[es en fr gr ha it po pt ro ru tr ba bu ca]

Madrid, 15 abr (PL) La coalición española Izquierda Unida condenó a una campaña iniciada por el Jefe de Gobierno de Mariano Rajoy contra las protestas sociales para enfrentar la crisis económica. Líder de Izquierda Unida Cayo Lara advirtió al Gobierno de que los ataques e insultos hacia los que no están de acuerdo, no ayuda a reconciliar a los ciudadanos con la política del gobierno. Lara aludió a las declaraciones realizadas por españoles del Partido Popular (PP), secretario general María Dolores de Cospedal, quien protestó enérgicamente por las actividades (escraches) por parte de los manifestantes y activistas, que protestan contra el desalojo de las viviendas.

Las protestas de los manifestantes y activistas se han multiplicado en otros lugares de España, además de la capital, en frente de las casas en las que dirigentes del PP y funcionarios - regional o nacional - están vivos. Se trata de grupos de personas - convocada por una plataforma de afectados por las hipotecas - que pacíficamente protestar para conseguir la aprobación de una iniciativa legislativa contra los desalojos.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado un decreto la semana pasada, en la que la expropiación temporal de las viviendas en proceso de desalojo por un período máximo de tres años establecido legalmente, en los casos más graves de emergencia social. La iniciativa también incluye un sistema de sanciones leves y graves (sanciones) que pueden llegar hasta 9.000 euros para los bancos, immobiliaries o entidades que no alquilan sus edificios vacíos.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU

Spanish rightwing campaign against social protests

Madrid, Apr 15 (Prensa Latina) Spanish coalition Izquierda Unida condemned a campaign started by Head of Government Mariano Rajoy against the social protests to face the economic crisis. Izquierda Unida leader Cayo Lara warned the government that the attacks and insults towards those who disagree, does not help to reconcile citizens with the government's policy. Lara alluded to statements made by Spanish Popular Party (PP) secretary general Maria Dolores de Cospedal, who strongly protested because of the activities (escraches) by the demonstrators and activists, who protest against eviction of homes.

The protests by the demonstrators and activists have been multiplied in other places of Spain, besides the capital, in front of the houses where PP leaders and officials - regional or national - are now living. These are groups of people - convoked by a platform of affected people by mortgages - who peacefully protest to get the approval of a legislative initiative against evictions.

The autonomous Andalusian Community approved a decree last week, in which the temporary expropriation of the houses under eviction process for a maximum of three years is legally established, in the most serious cases of social emergency. The initiative also includes a system with slight and serious punishments (sanctions) that may reach up to 9,000 euros for banks, immobiliaries or entities that do not rent their vacant buildings.

Campagne de droite espagnole contre les manifestations sociales


Madrid, 15 avril (Prensa Latina) Espagnol coalition Izquierda Unida a condamné une campagne lancée par le chef du gouvernement Mariano Rajoy contre les protestations sociales pour faire face à la crise économique. Izquierda Unida chef Cayo Lara a prévenu le gouvernement que les attaques et les insultes envers ceux qui sont en désaccord, ne contribue pas à réconcilier les citoyens avec la politique du gouvernement. Lara fait allusion aux déclarations faites par Parti Populaire espagnol (PP) secrétaire général de Maria Dolores Cospedal, qui a vivement protesté en raison des activités (escraches) par les manifestants et les militants, qui protestent contre les expulsions de logements.

Les protestations des manifestants et des militants ont été multipliées dans d'autres endroits de l'Espagne, outre la capitale, devant les maisons où les dirigeants et les responsables PP - régional ou national - vivent maintenant. Ce sont des groupes de personnes - convoquées par une plate-forme de personnes touchées par les prêts hypothécaires - qui protestent pacifiquement pour obtenir l'approbation d'une initiative législative contre les expulsions.

La Communauté autonome d'Andalousie a approuvé un décret la semaine dernière, dans laquelle l'expropriation temporaire des maisons en processus d'expulsion pour une durée maximale de trois ans est légalement établie, dans les cas les plus graves de l'urgence sociale. L'initiative comprend également un système de punitions légères et graves (sanctions) qui peut atteindre jusqu'à 9.000 euros pour les banques, immobiliàries ou des entités qui ne louent leurs bâtiments vacants.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU

Ισπανική εκστρατεία δεξιάς εναντίον κοινωνικές διαμαρτυρίες

Μαδρίτη, Απρ 15 (Prensa Latina) Ισπανική συνασπισμός Ενωμένη Αριστερά καταδίκασε μια εκστρατεία που ξεκίνησε από τον επικεφαλής της κυβέρνησης Mariano Rajoy έναντι των κοινωνικών διαμαρτυριών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Izquierda Unida Cayo Lara ηγέτης προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι οι επιθέσεις και προσβολές προς εκείνους που διαφωνούν, δεν βοηθά τους πολίτες να συμβιβαστούν με την πολιτική της κυβέρνησης. Lara αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος (PP), γενικός γραμματέας Maria Dolores de Cospedal, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα λόγω των δραστηριοτήτων (escraches) από τους διαδηλωτές και ακτιβιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για έξωση από τα σπίτια.

Οι διαμαρτυρίες από τους διαδηλωτές και ακτιβιστές έχουν πολλαπλασιαστεί και σε άλλα μέρη της Ισπανίας, εκτός από την πρωτεύουσα, μπροστά από τα σπίτια όπου PP ηγέτες και αξιωματούχους - περιφερειακό ή εθνικό - τώρα ζουν. Αυτές είναι ομάδες ανθρώπων - συγκαλείται από μια πλατφόρμα των επηρεαζόμενων ανθρώπων με υποθήκες - οι οποίοι διαμαρτύρονται ειρηνικά για να πάρει την έγκριση της νομοθετικής πρωτοβουλίας κατά εξώσεις.

Η αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας ενέκρινε ένα διάταγμα την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία η προσωρινή απαλλοτρίωση των σπιτιών σύμφωνα με τη διαδικασία έξωσης για μια μέγιστη περίοδο τριών ετών είναι νόμιμα εγκατεστημένος, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις κοινωνικής ανάγκης. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα με μικρές και σοβαρές ποινές (κυρώσεις), που μπορεί να φθάσει έως και € 9.000 για immobiliaries τράπεζες, ή οντότητες που δεν την ενοικίαση κενές κτίρια τους.

Panyòl rightwing kanpay kont manifestasyon sosyal

Madrid, Apr 15 (Prensa Latina) Panyòl kowalisyon izkyèrda Unida kondannen yon kanpay te kòmanse pa tèt gouvènman Mariano Rajoy kont manifestasyon sosyal yo fè fas a kriz ekonomik la. Izkyèrda Unida lidè kayo Lara avèti gouvènman an ki atak yo ak ensilte nan direksyon pou moun ki dakò, pa kapab ede yo rekonsilye sitwayen ak politik gouvènman an nan. Lara evoke a deklarasyon yo ki te fèt pa Panyòl Popilè Pati (PP) sekretè jeneral Maria Cospedal de Dolores, ki moun ki fòtman te pwoteste paske nan aktivite yo (escraches) pa manifestan yo ak aktivis, ki moun ki pwoteste kont degèpisman nan kay la.

Manifestasyon yo pa manifestan yo ak aktivis yo te miltipliye nan lòt kote nan peyi Espay, san konte kapital la, la devan kay yo kote lidè PP ak ofisyèl - rejyonal oswa nasyonal - viv koulye a. Sa yo se gwoup moun - konvoke pa yon platfòm nan moun ki afekte, pa ipotèk - ki moun ki pasifikman pwoteste kont yo ka resevwa apwobasyon a nan yon inisyativ lejislatif kont degèpisman.

Otonòm andalouz Kominote a apwouve yon dekrè semèn pase a, nan ki se èkspropriyasyon la tanporè, nan kay ki anba pwosesis degèpisman pou yon maksimòm de twa ane tabli legalman, nan ka yo nan ijans sosyal ki pi grav. Inisyativ sa a gen ladan tou yon sistèm ki gen pinisyon ti tay e ki grav (sanksyon) ki ka rive jwenn jiska 9,000 ero pou bank immobiliaries, oswa antite ki pa lwe bilding vid yo.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU

Di destra campagna di Spagna contro le proteste sociali

Madrid, 15 apr (Prensa Latina) Spagnolo coalizione Izquierda Unida ha condannato una campagna avviata da capo del governo Mariano Rajoy contro le proteste sociali per affrontare la crisi economica. Leader di Izquierda Unida Cayo Lara ha avvertito il governo che gli attacchi e gli insulti nei confronti di coloro che sono in disaccordo, non aiuta a riconciliare i cittadini con la politica del governo. Lara accennato alle dichiarazioni fatte dallo spagnolo del Partito Popolare (PP), segretario generale Maria Dolores de Cospedal, che ha fortemente protestato a causa delle attività (escraches) da parte dei manifestanti e attivisti, che protestano contro lo sfratto di case.

Le proteste da parte dei manifestanti e attivisti si sono moltiplicate in altri luoghi della Spagna, oltre alla capitale, davanti alle case in cui i leader PP e funzionari - regionale o nazionale - oggi vivono. Si tratta di gruppi di persone - convocati da una piattaforma di persone colpite da ipoteche - che protestano pacificamente per ottenere l'approvazione di una iniziativa legislativa contro gli sfratti.

La Comunità autonoma dell'Andalusia ha approvato un decreto che la settimana scorsa, in cui l'espropriazione temporanea delle case sotto processo di sfratto per un periodo massimo di tre anni è legalmente stabilito, nei casi più gravi di emergenza sociale. L'iniziativa prevede anche un sistema di punizioni lievi e gravi (sanzioni) che può arrivare fino a 9.000 euro per le banche, immobiliaries o entità che non affittano i loro edifici vuoti.

Hiszpańska kampania prawicowców wobec protestów społecznych

Madryt, Apr 15 (Prensa Latina) hiszpański koalicja Izquierda Unida potępił kampanię rozpoczętą przez szefa rządu Mariano Rajoy wobec protestów społecznych do czynienia z kryzysem gospodarczym. Izquierda Unida liderem Cayo Lara ostrzegła rząd, że ataki i obelgi wobec tych, którzy nie zgadzają się, nie pomagają pogodzić obywateli z polityki rządu. Lara nawiązywał do wypowiedzi hiszpańskiej Partii Ludowej (PP), sekretarza generalnego Maria Dolores de Cospedal, którzy mocno protestowali z powodu działań (escraches) przez demonstrantów i działaczy, którzy protestują przeciw eksmisji domów.

Protesty przez demonstrantów i działaczy zostały pomnożone w innych miejscach w Hiszpanii, oprócz stolicy, przed domami, gdzie PP przywódcy i urzędnicy - regionalnym lub krajowym - są obecnie żyjących. Są to grupy ludzi - zwołuje platformy zainteresowanych ludzi hipotekami - którzy pokojowo protest uzyskać zgodę inicjatywy legislacyjnej przeciw eksmisji.

Autonomicznej Wspólnoty Andaluzji zatwierdziła dekret w zeszłym tygodniu, w którym czasowe wywłaszczenie domów ramach procesu eksmisji dla maksymalnie trzech lat jest prawnie ustalone, w najpoważniejszych przypadkach społecznego niebezpieczeństwa.Inicjatywa obejmuje również system z drobnych i poważnych kar (sankcji), które mogą wynieść do 9000 euro dla banków, immobiliaries lub podmiotów, które nie wynajmują wolnych budynków.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU

Campanha da direita espanhola contra protestos sociais

Madrid, 15 abr (Prensa Latina) coalizão Esquerda Unida espanhola condenou uma campanha iniciada pelo Chefe do Governo Mariano Rajoy contra os protestos sociais para enfrentar a crise econômica. Izquierda Unida Cayo Lara líder advertiu o governo de que os ataques e insultos para com aqueles que discordam, não ajuda a reconciliar os cidadãos com a política do governo. Lara aludiu a declarações feitas pelo espanhol do Partido Popular (PP) secretário-geral Maria Dolores de Cospedal, que protestou fortemente por causa das atividades (escraches) por manifestantes e ativistas, que protestam contra desocupação de casas.

Os protestos de manifestantes e ativistas foram multiplicados em outros lugares da Espanha, além da capital, em frente às casas, onde os líderes de PP e funcionários - regional ou nacional - agora estão vivos. Estes são grupos de pessoas - convocada por uma plataforma de pessoas afetadas por hipotecas - que pacificamente protestar para conseguir a aprovação de uma iniciativa legislativa contra os despejos.

A Comunidade da Andaluzia autônoma aprovou um decreto na semana passada, em que a expropriação temporária das casas em processo de despejo por um período máximo de três anos, se encontra legalmente estabelecido, nos casos mais graves de emergência social. A iniciativa também inclui um sistema com punições leves e graves (sanções) que pode atingir até 9.000 euros para os bancos, immobiliaries ou entidades que não alugam seus imóveis vagos.

Campania de dreapta spaniolă împotriva protestelor sociale

Madrid, Apr 15 (Prensa Latina) Spaniolă coaliția Izquierda Unida condamnat-o campanie inițiată de șeful Guvernului Mariano Rajoy protestele sociale pentru a face față crizei economice. Izquierda Unida lider Cayo Lara a avertizat guvernul că atacurile și insultele față de cei care nu sunt de acord, nu ajuta la reconcilierea cetățenilor cu politica guvernului. Lara a făcut aluzie la declarațiile făcute de Partidul Popular spaniol (PP) secretar general Maria Dolores de Cospedal, care a protestat vehement, din cauza activităților (escraches) de către demonstranți și a activiștilor, care protestează împotriva evacuării din case.

Protestele de către demonstranții și activiștii au fost multiplicate în alte locuri din Spania, în afară de capital, în fața caselor în care liderii PP și oficiali - regional sau național - sunt acum trăiesc. Acestea sunt grupuri de oameni - convocate de către o platformă de persoane afectate de credite ipotecare - care protesta pașnic pentru a obține aprobarea unei inițiative legislative împotriva evacuărilor.

Comunitatea autonomă Andaluzia a aprobat un decret săptămâna trecută, în care exproprierea temporară a caselor în curs de evacuare pentru o perioadă maximă de trei ani este stabilit legal, în cele mai grave cazuri de urgență socială.Inițiativa include, de asemenea, un sistem de pedepse ușoare și cu grave (sancțiuni), care pot ajunge pana la 9.000 de euro pentru banci, immobiliaries sau entități care nu închiriază clădirile vacante.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU

Испанская кампания против правых социальных протестов

Мадрид, Апрель 15 (Пренса Латина) Испанская коалиции Izquierda Unida осудили кампанию, созданные главой правительства Мариано Рахой от социальных протестов к лицу с экономическим кризисом. Izquierda Unida лидер Кайо Лара предупредил правительство, что нападения и оскорбления по отношению к тем, кто не согласен, не поможет примирить граждан с политикой правительства. Лара ссылался на заявления испанских Народная партия (PP) генеральный секретарь Мария Долорес де Cospedal, который решительный протест в связи с деятельностью (escraches) на демонстрантов и активистов, которые протестуют против выселения из домов.

Протесты демонстрантов и активистов были размножены в других местах Испании, помимо столицы, в передней части дома, где PP руководителей и должностных лиц - региональные или национальные - теперь живем. Эти группы людей - созывается платформы пострадавших от ипотеки - кто мирно протестовать, чтобы получить одобрение законодательной инициативы против выселения.

Автономных сообществ Андалузский утвержденного постановлением на прошлой неделе, в котором временная экспроприация домов под процесс выселения в течение максимум трех лет установленном законом, в самых серьезных случаях социальных чрезвычайных ситуаций. Эта инициатива также включает в себя систему с небольшими и серьезных наказаний (санкций), которые могут доходить до 9000 евро для банков, immobiliàries или юридических лиц, которые не сдают свои пустующих зданий.

Toplumsal protestolara karşı İspanyolca sağcı kampanyası

Madrid Nis 15, (Prensa Latina) İspanyol koalisyon Izquierda Unida ekonomik kriz karşısında toplumsal protestolara karşı Hükümet Mariano Rajoy Başkanı tarafından başlatılmış bir kampanya kınadı. Izquierda Unida lideri Cayo Lara fikirde olanların doğru saldırılar ve hakaretler, hükümetin politikası ile vatandaşları uzlaştırmak için yardımcı olmuyor konusunda hükümeti uyardı. Lara şiddetle nedeniyle evlerinden tahliye protesto göstericiler ve eylemciler tarafından faaliyetleri (escraches) arasında protesto İspanyol Halk Partisi (PP) genel sekreteri Maria Dolores de Cospedal tarafından yapılan açıklamalara değinmiştir.

Bölgesel veya ulusal - - ​​Şimdi yaşayan göstericiler ve aktivistler tarafından protesto PP liderler ve yetkililer evlerinin önünde, sermayenin yanı sıra, İspanya'nın diğer yerlerinde çarpılmıştır. Barışçıl tahliyeler karşı bir yasama inisiyatifi onayı almak için protesto - ipotek tarafından etkilenen insanların bir platform tarafından toplanmaya çağırdı - Bu insanlar gruplarıdır.

Özerk Endülüs Topluluk hangi azami üç yıl için tahliye süreci kapsamında evlerin geçici kamulaştırma yasal sosyal acil en ciddi durumlarda, kurulan, geçen hafta bir kararname onayladı. Bu girişim aynı zamanda bankalar, immobiliaries veya boş binaların kira yok varlıklar için 9000 € kadar ulaşabilir hafif ve ciddi cezalar (yaptırımlar) ile bir sistemi içerir.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU

Espainiako rightwing protestak gizarte aurkako kanpaina

Madrid, Apr 15 (Prensa Latina) Espainiako koalizio Izquierda Unida gaitzetsi Gobernua Mariano Rajoy Head, ekonomia krisiari aurre egin ahal izateko gizarte-protestak aurka hasitako kanpaina bat. Izquierda Unida liderra Cayo Lara ohartarazi gobernuak erasoak eta irainak dutenek ados bidean, ez du laguntzen herritarrek Gobernuaren politika bateratzeko. Lara Espainiako Party Popular (PP) idazkari nagusia Maria Dolores de Cospedal, biziki delako jarduerak (escraches) manifestariak eta aktibista, etxebizitzen desalojoa aurka protesta protestatu egindako adierazpenak aipatu.

Espainiako beste toki batzuetan manifestariak eta ekintzaile protesta biderkatu dira, kapitalaren gain, etxeak non buruzagi eta funtzionarioek PP aurrean - eskualde edo nazio - gaur egun bizi dira. Baketsuan protesta egiteko duten lege-ekimen bat aurka evictions onarpena lortzeko hipoteka kaltetuen plataforma bat convoked - pertsona taldeak dira.

Andaluziako Erkidegoko autonomia onartu zuen dekretu bat azken astean, gehienez hiru urte desalojoa prozesua pean etxe desjabetze, aldi baterako da, legeak ezarritako gizarte larrialdi kasuetan larriena. Ekimen bat ere irits daiteke 9.000 euro, bankuak, immobiliaries edo erakundeei beren hutsik eraikin alokatzen ez zigor arin eta larriak (zigorrak) sistema barne hartzen ditu.

Испански дясна кампания срещу социални протести

Мадрид Апр 15 (Пренса Латина) Испански коалиция Izquierda Unida осъди кампания, започната от ръководител на правителство на Мариано Рахой срещу социални протести, за да се справи с икономическата криза. Izquierda Unida лидер Кайо Лара предупреди правителството, че атаки и обиди към тези, които не са съгласни, не съдействат за обединяването на гражданите с политиката на правителството. Лара намекна за изявленията, направени от испанската Народна партия (PP) генерален секретар Мария Долорес де Cospedal, които силно протестираха заради дейности (escraches) по демонстранти и активисти, които протестират срещу изгонване от домовете.

Протести на демонстранти и активисти са били размножени в други места на Испания, освен столицата, пред къщите, в които ПП ръководители и длъжностни лица - регионално или национално - сега живеят. Това са групи от хора - събираше от платформа на засегнатите хора с ипотеки, които мирно протестират да получи одобрение на законодателна инициатива срещу изселване.

Автономна общност андалуски одобри постановление миналата седмица, в която временно отчуждаване на къщи под изгонване процес за максимум от три години е законно установен в най-сериозните случаи на социалната ситуация. Инициативата включва също система с леки и тежки наказания (санкции), че може да достигне до 9000 евро за банки, immobiliaries или юридически лица, които не наемат свободни сгради.

SGL / EF / ТАС / MGT / EDU

Campanya dretà espanyols contra les protestes socials

MADRID, 15 ABR (PL) La coalició espanyola Esquerra Unida va condemnar a una campanya iniciada pel cap de Govern de Mariano Rajoy contra les protestes socials per enfrontar la crisi econòmica. Líder d'Esquerra Unida Cayo Lara va advertir al Govern que els atacs i insults cap als que no estan d'acord, no ajuda a reconciliar els ciutadans amb la política del govern. Lara va al · ludir a les declaracions realitzades per espanyols del Partit Popular (PP), secretari general María Dolores de Cospedal, qui va protestar enèrgicament per les activitats (escraches) per part dels manifestants i activistes, que protesten contra el desallotjament dels habitatges.

Les protestes dels manifestants i activistes s'han multiplicat en altres llocs d'Espanya, a més de la capital, davant de les cases on dirigents del PP i funcionaris - regional o nacional - són vius. Es tracta de grups de persones - convocada per una plataforma d'afectats per les hipoteques - que pacíficament protestar per aconseguir l'aprovació d'una iniciativa legislativa contra els desallotjaments.

La Comunitat Autònoma d'Andalusia ha aprovat un decret la setmana passada, en què l'expropiació temporal dels habitatges en procés de desallotjament per un període màxim de tres anys establert legalment, en els casos més greus d'emergència social. La iniciativa també inclou un sistema de sancions lleus i greus (sancions) que poden arribar fins a 9.000 euros per als bancs, IMMOBILIARIES o entitats que no lloguen els seus edificis buits.

SGL / EF / TAC / MGT / EDU