[fr en es gr ha in it po pt ro ru tr ba bu ca ea ar] { Previously www.ipernity.com/blog/okupantusa/461079 }

Politique expérimente constamment une influence déterminante sur l'économie et préserve son unité avec l'économie. Au même moment et dans les mêmes lieux, le développement des classes et ses antagonismes conduit à un plus grand isolement de la politique de l'économie, de la plus grande indépendance de la politique et des réactions accrues contre l'économie. Sous le capitalisme, le caractère social de la production augmente énormément, créant ainsi des conditions physiques pour l'abolition de la catégorie distincte des capitalistes.
Par conséquent, la nécessité de la lutte politique s'est intensifiée par les travailleurs, l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie, ainsi que l'influence de tous les outils politiques sur les hausses de l'économie. Les possibilités d'influence politique sur l'économie sont cependant limités par la domination de la propriété privée.
Sous le socialisme, la social-démocratie, le rôle du politique est particulièrement important et tout à fait différent de celui sous le capitalisme, parce qu'il traduit les transformations démocratiques de la société. Contrairement à l'économie des sociétés polarisées, la social-démocratie ne sort pas ou se développer spontanément, mais comme un résultat des activités motivantes et de travailleurs, dirigés par les plus démunis.

Political economics - Dialectics #45
Politics constantly experiences a determinative influence on economics and preserves its unity with economics. At the same times and in the same places, the development of classes and antagonisms leads to greater isolation of politics from economics, the greater independence of politics and increased reactions against economics. Under capitalism, the social character of production increases enormously, thereby creating physical preconditions for abolishing the separate class of capitalists.
Therefore the need for intensified political struggle by workers, intervention by governments into economics, as well as the influence of all political tools upon economics increases. The possibilities of political influence upon economics are however limited by the dominance of private ownership.
Under socialism, social democracy, the role of politics is especially important and entirely different from that under capitalism, because it effects the democratic transformations of society. In contrast with the economics of polarized societies, social democracy does not emerge or develop spontaneously but as a result of the purposeful activities of workers, led by the dispossessed.

Economía Política - Dialéctica # 45
Política constantemente experimenta una influencia determinante en la economía y preserve su unidad con la economía. A la misma hora y en el mismo lugar, el desarrollo de las clases y los antagonismos conduce a un mayor aislamiento de la política de la economía, la mayor independencia de la política y las reacciones contra el aumento de la economía. Bajo el capitalismo, el carácter social de la producción aumenta enormemente, lo que crea condiciones físicas para la abolición de la clase separada de los capitalistas.
Por lo tanto la necesidad de una intensificación de la lucha política de los trabajadores, la intervención de los gobiernos en la economía, así como la influencia de todas las herramientas políticas a los aumentos economía. Las posibilidades de influencia política sobre la economía son, sin embargo limitada por el predominio de la propiedad privada.
En el socialismo, la democracia social, el papel de la política es muy importante y totalmente diferente a la del capitalismo, ya que los efectos de las transformaciones democráticas de la sociedad. En contraste con la economía de las sociedades polarizadas, la socialdemocracia no surge espontáneamente o desarrollar, sino como resultado de las actividades intencionales de los trabajadores, encabezados por los desposeídos.

Πολιτική οικονομία - Διαλεκτική # 45
Πολιτική βιώνει συνεχώς να ασκεί καθοριστική επιρροή στην οικονομία και διατηρεί την ενότητά της με την οικονομία. Με τις ίδιες ώρες και στα ίδια σημεία, η ανάπτυξη των τάξεων και των ανταγωνισμών οδηγεί σε μεγαλύτερη απομόνωση της πολιτικής από την οικονομία, την μεγαλύτερη ανεξαρτησία της πολιτικής και την αύξηση αντιδράσεις κατά την οικονομία. Κάτω από τον καπιταλισμό, ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής αυξάνεται πάρα πολύ, δημιουργώντας έτσι φυσικές προϋποθέσεις για την κατάργηση της ξεχωριστή κατηγορία των καπιταλιστών.
Ως εκ τούτου η ανάγκη για εντατικοποίηση του πολιτικού αγώνα από τους εργαζόμενους, η παρέμβαση των κυβερνήσεων σε οικονομικά, καθώς και την επίδραση όλων των πολιτικών εργαλείων από την οικονομία αυξάνεται. Οι δυνατότητες της πολιτικής επιρροής επί οικονομικά όμως περιορίζεται από την κυριαρχία της ατομικής ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με το σοσιαλισμό, την κοινωνική δημοκρατία, ο ρόλος της πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εντελώς διαφορετικό από ότι στον καπιταλισμό, επειδή επηρεάζει τις διαδικασίες δημοκρατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Σε αντίθεση με τα οικονομικά του πολωμένου κοινωνίες, την κοινωνική δημοκρατία δεν εμφανίζονται ή αναπτύσσονται αυθόρμητα, αλλά ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων σκόπιμη των εργαζομένων, με επικεφαλής τον στερηθεί.

Ekonomi politik - Dyalektik # ​​45
Politik toujou ap fè eksperyans yon enfliyans faktè detèminan sou ekonomi ak prezève inite li yo ak ekonomi. Nan fwa yo menm ak nan kote yo menm, devlopman nan klas yo, e antagonism mennen nan pi gwo izòlman nan politik soti nan ekonomi, endepandans la nan pi gwo politik ak ogmante reyaksyon kont ekonomi. Anba kapitalis, pèsonaj la sosyal nan pwodiksyon ogmante grandman, kidonk kreye prekondisyon fizik pou siprime klas la separe kapitalis.
Se poutèt sa, gen nesesite pou yo entansifye lit politik pa travayè yo, entèvansyon pa gouvènman an ekonomi, kòm byen ke enfliyans nan tout zouti politik sou ekonomi ogmante. Posiblite yo nan enfliyans politik sou ekonomi yo sepandan limite pa dominasyon nan de de an komen prive.
Anba sosyalis, demokrasi sosyal, wòl nan politik enpòtan sitou ak antyèman diferan de sa anba kapitalis, paske li efè transfòmasyon yo demokratik nan sosyete a. Nan contrast ak ekonomi de sosyete polarizan, sosyal demokrasi pa pwezante oswa devlope espontaneman men kòm yon konsekans aktivite yo detèmine nan travayè yo, te dirije pa depose la.

Politik ekonomi - Dialektika # 45
Politik terus mengalami pengaruh yang menentukan pada ekonomi dan menjaga persatuan dengan ekonomi. Pada waktu yang sama dan di tempat yang sama, pengembangan kelas dan antagonisme menyebabkan isolasi lebih besar dari ekonomi politik, kemerdekaan yang lebih besar politik dan reaksi meningkat terhadap ekonomi. Di bawah kapitalisme, karakter sosial dari produksi meningkat sangat, sehingga menciptakan prakondisi fisik untuk menghapuskan kelas terpisah dari kapitalis.
Oleh karena itu kebutuhan untuk perjuangan politik intensif oleh pekerja, intervensi pemerintah dalam ekonomi, serta pengaruh dari semua alat politik pada peningkatan ekonomi. Kemungkinan pengaruh politik terhadap ekonomi secara namun dibatasi oleh dominasi kepemilikan pribadi.
Di bawah sosialisme, demokrasi sosial, peran politik sangat penting dan sama sekali berbeda dari yang di bawah kapitalisme, karena itu efek transformasi demokratis masyarakat. Berbeda dengan ekonomi masyarakat terpolarisasi, demokrasi sosial tidak muncul atau berkembang secara spontan tetapi sebagai akibat dari kegiatan tujuan pekerja, dipimpin oleh direbut.

Economia politica - Dialettica N ° 45
Politica sperimenta costantemente un'influenza determinante sull'economia e conserva la sua unità con l'economia. Alla stessa ora e negli stessi luoghi, lo sviluppo di classi e antagonismi porta ad un maggiore isolamento della politica dall'economia, la maggiore indipendenza della politica e delle reazioni contro un aumento economia. Sotto il capitalismo, il carattere sociale della produzione aumenta enormemente, creando in tal modo condizioni fisiche per l'abolizione della classe separata di capitalisti.
Pertanto la necessità di intensificare la lotta politica da parte dei lavoratori, l'intervento da parte dei governi in economia, così come l'influenza di tutti gli strumenti politici su aumenti economia. Le possibilità di influenza politica su economia sono comunque limitati dal dominio della proprietà privata.
Sotto il socialismo, la democrazia sociale, il ruolo della politica è particolarmente importante e del tutto diverso da quello sotto il capitalismo, in quanto effettua le trasformazioni democratiche della società. In contrasto con l'economia delle società polarizzate, la democrazia sociale non emerge o si sviluppano spontaneamente, ma a seguito delle attività significative di lavoratori, guidati dal diseredati.

Ekonomii politycznej - dialektyka # 45
Polityka nieustannie doświadcza decydujący wpływ na ekonomię i zachowuje swą jedność z ekonomii. W tym samym czasie iw tych samych miejscach, rozwój klas i antagonizmów prowadzi do większej izolacji polityki od ekonomii, większej niezależności polityki i zwiększenia reakcji wobec ekonomii. W kapitalizmie, społeczny charakter produkcji wzrasta ogromnie, tworząc w ten sposób fizyczne przesłanki zniesienia odrębną klasę kapitalistów.
Dlatego potrzeba wzmożonej walki politycznej przez pracowników, interwencja rządów w ekonomii, jak również wpływ wszystkich politycznych narzędzi po ekonomii wzrasta. Możliwości wpływu politycznego po ekonomii są jednak ograniczone przez dominacją własności prywatnej.
W socjalizmie, socjaldemokracja, rola polityki jest szczególnie ważne i całkowicie różni się od tego w kapitalizmie, ponieważ wpływa demokratyczne przemiany społeczeństwa. W przeciwieństwie do ekonomii spolaryzowanych społeczeństw, socjaldemokracja nie pojawia lub rozwijają się spontanicznie, ale w wyniku celowego działania pracowników, na czele z wydziedziczonych.

Economia política - Dialética # 45
Política experimenta continuamente uma influência determinante na economia e preserva a sua unidade com a economia. No mesmo horário e nos mesmos locais, o desenvolvimento de classes e antagonismos leva a um maior isolamento da política da economia, maior a independência da política e das reações contra o aumento da economia. Sob o capitalismo, o caráter social da produção aumenta enormemente, criando assim condições físicas para a abolição da classe separada de capitalistas.
Portanto, a necessidade de reforçar a luta política por parte dos trabalhadores, a intervenção dos governos na economia, bem como a influência de todas as ferramentas políticas nos aumentos de economia. As possibilidades de influência política sobre a economia são, no entanto limitado pelo domínio da propriedade privada.
Sob o socialismo, a democracia social, o papel da política é especialmente importante e totalmente diferente do que sob o capitalismo, porque ela afeta as transformações democráticas da sociedade. Em contraste com a economia das sociedades polarizadas, a social-democracia não surge espontaneamente ou desenvolver, mas como resultado das atividades intencionais dos trabalhadores, liderados pelos despossuídos.

Economie politică - dialectica # 45
Politica prezintă în mod constant o influență determinantă asupra economiei și păstrează unitatea cu economie. La aceeași oră și în aceleași locuri, dezvoltarea de clase și antagonismele duce la izolare mai mare de politica din economie, o mai mare independență a politicii și de creștere a reacțiilor împotriva economie. În capitalism, caracterul social al producției crește enorm, creând astfel premisele fizice pentru eliminarea clasă separată de capitaliști.
Prin urmare, necesitatea de a lupta politic intensificat de către lucrătorii, intervenția guvernelor în economie, precum și influența tuturor instrumentelor politice, la creșteri economice. Posibilitățile de influență politică asupra economiei sunt totuși limitate de poziția dominantă a proprietății private.
În socialism, social-democrația, rolul politicii este deosebit de importantă și cu totul diferit de cel în capitalism, pentru că efectele transformărilor democratice ale societății. În contrast cu economia de societăți polarizate, social-democrația nu iasă sau să dezvolte spontan, ci ca urmare a activităților de motivante ale lucrătorilor, conduse de deposedat.

Политическая экономика - Диалектика № 45
Политика постоянно испытывает определяющее влияние на экономику и сохраняет свое единство с экономикой. В то же время и в тех же местах, развитие классов и противоречий приводит к еще большей изоляции политики от экономики, тем большую независимость от политики и увеличился реакции против экономики. При капитализме, общественный характер производства увеличивается неимоверно, создавая тем самым предпосылки для физического отмене отдельный класс капиталистов.
Поэтому необходимость активизации политической борьбы рабочих, вмешательство правительства в экономику, а также влияние всех политических инструментов на экономику возрастает.Возможности политического влияния на экономику, однако, ограничено господство частной собственности.
В условиях социализма, социал-демократии, роли политики является особенно важным и совершенно отличной от той, в условиях капитализма, потому что она влияет на демократические преобразования общества. В отличие от экономики поляризованных обществах, социал-демократия не возникают или развиваются спонтанно, а в результате целенаправленной деятельности работников, во главе обездоленных.

Politik iktisat - Diyalektik # ​​45
Politika sürekli ekonomi üzerinde belirleyici etkisi oluşur ve ekonomi ile birlik korur.Aynı zamanlarda ve aynı yerlerde, sınıflar ve karşıtlıkları gelişimi ekonomi, siyaset ve daha fazla bağımsızlık ve ekonomi karşı artan tepkiler siyasete daha fazla izolasyona yol açar. Kapitalizmde, üretimin toplumsal karakteri dolayısıyla kapitalistlerin ayrı sınıf kaldırılması için fiziksel koşullarını yaratarak, muazzam artırır.
Yoğun siyasi işçiler tarafından mücadele, müdahale hükümetler tarafından ekonomi içine yanı sıra ekonomi artışlar üzerine tüm siyasi araçları nüfuz nedenle gerek. Ekonomi üzerinde siyasi nüfuz olanakları ancak özel mülkiyetin hakimiyeti ile sınırlıdır.
Bu toplumun demokratik dönüşümlerin etkileyen çünkü sosyalizm altında, sosyal demokrasinin, siyasetin rolünü, özellikle önemli ve kapitalizm altında bu tamamen farklıdır. Polarize toplumların ekonomi aksine, sosyal demokrasinin ortaya veya kendiliğinden ama mülksüz liderliğindeki işçilerin maksatlı faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaz.

Politiko ekonomia - dialektika # 45
Politika etengabe, ekonomia eragina determinative esperientziak eta batasuna mantentzen ekonomia. Aldiz egun berean eta leku berean, eskolak eta aurkakotasunak garapen handiagoa isolamendua politika, ekonomia, politika independentzia handiagoa eta ekonomia aurkako erreakzioak igo eramaten du. Kapitalismoaren pean, ekoizpenaren izaera soziala izugarri handitzen da, beraz, fisikoa aurrebaldintza sortzeko kapitalista klase bereizia abolishing.
Beraz, politikoa areagotu langile borroka, esku-hartze gobernuek ekonomia sartu, baita ekonomia handitzen gainean tresna politiko guztien eragina beharra. Hala ere, jabetza pribatua nagusitasunak ekonomia politikoaren gainean eragina aukerak mugatzen da.
Sozialismoaren pean, gizarte-demokrazia, politikaren eginkizuna bereziki garrantzitsua da, eta erabat kapitalismoaren pean desberdinak, ondorioak, gizartearen eraldaketa demokratikoa delako. Gizarteetan polarized ekonomia kontrastea, gizarte-demokrazia ez azaleratzen edo garatzeko berez, baina langileen jarduera, dispossessed by buru purposeful baten ondorioz.

Политическа икономия - диалектика # 45
Политика постоянно изпитва упражнява решаващо влияние върху икономиката и запазва своето единство с икономиката. В същото време и на същите места, развитие на класове и антагонизми води до по-голяма изолация на политиката от икономиката, по-голяма независимост на политиката и увеличаване на реакциите срещу икономиката. При капитализма, социалният характер на производството се увеличава неимоверно, като по този начин създава физически предпоставки за премахване на отделния клас на капиталистите.
Поради необходимостта от засилена политическа борба от страна на работниците, намеса от страна на правителствата в икономиката, както и влиянието на всички политически инструменти по икономика нараства. Възможностите за политическо влияние върху икономиката обаче са ограничени от доминирането на частната собственост.
При социализма социалната демокрация, ролята на политиката е особено важен и напълно различен от този при капитализма, защото ефектите на демократичните промени на обществото. В контраст с икономиката на поляризирани общества социалната демокрация не се появяват или се развива спонтанно, а като резултат от целенасочени дейности на работниците, водени от лишените.

Economia Política - Dialèctica # 45
Política constantment experimenta una influència determinant en l'economia i preservi la seva unitat amb l'economia. A la mateixa hora i al mateix lloc, el desenvolupament de les classes i els antagonismes condueix a un major aïllament de la política de l'economia, la major independència de la política i les reaccions contra l'augment de l'economia. Sota el capitalisme, el caràcter social de la producció augmenta enormement, la qual cosa crea condicions físiques per l'abolició de la classe separada dels capitalistes.
Per tant la necessitat d'una intensificació de la lluita política dels treballadors, la intervenció dels governs en l'economia, així com la influència de totes les eines polítiques als augments economia. Les possibilitats d'influència política sobre l'economia són, però limitada pel predomini de la propietat privada.
En el socialisme, la democràcia social, el paper de la política és molt important i totalment diferent a la del capitalisme, ja que els efectes de les transformacions democràtiques de la societat. En contrast amb l'economia de les societats polaritzades, la socialdemocràcia no sorgeix espontàniament o desenvolupar, sinó com a resultat de les activitats intencionals dels treballadors, encapçalats pels desposseïts.

Politika ekonomio - dialektiko # 45
Politiko senĉese spertas decidan influon en ekonomio kaj konfitas ĝian unuecon kun ekonomiko. Al la samaj tempoj kaj en la samaj lokoj, la disvolviĝo de klasoj kaj antagonismoj kondukas al pli granda izolado de la politiko de ekonomiko, la plej granda sendependeco de politiko kaj pliige reagoj kontraŭ ekonomiko. Sub kapitalismo, la socia karaktero de produktado pliigas ege, kreante fizikajn antaŭkondiĉojn por abolicii la aparta klaso de kapitalistoj.
Tial la neceso intensigis politikan barakton de laboristoj, interveno de registaroj en ekonomiko, tiel kiel la influo de ĉiuj politikaj iloj sur ekonomiko pliigas. La ebloj de politika influo sur ekonomiko estas tamen limigitaj de la superregado de privata proprieto.
Sub socialismo, socialdemokratio, la rolo de politiko estas speciale grava kaj tute malsama de tiu sub kapitalismo, ĉar ĝi tuŝas la demokratiajn transformojn de la socio. En kontrasto kun la ekonomio de polarizitaj socioj, socialdemokratio ne emerĝas aŭ disvolvas spontane sed kiel rezulto de la celkonscia agado de laboristoj, gvidataj de la senposedigitaj.

الاقتصاد السياسي - جدل رقم 45
السياسة الخبرات باستمرار تأثير حاسم على الاقتصاد ويحافظ على وحدته مع الاقتصاد. في الأوقات نفسها وفي نفس الاماكن، ووضع الطبقات والعداوات يؤدي إلى زيادة عزلة السياسة من الاقتصاد، وزيادة استقلال السياسة وردود الفعل ضد زيادة الاقتصاد. في ظل الرأسمالية، والطابع الاجتماعي للإنتاج يزيد بشكل كبير، وبالتالي خلق الشروط المسبقة المادية لإلغاء فئة منفصلة من الرأسماليين.
بالتالي الحاجة إلى تكثيف النضال السياسي من قبل العاملين، والتدخل من قبل الحكومات في الاقتصاد، وكذلك تأثير كل الأدوات السياسية على زيادة الاقتصاد. ومع ذلك تقتصر إمكانيات التأثير السياسي على الاقتصاد من هيمنة الملكية الخاصة.
في ظل الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية، ودور السياسة أهمية خاصة ومختلفة تماما عن تلك التي في ظل الرأسمالية، لأنها آثار التحولات الديمقراطية في المجتمع. على النقيض من اقتصاديات المجتمعات الاستقطاب والديمقراطية الاجتماعية لا تظهر بصورة عفوية أو تطوير ولكن نتيجة للأنشطة هادفة من العمال، بقيادة المحرومين.