ALDONO la 18an de decembro:

Evidenta mensogo estis la respondo de HH.
Hodiaŭ, je la atentigo de István Ertl, mi vidas, ke aldoniĝis nova lingvo.
Ke ĝi estas la hungara (mia lingvo), verŝajne ne havas apartan signifon, kaj ne speciale feliĉigas min.
Ĝi aldoniĝis post la respondo de HH, laŭ kiu ne estas pli da mono por novaj lingvoj.
Konklude: li ne aldon(ig)is la Espernato-version pro tio, ĉar temis pri ESPERANTO!!!
Tio estas lia lingvopolitika decido!
Li mensogis en sia respondo: tio estis malhonesta ago.
Ambaŭ karakteriazaj lin kiel politikiston kun grava posteno en Eŭropa Unio.

----------------------------------------------------

2008. december 9. 16:57
RE: Pourquoi utiliser pour cette enquête seulement 6 langues des 23 officielles?
From: ec.europa.eu

----------------------------

Chère Madame Kovats,

Kara Sinjorino Kovats,


Merci beaucoup pour votre traduction et pour votre engagement pour les langues.

Mi ege dankas vin pro via traduko kaj via engaĝiĝo por la lingvoj.


Le choix des langues pour l’enquête paraît peut-être arbitraire et je comprends votre irritation. En effet, l’enquête principale sera limitée à six pays européens, à savoir la France, la Finlande, la Grèce, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume Uni.

La elekto de iuj lingvoj por la esploro eble ŝajnas arbitra, kaj mi komprenas vian inciton. Jes ja, la ĉefa esploro limiĝos je ses eŭropaj landoj, nome Francujo, Finlando, Grekujo, Germanujo, Hispanujo kaj Britujo.

Le formulaire a été traduit dans les langues principales de ces pays par notre contractant et celui-ci n’a pas les moyens de le faire traduire dans toutes les langues. Nous avons fait suivre ce questionnaire afin d’en élargir la portée, mais la Commission n’en est pas l’auteur cette fois-ci.

La formularo estis tradukita de nia kontraktinto al la ĉefaj lingvoj de tiuj-ĉi landoj, kaj tiu ĉi ne havas rimedojn por tradukigi ĝin al ĉiuj lingvoj. Ni dissendis la demandaron por plilargigi ties amplekson, sed ĉi-foje la Komisiono ne estas ties aŭtoro.

Voilà pour quoi nous ne pouvons pas faire suite à votre proposition de l’étendre aŭ autres langues, y compris l’esperanto. De plus, nous avons déjà atteint notre objectif concernant le nombre de réponses.

Jen kial ni ne povas doni sekvon al via propono plilargigi ĝin al aliaj lingvoj, inkuzive Esperanton. Krome, rilate la respondkvanto, ni jam atingis nian celon.

En ce qui concerne l’erreur avec les adresses, je vous ai déjà adressés mes excuses le jour même de l’envoie du premier courriel. J’avais essayé de minimiser les conséquences en demandant de ne pas utiliser l’option « répondre à tous ».

Koncerne la eraron pri la retadresoj, mi jam sendis miajn ekskuzojn (bedaŭrojn) tuj dum la tago kiam estis sendita la unua retpoŝtmesaĝo. Mi provis malpliigi la konsekvencojn petante ne uzi la opcion "respondi al ĉiuj"

Bien à vous,

Sincere Via

Harald Hartung

Dankon pro la tarduko al Onagrino!

Temas pri la enketo sur la paĝo: http://www.ea.gr/ep/survey/index.asp?lag=hu