[es en fr gr ha it po pt ro ru tr ba bu ca]

Caracas, 16 abr (PL) La oposición venezolana dejó de ser democrático el lunes para llegar a ser fascista, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Relaciones Elías Jaua, durante una reunión con representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Jaua denunció "los terribles hechos de violencia, la intolerancia y el odio", promovido por los dirigentes de la oposición venezolana. El ministro mencionó el extremista ataques llevados a cabo en diferentes estados de la nación contra sedes de Partido Unido Socialista de Venezuela, centros de salud y los medios de comunicación públicos.

El funcionario celebró ex candidato Henrique Capriles responsable por llamar a protestas de no reconocer las elecciones que han dado lugar a actos de violencia y el fascismo.

Por otra parte, Jaua destacó que la mayoría de la comunidad internacional reconoció el resultado proporcionado por el Consejo Nacional Electoral que representa la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Jaua alabó la solidaridad y el respeto a la institucionalidad mostró de Venezuela y lamentó algunas excepciones de los gobiernos y las organizaciones internacionales que han mostrado falta de respeto y la injerencia en los asuntos internos del país.

SUS / LCH / LS / JAM

Venezuelan FM denounces opposition violence

Caracas, Apr 16 (Prensa Latina) The Venezuelan opposition stopped being democratic on Monday to become fascist, affirmed today Minister of Foreign Relations Elias Jaua during a meeting with representatives of the diplomatic missions credited in that country. Jaua denounced "the terrible events of violence, intolerance and hatred" promoted by the leadership of the Venezuelan opposition. The minister mentioned the extremist attacks carried out in different states of the nation against seats of Venezuela's United Socialist Party, health and public media centers.

The official held ex candidate Henrique Capriles accountable for calling protests not to recognize the elections that have brought about actions of violence and fascism.

On the other hand, Jaua highlighted that most of the international community recognized the result provided by the National Electoral Council that represents the will of most of Venezuelans. Jaua praised the solidarity and respect showed to the institutionalism of Venezuela and regretted some exceptions of governments and international organizations that have showed disrespect and interference in the country's internal affairs.

FM vénézuélien dénonce la violence opposition

Caracas, 16 avril (Prensa Latina) L'opposition vénézuélienne a cessé d'être démocratique, le lundi de devenir fasciste, a affirmé le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui Jaua relations Elias lors d'une réunion avec les représentants des missions diplomatiques crédités dans ce pays. Jaua a dénoncé «les terribles événements de la violence, de l'intolérance et de la haine", promu par les dirigeants de l'opposition vénézuélienne. Le ministre a mentionné l'extrémiste attaques menées dans différents états de la nation contre les sièges du Parti socialiste uni du Venezuela, de la santé et des centres publics des médias.

L'ex candidate officielle organisée Henrique Capriles responsables de manifestations appelant à ne pas reconnaître les élections qui ont porté sur les actions de la violence et du fascisme.

D'autre part, Jaua souligné que la plupart de la communauté internationale a reconnu le résultat fourni par le Conseil national électoral qui représente la volonté de la majorité des Vénézuéliens. Jaua a salué la solidarité et le respect montré à l'institutionnalisme du Venezuela et a regretté quelques exceptions près des gouvernements et des organisations internationales qui ont montré un manque de respect et d'ingérence dans les affaires intérieures du pays.

SUS / LCH / LS / JAM

Βενεζουέλας καταγγέλλει τη βία της αντιπολίτευσης

Καράκας, Απρ 16 (Prensa Latina) Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας σταμάτησαν να είναι δημοκρατικό τη Δευτέρα για να γίνει φασίστας, επιβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός των Εξωτερικών Σχέσεων Ηλία Jaua κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών πιστωθεί σε αυτή τη χώρα. Jaua κατήγγειλε "τα τρομερά γεγονότα της βίας, της μισαλλοδοξίας και του μίσους" που προωθείται από την ηγεσία της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Ο υπουργός ανέφερε ο εξτρεμιστικές επιθέσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα κράτη του έθνους κατά των θέσεων Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας, της υγείας και των δημόσιων κέντρων μέσα ενημέρωσης.

Η επίσημη πραγματοποιήθηκε πρώην υποψήφιος Henrique Capriles υπεύθυνη για την κλήση διαμαρτυρίες να μην αναγνωρίσει τις εκλογές που έχουν επιφέρει τις δράσεις της βίας και του φασισμού.

Από την άλλη πλευρά, Jaua τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας αναγνώρισε το αποτέλεσμα που παρέχεται από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τη βούληση των περισσοτέρων Βενεζουέλας. Jaua εξήρε την αλληλεγγύη και το σεβασμό έδειξε προς την θεσμική της Βενεζουέλας εξέφρασε τη λύπη του και κάποιες εξαιρέσεις από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς που έδειξαν ασέβεια και παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Venezyelyen FM denonse vyolans opozisyon

Karakas, Apr 16 (Prensa Latina) opozisyon a Venezyelyen te sispann yo te demokratik nan Lendi yo vin fachis, sètifye Minis jodi a nan zafè Relasyon zafè Etranje Eli Jaua pandan yon reyinyon ak reprezantan nan misyon yo diplomatik kredite nan peyi sa a. Jaua denonse 'evènman yo terib nan entolerans vyolans, ak rayi "ankouraje pa lidèchip nan opozisyon nan peyi Venezyela. Minis lan te mansyone attacks ekstremis la te pote soti nan diferan eta nan peyi a kont plas, nan Pati Etazini Venezyela yo Sosyalis, sante ak medya sant piblik.

Ofisyèl la ki te fèt ansyen kandida Henrique Capriles responsab pou w rele manifestasyon pa yo rekonèt eleksyon yo ki te te pote sou aksyon vyolans ak fachis.

Nan lòt men an, Jaua make ki pi fò nan kominote entènasyonal la rekonèt rezilta a founi pa Konsèy Nasyonal Elektoral ki reprezante pral nan pi fò nan Venezuelans. Jaua fè lwanj pou solidarite a ak respè te montre enstitusyonalism la tankou nan Venezyela ak règrèt kèk eksepsyon nan gouvènman yo ak òganizasyon entènasyonal sa yo ki te te montre mank respè ak entèferans nan zafè entèn nan peyi a.

SUS / LCH / LS / JAM

FM venezuelano denuncia la violenza l'opposizione

Caracas, 16 apr (Prensa Latina) L'opposizione venezuelana ha smesso di essere democratico il Lunedi a diventare fascista, ha affermato il ministro degli Esteri oggi Relazioni Elias Jaua nel corso di un incontro con i rappresentanti delle missioni diplomatiche accreditate in quel paese. Jaua denunciato "gli eventi terribili di violenza, intolleranza e l'odio" promosso dalla leadership dell'opposizione venezuelana. Il ministro ha citato l'estremista attacchi effettuati in diversi stati della nazione contro sedi di Venezuela il Partito Socialista Unito, salute e centri pubblici di media.

Il funzionario ha ex candidato Henrique Capriles responsabile per chiamare le proteste non riconoscere le elezioni che hanno portato sulle azioni di violenza e di fascismo.

D'altra parte, Jaua ha evidenziato che la maggior parte della comunità internazionale ha riconosciuto il risultato fornito dal Consiglio Nazionale Elettorale che rappresenta la volontà della maggior parte dei venezuelani. Jaua ha elogiato la solidarietà e il rispetto mostrato al istituzionalismo del Venezuela e si rammarica alcune eccezioni dei governi e delle organizzazioni internazionali che hanno mostrato mancanza di rispetto e di ingerenza negli affari interni del paese.

Wenezuelski FM potępia przemoc opozycji

Caracas, Apr 16 (Prensa Latina) Wenezuelska opozycja przestała być demokratyczna w poniedziałek się faszystą, potwierdził minister spraw zagranicznych Dzisiaj Elias Jauá podczas spotkania z przedstawicielami placówek dyplomatycznych dobro w tym kraju. Jauá potępił "straszne wydarzenia z przemocy, nietolerancji i nienawiści", promowanego przez kierownictwa wenezuelskiej opozycji.Minister wspomniał ekstremista ataki przeprowadzane w różnych stanach narodu przeciwko siedzeń Wielkiej Socjalistycznej Partii Wenezueli, zdrowia i mediów publicznych ośrodkach.

Urzędnik orzekł ex kandydata Henrique Capriles odpowiedzialny za wywołanie protestów nie uznać wyborów, które przyniosły o działaniach przemocy i faszyzmu.

Z drugiej strony, Jauá podkreślono, że większość społeczności międzynarodowej uznaje wynik dostarczone przez Narodowej Rady Wyborczej, który reprezentuje wolę większości Wenezuelczyków. Jauá pochwalił solidarności i poszanowania pokazał do instytucjonalizmu Wenezueli i żałował pewne wyjątki od rządów i organizacji międzynarodowych, które wykazały brak szacunku i ingerencja w wewnętrzne sprawy kraju.

SUS / LCH / LS / JAM

FM venezuelano denuncia violência oposição

Caracas, 16 de abril (Prensa Latina) A oposição venezuelana deixou de ser democrático na segunda-feira para se tornar fascista, afirmou hoje o ministro de Relações Exteriores do Elías Jaua durante uma reunião com os representantes das missões diplomáticas creditadas no país. Jaua denunciou "os terríveis acontecimentos de intolerância, violência e ódio", promovido pela liderança da oposição venezuelana. O ministro mencionou o extremista ataques realizados em diferentes estados da nação contra assentos da United Venezuela Partido Socialista, de saúde e centros públicos de mídia.

O oficial realizada ex-candidato Henrique Capriles responsável por chamar os protestos não reconhecer as eleições que trouxeram sobre as ações de violência e fascismo.

Por outro lado, Jaua destacou que a maior parte da comunidade internacional reconheceu o resultado fornecido pelo Conselho Nacional Eleitoral, que representa a vontade da maioria dos venezuelanos. Jaua elogiou a solidariedade eo respeito mostrou ao institucionalismo da Venezuela e lamentou algumas exceções de governos e organizações internacionais que mostravam desrespeito e interferência nos assuntos internos do país.

Venezuelean FM denunță violența opoziției

Caracas, Apr 16 (Prensa Latina) Opoziția venezueleană încetat să mai fie democratică, luni, pentru a deveni fasciste, a afirmat ministrul de Externe astăzi Relatii Elias Jauá în timpul unei întâlniri cu reprezentanți ai misiunilor diplomatice creditate în această țară. Jauá denunțat "evenimentele teribile de violență, intoleranță și ură", promovată de conducerea opoziției venezuelene.Ministrul a menționat extremiste atacurile efectuate în diferite state ale națiunii împotriva scaunele din Venezuela lui United Partidul Socialist, de sănătate și centre publice de mass-media.

Oficială a avut loc ex-candidat Henrique Capriles la răspundere pentru proteste de asteptare de a nu recunoaște alegerile care au adus cu privire la acțiunile de violență și fascismului.

Pe de altă parte, a subliniat că cea mai mare Jauá a comunității internaționale a recunoscut rezultatul oferit de Consiliul Electoral Național, care reprezintă voința majorității venezuelenii. Jauá lăudat solidaritatea și respectul arătat instituționalismului din Venezuela și a regretat unele excepții de guverne și organizații internaționale, care s-au arătat lipsă de respect și de amestec în treburile interne ale țării.

SUS / LCH / LS / JAM

Венесуэльская оппозиция FM осуждает насилие

Каракас, Апрель 16 (Пренса Латина) Венесуэльская оппозиция перестала быть демократическим в понедельник, чтобы стать фашистом, подтвердил сегодня министр иностранных дел Элиас Хауа во время встречи с представителями дипломатических миссий зачислены в эту страну. Jaua осудил "ужасные события насилия, нетерпимости и ненависти" способствовало руководство венесуэльской оппозиции. Министр отметил, экстремистских нападений, совершенных в разных штатах страны от мест Единой социалистической партии Венесуэлы, здравоохранения и общественных центров информации.

Официальный состоялась бывший кандидат Энрике Capriles ответственности за вызовом протесты не признавать выборы, которые привели к акции насилия и фашизма.

С другой стороны, Jaua подчеркнул, что большая часть международного сообщества признали результат работы Национального избирательного совета, который представляет волю большинства венесуэльцев. Jaua высоко оценил солидарность и уважение показал институционализм Венесуэлы и выразил сожаление некоторые исключения правительств и международных организаций, которые проявили неуважение и вмешательство во внутренние дела страны.

Venezüella FM muhalefeti şiddet kınadı

Karakas, Nis 16 (Prensa Latina) Venezuela muhalefetinin bu ülkede alacak diplomatik misyon temsilcileri ile bir toplantı sırasında Dış İlişkiler Elias Jaua bugün Bakanı onayladı, faşist olmaya Pazartesi günü demokratik olmayı bıraktım. Jaua Venezüella muhalefet liderliği tarafından desteklenen "şiddet, hoşgörüsüzlük ve nefret korkunç olayları" kınadı.Bakan aşırı Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi, sağlık ve kamu medya merkezlerinin koltuk millete karşı farklı ülkelerde yürütülen saldırıları bahsetti.

Eski aday Henrique düzenlenen resmi şiddet ve faşizm eylemler hakkında getirdi seçimleri tanımama protesto çağrısında sorumlu Capriles.

Diğer taraftan, Jaua uluslararası topluluğunun en Venezuelalıların çoğu olacak temsil Ulusal Seçim Kurulu tarafından sağlanan sonucu kabul vurgulamıştır. Jaua dayanışma ve saygı Venezuela kurumsallık gösterdi övdü ve ülkenin içişlerine saygısızlık ve parazit göstermiştir hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların bazı istisnalar pişman oldum.

SUS / LCH / LS / JAM

Venezuelako FM oposizio indarkeria salatzen

Caracas, Apr 16 (Prensa Latina) Venezuelako oposizioko gelditu astelehena, faxistak bihurtu demokratiko, gaur egun, Kanpo Harremanetarako Elias Jaua ministroak esan herrialde horretan ordainduko misioak diplomatikoak ordezkariekin bilera batean zehar. Jaua Venezuelako oposizioko lidergoa salatu bultzatutako "indarkeria, intolerantzia eta gorrotoa gertakari terrible". Ministroak aipatu muturreko nazioaren estatu Venezuela United Alderdi Sozialista, osasuna eta komunikabide publikoak zentro eserleku aurka erasoak burutu.

Lekua: ex hautagai Henrique-ofiziala Capriles deituz protestak ez duten indarkeria eta faxismoaren ekintzak ekarri hauteskundeetan aitortu kontuak.

Beste alde batetik, Jaua nabarmendu du, nazioarteko komunitateak aitortu Hauteskunde Kontseilu Nazionala adierazten Venezuelans gehienak emandako emaitza. Jaua goraipatu Venezuelako institutionalism erakutsi elkartasuna eta errespetua, eta batzuk, gobernuek eta nazioarteko erakundeek salbuespenak duten erakutsi disrespect eta interferentzia herrialdeko Barne deitoratu.

Венецуела FM осъжда насилието на опозицията


Каракас Апр 16 (Пренса Латина) Венецуелската опозиция престана да бъде демократична в понеделник да стане фашист, потвърди днес министърът на външните отношения Елиас Jaua по време на среща с представители на дипломатическите мисии, кредитирани в тази страна. Jaua осъди "ужасните събития на насилие, нетолерантност и омраза", насърчаван от ръководството на венецуелската опозиция. Министърът спомена екстремистки атаки, извършени в различни състояния на нацията срещу седалките на Обединената социалистическа партия на Венецуела, здравеопазване и публични медийни центрове.

Официалният бивш кандидат Енрике Capriles отговорност за свикване на протести да не признае изборите, които доведоха за действия на насилие и фашизма.

От друга страна, Jaua подчерта, че по-голямата част от международната общност признава резултат от Националната избирателна съвет, който представлява волята на повечето от венецуелците. Jaua похвали, солидарността и уважението показа институционализъм на Венецуела и изрази съжаление някои изключения, на правителствата и международните организации, които показаха неуважение и намеса във вътрешните работи на страната.

SUS / LCH / LS / JAM

FM veneçolà denuncia la violència oposició

Caracas, 16 abr (PL) L'oposició veneçolana va deixar de ser democràtic dilluns per arribar a ser feixista, ha afirmat avui el ministre de Relacions Exteriors, Relacions Elías Jaua, durant una reunió amb representants de les missions diplomàtiques acreditades al país. Jaua va denunciar "els terribles fets de violència, la intolerància i l'odi", promogut pels dirigents de l'oposició veneçolana. El ministre va esmentar l'extremista atacs duts a terme en diferents estats de la nació contra seus de Partit Unit Socialista de Veneçuela, centres de salut i els mitjans de comunicació públics.

El funcionari va celebrar excandidat Henrique Capriles responsable per trucar a protestes de no reconèixer les eleccions que han donat lloc a actes de violència i el feixisme.

D'altra banda, Jaua va destacar que la majoria de la comunitat internacional va reconèixer el resultat proporcionat pel Consell Nacional Electoral que representa la voluntat de la majoria dels veneçolans. Jaua va lloar la solidaritat i el respecte a la institucionalitat va mostrar de Veneçuela i ha lamentat algunes excepcions dels governs i les organitzacions internacionals que han mostrat falta de respecte i la ingerència en els assumptes interns del país.