lukaso-dasein.blogspot.com/2008/05/yj-daje-anarcho-esperancki-znak-dymny.html