Mi ricevis ekzempleron numeritan (6) de la libro en la jaro 1990.
Sur la unua paĝo de la kovrilo troviĝis desegnon kiun mi nur vidis, sed ne rigardis detale ĉar "ĝi ja nur estas detaloj el la geomtriaj desegnoj kiujn mi plurfoje diskutis kun li".
La jaro 2000, mi pro iu stranga kialo komencis trarigardi la tutan materialon kiun mi ricevis dum niaj diskuto, Je tiu revizo mi observis ke la "mezursi-stemo", kiun LR nomis ACU (AntropoCentrita Unuo) probable ne nur estas mezursistemo sed eble uzebla por aliaj celoj ol mezurado.

Fakte la bildo sur la unua paĝo de la kovrilo estas desegnita analizo de ĉi tiu fotografio kiun LR opiniis estas la "ŝlusilo" je la sekretoj kiujn la konstruintoj kaŝis sur la dezerta altplataĵo ĉe El Gize en Egiptujo.

Tiu kiu emas mem legu la libron. Mi jam rakontis pri tiu libro en eseo pri "La grandega pumpilo ĉe El Gize"


(kelkaj eble jam kopiis tiun PDF-dokumenton, kiun mi proponis dum kelkaj semajnoj sed forigis, kiam mi observis, ke la intereso preskaŭ estas nula.)

Nu ni revenu al la "grajno" kiun la "blinda koko" ne observis. En la libreto troviĝas geometria desegno, kiun LR nomis "kvadraturo de cirklo".

Eĉ se la desegno montras cirklon, tiu cirklo ne havas la saman perimetron kiel la kvadrato bazita je "seked" 11/14 (cotanĝ por 38,15722659 angulgradoj). Pli grave estas ke la desegno utiligas seked 11/14 por la kreado de la kvadrato, kiu sekve havas perimetron je 44/7 ŭ 88/14 kiu estas la ĝusta prezento laŭ la ombrobildo de la Granda Piramido (GP).


Mi kredas, ke ne estas nekonate, ke en Egiptujo estis uzataj du mezuriloj, kun variaj longoj, kaj dividitaj laŭ du metodoj. Unu sistemo dividis la ulon en 6 manplatoj po 4 fingroj kaj la alia pli longan mezuriloj en 7 manplatoj po 4 fingroj.
Kiam mi studis la geometrian desegnon, mi faris kelkajn kalulojn pri kia perimetro kaj kian diametron cirklo kun 88/14 havas. Je miaj kalkuloj mi supozis ke la longo de la perimetro estas egala al 756/189. La rezulto montris ke la longon de r = 1,000402499. Klare: Tia cirklo ne estas konstruebla laŭ la eŭklida geometrio, tion jam konstatis lertaj matematikistoj. Do ne povas temi pri la "kvadraturo de cirklo", ĉu ne?

Tamen, obstine kiel blinda koko mi daŭrigis la analizon kaj supozis, ke la perimetro ne estas 88/14 sed 4 x 189 (4 x ACU) kaj kiam mi divids la imaginaran perimetron je 189x4 per π, mi ricevis la respondon 240,6422/ (1/189) ( Ek de nu mi nomos (1/189) vs laŭ la terminologio de LR (elparolu "voso(j)").

Ĉar mi sercas entjeran valoron por la rilato inter la perimetro kaj la diametro, mi decidis, ke la diametro en mia imaginara cirklo estu 240 vs kaj la perimetro 756 vs. Tio donas la rilatvaloro 3,15 aŭ entjere esprimita 315/100.

Do: Mi kreas cirklon per cirkelo kun radio 0,7 metro. Uzante la ovan ideon mi unue faris la komputon 1,4 (240 :756) = 4,41 je kalkulo per π = 3,141592654, mi ricevas la rezulton 4,3982229715. Do, diferenco je 1,26 centimetroj.

regula oktagono Hazarde, pro la ordonoj de la skribisto Ahmose en problemo 50 en la Rhinda papiruso, mi forigis "du el la diametro" ĉar mi suspektas ,ke Ahmose ne celis la diametron sed la radion en sia problem. Mi suspektis tion post analizo de regula oktagono ĉirkaŭskribata per kvadrato. Do: (756-2)/240 = 3,141666667.


Ŝajnas ke la konstruintoj de la granda piramido eble konis ĉitiun rilatvaloron kaj, ke kontroloj de distancoj en la geometriaj desegnoj de Lehel Repits laŭ tiu valoro eble forigos la neceson utiligi projekcion, por ke oni trovu la ĝustan distancon. Tamen tio estas tasko pli taŭga por matematikisto ol por diletanto kiel mi.

pyrelgize-Analizo super mapo Unu afero estas tamen tute certa: Por ĝuste lokigi la centropunktoj de la Granda piramido (tiu de Kufu???) kaj la piramido de Kafra oni devas scii la ĝustan lokon por la centropunkto de la piramido de Menkaŭra. Tiu aserto estas montrata per ĉi tiu bildo.

Oni eble povas aserti ke la "reĝa ulno" (kubito) tegas la "kurbigitan mondon" sed la alia "la popola ulno" regas la "plata mondo). La dividsistemo estas tute sendependa de la fizika longo de mezurilo.

El matematika vidpunkto la eltrovo eble estas malgravaĵo, tamen estas interese, ke la konstruintoj de la piramidoj ŝajne konis la angulvaloron "seked" 11/7 kaj indikis tion tiel klare per la Granda Piramido, ke LR povis krei sian geometrian desegnon.

Oni povas interpretu la rezultojn de LR tiel, ke li fakte retrovis la fonon de la du mezuriloj kun 6 manplatoj kaj 7 manplatoj, same kiel la fonon de la revo pri "la kvadraturo de cirklo". Krom tio, per sia dividsistemo LR helpis min observi la rilaton 756/240 kaj kompreneble, la inversa valoro 240/756 je prikalkulo de la diametro por ekzemple trunko kun konata perimetro je ekz 3 metroj.

Jen traduktabelo:

360o

378 vs

756 vs

3 x 1,05 =

6 x 1,05 =

15 x 1,05 =

30 x 1,05 =

45 x 1,05 =

60 x 1,05 =

90 x 1,05 =

180 x 1,05 =

360 x 1,05 =

3,15 vs

6,3 vs

15,75 vs

31,5 vs

47,25 vs

63 vs

94,5 vs

189 vs

378 vs

6,3 vs

12,6 vs

31,5 vs

63 vs

94,5 vs

126 vs

189 vs

378 vs

756 vs

Svedlingve. Tradukite per Google, tial ne tro bona lingvaĵo ;-)

Google översättning från Esperanto av
http://www.ipernity.com/blog/kgesperanto/440548 :


Rubriken på artikeln hänvisar till det faktum att även en dåre ibland hitta något värdefullt. Kanske hände det mig. För lite mer än en vecka jag tittade åter igenom en disertaci'-liknande bok " Giza-pyramidernas Generalplan" författad av Lehel Repits. (1932 - april 2000). Till min förvåning fann jag två relationsvärden mellan diameter och en cirkel vars värden är 315/100 och 754/240 = 3,141666667.

Denna iakttagelse kanske uppfattas som ren kuriositet idag, men det verkar som om den egyptiska alnen med sju handflator a 4 fingrar dominerar den ”krökta” världen, medan alnen med 6 händer dominerar den "platta världen".

Jag fick en numrerad kopia (6) av boken år 1990. Bild i esperantoartikeln,

På första sidan av omslaget fanns en ritning som jag bara såg, men inte betraktade i detalj eftersom "det är verkligen bara är en detalj av geomtriska teckningar som jag har diskuterat flera gånger med honom."

År 2000, jag, av någon konstig anledning började titta igenom allt material som jag har fått under våra diskussioner. Vid den revideringen konstaterade jag att det "måttsystem" LR kallade ACU (AntropoCentrita Unit) förmodligen inte bara är ett måttsystem utan kan användas för andra ändamål än mätning.

I själva verket är bilden på första sidan av omslaget en geometrisk konstruktion som baseras på ett flygfoto över ökenplatån (bild i Esperantoaartikeln). Det är nu uppenbart att denna bild, enligt LR, är "ŝlusilo" (en nyckel) till de hemligheter som byggarna gömde i byggnaderna på öknenplatån vid El Gize i Egypten.

Den som har lust kan själv läsa boken. Jag har redan berättat om denna bok i en uppsats om "Den stora pumpen på El Gize platån"

(Vissa kan ha kopierat det PDF-dokument som jag hade ute några veckor, men tog bort, när jag konstaterade att intresset är nästan noll.)

Låt oss nu återvända till "guldkornet" som "den blinda tuppen" kan ha hittat. I boken finns ett geometriskt mönster som LR kallade "cirkelns kvadratur."

Även om ritningen visar en cirkel, har cirkeln inte samma omkrets som kvadraten baserad på "seked" 11/14 (cotang för 38,15722659 vinkelgrader). Ännu viktigare är att ritningen använder seked 11/14 för att skapa kvadraten, som därför har en omkrets på 44/7 eller 88/14, vilket är den exakta representationen enligt skuggbilden på den stora pyramiden (GP). (bild finns i esperantoartikeln)

Jag tror att det inte är okänt att i Egypten har använts två mätstickor, med olika längder, och att de delas enligt två metoder. Ett system delade mätstickan i 6 händer per 4 fingrar och den andra ett längre mått i 7 händer om 4 fingrar.

När jag studerade den geometriska ritningen, jag gjorde ett par beräkningar för att se vilken relation omkrets och diameter en cirkel med omkretsen 88/14 har. Vid mina beräkningar har jag antagit att längden på omkretsen är lika med 756 (1/189) = 4a. Resultatet visade att längden av r = 1,000402499.

Det är uppenbart att en sådan cirkel inte kan konstrueras enligt den euklidiska geometrin, det har redan sagts av skickliga matematiker. Så du kan inte hänvisa till "cirkelns kvadratur",Eller hur?

Men envist som blind tupp fortsatte jag analysen och antog att omkretsen är 88/14, men uttryckte den som 4 x 189 (4 x ACU), och när jag dividerade den imaginära omkretsen på 189x4 med π, fick jag svaret 240,6422 / (1/189) (I fortsättningen kommer jag att kalla (1/189), i enlighet med LR:s terminologin för vs (elparolu "voso (j)").

Eftersom jag söker ett heltalsvärde för förhållandet mellan omkrets och diameter, bestämde jag att diametern på min imaginära cirkel är 240 vs och omkretsen är 756 vs. Detta ger relationsvärdet 3,15 eller uttryct på heltalsform 315/100.

Så skapade jag en cirkel med en passare en cirkel med radie 0,7 meter. Användande ovan idé jag först gjorde beräkningen 1,4 (240, 756) = 4,41, som jämförde med kalkyl där π = 3,141592654, Jag får då 4,3982229715. Dvs. skillnad på 1,26 centimeter.

Tillfällighet? På grund av order av skrivaren Ahmose i problem 50 i Rhind papyrusen, subtraherade jag "två från diametern" eftersom jag misstänker att det i Ahmose exempel inte dras bort "1" från diameter utan från radien. Jag misstänkte det efter analys av regelbunden oktagono ĉirkaŭskribata med en kvadrat. Så: (756-2) / 240 = 3,141666667. ( Bild finns i esperantoartikeln: http://www.ipernity.com/blog/kgesperanto/440548 )

Det verkar som byggare av den stora pyramiden kan känna till detta ”relativvärde” och att det kan styra avstånden i Lehel Repist geometriska ritningar Detta värde kan kanske eliminera behovet av att använda en projektion, så att du hittar det exakta avståndet. Men det är en uppgift mer lämpligt för en matematiker än för amatör som mig.

En sak är dock helt säker: För att korrekt lokalisera centrumpunkterna för av den stora pyramiden (den av Kufu?) och pyramid Kafra är nödvändigt att veta den exakta platsen för centropunkto av Menkaura pyramiden. Detta påstående får stöd av denna bild. (se artikeln vid http://www.ipernity.com/blog/kgesperanto/440548 )

(Man kanske kan hävda att "kungliga aln" (kubito) styr den "krökta världen" men den andra, "folkets aln", dominerar "platt värld". Delningssystemet är helt oberoende av den fysiska längden av en måttstock.

Från matematisk synvinkel upptäckten kan vara en ren kuriositet, men det är emellertid intressant att byggare av pyramiderna tydligen kände till vinkelvärdet "seked" 11/7 och indikerade att så tydligt med hjälp av den stora pyramiden, att LR skulle kunna skapa sitt geometriska mönster.

Man kan tolka resultaten av LR, så att han faktiskt funnit bakgrunden till de två mätverktygen med 6 händer och 7 händer, liksom bakgrunden till drömmen om "cirkelns kvadratur." Utöver detta, med sitt delningssystem ACU hjälpte LR mig att se kopplingen 756/240 och 754/240, och naturligtvis, det inverterade värdet 240/756 vid beräkning av diametern om man känner till omkretsen av cirkelrunt föremål t.ex. 3 meter.


Notering: I slutet av artikeln http://www.ipernity.com/blog/kgesperanto/440548 finns en jämförande tabell mellan ordinare båggrader och motsvarande värde för vs båggrader.