[gr en es fr ha it po pt ro ru tr ba bu] www.presstv.com/detail/2013/03/31/295939/cyprus-church-calls-on-minister-to-resign

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ΙΙ, ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας ισχυρό Κύπρος », ζήτησε τη χρηματοδότηση της χώρας υπουργός και επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας να παραιτηθεί μετά την ανακοίνωση του σχεδίου διάσωσης. "Αν ήμουν ικανοποιημένος, δεν θα είχα κάλεσε τους την άλλη μέρα να παραιτηθεί και να φύγει, επειδή έχουν τις ίδιες απόψεις με την τρόικα .... Βάζουμε επάνω καμία αντίσταση με τους όρους που επιβάλλονται από την τρόικα και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο », δήλωσε ο Χρυσόστομος.

"Αν είχαμε περάσει μέσα που διαθέτουμε, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα .... Αυτή η ατυχία που έχει συμβεί στη χώρα μας φαίνεται σαν ένα οικονομικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι - στον πυρήνα του θα βρείτε την αμαρτία." Χρυσόστομος «παρατηρήσεις ήρθε μετά από Λευκωσία και η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία αυστηρές διάσωσης που περιλαμβάνονται φόρου έως και 40 τοις εκατό για καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ σε Κύπρος δύο μεγαλύτερες τράπεζες, μια κίνηση που υπονομεύει την κατάσταση του έθνους ως μια υπεράκτια τραπεζικό κέντρο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Μαρτίου, η Κύπρος πρέπει να αυξήσουν € 5.800.000.000 (7,4 δισ. δολαρίων) να πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρη δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και να αποφύγει την πτώχευση. Χιλιάδες Κύπριοι διαδηλώνουν στην πρωτεύουσα για να καταγγείλουν τους κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ για το σχέδιο λιτότητας τους.

ΜΑΜ / PR / SS / PressTV.ir

Cyprus Church calls on finance minister and bank chief to resign

Archbishop Chrysostomos II, the head of Cyprus’ powerful Orthodox Church, has urged the country’s finance minister and central bank chief to resign following the announcement of a bailout plan. "If I was satisfied, I would not have called on them the other day to resign and leave, because they have the same views as the troika.... We put up no resistance to the terms imposed by the troika namely the European Union, the European Central Bank and the International Monetary Fund and I think this is unacceptable,” Chrysostomos said.

"If we had spent within our means, we would not have the results we see today…. This misfortune that has occurred to our country seems like an economic problem but it isn't -- at its core you will find sin.” Chrysostomos’ remarks came after Nicosia and the EU reached a stringent bailout deal which included a tax of up to 40 percent on deposits of over 100,000 euros in Cyprus two biggest banks, a move which undermines the nation’s status as an offshore banking center.

Under the deal agreed in Brussels on March 25, Cyprus must raise 5.8 billion euros (USD 7.4 billion) to qualify for the full loan from the European Union, the European Central Bank and the International Monetary Fund (IMF), and avoid bankruptcy. Thousands of Cypriots have been demonstrating in the capital to denounce their government, the EU and the IMF for their austerity plan.

Chipre Iglesia pide a ministro de Finanzas y jefe del banco a dimitir

El arzobispo Crisóstomo II, el jefe de la poderosa Iglesia Ortodoxa de Chipre, ha instado al país el ministro de Hacienda y jefe del banco central a dimitir tras el anuncio de un plan de rescate. "Si yo estuviera satisfecho, no me han llamado en ellos el otro día a dimitir y marcharse, porque tienen los mismos puntos de vista como la troika .... Nosotros no opusieron resistencia a las condiciones impuestas por la troika de la Unión Europea a saber, , el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional y creo que esto es inaceptable ", dijo Crisóstomo.
"Si hubiéramos gastado dentro de nuestras posibilidades, no tendría los resultados que vemos hoy en día .... Esta desgracia que ha ocurrido en nuestro país parece ser un problema económico, pero no lo es - en su centro se encuentra el pecado". Chrysostomos 'declaraciones se producen después de Nicosia y la UE llegaron a un acuerdo de rescate financiero riguroso que incluyó un impuesto de hasta el 40 por ciento de los depósitos de más de 100.000 euros en Chipre dos grandes bancos, una medida que atenta contra el estado de la nación como un centro bancario offshore.
Bajo el acuerdo alcanzado en Bruselas el 25 de marzo de Chipre debe plantear € 5800 millones (USD 7,4 millones) para calificar para el préstamo completo de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y evitar la quiebra. Miles de chipriotas se han manifestado en la capital para denunciar a su gobierno, la UE y el FMI para su plan de austeridad.

MAM / PR / SS / PressTV.ir

Chypre Eglise appelle le ministre des finances et chef de la banque à démissionner

L'archevêque Chrysostomos II, la tête de Chypre 'Eglise orthodoxe puissant, a exhorté les finances du pays ministre et chef de la banque centrale de démissionner suite à l'annonce d'un plan de sauvetage. «Si je suis satisfait, je n'aurais pas appelé l'autre jour pour démissionner et de quitter, parce qu'ils ont les mêmes vues que la troïka .... Nous avons mis en place aucune résistance aux conditions imposées par la troïka savoir l'Union européenne , la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international et je pense que c'est inacceptable ", a déclaré Chrysostomos.
«Si nous avions passé selon nos moyens, nous n'aurions pas eu les résultats que nous voyons aujourd'hui .... Ce malheur qui a eu lieu dans notre pays apparaît comme un problème économique, mais ce n'est pas - à la base, vous trouverez le péché." Chrysostomos «remarques sont intervenues après Nicosie et l'UE ont conclu un accord de sauvetage strictes qui comprenait une taxe pouvant aller jusqu'à 40 pour cent sur ​​les dépôts de plus de 100.000 euros en deux plus grandes banques de Chypre, une décision qui porte atteinte à l'état de la nation comme un centre bancaire offshore.
En vertu de l'accord conclu à Bruxelles le 25 Mars, Chypre doit lever € 5,8 milliards (USD 7,4 milliards) pour se qualifier pour la totalité du prêt de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international (FMI), et éviter la faillite. Des milliers de Chypriotes ont manifesté dans la capitale pour dénoncer son gouvernement, l'UE et le FMI pour leur plan d'austérité.


Lil Chip Legliz rele sou Minis Finans ak chèf bank bay demisyon

Achevèk Chrysostomos Mondyal la, tèt la nan pwisan Legliz lil Chip 'Òtodòks, te mande minis finans peyi a ak santral chèf bank bay demisyon apre anons la nan yon plan sovtaj. "Si mwen te satisfè, mwen pa ta yo te rele sou yo lòt jou a bay demisyon epi kite a, paske yo opinyon yo menm jan ak troika la .... Nou mete pa gen okenn rezistans nan tèm yo enpoze pa troika a savwa Inyon Ewopeyen an , Ewopeyen Central Bank la ak Fon Monetè entènasyonal e mwen panse sa a se akseptab, "Chrysostomos te di.
"Si nou te fin depanse nan vle di nou yo, nou pa ta gen rezilta yo nou wè jodi a .... sa a malè ki te rive nan peyi nou an sanble tankou yon pwoblèm ekonomik men li pa - nan nwayo li ou pral jwenn peche." Chrysostomos 'remak te vin apre Nicosia ak Inyon Ewopeyen an te rive jwenn yon kontra sovtaj sevè ki gen ladan yo yon taks ki rive jiska 40 pousan sou depo nan plis pase 100,000 ero nan Cyprus de bank pi gwo, yon mouvman ki afebli estati ki nan peyi a kòm yon sant bankè lanmè.
Sou kontra ki te dakò a nan Brussels sou 25 mas, lil Chip dwe ogmante 5.8 milya dola ero (USD 7.4 milya dola) pou yo kalifye pou prè a plen soti nan Inyon Ewopeyen an, Bank Ewopeyen an Santral ak Fon Monetè Entènasyonal (FMI), epi evite fayit. Dè milye de Cypriots yo te demontre nan kapital la al denonse gouvènman yo, Inyon Ewopeyen an ak Fon Monetè Entènasyonal la pou plan osterize yo.

Mam / PR / SS / PressTV.ir

Cipro Chiesa invita il ministro delle Finanze e il capo della banca di dimettersi

Arcivescovo Chrysostomos II, capo della potente Chiesa ortodossa di Cipro ', ha esortato il paese ministro delle Finanze e il capo della banca centrale a dimettersi dopo l'annuncio di un piano di salvataggio. "Se ero soddisfatto, non avrei chiesto loro l'altro giorno a dimettersi e lasciare, perché hanno le stesse idee come la troika .... Abbiamo messo alcuna resistenza ai termini imposti dalla troika cioè l'Unione europea , la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale e credo che questo è inaccettabile ", ha detto Chrysostomos.

"Se avessimo speso all'interno dei nostri mezzi, non avremmo i risultati che vediamo oggi .... Questa disgrazia che si è verificato nel nostro paese sembra un problema economico, ma non è - al suo interno si trova il peccato." Chrysostomos 'osservazioni è venuto dopo Nicosia e l'Unione europea ha raggiunto un accordo rigoroso piano di salvataggio che prevedeva una tassa di fino al 40 per cento sui depositi di oltre 100.000 euro in Cipro, due grandi banche, una mossa che mina lo stato della nazione come centro bancario offshore.

Secondo l'accordo concordato a Bruxelles il 25 marzo, Cipro deve raccogliere 5800000000 € (7,4 miliardi di dollari) per qualificarsi per il prestito totale da parte dell'Unione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale (FMI), e di evitare il fallimento. Migliaia di ciprioti hanno manifestato nella capitale per denunciare il loro governo, l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale per il loro piano di austerità.

Cypr Kościół wzywa ministra finansów i szefa banku do dymisji

Arcybiskup Chrysostomos II, szef potężnego Cypru Kościoła Prawosławnego, zaapelował w kraju minister finansów i szef banku centralnego do dymisji po ogłoszeniu planu ratunkowego. "Gdybym był zadowolony, bym nie wezwał ich na drugi dzień do dymisji i odejść, bo mają takie same poglądy jak trojki .... Kładziemy się bez oporu w warunkach narzuconych przez trojki czyli Unii Europejskiej , Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy i myślę, że to jest nie do przyjęcia ", Chrysostomos powiedział.

"Jeśli spędziliśmy w ramach naszych środków, nie będziemy mieć wyniki, które widzimy dzisiaj .... To nieszczęście, które nastąpiło w naszym kraju wydaje się być problemu gospodarczego, ale nie jest - w swej istocie znajdziesz grzechu". Chrysostomos "uwagi przyszli po Nicosia i UE osiągnęły ścisłą ofertę ratunkowy który obejmował podatek w wysokości do 40 procent depozytów przekraczających 100.000 euro na Cyprze dwa największych banków, ruch, który podważa narodu status jako centrum offshore bankowości.

Zgodnie z porozumieniem uzgodnionym w Brukseli w dniu 25 marca, na Cyprze musi podnieść 5800000000 euro (7,4 mld USD), aby zakwalifikować się do pełnego kredytu z Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i uniknąć bankructwa. Tysiące cypryjskich zostały demonstracji w stolicy, aby wypowiedzieć swój rząd, UE i MFW dla ich planu oszczędnościowego.


MAM / PR / SS / PressTV.ir

Chipre Igreja apela a ministro das Finanças e presidente do banco a demitir-se

Arcebispo Crisóstomo II, o chefe da poderosa Igreja de Chipre ortodoxos, pediu ao ministro das Finanças e chefe do banco central a demitir-se na sequência do anúncio de um plano de resgate. "Se eu estivesse satisfeito, eu não teria chamado sobre eles no outro dia a demitir-se e ir embora, porque eles têm a mesma opinião quanto a troika .... Nós colocamos nenhuma resistência às condições impostas pela troika nomeadamente a União Europeia , o Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional e acho que isso é inaceitável ", disse Crisóstomo.

"Se tivéssemos gasto dentro de nossas possibilidades, não teríamos os resultados que vemos hoje .... Essa desgraça que ocorreu em nosso país parece ser um problema econômico, mas não é - em seu núcleo encontra-se pecado". Chrysostomos 'declarações foram feitas depois de Nicósia ea UE chegaram a um acordo de resgate rigoroso que incluiu um imposto de até 40 por cento sobre os depósitos de mais de 100.000 euros em Chipre dois maiores bancos, uma medida que prejudica o status do país como um centro bancário offshore.

Sob o acordo fechado em Bruxelas, em 25 de março de Chipre deve levantar € 5800000000 (USD 7,4 bilhões) para se qualificar para o total de empréstimo da União Europeia, o Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional (FMI), e evitar a falência. Milhares de cipriotas têm demonstrado na capital para denunciar o seu governo, a UE eo FMI para o seu plano de austeridade.

Cipru Biserica face apel la ministrul de finanțe și șeful băncii să demisioneze

Arhiepiscopul Chrysostomos al II-lea, capul Cipru Bisericii Ortodoxe puternic, a îndemnat ministrul de finanțe al țării și banca centrală șef să demisioneze în urma anunțarea unui plan de salvare. "Dacă am fost multumit, nu aș fi sunat pe ele altă zi să demisioneze și să plece, pentru că ei au aceleași păreri ca troica .... am pus nici o rezistență la condițiile impuse de troica Uniunii Europene și anume , Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional și cred că acest lucru este inacceptabil ", a spus Chrysostomos.

"Dacă am fi petrecut în cadrul mijloacele noastre, nu am avea rezultatele pe care le vedem azi .... Aceasta nenorocire, care a avut loc în țara noastră pare a fi o problemă economică, dar nu este - în esența sa, veți găsi păcat." Chrysostomos "remarci au venit după Nicosia și UE a atins un acord de salvare de stricte, care a inclus un impozit de până la 40 la sută la depozitele de peste 100.000 de euro în Cipru cele mai mari două bănci, o miscare care subminează statutul națiunii ca un centru bancar offshore.

Conform acordului convenit la Bruxelles, pe 25 martie, Cipru trebuie să ridice 5,8 miliarde de euro (USD 7,4 mld. euro) pentru a beneficia de împrumutul integral de la Uniunea Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional (FMI), și pentru a evita falimentul. Mii de ciprioți au fost demonstreze în capitală pentru a denunța guvernul lor, UE și FMI pentru planul de austeritate lor.


MAM / PR / SS / PressTV.ir

Кипр Церкви призывает министра финансов и банковской главный уйти в отставку

Архиепископ Хризостом II, глава мощной православной церкви Кипра, призвал финансов страны министр и начальник Центрального банка подать в отставку после объявления плана по спасению. "Если бы я был удовлетворен, я не назвал бы их на днях в отставку и уйти, потому что они имеют те же взгляды, что и тройка .... Мы поставили никакого сопротивления с условиями введенных тройки а именно Европейский Союз , Европейский центральный банк и Международный валютный фонд, и я думаю, что это неприемлемо ", сказал Хризостом.
"Если бы мы потратили в пределах наших возможностей, мы не будем иметь результаты, которые мы видим сегодня .... Это несчастье, которое произошло в нашей стране, кажется, как экономические проблемы, но это не так - по своей сути вы найдете грех". Хризостома "замечания пришли после Никосии и ЕС достигли строгие сделки спасения, который включал налог до 40 процентов по депозитам свыше 100.000 евро на Кипре двух крупнейших банков, шаг, который подрывает статус страны в качестве оффшорного банковского центра.
По условиям сделки, в Брюсселе 25 марта, Кипр должны поднять 5,8 млрд. евро (USD 7400000000), чтобы претендовать на полный кредит от Европейского Союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда (МВФ), и избежать банкротства. Тысячи киприотов были демонстрации в столице, чтобы осудить их правительства, ЕС и МВФ за свою строгость плана.


Kıbrıs Kilisesi istifaya maliye bakanı ve banka müdürü çağırıyor

Başpiskopos Hrisostomos, Kıbrıs 'güçlü Ortodoks Kilisesi başkanı, bir kurtarma planının açıklanmasının ardından istifa ülkenin maliye bakanı ve merkez bankası başkanı çağırdı. "Ben memnun, onlar troyka aynı görüşlere sahip, çünkü istifa edip bırakmak Geçen gün onlara aramazdı .... Biz yani troyka tarafından dayatılan şartları Avrupa Birliği'ne hiçbir direniş , Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu ve bu kabul edilemez olduğunu düşünüyorum, "Hrisostomos dedi.

"Bizim anlamına gelir içinde geçirmiş, biz bugün gördüğümüz sonuç olmazdı .... ülkemize oluştu Bu talihsizlik ekonomik bir sorun gibi görünüyor ama değil - özünde size günah bulacaksınız." Hrisostomos Lefkoşa ve AB Kıbrıs iki büyük bankalar 100.000 avro mevduat yüzde 40 kadar bir vergi, bir offshore bankacılık merkezi olarak ulusun durumunu zayıflatan bir hareket dahil sıkı bir kurtarma anlaşma ulaştıktan sonra 'sözleri geldi.

Anlaşma 25 Mart'ta Brüksel'de anlaştılar altında, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tam kredi için geçerli 5,8 milyar avro (7,4 milyar ABD doları) yükseltmek ve iflas etmemek gerekir. Kıbrıslı Binlerce kemer sıkma planı için kendi hükümeti, AB ve IMF kınamak için sermaye gösteren edilmiştir.

MAM / PR / SS / PressTV.ir

Cyprus Iglesia finance ministroak eta banku buruzagi deiak uko

Artzapezpikua Chrysostomos II, Cyprus 'Orthodox eliza indartsu burua, insta al du herrialdeko finantza-ministroak eta banku zentralek buruzagi bailout plan baten iragarpena jarraituz kargua. "Nintzen gustura izanez gero, gustatuko litzaidake ez dute horien gainean izeneko beste egunean eta uko utzi dute, troika gisa ikuspegi bera delako .... gora jarri dugu erresistentzia ez troika arabera ezarritako baldintzak, hain zuzen ere, Europako Batasuneko , Europako Banku Zentralak eta Nazioarteko Diru Funtsak eta uste dut hau da, onartezina, "Chrysostomos esan zuen.

"Genuen gure bitarteko epean gastatu bada, ez genuke gaur egun ikusten dugu emaitza .... honek gure herrialdean gertatu da ezbeharra, arazo ekonomiko bat dirudi, baina ez da bere core sin aurkituko duzu." Chrysostomos 'nabarmentzea izan zen Nicosia eta EB zorrotzak bailout aurre bat sortu zerga (% 40), 100.000 euro baino gehiagoko gordailuak Cyprus bi banku handienak, mugitu nazioaren egoera hondatzen banku offshore zentro gisa iritsi zen ondoren.

Bruselan adostutako akordio Under March 25, Cyprus 5,8 milioi euro (7,4 milioi dolar) goratzeko behar da Europako Batasunak, Europako Banku Zentralak eta Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) mailegu izateko, eta porrota saihesteko. Milaka Cypriots hiriburuan, bere gobernuak, EB eta NDF salatu beren soiltasuna plan erakutsiz.

Кипър Църква призовава финансов министър и шеф на банка, за да подаде оставка

Главата на мощна православна църква на Кипър, архиепископ Хризостом II, призова финансите на страната министър и шеф на централната банка, за да подаде оставка след обявяването на спасителния план. "Ако бях доволен, че не би ги призова на другия ден да подаде оставка и да напусне, тъй като те имат същите възгледи тройката .... Ние не оказа никаква съпротива на условията, наложени от тройката, а именно Европейския съюз , Европейската централна банка и Международния валутен фонд (МВФ) и мисля, че това е неприемливо ", Хризостом.

"Ако бяхме прекарали в рамките на нашите възможности, ние не би трябвало резултатите, които виждаме днес .... Това нещастие, което се е случило в нашата страна изглежда като икономически проблем, но това не е така - в основата си ще откриете грях." Хризостом "забележки дойде след Никозия и ЕС постигнаха строг сделка за спасяване, които включват данък на до 40% по депозити от над 100,000 евро в Кипър двете най-големи банки, ход, който подкопава състоянието на нацията като офшорен банков център.

Според условията на сделката, договорена в Брюксел на 25 март, Кипър трябва да повдигне 5.8 млрд. евро (7,4 млрд. долара), за да се класира за заем от Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд (МВФ), и да се избегне фалит. Хиляди турци са демонстрира в столицата, за да се откажат от правителството, ЕС и МВФ за плана за строги икономии.

MAM / PR / SS / PressTV.ir