[es en fr gr ha in it po pt ro ru tr]

Quito, 10 mar (PL) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un instrumento de la política exterior de EE.UU. contra los gobiernos progresistas de América Latina, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció. La CIDH es en este momento adoptar la visión anglosajona de la libertad de prensa, la libertad de empresa de propietario de los medios, el presidente dijo en su informe semanal a los ciudadanos de la provincia fronteriza de Carchi.
Ese poder mediático pretende ser más fuerte que el poder de los estados, y no vamos a permitir que pisoteen los tratados internacionales por el capricho de un puñado de burócratas. Correa proclamará las acusaciones en la sesión de apertura de una reunión de los Estados miembros que firmaron la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que se celebrará el lunes 11 de marzo en la ciudad de Guayaquil. Ecuador es uno de los siete países, de los 34 países que conforman el Sistema Interamericano, que ha firmado todos los instrumentos de derechos humanos. Entre esos instrumentos, Correa mencionó la relativa a la prevención y sanción de la tortura, y recordó que Cuba es parte del continente y la base naval de EE.UU. en el territorio cubano ilegalmente ocupado de Guantánamo se ha convertido en una prisión donde los medios de USA tienen denunció el uso de la tortura. Con ligereza absoluta y el desprecio de los principios jurídicos más elementales, la CIDH pretende arrogarse facultades que no tiene y tomar medidas que afecten a la Corte Interamericana, Correa cargos.

JG / FIB / PRL

Correa describes IACHR as a USA Instrument

Quito, Mar 10 (Prensa Latina) The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) is an instrument of USA foreign policy against progressive governments in Latin America, Ecuadorian President Rafael Correa denounced. The IACHR is at this moment taken by the Anglo-Saxon view of freedom of the press as freedom of business of the media's owner, the president said in his weekly report to citizens from the border province of Carchi.
That media power aims to be more powerful than the power of the states, and we will not allow them to trample international treaties due to the whim of a handful of bureaucrats. Correa will proclaim accusations at the opening session of a meeting of Member States that signed the Inter-American Convention on Human Rights (San Jose Pact), to be held on Monday, March 11, in the city of Guayaquil. Ecuador is one of seven countries, of 34 nations that make up the Inter-American System, that has signed all human rights instruments. Among those instruments, Correa mentioned the one related to the prevention and punishment of torture, and recalled that Cuba is part of the continent and the USA naval base on the illegally-occupied Cuban territory of Guantanamo has been turned into a prison where USA media have denounced the use of torture. With absolute flippancy and disregard of the most basic legal principles, the IACHR seeks to arrogate powers it does not have and to take measures that concern the Inter-American Court, Correa charged.

Correa décrit comme un instrument CIDH USA

Quito, 10 mars (Prensa Latina) La Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) est un instrument de la politique étrangère USA contre les gouvernements progressistes en Amérique latine, le président équatorien Rafael Correa a dénoncé. La CIDH est en ce moment pris par la vision anglo-saxonne de la liberté de la presse, la liberté d'entreprise du propriétaire du média, le président a déclaré dans son rapport hebdomadaire aux citoyens de la province frontalière de Carchi.
C'est le pouvoir des médias vise à être plus puissant que le pouvoir des états, et nous ne leur permettrons pas de fouler aux pieds les traités internationaux en raison de la fantaisie d'une poignée de bureaucrates. Correa va proclamer accusations à l'ouverture d'une réunion des États membres qui ont signé la Convention interaméricaine des droits de l'homme (Pacte de San José), qui se tiendra le lundi 11 Mars dans la ville de Guayaquil. L'Equateur est l'un des sept pays, de 34 nations qui composent le Système interaméricain, qui a signé tous les instruments des droits humains. Parmi ces instruments, Correa a mentionné celle relative à la prévention et la répression de la torture, et a rappelé que Cuba est partie du continent et de la base navale Etats-Unis sur le territoire cubain illégalement occupé par de Guantanamo a été transformée en une prison où les médias ont Unis a dénoncé l'usage de la torture. Avec légèreté absolue et le mépris des principes les plus fondamentaux juridiques, la CIDH cherche à s'arroger des pouvoirs qu'il n'a pas, et de prendre les mesures qui concernent la Cour interaméricaine, Correa chargée.

JG / IFF / PRL

Correa IACHR περιγράφει ως ένα μέσο ΗΠΑ

Κίτο, Μαρ 10 (Prensa Latina) Η Διαμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (IACHR) είναι ένα όργανο των ΗΠΑ εξωτερική πολιτική έναντι προοδευτικές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική, Εκουαδόρ, ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα κατήγγειλε. Η IACHR είναι αυτή τη στιγμή που λαμβάνονται από την αγγλοσαξονική άποψη της ελευθερίας του Τύπου και την ελευθερία της επιχείρησης του ιδιοκτήτη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δήλωσε ο πρόεδρος στην εβδομαδιαία έκθεσή του προς τους πολίτες από την επαρχία στα σύνορα της Carchi.
Η εξουσία των μέσων ενημέρωσης έχει ως στόχο να είναι πιο ισχυρό από την εξουσία των κρατών, και εμείς δεν θα τους επιτρέψει να ποδοπατήσουν τις διεθνείς συνθήκες, λόγω της ιδιοτροπία μιας χούφτας γραφειοκρατών. Κορέα θα διακηρύξουν τις κατηγορίες κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της συνάντησης των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη Διαμερικανική Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (San Jose Σύμφωνο), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου, στην πόλη του Γκουαγιακίλ. Ισημερινός είναι μια από τις επτά χώρες, από 34 χώρες που απαρτίζουν την Παναμερικανική σύστημα, που έχει υπογράψει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ αυτών των μέσων, Κορέα αναφέρθηκε ο ένας αφορά την πρόληψη και την τιμωρία των βασανιστηρίων, και υπενθύμισε ότι η Κούβα είναι μέρος της ηπείρου και των ΗΠΑ ναυτική βάση στο παράνομα κατεχόμενο κουβανικό έδαφος του Γκουαντάναμο έχει μετατραπεί σε μια φυλακή όπου έχουν ΗΠΑ μέσα μαζικής ενημέρωσης κατήγγειλε τη χρήση βασανιστηρίων. Με απόλυτη ελαφρότητα και την περιφρόνηση από τις πιο βασικές αρχές του δικαίου, η IACHR επιδιώκει να οικειοποιηθεί τις εξουσίες που δεν έχει και να λαμβάνουν μέτρα που αφορούν το Διαμερικανικό Δικαστήριο, Κορέα ακυρωτικά.

Correa dekri IACHR kòm yon Enstriman USA

Kito, Mar 10 (Prensa Latina) Komisyon an Entè-Ameriken sou Dwa Moun (IACHR) se yon enstriman nan politik etranje USA kont gouvènman pwogresis nan Amerik Latin nan, Ekwatoryen Prezidan Rafael Correa denonse. IACHR a se nan moman sa a pran pa gade nan Anglo-Saxon pou libète de près an kòm libète nan biznis nan mèt kay medya a, prezidan an te di nan rapò chak semèn l 'yo sitwayen soti nan pwovens lan fwontyè a Carchi.
Pouvwa sa a medya gen pou objaktif pou gen plis pouvwa anpil pase pouvwa a nan eta yo, epi nou pa pral pèmèt yo va mache trete entènasyonal akòz kapris nan yon ti ponyen nan biwokrasi. Correa ap pwoklame akizasyon nan ouvèti sesyon an nan yon reyinyon nan Eta Manb ki te siyen Konvansyon Entè-Ameriken sou Dwa Moun (San Jose Pak), ki dwe fèt nan Lendi, 11 mas, nan vil la nan Guayaquil. Ekwatè se youn nan sèt peyi yo, a 34 nasyon ki konpoze Sistèm Entè-Ameriken, ki te siyen tout dwa moun enstriman mizik. Pami sa yo enstriman yo, Correa mansyone yon sèl la ki gen rapò ak prevansyon epi pinisyon nan tòti, ak te raple ki di ke Kiba se yon pati nan kontinan an ak USA baz naval sou teritwa a ilegalman-okipe Kiben yo de Guantanamo ki te tounen yon prizon kote USA medya gen denonse itilize nan tòti. Avèk légèreté absoli epi yo inyore nan prensip yo ki pi fondamantal legal, IACHR a ap chache a saroje pouvwa li pa gen ak yo pran mezi ki konsène Tribinal Entè-Ameriken, Correa chaje.

JG / IFF / PRL

Correa menggambarkan IACHR sebagai Instrumen USA


Quito, Mar 10 (Prensa Latina) Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR) merupakan instrumen kebijakan USA asing terhadap pemerintah yang progresif di Amerika Latin, Presiden Ekuador Rafael Correa mengecam. IACHR adalah saat ini diambil oleh pandangan Anglo-Saxon kebebasan pers sebagai kebebasan bisnis pemilik media, presiden mengatakan dalam laporan mingguan kepada warga dari provinsi perbatasan Carchi.
Kekuatan Media bertujuan untuk menjadi lebih kuat daripada kekuatan negara, dan kami tidak akan membiarkan mereka untuk menginjak-injak perjanjian internasional karena kehendak dari segelintir birokrat. Correa akan memberitakan tuduhan pada sesi pembukaan pertemuan negara-negara anggota yang menandatangani Konvensi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Pakta San Jose), yang akan diadakan pada hari Senin, 11 Maret di kota Guayaquil. Ekuador adalah salah satu dari tujuh negara, dari 34 negara yang membentuk Sistem Inter-Amerika, yang telah menandatangani semua hak asasi manusia instrumen. Di antara instrumen tersebut, Correa menyebutkan yang berkaitan dengan pencegahan dan penghukuman penyiksaan, dan ingat bahwa Kuba adalah bagian dari benua dan Amerika Serikat pangkalan angkatan laut di wilayah Kuba ilegal diduduki Guantanamo telah berubah menjadi sebuah penjara di mana media memiliki USA mengecam penggunaan penyiksaan. Dengan kesembronoan mutlak dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang paling dasar, IACHR berusaha untuk merebut kekuasaan itu tidak memiliki dan mengambil langkah-langkah yang menyangkut Inter-American Court, Correa dikenakan.

Correa IACHR descrive come uno strumento USA

Quito, 10 mar (Prensa Latina) La Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani (CIDH) è uno strumento della politica estera USA contro i governi progressisti in America Latina, presidente ecuadoriano Rafael Correa ha denunciato. La CIDH è in questo momento presa dal anglosassone vista della libertà di stampa come libertà di attività del proprietario dei media, ha detto il presidente nel suo rapporto settimanale ai cittadini della provincia di Carchi confine.
Tale potere mediatico mira ad essere più potente della potenza degli stati, e non permetteremo loro di calpestare i trattati internazionali a causa del capriccio di un pugno di burocrati. Correa proclamerà accuse alla sessione di apertura di una riunione degli Stati membri che hanno firmato la Convenzione Inter-Americana sui Diritti Umani (Patto di San José), che si terrà il Lunedi, 11 marzo, nella città di Guayaquil. L'Ecuador è uno dei sette paesi, di 34 nazioni che compongono il sistema interamericano, che ha firmato tutti gli strumenti sui diritti umani. Tra questi strumenti, Correa citato quello relativo alla prevenzione e la punizione della tortura, e ha ricordato che Cuba è parte del continente e la base navale USA sul territorio illegalmente occupato-cubana di Guantanamo è stata trasformata in una prigione in cui i media USA hanno ha denunciato l'uso della tortura. Con leggerezza assoluta e non tener conto dei principi giuridici di base, il IACHR cerca di arrogarsi poteri che non ha e ad adottare misure che riguardano la Corte interamericana, Correa carica.

JG / IFF / PRL

Correa opisuje IACHR jako instrumentu USA

Quito, Mar 10 (Prensa Latina) Inter-American Komisji Praw Człowieka (IACHR) jest instrumentem polityki zagranicznej USA wobec postępowych rządów w Ameryce Łacińskiej, prezydent Ekwadoru Rafael Correa wypowiedziana.IACHR jest w tej chwili podejmowane przez anglosaskiego widzenia wolności prasy jak wolność działalności właścicielem mediów, prezydent powiedział w swoim cotygodniowym raporcie obywateli z prowincji granicznej Carchi.
Że władza mediów ma być bardziej skuteczne niż potęgi państw, i nie pozwoli im deptać traktatów międzynarodowych ze względu na widzimisię garstki biurokratów. Correa ogłosi oskarżenia na sesji inauguracyjnej spotkania państw członkowskich, które podpisały Inter-Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka (Pakt San Jose), które odbędzie się w poniedziałek, 11 marca, w mieście Guayaquil. Ekwador jest jednym z siedmiu krajów, z 34 krajów, które składają się na Inter-American System, który podpisał wszystkie instrumentów praw człowieka. Wśród tych instrumentów, Correa wspomniał jeden w zakresie zapobiegania i karania tortur, i przypomniał, że Kuba jest częścią kontynentu i bazy marynarki wojennej USA na nielegalnie okupowanym terytorium Kuby Guantanamo został przekształcony w więzienie gdzie media USA mają potępił stosowanie tortur. Z absolutną nonszalancja i lekceważenie podstawowych zasad prawnych, IACHR stara się uzurpować uprawnień nie mają i do podjęcia środków, które dotyczą Inter-Amerykańskiego Trybunału, Correa naładowana.

Correa descreve CIDH como um instrumento EUA

Quito, 10 mar (Prensa Latina) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é um instrumento de política externa EUA contra os governos progressistas da América Latina, o presidente equatoriano, Rafael Correa, denunciou. A CIDH é, neste momento, tomado pela visão anglo-saxã da liberdade de imprensa como a liberdade de negócios do proprietário da mídia, o presidente disse em seu relatório semanal para os cidadãos da província fronteiriça de Carchi.
Que o poder da mídia pretende ser mais poderoso que o poder dos Estados, e não vamos permitir que eles pisam tratados internacionais, devido ao capricho de um punhado de burocratas. Correa vai proclamar acusações na sessão de abertura de uma reunião dos Estados-Membros que assinaram a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José), a ser realizada na segunda-feira, 11 de março, na cidade de Guayaquil. O Equador é um dos sete países, de 34 nações que compõem o Sistema Interamericano, que assinou todos os instrumentos de direitos humanos. Entre esses instrumentos, Correa mencionou a uma relacionada com a prevenção e punição da tortura, e lembrou que Cuba é parte do continente e nos EUA base naval em território cubano ocupado ilegalmente de Guantánamo foi transformada em uma prisão onde a mídia EUA têm denunciou o uso de tortura. Com irreverência absoluta e desrespeito dos mais elementares princípios legais, a CIDH procura arrogar poderes que não tem e tomar as medidas que dizem respeito à Corte Interamericana, Correa cobrado.

JG / IFF / PRL

Correa descrie IACHR ca un instrument de Statele Unite ale Americii

Quito, Mar 10 (Prensa Latina) Comisia Inter-Americană pentru Drepturile Omului (IACHR) este un instrument de politică externă Statele Unite ale Americii împotriva guvernelor progresiste din America Latină, ecuadorian Rafael Correa a denunțat președintele.IACHR este în acest moment luate de vedere anglo-saxon de libertate a presei și libertatea de afaceri al proprietarului mass-media, a spus președintele în raportul său săptămânal pentru cetățenii din provincie de graniță a Carchi.
Că puterea mass-media își propune să fie mai puternic decât puterea de state, și nu le va permite să calce în picioare tratatele internaționale datorită bunul plac al unui pumn de birocrați. Correa va proclama acuzații la sesiunea de deschidere a unei reuniuni a statelor membre care au semnat Convenția de la Inter-Americane pentru Drepturile Omului (San Jose Pactul), care va avea loc luni, 11 martie, în orașul Guayaquil. Ecuador este una din cele șapte țări, de 34 de națiuni care alcătuiesc sistemul Inter-american, care a semnat toate instrumentele privind drepturile omului. Printre aceste instrumente, Correa a menționat cel legat de prevenirea și pedepsirea torturii, și a reamintit că Cuba este o parte a continentului și Statele Unite ale Americii baza navala pe teritoriul cubanez ilegal ocupat de la Guantanamo a fost transformat într-o închisoare în cazul în care mass-media din SUA au denunțat utilizarea torturii. Cu neseriozitate absolută și nu ia în considerare a principiilor juridice de bază mai, IACHR urmărește să-și aroge puteri nu le are și să ia măsuri care privesc Curtea Inter-Americană, Correa perceput.

Корреа описывает МКПЧ как инструмент США

Кито, Март 10 (Пренса Латина) Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) является инструментом внешней политики США против прогрессивных правительств Латинской Америки, президента Эквадора Рафаэля Корреа осудил.МКПЧ в этот момент принято англо-саксонской зрения свободы прессы, как свобода бизнеса владельца СМИ, президент сказал в своем еженедельном отчете граждан от границы с провинцией Карчи.
Эта сила средств массовой информации стремится быть более мощным, чем власть государства, и мы не позволим им топтать международных договоров из-за прихоти горстки бюрократов. Корреа объявит обвинения на открытии сессии Совещания государств-членов, которые подписали Межамериканская конвенция о правах человека (Пакт Сан-Хосе), который состоится в понедельник, 11 марта, в городе Гуаякиль. Эквадор является одной из семи стран, из 34 стран, которые составляют Межамериканская система, которая подписала все документы по правам человека. Среди этих документов, Корреа отметил один относится к предупреждению и наказанию пыток, и напомнил, что Куба является частью континента и военно-морской базы США на незаконно оккупированной кубинской территории в Гуантанамо был превращен в тюрьму, где США СМИ осудил применение пыток. С абсолютной легкомыслие и пренебрежение из самых основных правовых принципов, МКПЧ стремится присвоить себе полномочия, которые он не имеет и принять меры, которые касаются Межамериканский суд, Корреа взимается.

JG / IFF / PRL

Correa bir ABD Aracı Olarak IACHR açıklar


Quito Mar 10, (Prensa Latina) İnsan Hakları İnter-Amerikan Komisyonu (IACHR) Latin Amerika'daki ilerici hükümetlere karşı ABD dış politikasının bir aracı olduğu, Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa kınadı.IACHR medya sahibinin özgürlüğü, basın özgürlüğü ve Anglo-Sakson bakış attığı şu anda sahip olduğu, başkan Carchi sınır ili vatandaşa yaptığı haftalık raporunda belirtti.
Yani medya gücü devletlerin gücü daha güçlü olmayı hedefleyen, ve biz onları bürokrat bir avuç heves nedeniyle uluslararası antlaşmalar çiğnemek için izin vermez. Correa Guayaquil kentinde Pazartesi günü yapılacak İnsan Hakları (San Jose Paktı) üzerine Inter-American Sözleşmesi, 11 Mart imzalanan Üye Devletler bir toplantının açılış oturumunda suçlamalar duyuracak. Ekvador Tüm insan hakları belgeleri imzaladı Inter-Amerikan Sistemi, makyaj 34 ulusların yedi ülkeden biridir. Bu araçlar arasında, Correa önlenmesi ve işkence cezasıyla ilgili tek söz, ve Küba Guantanamo yasadışı işgali altındaki Küba topraklarında kıtası ve ABD deniz üssü parçası olduğunu hatırlattı ABD medyasına sahip bir hapishane haline getirildi işkence kullanımını kınadı.En temel yasal ilkelere mutlak arsızlık ve göz ardı ile IACHR bu yok ve Inter-Amerikan Mahkemesi ilgilendiren önlemleri almak güçler atfetmek istiyor, Correa ücret.