کدام راه است 
 که پای خسته را نشناسد
 کدام کوچه 
 خالی از خاطره است 
 و کدام دل 
 هرگز نتپیده  
 به شوق دیدار  
 بیا
 تا برایت بگویم
 از سختی انتظار
 که چگونه
در دیده های بارانی
رنگ هذیان به خود می گیرد


( ناهید عباسی)

kiu vojo
ne konas lacan kruron?
kiu strato
malplenas de memoraĵoj?
kaj kiu koro
neniam ekbatis
pro ĝojego de rendevuo?
Venu
por aŭskulti pri
malfacileco da l' atendado
kiu transkoloriĝas al deliro
en pluvaj okuloj !*

 

al mia kara .... 

 

------------

* Koran dankon al la S-ro Mohammad