Hodiaú, la 15-an de aúgusto, grupo da geesperantistoj de Lorena / SP veturis al la chefurbo San-Paúlo por viziti la Muzeon de la Portugala Lingvo. Alighis kelkaj gesamideanoj el la chefurbo mem, kaj dum kelkaj horoj ili trairis la tutan ekspoziciaron. La portempa ekspozicio temas pri la brazila verkisto Machado de Assis. Pro tio José Roberto Tenório, posedanto de Eldonejo Oportuno donacis al aútoritatulo de la Muzeo tri librojn – tri verkojn de tiu grava verkisto -  tradukitajn al Esperanto. Oni fotis kun la Esperanta flago kaj kaptis la okazon iom plirichigi sian vortostokon: kion precize signifas la vortoj “romano”, “novelo”, “rakonto”, “fabelo”, kaj “fablo”, kaj kion signifas la vortoj “ironio”, “sarkasmo”, “moko, “sherco”, “ciniko”?  Chiuj kunportis hejmen flugfolion pri la brazila aútoro kaj pri la Muzeo mem, krom lia esperantigita rakonto “Kiel oni inventis almanakojn” – kiu taúge ilustras la ironieman stilon de Machado de Assis. Antaú la tagmangho en proksima, agrabla restoracio, la grupeto vizitis la apudan, antikvan, belarkitekturan trajnostacion “Luz”, kaj ankaú tie la grupo fotighis kun la verda flago. La agrabla ekskurso estas iniciato de Lorena Esperanto-Klubo – “Subchielaj Lecionoj”.                     

                             (Raportis kaj fotis Paulo S. Viana)