[es en fr gr ha it po pt ro ru tr ba bu ca]

Madrid, 21 de abril (PL) Una multitudinaria manifestación de hoy fue puesta en escena en las principales calles de la capital para protestar contra los planes del gobierno de la Comunidad de Madrid para privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Decenas de miles de personas se unieron este domingo la llamada marea blanca, en alusión al color de la bata blanca de los médicos, para exigir la salud pública gratuita y de calidad.

Usuarios y profesionales, en su mayoría vestidos con sus batas blancas, se unieron a esta nueva protesta pacífica, convocada por varios sindicatos bajo el lema "La salud pública no se vende, sino que defendió". La marcha, quinto en lo que va del año, se inició en la céntrica Plaza de Cibeles, donde varias columnas que partieron de diversos hospitales de la región se reunieron, para terminar en la famosa Puerta del Sol.

En un comunicado leído al final de la manifestación, los organizadores acusaron al gobierno de Madrid, dirigido por el Partido Popular de derecha (PP), de montar el montaje de un plan para beneficiar a los especuladores. Los organizadores de la marea blanca exigieron la renuncia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su ministro de Salud, Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Madrid against public health privatization

Madrid, Apr 21 (Prensa Latina) A massive demonstration today was staged in the main streets of the capital to protest the plans of the government of the Community of Madrid to privatize the management of six hospitals and 27 health centers. Tens of thousands of people joined this Sunday the so called white tide, an allusion to the color of the doctors' white coat, to demand free, quality public health.

Users and professionals, mostly dressed in their white coats, joined this new peaceful protest, called by several trade unions under the slogan " Public health is not sold, but defended." The march, fifth so far this year, began in the central Plaza de Cibeles, where several columns that started from various hospitals in the region gathered, ending up at famous Puerta del Sol.

In a statement read at the end of the demonstration, the organizers accused the Madrid government, led by the right-wing ruling Popular Party (PP), of assembling mounting a plan to benefit speculators. The organizers of the white tide demanded the resignation of the president of the Community of Madrid, Ignacio Gonzalez, and his Health Minister Javier Fernández-Lasquetty.

Madrid contre la privatisation de la santé publique

Madrid, 21 avril (Prensa Latina) Une manifestation massive aujourd'hui a été organisée dans les principales rues de la capitale pour protester contre les plans du gouvernement de la Communauté de Madrid pour privatiser la gestion de six hôpitaux et 27 centres de santé. Des dizaines de milliers de personnes ont rejoint ce dimanche la marée blanche dite, une allusion à la couleur de la blouse blanche des médecins, à la demande gratuit, de la santé publique de qualité.

Les utilisateurs et les professionnels, pour la plupart vêtus de leurs blouses blanches, ont rejoint cette nouvelle manifestation pacifique, appelée par plusieurs syndicats, sous le slogan «La santé publique n'est pas vendu, mais a défendu." Le mars, cinquième jusqu'ici cette année, a commencé dans le centre de la Plaza de Cibeles, où plusieurs colonnes qui ont commencé à partir de différents hôpitaux de la région se sont réunis, de se retrouver à la célèbre Puerta del Sol.

Dans une déclaration lue à la fin de la manifestation, les organisateurs ont accusé le gouvernement de Madrid, dirigé par le parti de droite au pouvoir populaire (PP), de l'assemblage de montage d'un plan visant à tirer profit des spéculateurs. Les organisateurs de la marée blanche exigé la démission du président de la Communauté de Madrid, Ignacio Gonzalez, et son ministre de la Santé Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Μαδρίτη κατά της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου υγείας

Μαδρίτη, 21 Απρ (Prensa Latina) Μια μαζική διαδήλωση σήμερα ανέβηκε στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τα σχέδια της κυβέρνησης της Κοινότητας της Μαδρίτης για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των έξι νοσοκομεία και 27 κέντρα υγείας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν Αυτή την Κυριακή το λεγόμενο λευκό παλίρροια, ένας υπαινιγμός για το χρώμα του λευκό παλτό των γιατρών, να απαιτήσουν δωρεάν και ποιοτική δημόσια υγεία.

Χρήστες και τους επαγγελματίες, κυρίως ντυμένοι με λευκές στολές τους, συμμετέχουν σε αυτό το νέο ειρηνική διαμαρτυρία, που ονομάζεται από πολλούς συνδικάτα με το σύνθημα "Η δημόσια υγεία δεν πωλείται, αλλά υπερασπίστηκε." Η πορεία, πέμπτο μέχρι στιγμής φέτος, ξεκίνησε στην κεντρική πλατεία Plaza de Cibeles, όπου πολλές στήλες που ξεκίνησε από διάφορα νοσοκομεία της περιοχής που συγκεντρώθηκαν, καταλήγοντας στο διάσημο Puerta del Sol.

Σε μια δήλωση που ανέγνωσε στο τέλος της διαδήλωσης, οι διοργανωτές κατηγόρησε την κυβέρνηση της Μαδρίτης, με επικεφαλής τον δεξιό κυβερνών Λαϊκό Κόμμα (PP), για τη συναρμολόγηση τοποθέτηση ενός σχεδίου προς όφελος των κερδοσκόπων. Οι διοργανωτές του λευκού παλίρροια απαίτησαν την παραίτηση του προέδρου της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ignacio Gonzalez, και την υγεία του κ. Javier Fernández-Lasquetty.

Madrid kont piblik privatizasyon sante

Madrid, Apr 21 (Prensa Latina) Yon demonstrasyon masiv jodi a te sèn nan lari yo prensipal nan kapital la yo te pwotèste kont plan yo nan gouvènman an nan Kominote a nan Madrid pwivatize jesyon an nan sis lopital ak 27 sant sante. Dè dizèn de milye de moun ansanm sa a Dimanch sa yo rele mare nan blan, yon alizyon koulè a ​​nan rad blan doktè yo ',' demann gratis, bon jan kalite sante piblik.

Itilizatè yo ak pwofesyonèl yo, sitou abiye an rad blan yo, ansanm sa a nouvo pwotestasyon lapè, yo rele pa sendika plizyè anba eslogan "sante piblik la pa vann, men defann." Mach a, senkyèm byen lwen tèlman ane sa a, te kòmanse nan santral Cibeles an de Plaza, kote kolòn plizyè ki te kòmanse soti nan lopital divès kalite nan rejyon an sanble, te mete fen moute nan pi popilè Puerta del Sol.

Nan yon deklarasyon li nan fen demonstrasyon an, òganizatè yo te akize gouvènman an Madrid, ki te dirije pa desizyon zèl dwat Pati a Popilè (PP), pou rasanble aliye yon plan benefisye spékulasion. Òganizatè yo nan mare nan blan mande demisyon an nan prezidan an nan Kominote a nan Madrid, Ignacio Gonzalez, ak Sante l 'Minis Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Madrid contro la privatizzazione della sanità pubblica

Madrid, 21 apr (Prensa Latina) Una manifestazione di massa oggi è stato messo in scena nelle principali strade della capitale per protestare contro i piani del governo della Comunità di Madrid per privatizzare la gestione di sei ospedali e 27 centri sanitari. Decine di migliaia di persone si sono unite questa Domenica la cosiddetta marea bianca, una allusione al colore del camice bianco dei medici, di chiedere, di sanità pubblica di qualità gratuitamente.

Gli utenti e gli operatori, per lo più vestiti nei loro camici bianchi, uniti questa nuova protesta pacifica, chiamato da alcuni sindacati, con lo slogan "La sanità pubblica non è in vendita, ma ha difeso." La marcia, quinta finora questo anno, ha iniziato nella centralissima Plaza de Cibeles, dove diverse colonne che partivano da vari ospedali della regione si sono riuniti, fino a raggiungere famosa Puerta del Sol..

In una dichiarazione letta al termine della manifestazione, gli organizzatori hanno accusato il governo di Madrid, guidato dal dirigente Partito Popolare di destra (PP), di assemblaggio di montaggio di un piano a beneficio degli speculatori. Gli organizzatori della marea bianca ha chiesto le dimissioni del presidente della Comunità di Madrid, Ignacio Gonzalez, e il suo ministro della Salute Javier Fernández-Lasquetty.

Madryt przeciwko prywatyzacji zdrowia publicznego

Madryt, Apr 21 (Prensa Latina) masowa demonstracja dziś odbył się w głównych ulicach stolicy protestować plany rządu Wspólnoty Madrytu sprywatyzować zarządzanie sześć szpitali i 27 ośrodków zdrowia. Dziesiątki tysięcy ludzi dołączył tę niedzielę tak zwaną białą falę, aluzja do koloru białego lekarzy płaszcz, żądać wolnego, jakości zdrowia publicznego.

Użytkownicy i przedsiębiorstwa, w większości ubranych w białych fartuchach, dołączył do nowego pokojowego protestu, zwany przez kilka związków zawodowych pod hasłem "Zdrowie publiczne nie są sprzedawane, ale bronił". Marsz, piąty w tym roku, rozpoczęła się w centrum miasta Plaza de Cibeles, gdzie kilka kolumn, które rozpoczęły się z różnych szpitali w regionie zebranych, kończąc na placu Puerta del Sol.

W oświadczeniu przeczytać na koniec demonstracji, organizatorzy oskarżył rząd w Madrycie, na czele prawicowej rządzącej Partii Ludowej (PP), na montażu montaż plan skorzystania spekulantów. Organizatorzy białym fali zażądał dymisji prezydenta Wspólnoty Madrytu, Ignacio Gonzalez i jego minister zdrowia Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Madrid contra a privatização da saúde pública

Madrid, 21 abr (Prensa Latina) A manifestação massiva hoje foi encenado nas principais ruas da capital para protestar contra os planos do governo da Comunidade de Madrid para privatizar a gestão dos seis hospitais e 27 centros de saúde. Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se este domingo a maré branca chamada, uma alusão à cor do jaleco branco dos médicos, a livre demanda, a saúde pública de qualidade.

Usuários e profissionais, em sua maioria vestidos com suas túnicas brancas, se juntou a este novo protesto pacífico, chamado por vários sindicatos, sob o slogan "A saúde pública não é vendido, mas defendeu". A marcha, o quinto até agora neste ano, começou na central Plaza de Cibeles, onde várias colunas, que começou a partir de vários hospitais da região se reuniram, terminando na famosa Puerta del Sol.

Em um comunicado lido no final da manifestação, os organizadores acusaram o governo de Madrid, liderado pelo direitista Partido Popular (PP), de montar a montagem de um plano para beneficiar especuladores. Os organizadores da maré branca exigiu a renúncia do presidente da Comunidade de Madrid, Ignacio Gonzalez, e seu ministro da Saúde, Javier Fernández-Lasquetty.

Madrid împotriva privatizării sănătate publică

Madrid, 21 aprilie (Prensa Latina) O demonstrație masiv astăzi a fost pus în scenă pe străzile principale ale capitalei pentru a protesta față de planurile guvernului de Comunitatea Madrid a privatiza managementul a sase spitale si 27 de centre de sănătate. Zeci de mii de oameni sa alăturat în această duminică așa-numitele maree alba, o aluzie la culoarea de blana alba a medicilor, să ceară liber, sănătate publică de calitate.

Utilizatori și profesioniști, majoritatea îmbrăcați în hainele lor albe, sa alăturat acestui nou protest pașnic, numit de mai multe sindicate, sub sloganul "Sănătatea publică nu este vândut, ci apărat."Martie, a cincea pana acum in acest an, a început în Central Plaza de Cibeles, unde mai multe coloane, care a început de la diferite spitale din regiune s-au adunat, se încheie până la faimoasa Puerta del Sol.

Într-un comunicat citit la finalul demonstrației, organizatorii au acuzat guvernul Madrid, condus de Partidul Popular de dreapta (PP), de asamblare montarea unui plan de a beneficia speculatorii. Organizatorii valul alb cerut demisia președintelui Comunității Madrid, Ignacio Gonzalez, și ministrul sănătății lui Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Мадрид против общественного здоровья приватизации

Мадрид, Апрель 21 (Пренса Латина) массовую демонстрацию сегодня была поставлена ​​на главных улицах столицы в знак протеста против планов правительства Мадридской приватизировать управление шесть больниц и 27 медицинских центров. Десятки тысяч людей присоединились к этому воскресенью так называемых белых прилива, намек на цвет белый халат врача, требовать бесплатное, качественное медицинское общественности.

Пользователей и специалистов, в основном одетые в белые халаты, присоединились к этой новой мирной акции протеста, названная несколько профсоюзов под лозунгом "Общественное здоровье не продается, но защищать."Марта, пятый в этом году, началось в центральной Пласа-де-Сибелес, где несколько столбцов, которые начали из различных медицинских учреждений в регионе собрались, в конечном итоге на знаменитой площади Пуэрта-дель-Соль.

В заявлении, зачитанном в конце демонстрации, организаторы обвинили правительство Мадрида, во главе с правым правящая Народная партия (PP), сборки монтажного плана в интересах спекулянтов. Организаторами белые прилива требовали отставки президента Мадрид, Игнасио Гонсалес, и его министр здравоохранения Хавьер Фернандес-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Madrid halk sağlığı özelleştirmeye karşı

Madrid Nis 21, (Prensa Latina) bugün altı hastane ve 27 sağlık merkezlerinin yönetimi özelleştirme Madrid Topluluğun hükümetin planlarını protesto etmek için başkentin ana caddeleri bir büyük gösteri sahnelendi. Insanların on binlerce ücretsiz, kaliteli kamu sağlığı talep bu Pazar sözde beyaz gelgit, doktor beyaz ceket rengini bir ima, katıldı.

Kullanıcılar ve çoğunlukla beyaz kat giymiş profesyoneller,, sloganı altında çeşitli sendikalar tarafından adlandırılan bu yeni barışçıl bir protesto, katıldı "Halk sağlığı satılan, ancak savundu değildir." Yürüyüş, beşinci şimdiye kadar bu yıl, ünlü Puerta del Sol biten, bölgedeki çeşitli hastanelere ait birkaç sütun toplanan merkezi Plaza de Cibeles, başladı.

Gösteri sonunda okunan bir açıklamada, organizatörler spekülatörler yararlanmak için bir plan montaj montaj, sağcı iktidar Halk Partisi (PP) liderliğindeki, Madrid hükümeti suçladı.Beyaz gelgit organizatörleri Madrid, Ignacio Gonzalez Topluluk başkanı istifasını talep ve onun Sağlık Bakanı Javier Fernandez-Lasquetty.

Madrilen osasun publikoaren pribatizazioaren aurka

Madril, Apr 21 (Prensa Latina) masiboa manifestazio bat izan zen, gaur egun, hiriburua nagusietako kaleetan eszenaratzen Madrilgo Erkidegoko Gobernuaren planak sei ospitale eta 27 osasun zentro kudeaketa pribatizatzeko protesta. Pertsona milaka fitxatu igande honetan deitzen marea zuria, eta medikuek 'armarria zuri kolorea aipamena bat, doakoa, kalitatea, osasun publikoa aldarrikatzeko.

Erabiltzaile eta profesionalek, batez ere, beren berokiak zuriz jantzita, sartu berri honetan protesta baketsua, merkataritza hainbat lelo pean sindikatuek deitutako "osasun publikoa ez da saltzen, baina defendatu". Martxa, bosgarren aurten, erdiko plaza de Cibeles, non hainbat zutabe duten ospitale desberdinetako hasi eskualdean bildutako hasi zen, amaitzeko ospetsua Puerta del Sol-en.

Manifestazioaren amaieran irakurri adierazpen batean, antolatzaileek leporatu Madrilgo Gobernuak, eskuindar epaia Partido Popular (PP) buru, plan bat espekulatzaileen mesedetan muntatzeko muntaia da. Zuri marea antolatzaileek eskatutako Madril, Ignacio Gonzalez Komunitateko presidenteak dimisioa, eta bere Osasun sailburua Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU

Мадрид срещу общественото здраве приватизация

Мадрид, 21-ви април (Prensa Latina) Представлява масивна демонстрация днес е поставян в главните улици на столицата, за да протестират срещу плановете на правителството на област Мадрид да се приватизира управлението на шест болници и 27 здравни центрове. Десетки хиляди души се включиха тази неделя т. нар. бяла вълна, алюзия с цвета на бяло на лекарите палто, да поиска безплатно, качествено здравеопазване обществеността.

Потребители и професионалисти, най-вече облечени в техните бели престилки, се присъедини към този нов мирен протест, наречен от няколко синдиката, под мотото "Обществено здраве не се продава, но защитава." Шествието, пето от началото на годината, започна в централната Пласа де Сибелес, където няколко колони, които са започнали от различни болници в региона се събраха, завършил най-известния площад Пуерта дел Сол.

В изявление, прочетено в края на демонстрацията, организаторите обвиниха правителството в Мадрид, водена от десните управляващата Народна партия (PP), в монтаж монтаж план облагодетелства спекулантите. Организаторите на бяла вълна поискаха оставката на президента на Общността на Мадрид, Игнасио Гонзалес, и неговият министър на здравеопазването Javier Fernández-Lasquetty.

Madrid contra la privatització de la salut pública

Madrid, 21 d'abril (PL) Una multitudinària manifestació d'avui ha estat posada en escena en els principals carrers de la capital per protestar contra els plans del govern de la Comunitat de Madrid per a privatitzar la gestió de sis hospitals i 27 centres de salut. Desenes de milers de persones es van unir aquest diumenge l'anomenada marea blanca, en al · lusió al color de la bata blanca dels metges, per exigir la salut pública gratuïta i de qualitat.

Usuaris i professionals, majoritàriament vestits amb les seves bates blanques, es van unir a aquesta nova protesta pacífica, convocada per diversos sindicats sota el lema "La salut pública no es ven, sinó que va defensar". La marxa, cinquè en el que va de l'any, es va iniciar a la Plaça de Cibeles, on diverses columnes que van partir de diversos hospitals de la regió es van reunir, per acabar a la Puerta del Sol

En un comunicat llegit al final de la manifestació, els organitzadors van acusar el govern de Madrid, dirigit pel Partit Popular de dreta (PP), de muntar el muntatge d'un pla per beneficiar els especuladors. Els organitzadors de la marea blanca exigir la renúncia del president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, i el seu ministre de Salut, Javier Fernández-Lasquetty.

RMA / YCF / OTF / EDU