Os Grandes Medios describen a DRM como Xesión de Dereitos Dixitais (Digital Rights Management). No entanto, dado que o seu destino é restrinxir-lle ao usuario, é máis preciso describir DRM como Xestión de Restricións Dixitais (Digital Restrictions Management). A tecnoloxía DRM pode restrinxir aos usuarios o acceso a películas, música, literatura e software, na verdade todos os tipos de datos dixitais. a execución de software non libre, con tecnoloxía DRM, é simplemente unha cadea na que os usuarios poden ser presos e privados dos dereitos que a lei lles otorga.

Despois de meses de campaña durante o ano 2006, DefectiveByDesign.org declarou o 3 outubro de 2006 "Día internacional contra a DRM". Con máis de 10.000 técnicos que se uniron na campaña e se comprometeron a tomar a acción directa para parar a DRM, e con máis de 200 "accións" programadas en todo o mundo o 3 outubro, conseguiuse o obxectivo de aumentar a atención do público sobre as ameazas que implica a DRM.

Agora temos que pasar da conciencia da DRM a rexeitar a DRM. A tecnoloxía DRM non está vencida. Aínda é un problema crecente para todos os usuarios de computadora, e por extensión, para toda a sociedade. A DRM está a se empregar para restrinxir aos individuos a utilización das súas propias copias de traballos publicados. Para aplicar estas restricións, o software DRM , e agora o hardware, deben fiscalizar e controlar o comportamento dos usuarios de computadores. E informar frecuentemente do que ve.

A loita

Pode estar xa enterado de que os usuarios do iPod non poden transferir as súas músicas para outros dispositivos que non sexan de Apple, porque as músicas baixas do iTunes están criptografiadas con DRM. It allows you to write an audio CD, but if you ever want to take your music to a new portable device in a compressed format, you will end up with very lousy sound quality. Permitelles gravar un CD de audio, pero que sempre que queira pasar a súa música a un novo dispositivo portátil nun formato comprimido, vai acabar con unha pésima calidade de son. These drawbacks are of course there for a reason: customer lock-in. Estas desvantaxes debense, naturalmente, a unha razón: cliente bloqueado. Apple causa inconvenientes aos seus propios clientes vinculandoos a produtos Apple.

This type of nuisance is but the foreshadow of greater ones to come. Este tipo de incômodo non é mais que un anticipo dos que están por vir. Standing behind the technology companies, the film and music industry (Big Media) loom large. Permanente por tras da tecnoloxía, do cine e da industria da música (Big Media) tear grande. To increase their control, they demand technology companies impose DRM. Para aumentar o seu control, que busca impor tecnoloxía DRM. The technology companies no longer resist. As empresas tecnolóxicas xa non resist. Of course many of the technology companies now see themselves as part of Big Media. Evidente moitas das empresas tecnolóxicas agora ver-se como parte da Grande Medios de Comunicación. Sony is a film and music company, Microsoft is an owner of MSNBC, and Steve Jobs, the CEO of Apple, sits on the board of Disney. Sony é unha empresa de cine e música, a Microsoft é un propietario de MSNBC e Steve jobs, CEO de Apple, ten asenta no consello de administración da Disney. These technology companies cannot be expected to serve the interests of the technology consumer. Estas empresas tecnolóxicas non se pode expected para servir os intereses da tecnoloxía consumidor.

Big Media hope that DRM will deliver to them what their political lobbying to change copyright law never has: they aim to turn our every interaction with a published work into a transaction, abolishing fair use and the commons, and making copyright effectively last forever. Big Media DRM espera que ha entregar a eles o que os seus políticos lobby para cambiar leis de dereitos de autor, nunca foi: eles teñen por obxectivo transformar a nosa interacción con cada un traballo publicado nunha transaccións, aboliu o uso xusto e Commons, dereitos de autor e facer efectivo eternum. They will say that you accepted DRM and willingly surrendered your rights. Eles van dicir que aceptou de bo grade entrega DRM e os seus dereitos. That you did so under duress, they will call irrelevant. Que o fixo baixo presión, eles van chamarse irrelevante.

Amazon's new movie download service is called Unbox and it outlines what DRM implies. Amazon descarga do novo filme de servizo é chamado Unbox e que guión o que implica DRM. The user agreement requires that you allow Unbox DRM software to monitor your hard drive and to report activity to Amazon. O acordo esixe que o usuario que lle permitir Unbox DRM software para monitorizar o seu disco duro e ó informe de actividade Amazon. These reports would thus include a list of: all the software installed; all the music and video you have; all your computer's interaction with other devices. Estes informes serían, polo tanto, incluír unha lista de: todo o software instalado, todas as músicas e vídeos que vostede e todos do seu ordenador a interacción con outros dispositivos. You will surrender your freedom to such an extent that you will only be able to regain control by removing the software. Vostede ha entregar a túa liberdade de tal xeito que só será capaz de recuperar o control a través da eliminación de software. But if you do remove the software you will also remove all your movies along with it. Pero, se vostede eliminar o software que tamén ha eliminar todos os seus filmes con el. You are restricted even geographically, and you lose your movies if you ever move out of the USA. Está restrinxido mesmo xeográfica, e perder os seus filmes, se nunca saia do E.U.A.. You of course have to agree that they can change these terms at any time. Vostede obviamente debe acordo que poden cambiar estes termos en calquera momento. Microsoft's newly upgraded Windows Media Player 11 (WMP11) user agreement has a similar set of terms. De Microsoft recentemente actualizar o Windows Media Player 11 (WMP11) usuario ten un acordo semellante conxunto de termos.

Each time Big Media force you to upgrade your software, they downgrade your rights. Cada vez Big Media forza-lo a actualizar o seu software, eles desclassificar os seus dereitos. Every new DRM system will enforce a harsher control regime. Cada novo sistema DRM ha impor un réxime máis rigoroso control. Apple's added more restrictions to their music service, and their new video service is yet more restrictive. Apple's engadidas máis restricións ao seu servizo de música, eo seu novo servizo de vídeo é aínda máis restrinxido. And so it goes. E así vai. But this is not just happening with music and video, DRM is being applied to knowledge and information. Pero isto non é só acontece coa música e vídeo, DRM está a ser aplicado ao coñecemento e á información. Libraries, schools, universities are adding DRM, sometimes under duress, often without understanding the consequences. Bibliotecas, escolas, universidades están engadindo DRM, ás veces baixo coacção, moitas veces sen comprender as consecuencias.

What does this mean for the future? O que iso significa para o futuro? No fair use. Non uso xusto. No purchase and resell. Non mercar e revender. No private copies. Non copias privadas. No sharing. Non compartir. No backup. Non backup. No swapping. Non swapping. No mix tapes. Non mesturar fitas. No privacy. Non privacidade. No commons. Non commons. No control over our computers. Ningún control sobre os nosos computadores. No control over our electronic devices. Ningún control sobre os nosos dispositivos electrónicos. The conversion of our homes into apparatus to monitor our interaction with published works and web sites. A conversión de nosas casas en dispositivos para seguir a nosa interacción cos traballos publicados e Web sites.

If this type of invasion of privacy were coming from any other source, it would not be tolerated. Se este tipo de invasión de privacidade foron provintes de calquera outra fonte, non sería tolerada. That it is the media and technology companies leading the way, does not make it benign. Esta é a mídia e empresas tecnolóxicas a liderada o camiño, non fai benigna.

Users of free software are not immune to DRM either. Usuarios de software libre xa non son inmunidades a calquera DRM. They can be locked out, and their computers won't play the movies or music under lock. Eles poden ser trancada para fóra, e os seus ordenadores non vai xogar as películas ou músicas baixo bloqueo. Products can "tivoize" their code (remove their freedom through DRM), delivering it back with malicious features and blocking removal. Productos poden "tivoize" seu código (elimina a súa liberdade a través DRM), entrega-lo de volta con características malicioso e bloqueado eliminación. The RIAA and the MPAA are actively lobbying Congress to pass new laws to mandate DRM and outlaw products and computers that don't enforce DRM. A RIAA ea MPAA están activamente o Congreso para facer lobby novas leis para ilegalizar mandato DRM e produtos e ordenadores que non executar DRM. DRM has become a major threat to the freedom of computer users. DRM se tornou unha grande ameaza para a liberdade dos usuarios de computadores.

When we allow others to control our computers and monitor our actions we invite deeper surveillance. Cando permitir que outros para seguir e controlar os nosos computadores nosas accións, invitar a máis profunda vigilância. With our personal viewing, listening, reading, browsing records on file, are we not to be alarmed? Coa nosa visión persoal, escoitar, ler, navegar rexistros en arquivo, que non estamos a ser Alarmas?

In September 2005 a Disney executive named Peter Lee told The Economist, "If consumers even know there's a DRM, what it is, and how it works, we've already failed,". En setembro de 2005 un executivo Disney chamado Peter Lee dixo ao The Economist, "Se o consumidor sequera sabe hai un DRM, o que é, e como funciona, nós xa fallou". A year later, on October 3rd we made that prediction come true. Un ano despois, o día 3 outubro, fizemos esta predición se realidade. Now with your help, we can work to put an end to DRM. Agora, coa súa axuda, podemos traballar para pór termo a DRM. You are encouraged to Join the campaign at DefectiveByDesign.org and take action. Lle son animou a unirse á campaña de DefectiveByDesign.org e agir.

Peter Brown Peter Brown
Defective By Design Defeituosos By Design
Free Software Foundation Free Software FoundationFonte: DefectiveByDesign.org