[gr en es fr ha it po pt ro ru tr ar bu cr cz sb sk sl] { Previously www.ipernity.com/blog/okupantusa/464533 }

Σε αντίθεση με τα ρωμαϊκά, ορθόδοξες εκκλησίες ανταποκρίνονται στους πιστούς. Δεν έχουν μόνο το κέντρο, αλλά έχουν διάφορες ανεξάρτητες Patriachs. Έγιναν ανεξαρτησία του 11ου αιώνα, ως αποτέλεσμα των διαφορών μεταξύ των οικονομικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων. Αναπτύχθηκε κυρίως στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η γενική διδασκαλία ήταν: εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα μόνο? Αλάθητο της Εκκλησίας στο σύνολό της, αλλά όχι από την κεφαλή της Εκκλησίας? Προσκύνηση των εικόνων? Προαιρετική γάμος για κοσμικών κληρικών? Άρνηση του καθαρτηρίου και αμετάβλητο των βασικών δογμάτων . Οι ιδεολόγοι της Ορθοδοξίας προσπαθούν να προσαρμοστούν στις τρέχουσες συνθήκες. Οι διδασκαλίες εκσυγχρονισμό και την οργάνωσή τους.
Το 20ο αιώνα οι φιλόσοφοι και Florensky Μπουλγκάκοφ (1871-1944) συνέθεσε τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την επιστήμη. Εκτός από το Απόλυτο και το σύμπαν, Bulgakov εισήγαγε Σοφία, η οποία σε συνδυασμό Θεό και τη φύση. Δίδαξε ότι η Παναγία προσωποποιεί Σοφία, ενώ το Απόλυτο φανερώνει τον κόσμο. Αλλά η ορθόδοξη εκκλησία δεν δέχεται γενικά αυτές τις εικασίες σχετικά με Σοφία, Θεία Σοφία. Οι ΗΠΑ Φιλελεύθερη Καθολική Εκκλησία κάνει και θεωρεί τον εαυτό ορθόδοξη.

Orthodox Christianity - Analysis #52
Unlike the Roman, Orthodox churches are responsive to the faithful. They have no single centre but have several independent Patriachs. They became independent in the 11th century as a result of differences between economic developments during those times. It developed mainly in the Balkans, eastern Europe and the middle East.
The general teachings were: procession of the Holy Spirit from the Father alone; infallibility of the Church as a whole, but not of a head of the Church; veneration of icons; optional marriage for secular clergy; denial of purgatory and immutability of basic doctrines. The ideologists of Orthodoxy try to adapt to current conditions. They modernize their teachings and organization.
The 20th century philosophers Florensky and Bulgakov (1871-1944) synthesized philosophy, religion and science. Besides the Absolute and the cosmos, Bulgakov introduced Sophia, which combined God and nature. He taught that the Virgin Mary personifies Sophia, while the Absolute manifests the world. But the Orthodox church does not generally accept these speculations about Sophia, Divine Wisdom. The USA Liberal Catholic Church does and considers itself orthodox.

El cristianismo ortodoxo
- Análisis # 52

A diferencia de las iglesias romanas, ortodoxas son sensibles a los fieles. No tienen un solo centro, pero tienen varias Patriachs independientes. Ellos se independizó en el siglo 11 como resultado de las diferencias entre la evolución de la economía durante esos momentos. Se desarrolló principalmente en los Balcanes, Europa Oriental y el Oriente Medio.
Las enseñanzas generales fueron: procesión del Espíritu Santo del Padre solo; infalibilidad de la Iglesia en su conjunto, pero no de la cabeza de la Iglesia, la veneración de iconos, el matrimonio opcional para el clero secular, la negación del purgatorio y la inmutabilidad de las doctrinas básicas . Los ideólogos de la ortodoxia tratan de adaptarse a las condiciones actuales. Ellos modernización de sus enseñanzas y la organización.
La 20 ª siglo filósofos Florensky y Bulgakov (1871-1944) sintetiza la filosofía, la religión y la ciencia. Además de lo Absoluto y el cosmos, Bulgakov introduce Sophia, que combinó Dios y la naturaleza. Él enseñó que la Virgen María personifica Sofía, mientras que el Absoluto se manifiesta el mundo. Pero la iglesia ortodoxa no suele aceptar estas especulaciones acerca de Sophia, la Sabiduría Divina. La Iglesia Católica Liberal EE.UU. hace y se considera ortodoxo.

Le christianisme orthodoxe - Analyse n ° 52
Contrairement aux romains, les églises orthodoxes sont sensibles aux fidèles. Ils n'ont pas de centre unique, mais plusieurs ont Patriachs indépendants. Ils sont devenus indépendants au 11ème siècle en raison de différences entre les développements économiques pendant ces périodes. Il s'est développé principalement dans les Balkans, l'Europe orientale et le Moyen-Orient.
Les enseignements généraux sont les suivants: procession du Saint-Esprit à partir du Père seul; infaillibilité de l'Eglise dans son ensemble, mais pas d'un chef de l'Eglise; vénération des icônes, le mariage en option pour le clergé séculier, le refus du purgatoire et de l'immutabilité des doctrines de base . Les idéologues de l'orthodoxie essayer de s'adapter aux conditions actuelles. Ils modernisent leurs enseignements et de l'organisation.
Le 20e siècle des philosophes Florensky et Boulgakov (1871-1944) synthétisé philosophie, la religion et la science. Outre l'Absolu et le cosmos, Boulgakov a présenté Sophia, qui a combiné Dieu et la nature. Il a enseigné que la Vierge Marie personnifie Sophia, tandis que l'Absolu se manifeste dans le monde. Mais l'église orthodoxe n'est généralement pas accepter ces spéculations au sujet de Sophia, la Sagesse Divine. Les Etats-Unis libéral Église catholique fait et se considère comme orthodoxe.


Òtodòks
Krisyanis - Analiz # 52

Kontrèman ak Women, legliz yo Otodòks yo reponn a fidèl la. Yo pa gen okenn sant sèl, men gen plizyè Patriachs endepandan. Yo te vin endepandan nan syèk la 11th kòm yon konsekans diferans ki genyen ant devlopman ekonomik pandan sa yo fwa. Li devlope sitou nan Balkan yo, nan lès Ewòp ak Mwayen Oryan.
Ansèyman yo jeneral yo se te: pwosesyon nan Sentespri a nan Papa a pou kont li; enfayibilite nan Legliz la kòm yon antye, men se pa nan yon tèt nan Legliz la; kult nan ikon; si ou vle maryaj pou klèje eksklizyon; refi purgatwar ak pèrsistans nan doktrin debaz . Ideology yo nan ortodoks eseye adapte yo a kondisyon aktyèl. Yo modènize ansèyman yo ak òganizasyon.
20yèm syèk filozòf Florensky an ak Bulgakov (1871-1944) sentetize filozofi, relijyon ak syans. Anplis absoli a ak Cosmos a, Bulgakov entwodwi Sophia, ki konbine Bondye ak lanati. Li te anseye ke Mari a Vyèj enkarn Sophia, pandan y ap absoli nan manifeste mond lan. Men, legliz Òtodòks la pa jeneralman aksepte sa yo spekulasyon sou Sophia, diven Sajès. USA Liberal Legliz Katolik nan fè sa ki epi li konsidere tèt li Òtodòks.


Cristianesimo ortodosso
- Analisi 52 °

A differenza dei romani, le chiese ortodosse sono sensibili ai fedeli. Non hanno solo centro, ma hanno diversi Patriarchi indipendenti. Sono diventato indipendente nel 11 ° secolo a causa delle differenze tra sviluppi economici durante quei tempi. Si è sviluppato in particolare nei Balcani, dell'Europa orientale e del Medio Oriente.
Gli insegnamenti generale erano: processione dello Spirito Santo dal Padre solo, infallibilità della Chiesa nel suo insieme, ma non di un capo della Chiesa, venerazione delle icone, il matrimonio opzionale per il clero secolare, la negazione del purgatorio e immutabilità delle dottrine fondamentali . Gli ideologi dell'Ortodossia cercare di adattarsi alle condizioni attuali. Essi modernizzare i loro insegnamenti e l'organizzazione.
Il 20 ° secolo filosofi Florenskij e Bulgakov (1871-1944) sintetizzata la filosofia, la religione e la scienza. Oltre l'Assoluto e il cosmo, Bulgakov introdotto Sophia, che ha unito Dio e la natura. Ha insegnato che la Vergine Maria personifica Sophia, mentre l'Assoluto si manifesta nel mondo. Ma la chiesa ortodossa in genere non accetta queste speculazioni su Sophia, la Saggezza Divina. Gli Stati Uniti liberale Chiesa cattolica fa e si considera ortodosso.

Prawosławne chrześcijaństwo - Analiza # 52
W przeciwieństwie do rzymskich, cerkwie reagują na wiernych. Oni nie mają jednego centrum, ale mają kilka niezależnych Patriachs. Stały się niezależne w 11 wieku w wyniku różnic gospodarczych w tamtych czasach. Rozwinął się głównie na Bałkanach, w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.
Ogólnie nauki były: procesja Ducha Świętego od Ojca; nieomylność Kościoła jako całości, ale nie z głową Kościoła; kult ikon, opcjonalne małżeństwo kleru; Odmowy czyśćcu i niezmienność podstawowych doktryn . Ideologów prawosławia starają się dostosować do aktualnych warunków. Oni zmodernizować swoje nauki i organizacja.
20 w. filozofowie Florenskiego i Bułhakow (1871/44), syntetyzowane filozofii, religii i nauki. Poza Absolutu i kosmosu, Bułhakow wprowadził Sophia, co w połączeniu Boga i naturę. Nauczał, że Dziewica Maryja uosabia Sophia, a Absolute manifestuje świat. Ale Cerkiew generalnie nie zaakceptować te spekulacje na temat Sophia, Boskiej Mądrości.USA Liberalny Kościół Katolicki robi i uważa się za prawosławnych.

Cristianismo Ortodoxo - Análise # 52
Ao contrário dos romanos, igrejas ortodoxas são sensíveis aos fiéis. Eles não têm um único centro, mas tem vários Patriachs independentes. Eles se tornaram independentes no século 11, como resultado das diferenças entre os desenvolvimentos económicos durante esses tempos. Ele desenvolveu principalmente nos Balcãs, Europa Oriental e Oriente Médio.
Os ensinamentos geral foram: processão do Espírito Santo do Pai sozinho; infalibilidade da Igreja como um todo, mas não de uma cabeça da Igreja; veneração dos ícones, o casamento opcional para o clero secular; negação do purgatório e imutabilidade de doutrinas básicas . Os ideólogos da ortodoxia tentam se adaptar às condições atuais. Eles modernizar seus ensinamentos e organização.
O século 20 filósofos Florensky e Bulgakov (1871-1944) sintetizou religião, filosofia e ciência. Além do Absoluto e do cosmos, Bulgakov introduzido Sophia, que combinou Deus ea natureza. Ele ensinou que a Virgem Maria personifica Sophia, enquanto o Absoluto se manifesta no mundo. Mas a igreja ortodoxa não costuma aceitar essas especulações sobre Sophia, Sabedoria Divina. Os EUA Igreja Católica Liberal faz e se considera ortodoxo.

Creștinism Ortodox - Analiza # 52
Spre deosebire de bisericile ortodoxe romane, sunt receptivi la credincioși. Ei nu au nici o singur centru de Patriachs, dar au mai multe independente. Ei au devenit independentă în secolul al 11-lea, ca urmare a diferențelor dintre evoluțiile economice în acele vremuri. Sa dezvoltat în principal în Balcani, Europa de Est și Orientul Mijlociu.
Învățăturile general au fost: purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl singur; infailibilitate a Bisericii ca un întreg, dar nu de un cap al Bisericii; venerarea icoanelor; căsătoriei opțională pentru clerul secular, negarea purgatoriului și imutabilitatea de doctrinele de bază . Ideologii ale Ortodoxiei încearcă să se adapteze la condițiile actuale. Ei modernizeze învățăturile lor și de organizare.
Filosofii secolului 20 Florensky și Bulgakov (1871-1944) sintetizat filosofie, religie și știință. În afară absolută și cosmosul, Bulgakov a introdus Sophia, care a combinat Dumnezeu și natura. El a învățat că Fecioara Maria Sophia personifică, în timp ce Absolut manifestă lume. Dar Biserica Ortodoxă nu acceptă, în general, aceste speculații despre Sophia, Înțelepciunea Divină.Statele Unite ale Americii Liberal Biserica Catolică nu și se consideră ortodox.


Православное христианство - Анализ № 52
В отличие от римской, православной церкви реагировать на верующих. У них нет единого центра, но есть несколько независимых патриархов. Они стали независимыми в 11 веке в результате различий между экономическим развитием в те времена. Она разработана главным образом на Балканах, в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
Общие учения были: исхождении Святого Духа только от Отца, непогрешимость Церкви в целом, но не главой Церкви, почитание икон, дополнительно вступления в брак для белого духовенства; отрицание чистилища и неизменности основных доктрин .Идеологи православия пытаются адаптироваться к текущим условиям. Они модернизировать свое учение и организацию.
В 20 веке философы Флоренский и Булгаков (1871-1944) синтезировали философии, религии и науки. Кроме того, Абсолют и космос, Булгаков представил Софии, который в сочетании Богом и природой. Он учил, что Дева Мария олицетворяет Софии, в то время как абсолютный проявляется мире. Но православная церковь в целом не принимают эти спекуляции о Софии, Премудрости Божией.США Либеральной Католической Церкви делает и считает себя православным.


Ortodoks Hristiyanlık - Analiz # 52
Aksine Roma, Ortodoks kiliseleri sadık duyarlı. Onlar tek bir merkezi var ama birkaç bağımsız Patriachs var. Onlar o zamanlarda ekonomik gelişmeler arasındaki farklılıkların bir sonucu olarak 11. yüzyılda bağımsız oldu. Bu Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere geliştirilmiştir.
Bir bütün olarak Kilise'nin yanılmazlığı değil Kilisesi başkanı;; yalnız Baba'dan Kutsal Ruh'un alayı simgeleri hürmet; seküler din adamları için isteğe evlilik; Araf reddine ve temel doktrinlerinin immutability: genel öğretileri vardı . Ortodoksluk ideologları mevcut koşullara adapte etmeye çalışmak. Onlar kendi öğretileri ve organizasyon modernize.
20. yüzyıl filozofları Florensky ve Bulgakov (1871-1944) felsefe, din ve bilim sentezlenir.Mutlak ve kozmosun yanısıra, Bulgakov Tanrı ve doğa kombine Sophia, tanıttı. O Mutlak dünyada tezahür ederken Meryem, Sophia personifies öğretti. Ancak Ortodoks kilisesinin genel Sophia, hikmet ile ilgili bu spekülasyonlar kabul etmez.ABD Liberal Katolik Kilisesi yapar ve kendini ortodoks düşünmektedir.


المسيحية الارثوذكسية - تحليل رقم 52

وخلافا للرومان، والكنائس الأرثوذكسية تستجيب للمؤمنين. ليست لديهم ولكن لديها مركز واحد البطاركة مستقلة عدة. أصبحوا مستقلين في القرن 11th نتيجة للاختلافات بين التطورات الاقتصادية خلال تلك الأوقات. أنها وضعت أساسا في البلقان وشرق أوروبا والشرق الأوسط.
كانت تعاليم العام: انبثاق الروح القدس من الآب وحده، عصمة الكنيسة ككل، ولكن ليس من رئيس الكنيسة؛ التبجيل من الرموز؛ اختياري للزواج رجال الدين العلمانية؛ الحرمان من العذاب وثبات المذاهب الأساسية . منظري العقيدة محاولة للتكيف مع الظروف الراهنة. تحديث أنهم تعاليمهم والتنظيم.
و20th القرن الفلاسفة Florensky وبولجاكوف (1871-1944) توليفها الفلسفة والدين والعلم. إلى جانب المطلق والكون، عرض بولجاكوف صوفيا، التي تجمع بين الله والطبيعة. عمل أستاذا ان مريم العذراء تجسد صوفيا، في حين يظهر المطلق في العالم. ولكن الكنيسة الأرثوذكسية لا تقبل عموما هذه التكهنات عن صوفيا، والحكمة الإلهية. الليبرالي USA الكنيسة الكاثوليكية لا تعتبر نفسها والأرثوذكسية.
.

Православното християнство - Анализ # 52

За разлика от римската, православни църкви са отзивчиви към вярващите. Те нямат един център, но имат няколко независими Patriachs. Стана независима през 11 век в резултат на различията между икономическите развития през онези времена. Тя се развива главно на Балканите, Източна Европа и Близкия изток.
Цяло учението са: шествие на Светия Дух само от Отца; непогрешимостта на Църквата като цяло, но не и на главата на Църквата почитането на иконите; опция брак за светски духовенство, отказ от чистилището и неизменност на основните доктрини . Идеолозите на Православието се опитват да се адаптират към настоящите условия. Те модернизират своите учения и организацията.
20-ти век философи Florensky и Булгаков (1871-1944) синтезира философията, религията и науката. Освен Абсолюта и космоса, Булгаков въведе София ", което в комбинация Бог и природата. Той учи, че Дева Мария олицетворява София, а Абсолюта се проявява в света. Но православна църква не приема тези спекулации около София, Божествена мъдрост. САЩ либерална католическа църква и счита, че е православен.


Pravoslavlje - Analiza # 52

Za razliku od rimske, pravoslavne crkve su osjetljivi na vjernike. Oni nemaju jednu centar, ali imaju nekoliko nezavisnih Patriachs. Oni su postali neovisni u 11. stoljeću kao rezultat razlika između gospodarskih kretanja u tim vremenima. Razvio se uglavnom na Balkanu, istočnoj Europi i na Bliskom istoku.
Opći učenja su: Povorka Duhu Svetom Ocu sama, nezabludivost Crkve kao cjeline, ali ne od glave Crkve; obožavanje ikona, opcionalno brak za svjetovni kler, poricanje čistilišta i nepromjenjivost osnovnih doktrina . U ideolozi pravoslavlja pokušati prilagoditi trenutačnim uvjetima. Oni modernizirati svoje učenje i organizaciju.
20. stoljeća filozofi Florensky i Bulgakov (1871-1944) sintetizira filozofiju, religiju i znanost. Osim Apsolutna i svemira, Bulgakov uveo Sofiju, koja u kombinaciji Boga i prirodu. On je učio da Djevica Marija utjelovljuje Sofiju, dok Apsolutna manifestira svijet. Ali pravoslavna crkva općenito ne prihvaćate ove spekulacije oko Sofije, božanske Mudrosti.SAD liberalna Katolička Crkva ne smatra i sama ortodoksna.


Pravoslavné křesťanství - analýza # 52
Na rozdíl od římské, pravoslavné církve reagují na věřících. Nemají jediný střed, ale mají několik nezávislých Patriachs. Oni stali se nezávislí v 11. století jako výsledek rozdílů mezi ekonomického vývoje v těchto časech. To se vyvíjelo zejména na Balkánu, východní Evropy a střední Asie.
Obecné učení bylo: průvod Ducha svatého od Otce osamoceně; neomylnost církve jako celku, nikoli však hlava církve, úcta ikon, volitelný manželství pro světské duchovenstvo, popření očistce a neměnnost základních doktrín . Ideologové pravoslaví snaží přizpůsobit aktuálním podmínkám. Oni modernizovat své učení a organizaci.
20. století filozofové Florenskij a Bulgakov (1871-1944) syntetizovány filozofie, náboženství a vědy. Kromě Absolutní a vesmíru, Bulgakov představil Sophii, který spojil Bůh a příroda. Učil, že Panna Maria zosobňuje Sophia, zatímco Absolutní projevuje svět. Ale pravoslavná církev není obecně přijmout tyto spekulace o Sophia, Divine moudrosti.USA Liberal katolická církev dělá a považuje se za ortodoxní.


Православно хришћанство - Анализа # 52
За разлику од римске, православни храмови су осетљиве на верних. Они немају ниједан центар, али има неколико независних Патриацхс. Они су постали независна у 11. веку као резултат разлика између економских кретања током тих времена. То је углавном развијен на Балкану, Источној Европи и Блиском истоку.
Општи учења су: поворка Светога Духа од Оца појединачно; непогрешивост Цркве у целини, али не од главе Цркве, поштовање икона, опционо брак за секуларну свештенства; негирање чистилишта и непроменљивост основних доктрина . У идеолози православља покушавају да се прилагоде тренутним условима. Они модернизују своје учење и организацију.
20. век филозофи Флоренски и Булгаков (1871-1944) синтетизован филозофија, религија и наука. Поред Апсолутна и космоса, Булгаков представио Софију, која у комбинацији Богу и природи. Он је учио да Дјева Марија персонификује Софију, док Апсолут манифестује свет. Али Православна црква не прихвата генерално ове спекулације око Софије, божанске мудрости.САД Либерална католичка црква чини и сматра себе православни.

Pravoslávne kresťanstvo - analýza # 52

Na rozdiel od rímskej, pravoslávnej cirkvi reagujú na veriacich. Nemajú jediný stred, ale majú niekoľko nezávislých Patriachs. Oni stali sa nezávislí v 11. storočí ako výsledok rozdielov medzi ekonomického vývoja v týchto časoch. To sa vyvíjalo najmä na Balkáne, východnej Európy a strednej Ázie.
Všeobecné učenie bolo: sprievod Ducha Svätého od Otca osamotene; neomylnosť Cirkvi ako celku, nie však hlava cirkvi, úcta ikon, voliteľný manželstvo pre svetské duchovenstvo, popretie očistca a nemennosť základných doktrín . Ideológovia pravoslávia snaží prispôsobiť aktuálnym podmienkam. Oni modernizovať svoje učenie a organizáciu.
20. storočia filozofi Florenského a Bulgakov (1871-1944) syntetizované filozofie, náboženstva a vedy. Okrem Absolútna a vesmíru, Bulgakov predstavil Sophii, ktorý spojil Boh a príroda. Učil, že Panna Mária zosobňuje Sophia, zatiaľ čo Absolútna prejavuje svet. Ale pravoslávna cirkev nie je všeobecne prijať tieto špekulácie o Sophia, Divine múdrosti. USA Liberal katolícka cirkev robí a považuje sa za ortodoxné.


Pravoslavno krščanstvo - Analiza # 52
Za razliko od rimskih, Pravoslavne cerkve se odzivajo na vernikov. Nimajo sam center pa ima več neodvisnih Patriachs. Sta se osamosvojila v 11. stoletju kot posledica razlik med gospodarskih gibanj v tistih časih. Se je razvil predvsem na Balkanu, v Vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu.
Splošni nauki so bili: procesija svetega Duha od Očeta sama; nezmotljivost Cerkve kot celote, ne pa tudi glave Cerkve, češčenje ikon, izbirno zakon za posvetnih duhovnikov, zanikanje vice in nespremenljivosti temeljnih naukov . V ideologi pravoslavje se poskušajo prilagoditi trenutnim razmeram. So posodobijo svoje nauke in organizacijo.
20. stoletje filozofi Florenski in Bulgakov (1871-1944) sintetizira filozofijo, religijo in znanost. Poleg absolutne in kozmosa, Bulgakov je predstavil Sophia, ki skupaj Boga in narave. Učil je, da je Devica Marija pooseblja Sophia, medtem ko se manifestira absolutna svet. Toda pravoslavna cerkev na splošno ne sprejemajo te špekulacije o Sofija, božanska modrost.ZDA Liberalni Katoliška cerkev počne in menil, da je ortodoksni.