[es en fr gr ha in it po pt ro ru tr ba bu ca]

Caracas, 1 abr (PL) El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó hoy el compromiso de las instituciones de seguridad con el proceso de transformacion socialista de la sociedad en beneficio del ser humano. En el marco de la activación del equipo nacional del Movimiento por la Paz y la Vida, Maduro consideró que en el país se impone la presencia de una sola policía, la del pueblo.

Desde las instalaciones de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), aseguró que ese cuerpo tiene que ser "un instrumento fundamental de paz y de protección al pueblo". Al dirigirse a los estudiantes del centro, los llamó a ser "profundos bolivarianos en su moral y honestidad, antiimperialistas y humanistas" para proteger a quienes lo necesiten.

"Ustedes," dijo, "serán la columna vertebral de un esquema para que en el país se respete la ley y la autoridad, con lo cual se crean condiciones dirigidas a la convivencia hermosa y socialista." El Movimiento por la Paz y la Vida es una organización que agrupa a distintos actores del estado, involucrados en el tema de la seguridad y que dirigirá sus funciones principalmente a la juventud, por ser el sector más vulnerable de la población.

RMH / MEM
Maduro Stresses commitment to socialism in Venezuela

Caracas, April 1 (Prensa Latina) President in charge of Venezuela, Nicolás Maduro, said today the commitment of security agencies with the process of socialist transformation of society for the benefit of man. As part of the activation of the national team of the Movement for Peace and Life, Maduro considered that the country requires the presence of a only one policeperson in a town.

From the Experimental Security University (UNESCO), he said that body has to be "a key instrument of peace and security to the people." Addressing students of the center, to be called "Bolivarians deep in morality and honesty, anti-imperialist and humanist" to protect those in need.

"You," he said, "will be the backbone of a scheme in the country to respect the law and authority, thereby creating conditions aimed to coexistence and socialist beauty." The Movement for Peace and Life is an organization that brings together various state actors, involved in the issue of safety and conducts its business primarily for youth, that being the most vulnerable segment of the population.

Maduro souligne l'engagement du socialisme au Venezuela

Caracas, Avril 1 (Prensa Latina) Président en charge du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré aujourd'hui l'engagement des organismes de sécurité avec le processus de transformation socialiste de la société au profit de l'homme. Dans le cadre de l'activation de l'équipe nationale du Mouvement pour la Paix et la Vie, Maduro a estimé que le pays nécessite la présence d'une police unique de la ville.
Des installations expérimentales de sécurité University (UNESCO), a déclaré que le corps doit être «un instrument clé de la paix et de la sécurité du peuple." S'adressant aux étudiants du centre, qui sera appelé "profonde bolivarienne dans sa morale et l'honnêteté, anti-impérialiste et humanistes" pour protéger les personnes dans le besoin.
"Vous", at-il dit, "sera l'épine dorsale d'un régime dans le pays à respecter la loi et de l'autorité, créant ainsi des conditions visant à la coexistence et socialiste belle." Le Mouvement pour la Paix et la Vie est une organisation qui réunit divers acteurs étatiques, impliqués dans la question de la sécurité et de mener ses activités principalement des jeunes, qui est le segment le plus vulnérable de la population.

RMH / MEM

Maduro τονίζει την προσήλωση στο σοσιαλισμό στη Βενεζουέλα

Καράκας, 1 Απριλίου (Prensa Latina) Πρόεδρος υπεύθυνος της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro, δήλωσε σήμερα η δέσμευση των υπηρεσιών ασφαλείας με τη διαδικασία του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας προς όφελος του ανθρώπου. Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της εθνικής ομάδας του Κινήματος για την Ειρήνη και τη ζωή, Maduro έκρινε ότι η χώρα απαιτεί την παρουσία ενός ενιαίου αστυνομία της πόλης.
Από τις εγκαταστάσεις Πειραματική Ασφαλείας Πανεπιστήμιο (UNESCO), είπε ότι το σώμα πρέπει να είναι «το βασικό μέσο για την ειρήνη και την ασφάλεια για τους ανθρώπους." Αντιμετώπιση των μαθητών του κέντρου, που θα ονομάζεται "Μπολιβαριανή βαθιά στην ηθική και την τιμιότητα του, αντι-ιμπεριαλιστική και ανθρωπιστές" να προστατεύσει όσους βρίσκονται σε ανάγκη.
"Εσείς", είπε, "θα είναι η ραχοκοκαλιά του καθεστώτος της χώρας να σεβαστούν το νόμο και την εξουσία, δημιουργώντας έτσι συνθήκες με στόχο τη συνύπαρξη και τη σοσιαλιστική όμορφη." Το Κίνημα για την Ειρήνη και τη ζωή είναι μια οργάνωση που συγκεντρώνει διάφορους κρατικούς φορείς, που εμπλέκονται στο θέμα της ασφάλειας και διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως στη νεολαία, είναι το πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού.

Maduro ensiste angajman sosyalis nan Venezyela


Karakas, 1 avril (Prensa Latina) Prezidan an chaj nan Venezyela, Nicolás Maduro, te di jodi a angajman an nan ajans sekirite avèk pwosesis pou transfòmasyon sosyalis nan sosyete pou benefis nan moun. Kòm yon pati nan deklanchman an nan ekip nasyonal la nan Mouvman a pou Lapè ak lavi, Maduro konsidere ke peyi a egzije pou prezans nan yon polis sèl vil la.
Soti nan enstalasyon eksperimantal Sekirite Inivèsite (UNESCO), te di ke a gen yo dwe "yon enstriman kle nan lapè ak sekirite nan pèp la." Adrese elèv yo nan sant la, yo dwe rele "bolivaryen fon nan moral l ', li onètete, anti-enperyalis ak umanist" nan pwoteje moun ki nan bezwen.
"Ou," li te di, "yo pral zo rèl do a nan yon konplo nan peyi a yo respekte lalwa Moyiz la ak otorite, kidonk kreye kondisyon ki vize viv ansanm nan ak sosyalis bèl." Mouvman an pou lapè ak Lavi se yon òganizasyon ki pote ansanm aktè eta divès kalite, ki enplike nan pwoblèm nan de sekirite ak fè biznis li yo prensipalman jèn yo, yo te segman nan ki pi frajil nan popilasyon an.

RMH / MEM

Maduro Menekankan komitmen untuk sosialisme di Venezuela

Caracas, 1 April (Prensa Latina) Presiden yang bertanggung jawab atas Venezuela, Nicolás Maduro, mengatakan hari ini komitmen badan-badan keamanan dengan proses transformasi sosialis masyarakat untuk kepentingan manusia. Sebagai bagian dari aktivasi dari tim nasional Gerakan untuk Perdamaian dan Kehidupan, Maduro menganggap bahwa negara memerlukan kehadiran polisi tunggal kota.
Dari fasilitas Experimental Keamanan Universitas (UNESCO), mengatakan tubuh yang harus "instrumen kunci perdamaian dan keamanan untuk rakyat." Mengatasi siswa dari pusat, yang akan disebut "mendalam Bolivarian dalam moral dan kejujuran, anti-imperialis dan humanis" untuk melindungi mereka yang membutuhkan.
"Kau," katanya, "akan menjadi tulang punggung dari skema di negara itu untuk menghormati hukum dan otoritas, sehingga menciptakan kondisi yang bertujuan untuk hidup berdampingan dan sosialis yang indah." Gerakan untuk Perdamaian dan Hidup adalah sebuah organisasi yang menyatukan pelaku berbagai negara, yang terlibat dalam masalah keamanan dan melakukan usahanya terutama pemuda, sebagai segmen yang paling rentan dari populasi.

Maduro sottolinea l'impegno al socialismo in Venezuela

Caracas, 1 aprile (Prensa Latina) Il presidente in carica del Venezuela, Nicolás Maduro, ha detto oggi l'impegno di agenzie di sicurezza, con il processo di trasformazione socialista della società per il bene dell'uomo. Nel quadro della attivazione della squadra nazionale del Movimento per la Pace e la Vita, Maduro ritiene che il paese richiede la presenza di una polizia singolo della città.
Da impianti sperimentali Security University (UNESCO), ha detto che il corpo deve essere "uno strumento fondamentale di pace e sicurezza al popolo." Rivolgendosi agli studenti del centro, di essere chiamato "deep bolivariana nella sua morale e onestà, anti-imperialista e umanisti" per proteggere chi è nel bisogno.
"Si," disse, "sarà la spina dorsale di un sistema nel paese di rispettare la legge e l'autorità, creando così le condizioni volte alla convivenza e socialista bella." Il Movimento per la Pace e la Vita è un'organizzazione che riunisce diversi attori statali, coinvolte nella questione della sicurezza e svolgere la propria attività principalmente ai giovani, essendo il segmento più vulnerabile della popolazione.

RMH / MEM

Maduro podkreśla przywiązanie do socjalizmu w Wenezueli

Caracas, 1 kwietnia (Prensa Latina) Prezydent za Wenezueli Nicolas Maduro, powiedział dziś zaangażowanie agencji ochrony z procesem socjalistycznej transformacji społeczeństwa dla dobra człowieka. W ramach aktywizacji kadrze Ruchu na rzecz Pokoju i życia, Maduro uznał, że kraj wymaga obecności jednego policji miejskich.
Z udogodnień Experimental Security University (UNESCO), powiedział, że ciało musi być "kluczowym instrumentem pokoju i bezpieczeństwa dla ludzi." Adresowanie studentów w centrum, zwany "Boliwariańska głęboko w jego moralny i uczciwość, antyimperialistycznej i humanistów" w celu ochrony osób w potrzebie.
"Ty," powiedział, "będzie podstawą systemu w kraju, do poszanowania prawa i władzy, a tym samym tworzenie warunków zmierzających do współistnienia i socjalistycznej piękne."Ruch na rzecz pokoju i życia jest organizacją, która skupia różne podmioty państwowe, zaangażowanych w kwestii bezpieczeństwa i prowadzić swoją działalność przede wszystkim młodzież, będąc najbardziej narażone część populacji.

Maduro Sublinha compromisso com o socialismo na Venezuela


Caracas, 01 de abril (Prensa Latina) O presidente encarregado da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje o compromisso dos órgãos de segurança com o processo de transformação socialista da sociedade para o benefício do homem. Como parte da ativação da equipe nacional do Movimento para a Paz e Vida, Maduro considerou que o país exige a presença de uma polícia única da cidade.
De instalações Experimental Security University (UNESCO), disse que o corpo tem de ser "um instrumento fundamental de paz e segurança para o povo." Dirigindo-alunos do centro, a ser chamado de "profunda Bolivariana em sua moral e honestidade, anti-imperialista e humanistas" para proteger os necessitados.
"Você," ele disse, "será a espinha dorsal de um sistema no país a respeitar a lei ea autoridade, criando assim condições destinadas à convivência e socialista bonito." O Movimento para a Paz e Vida é uma organização que reúne atores de vários estados, envolvidos na questão da segurança e conduzir seus negócios, principalmente os jovens, sendo o segmento mais vulnerável da população.

Maduro subliniază angajamentul de a socialismului în Venezuela

Caracas, 1 aprilie (Prensa Latina) Președintele responsabil de Venezuela, Nicolas Maduro, a declarat astazi angajamentul de agenții de securitate cu procesul de transformare socialistă a societății, în beneficiul omului. Ca parte a activare a echipei naționale a Mișcării pentru Pace și Viața, Maduro a considerat că țara necesită prezența unui singur poliției orașului.
Din facilități experimentală la Universitatea de Securitate (UNESCO), a declarat că organismul trebuie să fie "un instrument cheie al păcii și securității oamenilor." Adresându-se studenților de centru, care urmează să fie numit "adânc în Bolivariene morală și onestitate său, anti-imperialistă și umaniști" pentru a proteja pe cei în nevoie.
"Tu", a spus el, "va fi coloana vertebrală a unui sistem în țară să respecte legea și autoritatea, creând astfel condiții menite coexistența și socialiste frumos."Mișcarea pentru Pace și Viața este o organizație care reunește diverși actori de stat, implicați în problema securității și desfășura activitatea de afaceri în primul rând tinerilor, fiind segmentul cel mai vulnerabil al populației.

RMH / MEM

Мадуро подчеркивает приверженность социализма в Венесуэле

Каракас, 1 апреля (Пренса Латина) Президент отвечал Венесуэлы, Николас Мадуро заявил сегодня, приверженность силовых структур в процесс социалистического преобразования общества в интересах человека. В рамках активизации сборной Движения за мир и жизнь, Мадуро считает, что страна нуждается в присутствии одного полиции города.
Из объектов экспериментального безопасности университета (ЮНЕСКО), заявил, что тело должно быть "ключевым инструментом мира и безопасности народа". Обращаясь к студентам центра, который будет называться "Боливарианская глубоко в его моральных и честность, антиимпериалистической и гуманистов", чтобы защитить тех, кто в ней нуждается.
"Вы", сказал он, "будет основой схемы в стране, уважать закон и власть, создавая тем самым условия, направленные на сосуществование социалистических и красиво".Движение за мир и жизнь это организация, которая объединяет различные субъекты государства, участвующие в вопросах безопасности и вести свой бизнес в первую очередь молодежь, как наиболее уязвимой части населения.

Maduro Venezüella'da sosyalizme bağlılığını vurgular


Karakas, 1 Nisan (Prensa Latina) Venezuela, Nicolás Maduro sorumlu Başkan, insanın yararı için toplumun sosyalist dönüşüm süreci ile güvenlik kurumlarının taahhüdünü bugün söyledi. Barış ve Yaşam Hareketi milli takımının aktivasyon parçası olarak, Maduro, ülkenin tek bir polis şehrin varlığını gerektirdiğini kabul.
Imkanları Gönderen Deneysel Güvenlik Üniversitesi (UNESCO), bu vücut olmak zorunda "dedi insanlara barış ve güvenlik önemli bir araç." Ihtiyacı olanlara korumak için "onun ahlaki ve dürüstlük, anti-emperyalist ve hümanistler de Bolivarcı derin" çağrılacak, merkezi öğrencilerine hitap.
"Sen," dedi, "böylece bir arada yaşama ve güzel bir sosyalist amaçlanmıştır koşulları oluşturmak, yasa ve otoriteye saygı için ülkede bir planın belkemiği olacak." Barış ve Yaşam Hareketi birlikte güvenlik sorunu dahil çeşitli devlet aktörleri, getiriyor ve nüfusun en savunmasız kesimi olan, öncelikle gençlerin kendi iş yapmak bir organizasyondur.

RMH / MEM

Maduro eta sozialismoaren aldeko apustua azpimarratzen Venezuela

Caracas, apirilaren 1 (Prensa Latina) de Venezuela, Nicolás Maduro arduratzen presidentea, esan zuen gaur egun, gizakiaren onerako gizartearen eraldaketa sozialista prozesua segurtasun agentzien konpromisoa. Bake eta Bizi Mugimenduko Selekzio aktibazioa parte bezala, Maduro ustez, herrialdeko polizia herri bakar bat eskatzen du.
Instalazio From Experimental segurtasuna Unibertsitatea (UNESCO), gorputza esan du "bakea eta segurtasun pertsona funtsezko tresna bat". Zentroko ikasle Helbideratzea, deitu behar "Bolivarian bere moral eta zintzotasuna, anti-inperialista eta humanistak sakona" Beharrizanean daudenekiko babesteko.
"You", esan zuen, "eskema baten bizkarrezurra herrialdeko lege eta agintariak errespetatu behar izango da, beraz, elkarbizitza eta sozialista eder zuzendutako baldintzak sortzeko". Bake eta Bizi Mugimendua erakunde biltzen dituen hainbat egoera segurtasun arazo parte hartzen duten aktoreak, eta bere negozio egiteko batez ere gazteak, biztanleriaren segmentu ahulenak izan da.

Maduro подчертава ангажимента на социализма във Венецуела

Каракас, 1 април (Пренса Латина) Председател отговаря на Венецуела Николас Мадуро, заяви днес ангажимента на агенциите за сигурност с процеса на социалистическата трансформация на обществото в полза на човека. Като част от активирането на националния отбор на Движението за мир и живот, Maduro счита, че страната се нуждае от присъствието на един полицията в града.
От експериментална сигурност университет (ЮНЕСКО), каза, че тялото трябва да бъде "ключов инструмент на мира и сигурността на хората." Насочени към студенти, на центъра, да се нарича "Боливарска дълбоко в неговата морална и честност, анти-империалистическа и хуманисти", за да защити тези, които се нуждаят от.
"Ти", каза той, "ще бъде гръбнакът на схемата в страната да спазват закона и властта, като по този начин се създават условия, насочени към съжителство и социалистическата красива." Движението за мир и живот е организация, която обединява различни държавни институции, участващи в издаването на безопасност и провежда своята дейност предимно младите хора, е най-уязвимата част от населението.


RMH / MEM

Destaca Madur compromís amb el socialisme a Veneçuela

Caracas, 1 abr (PL) El president encarregat de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha destacat avui el compromís de les institucions de seguretat amb el procés de transformació socialista de la societat en benefici de l'ésser humà. En el marc de l'activació de l'equip nacional del Moviment per la Pau i la Vida, Maduro va considerar que al país s'imposa la presència d'una sola policia, la del poble.
Des de les instal · lacions de la Universitat Experimental de la Seguretat (UNESCO), va assegurar que aquest cos ha de ser "un instrument fonamental de pau i de protecció al poble". En dirigir-se als estudiants del centre, els va cridar a ser "profunds bolivarians en la seva moral i honestedat, antiimperialistes i humanistes" per protegir els que ho necessitin.
"Vostès," va dir, "seran la columna vertebral d'un esquema perquè al país es respecti la llei i l'autoritat, amb la qual cosa es creen condicions dirigides a la convivència bella i socialista." El Moviment per la Pau i la Vida és una organització que agrupa diferents actors de l'estat, involucrats en el tema de la seguretat i que dirigirà les seves funcions principalment a la joventut, per ser el sector més vulnerable de la població.

RMH / MEM