριακή σύγκρουση. Στρατιωτικές πηγές έσπευσαν να αρνηθεί Momani δηλώσεις και είπε ότι η άφιξη των ΗΠΑ στρατευμάτων αποτελεί μέρος των προετοιμασιών για στρατιωτικά γυμνάσια Πρόθυμος Lion με ετήσια συχνότητα.

Jordanian opozisyon demand revizyon nan USA militè

Amman, 24 avril (Prensa Latina) Manm Front la Aksyon Islamik, bra elektoral la nan Mizilman yo Brotherhood a (MB, Islamik) rejte estasyonman a nan US twoup yo nan gouvènman sa a ti, li te aprann jodi a soti nan yon sous palmantè. Kritik te leve soti vivan pandan diskisyon nan yon vòt ki pa gen konfyans kont Premye twouve Abdullah Minis, pwopoze pa opozisyon kritik ke lejislatè yo nan lidèchip l 'yo, nan politik an patikilye ki gen rapò ak kriz ekonomik la.

Twouve te nonmen pa wa Abdullah II ane pase apre yap divòse a nan kabinè a epi rele pou eleksyon yo, ak ratifye apre eleksyon yo lejislatif nan fen mwa janvye, bòykote pa opozisyon an ak sipòte sèlman 50 pousan votè yo, dapre done ofisyèl. Premye Minis la te genyen konfyans nan palman an ak 83 vote pou ak 65 kont, dapre kont lan pou patisipe nan reyinyon an nan ki tandans plizyè depite yo ansanm HM blòk kritike rive nan peyi a semèn pase a nan yon kontenjan de 200 sòlda USA ki pral byento epè.

Prezans nan militè a te mennen nan kontradiksyon ant yo lòd, ki militè yo ak Enfòmasyon Minis Mohamed Momani a, ki moun ki te deklare ke prezans militè a reponn a preparasyon an nan yon patisipasyon posib dirèk nan sa yo twoup yo nan konfli a, moun lavil Aram. Sous militè yo te rapid nan refize Momani deklarasyon yo ak te di ke arive a nan USA twoup se yon pati nan preparasyon pou yon militè Lion manèv Eager ak yon frekans chak ane.

SUS / TGJ / MSL

Giordano opposizione chiede revisione dei militari USA

Amman, 24 apr (Prensa Latina) I membri del Fronte d'azione islamico, il braccio elettorale dei Fratelli Musulmani (MB, islamisti) ha respinto la presenza di truppe statunitensi in questo piccolo regno, si è appreso oggi da una fonte parlamentare. La critica è stata sollevata durante la discussione di una mozione di sfiducia contro il primo ministro Abdullah assicu, proposto da legislatori dell'opposizione critici della sua leadership, in particolare la politica legata alla crisi economica.

Assicu stato nominato da re Abdullah II anno scorso dopo lo scioglimento del mobile e richiesta di elezioni, e ratificato dopo le elezioni legislative a fine gennaio, boicottato dall'opposizione e supportato solo il 50 per cento degli elettori, secondo i dati ufficiali. Il primo ministro ha vinto la fiducia del Parlamento con 83 voti a favore e 65 contro, secondo il racconto della riunione in cui alcune tendenze deputati uniti HM blocco a criticare l'arrivo del paese la scorsa settimana di un contingente di 200 soldati USA che presto ispessite.

La presenza dei militari ha portato a contraddizioni tra il comando militare e il ministro dell'Informazione Mohamed Momani, che ha dichiarato che la presenza militare risponde alla preparazione di un possibile coinvolgimento diretto di queste truppe nel conflitto siriano. Fonti militari si sono affrettati a smentire le dichiarazioni Momani e ha detto che l'arrivo delle truppe USA fa parte dei preparativi per le manovre militari Eager Lion con una frequenza annuale.

Opozycja domaga się przeglądu Jordanii armii USA

Amman, 24 kwietnia (Prensa Latina) Członkowie Akcji, Islamskiego Frontu odnogi wyborczy Bractwa Muzułmańskiego (MB, islamiści) odrzucił stacjonowania wojsk amerykańskich w tym maleńkim królestwie, okazało się dzisiaj od parlamentarnego źródła. Krytyka została podniesiona podczas dyskusji o wotum nieufności wobec premiera Abdullaha zapewnie, zaproponowana przez krytyków prawodawców opozycji jego kierownictwem, w szczególności polityki związanej z kryzysem gospodarczym.

Zapewnie został mianowany przez króla Abdullaha II w zeszłym roku po rozwiązaniu szafki i wezwanie do wyborów, a ratyfikowany po wyborach parlamentarnych w końcu stycznia, zbojkotowane przez opozycję i obsługiwane tylko 50 procent wyborców, według oficjalnych danych.Premier zdobył zaufanie parlamentu z 83 głosów za i 65 przeciw, zgodnie z powodu spotkania, w którym kilka trendów posłowie dołączyli HM blok krytykować kraju przybycie w zeszłym tygodniu z kontyngent 200 żołnierzy amerykańskich, którzy wkrótce zagęszczonych.

Obecność wojska doprowadziło do sprzeczności między dowództwem wojskowym i ministra informacji Mohammed Momani, który oświadczył, że obecność wojskowa jest odpowiedzią na przygotowanie ewentualnego bezpośredniego zaangażowania tych wojsk w syryjskim konflikcie. Wojskowe źródła szybko zaprzeczyć oświadczenia Momani i powiedział, że przybycie wojsk amerykańskich jest częścią przygotowań do manewrów wojskowych Lion Eager z roczną częstotliwością.

SUS / TGJ / MSL

Jordaniano oposição exige revisão de EUA militar

Amã, 24 abr (Prensa Latina) Os membros da Frente de Ação Islâmica, o braço eleitoral da Irmandade Muçulmana (MB, os islamitas) rejeitou o estacionamento de tropas norte-americanas neste pequeno reino, soube-se hoje de uma fonte parlamentar. A crítica foi levantada durante as discussões de um voto de desconfiança contra o primeiro-ministro Abdullah assegurando, proposto por parlamentares da oposição críticos da sua liderança, em especial a política relacionada à crise econômica.

Assegurando foi nomeado pelo rei Abdullah II no ano passado, após a dissolução do gabinete e convocação de eleições, e ratificado depois das eleições legislativas no final de janeiro, boicotadas pela oposição e apoiada apenas a 50 por cento dos eleitores, de acordo com dados oficiais. O primeiro-ministro ganhou a confiança do Parlamento com 83 votos a favor e 65 contra, de acordo com o relato da reunião em que várias tendências deputados juntou bloco HM para criticar a chegada do país na semana passada, de um contingente de 200 soldados dos EUA que em breve espessas.

A presença dos militares levou a contradições entre o comando militar eo ministro da Informação, Mohamed Momani, que declarou que a presença militar responde à preparação de um possível envolvimento direto destas tropas no conflito sírio. Fontes militares foram rápidos em negar declarações Momani e disse que a chegada das tropas EUA faz parte dos preparativos para as manobras militares Leão Ansioso com uma frequência anual.

Iordanian opoziția cere revizuirea SUA militare

Amman, 24 aprilie (Prensa Latina) Membrii acțiune Frontul Islamic, brațul electoral al Frăției Musulmane (MB, islamiștii) a respins staționarea trupelor americane în acest mic regat, sa aflat astăzi, de la o sursă parlamentară. Critica a fost ridicat în timpul discuțiilor de o moțiune de cenzură împotriva prim-ministru Abdullah asi, propus de parlamentarii din opoziție criticii de conducerea sa, în special politica legată de criza economică.

Asi fost numit de regele Abdullah al II-lea anul trecut, după dizolvarea cabinetului și de apel pentru alegeri, și ratificat după alegerile legislative la sfârșitul lunii ianuarie, boicotat de opoziție și a sprijinit doar 50 la sută din alegători, potrivit datelor oficiale. Primul-ministru a câștigat încrederea Parlamentului cu 83 de voturi pentru și 65 contra, în funcție de contul de întâlnire în care mai multe tendințe deputați alăturat HM bloc a critica sosirea țării săptămâna trecută de un contingent de 200 de SUA soldați care în curând va fi îngroșat.

Prezența militară a condus la contradicții între comandamentul militar și ministrul de Informații Mohamed Momani, care a declarat că prezența militară răspunde la pregătirea unei posibile implicare directă a acestor forțe în conflict sirian. Surse militare au grăbit să nege declarațiile Momani și a spus că sosirea trupelor SUA este parte a pregătirilor pentru manevre militare Lion Dornici cu o frecvență anuală.

SUS / TGJ / MSL

Иорданская оппозиция требует рассмотрения военных США

Амман, Апрель 24 (Пренса Латина) Члены Исламского Фронта Действия, избирательная рукой Братьев-мусульман (МБ, исламисты) отклонил размещение американских войск в этом крошечном королевстве, стало известно, сегодня с парламентской источника. Критика была поднята в ходе обсуждения вотума недоверия против премьер-министра Абдуллы плане обеспечения, предложенная оппозиционных депутатов критиков его руководства, в частности, политики, связанных с экономическим кризисом.

Плане обеспечения был назначен королем Абдаллой II в прошлом году после роспуска кабинета и призыв к выборам, и ратифицирован после парламентских выборов в конце января, бойкотировала оппозиция и поддерживается только 50 процентов избирателей, по официальным данным. Премьер-министр завоевал доверие парламента с 83 голосов за и 65 против, по счету встреча, в которой несколько тенденций депутатов примкнули HM блок критиковать прибытии в стране на прошлой неделе контингента 200 солдат США, которые скоро загустеет.

Присутствие военных привело к противоречиям между военным командованием и министр информации Мохаммед Momani, который заявил, что военное присутствие реагирует на подготовку возможного прямого участия этих войск в сирийский конфликт. Военные источники поспешили отрицать Momani заявления и сказал, что прибытие войск США является частью подготовки к военным маневрам Стремясь Лев с ежегодной

Ürdün muhalefet ABD askeri gözden talep

Amman 24 Nisan (Prensa Latina) İslam Eylem Cephesi, Müslüman Kardeşler (MB, İslamcılar) ve seçim kolu üyeleri bu küçük krallık ABD askerlerinin konuşlandırılması reddetti, bir parlamento kaynaktan bugün öğrenildi. Eleştiri ekonomik kriz ile ilgili özellikle politika, onun liderlik muhalefet milletvekilleri eleştirmenler tarafından önerilen Başbakan Abdullah ensur, karşı güvenoyu tartışmaları sırasında büyüdü.

Ensur geçen yıl kabine ve seçim için çağrı dağılmasından sonra Kral Abdullah II tarafından atanan ve Ocak ayı sonlarında yasama seçimlerinden sonra kabul, muhalefet tarafından boykot ve seçmenlerin sadece yüzde 50 destek, resmi verilere göre oldu.Başbakan çeşitli eğilimler milletvekili yakında kalınlaşmış 200 ABD askerlerinin bir şarta geçen hafta ülkenin geliş eleştirmeye HM blok katıldı hangi toplantının hesabına göre, 83 oy ve karşı 65 ile parlamentonun güvenini kazandı.

Askeri varlığı askeri komuta ve askeri varlığı Suriye çatışma bu askerlerin olası bir doğrudan katılımı hazırlanması yanıt açıkladı Enformasyon Bakanı Mohamed Momani, arasında çelişkiler yol açtı. Askeri kaynaklar Momani ifadeleri inkar hızlı ve ABD askerlerinin gelişi yıllık frekans ile askeri manevralar istekli Lion hazırlıkları bir parçası olduğunu söyledi.

SUS / TGJ / MSL

Jordaniako oposizioa USA militarra berrikustea eskatzen

Amman, apirilaren 24a (Prensa Latina) Ekintza Islamiar aurrean, Kofradia musulmana (MB, Islamists) beso hauteskunde kideek ukatu du AEBetako tropak stationing hau txiki-txiki erresuma izan zen, ikasitakoa gaur egun parlamentuko iturri. Kritika izan zen lehen ministro Abdullah Ensur, oposizio legegileak bere lidergoa kritikari proposatutako politika krisi ekonomikoari lotuta bereziki, aurkako konfiantza ez botoa baten eztabaidak zehar planteatu.

Ensur zen King Abdullah II izendatutako iaz kabinete eta hauteskundetarako deia desegin ondoren, eta urtarrilaren berandu legegintza-hauteskundeen ondoren berretsi, oposizioaren arabera boycotted eta soilik hautesleen ehuneko 50 onartzen da, datu ofizialen arabera. Lehen ministroak irabazi Parlamentuaren konfiantza 83 boto eta 65 aurka, eta bilera Kontu hainbat joera diputatu sartu HM bloke herrialdeko iritsiera kritikatzea, azken astean 200 USA soldadu nor laster loditua du kontingente baten arabera.

Militarren presentzia komando militar eta Informazio ministro Mohamed Momani, nork deklaratu militarren presentzia bat duten tropa horiek ahalik eta zuzeneko inplikazioa Siriako gatazkan prestatzeko erantzuten arteko kontraesanak ekarri. Militar iturri ziren azkar Momani adierazpenak ukatu eta hau esan du AEB tropen iritsiera duten maniobra militarrak urteroko maiztasunarekin Lion irrikitan prestatzen parte da.

Йорданската опозиция иска преразглеждане на САЩ военна


Аман, 24 април (Prensa Latina) Членовете на Ислямския фронт за действие, избирателната рамо на Мюсюлманско братство (MB, ислямисти) отхвърля разполагането на американски войски в тази малка царство, се разбра днес от парламентарната източник. Критиката е бил повдигнат по време на обсъждането на вот на недоверие срещу премиера Абдула Ensur, предложен от критиците Депутатите от опозицията на неговото ръководство, по-специално на политиката, свързана с икономическата криза.

Ensur е назначен от крал Абдула II миналата година, след разпадането на правителството и призовават за избори, и ратифициран след парламентарните избори в края на януари, бойкотиран от опозицията и се поддържа само 50 на сто от избирателите, според официални данни. Министър-председателят спечели доверието на парламента с 83 гласа за и 65 против, съгласно протокол от заседание, в което няколко тенденции депутати присъедини HM блок да критикуват пристигането на страната миналата седмица на контингент от 200 войници, САЩ, които скоро ще се сгъсти.

Присъствието на военни доведе до противоречия между военното командване и министър на информацията Мохамед Momani, който обяви, че военното присъствие отговаря за подготовката на възможно прякото участие на тези войски в сирийския конфликт. Военни източници побързаха да отрекат Momani твърдения и заяви, че пристигането на войските на САЩ и е част от подготовката за военни маневри Нетърпелив Lion с годишна честота.

SUS / TGJ / MSL

Oposició jordana exigeix ​​revisió dels EUA militars

Amman, 24 d'abril (PL) Els membres del Front d'Acció Islàmica, braç electoral de la Germandat Musulmana (MB, islamistes) va rebutjar l'estacionament de tropes nord-americanes en aquest petit regne, es va saber avui d'una font parlamentària. La crítica va ser plantejada durant les discussions d'un vot de censura contra el primer ministre Abdullah ENSUR, proposat pels legisladors d'oposició crítics del seu lideratge, en particular, la política relacionada amb la crisi econòmica.

ENSUR va ser nomenat pel rei Abdullah II l'any passat després de la dissolució del gabinet i la convocatòria a eleccions, i ratificat després de les eleccions legislatives a finals de gener, boicotejades per l'oposició i admet només el 50 per cent dels votants, segons dades oficials. El primer ministre va guanyar la confiança del Parlament amb 83 vots a favor i 65 en contra, segons el relat de la reunió en què diverses tendències diputats es van unir bloc HM per criticar l'arribada del país la setmana passada d'un contingent de 200 USA soldats que aviat engrossides.

La presència dels militars van portar a contradiccions entre el comandament militar i el ministre d'Informació, Mohamed Momani, que va declarar que la presència militar respon a la preparació d'una possible participació directa d'aquestes tropes al conflicte sirià. Fonts militars es van afanyar a negar les declaracions MOMANI i va dir que l'arribada de les tropes dels Estats Units és part dels preparatius per a les maniobres militars Lion Eager amb una freqüència anual.