NIA ESPERANTA FLAGO

N ia Esperanta Flago estas verda,
I nkluzive verda estas nia steleto
A nkaú, sur la blanka kvadreto

E sperante, ke nia flago forte iru antaúen
S ur la kapoj de nia gento, kun fervoro
P er la mano de frata batalanto, tamen
E nergie alportita de l´amo el la koro.
R igardante nian flagon sur la altega turo
A spiras veraj samideanoj tiun vivantan gloron
N epre kunlabori en kunvenoj lokaj kaj naciaj
T iele pli bone kreskos la movado nia
A bsolute, Esperanto estas lingvo internacia.

F onto de granda, brila kaj vera beleco
L evas alte nian revon kaj idealon de Espero
A nstataú armiloj, kanjonoj, militoj, malveroj
G rave gxin svingas kaj flirtas tiel liberaj...
O bstine, ni batalas por sukceso de niaj aferoj

Victoria Magna (Elma)