Ĉi-nokte mi spertis tre strangan sonĝon. Iu, kiu nomis sin "Kaptitulo", ofertis al mi tre lukran postenon (donantan bona salajron / enspezon) ĉe la universitato en Civitropolo en la lando Civitrujo. Oni ofertis al mi katedron pri Civitrologio, kun fokuso je la "fivenkismo", kiu estas abomena kaj kalumnia doktrino. La prozelitoj de la fivenkismo ĉiam ŝovas siajn nazojn en fremdan vazon, laŭ la Kaptitulo, kiu gvidas la laboron en la Civitruja ĝardeno..

La Kaptiulo diktatore ordonis, ke la civitranoj ĉiam devas alparoli unu la alian per la pronomo Ci (prefere grandlitere *1) ĉar ja temas pri fratulara civito. Krom tio oni nur rajtas uzi la lingvon de Civitrujo, kiu ŝajnas esti reformita versio de la internacia lingvo, kiun oni kutime nomas "la lingvo de Esperanto, aŭ malloge: Esperanto. Atingis al miaj oreloj, ke troviĝas uloj kiuj serioze advokats por nomŝanĝo de la lingvo Esperanto al "Espo" (Espoo laŭdire estas la finna nomo de Esbo kiu estas gubernio najbara al Helsinki en Finnlando.)

Por tiuj, kiuj ne scias, kio estas Kaptitulo, jen rapida klarigo. La vorto ŝajnas unue esti literumata "kapitulo" kiu inter alie estas nomo de floro-grupo, sed ankaŭ indikas: Kunveno de la membroj de kelkaj kavaliraj aŭ framasonaj ordenoj. Iu oficisto en Ci-vitr-ujo, kiu fakte estas vinbera ĝardeno, iam disleksie literumis la vorton. Tiel estiĝis la vorto"kaptitulo". Kiam la Civitruja bonzo legis la vorton, li trovis, ke la vorto estas bona priskribo de la ĉefbonza oficisto en Civitrujo. Tial la ĉefbonzo deklaris, ke li, ekde tiu momento estu titolota "Kaptitulo", grandlitere kompreneble.

La Kaptitulo permesis al la Ci-fratoj en la ĝardeno nomi sin "kaptituloj", sed nur kun minuskla komenclitero, por ke oni povu distingi ilin disde la altrangulo "La Kaptitulo".

En la civitruja ĝardeno nur egaluloj estas permesataj eniri kaj ili iĝas kaptit-uloj de la Civitrujo ĝis kiam la Kaptitulo, per senapelacia ekskomunika buleo, deklaras, ke la kulpa kaptit-ulo estas malbenita persono, kiu ne plu rajtas patropreni en la laboro de la Civitruja laboristaro.

Nu en Civitrujo oni ne uzas la vorton "malbenita", sed pruntedonis la latinan terminon "persona non grata", kiu esence signifas "persono, kiu ne estas bonvena". La latina termino estas ĉefe uzata en diplomatiaj rilatoj, tamen la civirtanoj opinias, ke la ĝusta traduko estas "person, kiu ne gratas (ungas) siajn kunkomunumulojn". Kelkaj Civitrujanoj emas uzi la vorton "malgratulanto" por akceptita ano de la Civitruja ĝardeno.

Do, noculo (proksimume maltaŭgulo, ekz. lingva mallertulo) ne estas bonvena. Se noculo ĉeestas en la Civitrtuja ĝardeno, tio kutime kaŭzos multe da gratado /ungado/ kaj mordado krom akuzoj pri kalumniado. La kvereloj kutime rezultas je deklaro, ke la Kaptitulo ekskomunikas la fiulo kiel malvirta kalumniada kolumnisto.

Antaŭ kelkaj semajnoj oni volis altigi la sekurecon en la Civitruja ĝardeno. Tial oni decidi krei registron pri "pasvortoj" por la fidelaj Civitrujanoj. Tiu "Pasvorta Servo" estu uzota je personaj kontaktoj, celante senkosta gastado de aliaj Civitrujanoj.

La Kaptitulo, kiu proponis al mi la postenon, rigardis min tre serioze kaj demandis: Ĉu vi akceptos la postenon, kiu aŭtomate aliĝos vin kiel civitano en la Civirtujo. Vi memoru ke la sukceso de la Civitruoj dependas tute je la fakto. ke ni, kun Civitruja elano, ĉiam progresas pro la sankta dokumento de Ci-Vitro, kiun oni povas akiri post zorga ekzamenado de nia lingva kaptitulo, Kaprino.

Je tiu momento mi aŭdis mian vekhorloĝon, kiu vekis min. Post momento mi estis tute sendorma pro la veka agado de la vekhorloĝo, kiun mi simbole ordonis: "Fermu vian aĉan pantondilon!", kaj komprenis, ke mi spertis teruran pantomiman sonĝon, / koŝmaron /, inkubsonĝon aŭ eĉ premsonĝon.

1*) Eble vi volas scii, kiel oni povas elparoli literon en tia maniero, ke aŭskultanto komprenu, ke temu pri grandlitera alparolo. Nu oni kompreneble povas laŭtege , t.e. per fortega voĉo elparoli la vorton CI.

Alia iom pli malpena kaj malbrua metodo estas, ke oni alkroĉas ian tipon de indikilo, ke temas pri grandlitera alparolo. Ekzemple diri: "Ci Komenca Litero Granda", aŭ iom pli mallonge CIKoLoGo. Jen ekzempla frazo: Kara CIkologo, vi devas gardi vin kontraŭ la fiuloj. Ne decas, ke Civtrujano pigruladas je sia laboro kontraŭ la fiuloj, kiuj apartenas al la abomena doktrino fivenkismo.

Nu, iuj el la Civitranoj opinias, ke la vorto CIkologo estas tro longa, kaj nur aldonas ekstran co-on al la voto CI. Do CI + CO = CIco.

Dum mia sonĝo mi aŭdis jenan frazon: Kara CIco, vi ne rajtas cicumadi kiam vi malplenigas vian botelon da vino, vi devas glutadi per plene malfermita buŝfaŭko. Ni Cicoj devas konscii, ke tempo egalas monon.

Tiu aldono "co" permesas al la paprolanto diri ekzemple: Eco, Soco, Poco, Roco, Aco, Noco, Toco, kiam li voĉliterumas grandliterumataj vortoj dum ekz. telefona interparolado.

Tamen, dum miaj civtrologiaj studoj mi konstatis, ke la metodo, voĉe indiki, ke temas pri grandlitero/j, ne stabilas en la CI-frataj establoj de Civitrujo.