هان جوانا در جهان آزاد باش
خصم ظلم و دشمن بيداد باش
در صف مردان اهل داد باش
هر كجا ظلم است , تو فرياد باش
دستگير بينوايان ,ياور افتادگان
مونس آنکس که در دریای غم افتاد باش
نان به نرخ روز اگر خوردی فرومايه شوی
برحذر از مردمان هم جهت با باد باش
كيش شخصيت مرام مردم بی مايه است
برحذر از كاسه ليس و مردم شياد باش
دست شيخ و شاه بوسيدن ستم بر ملت است
ياور آنكس کہ ميهن را كند آباد باش
شيخ شهر گفتا كه حكمش حكم و فرمان خداست
كفر مي گويد , بينديش , زيرك و استاد باش
او به نام عدل و دين هر دم جنايت ميكند
آگه از نيرنگ شيخٍ فاسد و جلاد باش
مملكت از دست رفت با آبروی مردمش
خار چشم آنكه كشور را به دشمن داد باش
پایبند عشق باش و رهرو آزادگی
در ره شيرين چنان فرهاد باش.

میم.میم