MIA VOJAĜO AL JAPANIO (6)

Dimanĉon, la 12-an de oktobro 2003


Alvenis la tago de la 90-a Japana Esperanto-Kongreso en la kultura domo Galleria Kameoka” sub la temo “Kultura vojkrucifĝo el ĉiuj direktoj: okcidento, oriento, nordo, sudo”. Per aŭtobusetoj ni estis transportitaj de niaj loĝejoj al la kongresejo. Mi havis ŝancon jam ricevi kongresan materialon en tre bela kaj praktika plasta kvazaŭ vojaĝsako fabrikita de la entrepreno “EZ-SWANY”, kies posedanto estas konata esperantisto kiu pagis grandajn reklamojn pri Esperanto en diversaj okcidentaj gazetoj. La francoj certe legis ĝin en "Le Monde".


Dum la mateno mi renkontis multajn interesajn kaj konatajn esperantistojn. Tamen, por mi estis aparte kortuŝa la persona konatiĝo kun nia bonega japana peranto, k-do TANI Hiroyuki, kaj kun mia tre tre kara amiko, kuracisto, KAWANISI Teturô “Semanto” (interalie esperanto-instruisto de nia Viola, kaj konata zamenhofisto). Semanto estis taskigita prezidi mian prelegon lunde matene.


Posttagmeze okazis je la 14-horo solena malfermo de la kongreso. Mirinda granda salonego kun ĉiuj teknikaj eblecoj estis praktike plena (partoprenis pli ol 600 partoprenantoj sed aliĝis pli ol mil - inkluzive de neesperantistaj oomotanoj kiuj simpatias kaj subtenas Esperanton). Sur la podio sidis honoraj gastoj inter kiuj ankaŭ mi. Mi salutis la kongreson nome de SAT kaj de aliaj eksterlandaj gastoj ( Gesinjoroj Reinhard kaj Elisabeth Selten (DE), Lee Chong-Yeong kaj Lee Yung-Kee (Koreio), Yu Tao de El Popola Ĉinio, Agnieszka Barbara Pietrzak de Pola Radio, Yu Jianchao de Ĉina Radio, Maritza Gutierez Gonzalez el Kuba radio, ktp). En mia saluto mi esprimis la deziron kunlabori kun ĉiuj E-asocioj sur la terenoj kiuj estas al ni komunaj. En la interpretista budo Masakato tradukadis japanen mian salutparoladon. Bedaŭrinde mi ne havas foton pri la solena malfermo, ĉar ĝis nun mi ne ricevis iun kaj nek Masako nek mi mem povis foti.


Je la 16-a horo okazis informa kunveno pri SAT. Alvenis sufiĉe multaj SAT-anoj (20) kaj ne-SAT-anoj (8). Niaj k-doj SYOZI Nobuyuki kaj Yamasaki Seikô starigis la demandon ĉu SAT post du-tri jaroj bankrotos. Mi respondis ke mi esperas longan kaj daŭran vivon de SAT, sed ke ĉio dependas de niaj SAT-anoj. Ja SAT-bezonas novajn membrojn kaj la unua tasko de SAT-anoj estas varbi novajn membrojn. K-do Yamasaki proponas krei LEA-on , tiel ke okaze de malapero de SAT, LEA-oj povos daŭrigi la laboron. Mi provis klarigi al li kaj aliaj ke ili ne bone komprenas la rolon de LEA-o kaj fakte kio ĝi estas. LEA-oj estas laboristaj asocioj kies celo estas varbi novajn SAT-anoj kaj krei novajn SAT-anojn. Ili estas konvencie ligitaj al SAT (cetere eĉ multaj nomoj tion diras, ekz. SAT en Britio, SAT-en Hispanio), kaj se SAT-mortos tiam ankaŭ LEAoj kiel tiaj ne havos sian sencon. Tiam tiuj LEAoj eble fariĝus apartaj novaj asocioj. Nu ni decidis pri tio pli detale tion diskuti dum la baldaŭa kunveno de japana SAT en Kaga. La celo de tiu ĉi kunveno estas konigi SAT al "neŭtralaj" esperantistoj kiuj interesiĝas pri SAT. Finfine la kunveno estis tamen tre sukcesa.


Post la kunveno mi renkontis miajn malnovajn geamikojn, k-don Syozi Nobuyuki kun la edzino Keiko.


Vespere okazis bankedo dum kiu krom bonega manĝo oni havis okazon ankoraŭ pli bone amikiĝi kaj konatiĝi. La sidlokoj estis anticipe fiksitaj kaj oni ne povis sidi tie kie oni volis sed tie kie estis indikita. Dum la vespero okazis aŭkciado de kelkaj malnovaj libroj. La aŭkcion faris  Yamasaki Seikô kaj Semanto.


Tre amuzis min la reago de miaj geamikoj Syôzi kiuj estis ŝokitaj vidante min en la ruĝa (malhele) kostumo kaj ruĝa kravato. Li diris ke mi aspektas kiel vera franca “dando”. Laŭ ili neniu Japano kuraĝus tiel vestiĝi. Efektive, ĉiuj estis en grizaj tre klasikaj kostumoj krom mi. Sed mi mem tute ne sentis min malbone. Tamen, ŝajnas ke al virinoj tute ne ĝenis mia kostumo kaj ke ili ne trovis min ŝoka. Ankaŭ Masakato diris al mi ke tio tute ne ŝokas ŝin ĉar ŝi ŝatas ruĝan koloron. Post la fino de la bankedo ni ĉiuj iris dormi. Morgaŭ matene okazos mia prelego pri “7000 tagoj en Siberio”.