Feliĉe aperas la dua numero de Brazila Esperantisto. Ĉiuj brazilaj samideanoj kaj membroj de la Brazila Esperanto-Ligo celebras tiun bonan fazon, kiu verdire nun sekvas la plej favoran vojon por daŭrigi la agadon de tiuj kompetantaj kaj sindonaj homoj, kiuj subtenis kaj ankoraŭ subtenas firme nian verdan idealon.
Ĉi-numero de la revuo aparte karakteriĝas pro la interesa enhavo ekskluzive beletra.Vi trovos ene de ĝi tradukaĵojn de famaj portugallingvaj aŭtoroj, kaj eblos rekoni la senduban rimedriĉan nivelon de nia lingvon Esperanto.
Jen poemo en kvin malsamaj tradukoj.Vi havos la eblon kampari la malsamajn solvojn, kiujn ĉiu tradukinto uzis por esperantigi la teskton.
 
Ĝentila amatino kara...
 
Luiz Vaz de Camões 1524? - 1580
 
Tradukis: Martins d´Almeida
 
Ho, vi ĝentila amatino kara,
Vokita frue el la vivo tera,
Ripozu pace en ĉiel´mistera
Dum mi vivads en sufer´amara.
 
Se en loĝejo via anĝelara
Memor´prihoma estas ja libera,
Vi do memoru pri la amo vera
En mi brulanta pura kaj senbara.
 
Kaj se vi juĝas indaj je premio
La miajn sorton kaj ĉagrendoloron,
kampate petu vi por mi al Dio,
 
Ke min li same donu la favoron
Forsendi ankaŭ min al la legio
En kiu vi nun ĝuas sanktan gloron.
 
 
Dolĉa Animo Mia Foririnta
 
Tradukis Carlos Domingos
 
Dolĉa animo mia, foririnta
el la vivo tre frue, nekontenta,
en la ĉiel´ripozu kaj, plorsenta,
vivas ankoraŭ mi malĝojiĝinta.
 
Se en la kor´ etera vin preninta
la permeso je pens´estas konsenta,
memoru pri la amo sentimenta
kiun en mi vi mem estis vidinta
 
Kaj, se ion meritas la doloro
kiu, pri via bedaŭrinda fin´
restis en mia suferanta koro,
 
petu al Dio ke Li voku min
al via rigard´je tre fura horo
kiel tre frue Li alprenis vin.
 
Alma Minha Gentil
tradukis Sylla Chaves
 
Animo dolxa mia, forfluginta
tro frue de ĉi tiu viv´sen cel´,
ripozu vi por ĉiam en Ĉiel´,
dum mi sur tero restas, bedaŭrinda.
 
Se en ĉielo estas akceptinda
memoro pri ĉi tiu viv-malhel´,
vi ne forgesu pri la puro del´
amflamoj, kiujn estis vi vidinda.
 
Se mi meritas, ke vi provu plue
balzami ĉi solecon, tiun ĉi
doloron senkuracan, vi unue
 
petegu al burĝon-falĉinta Di´,
ke li min sendu por vin vidi frue,
samkiel frue prenis vin de mi.
 
 
Ainmo Mia Dolĉa Foririnta
tradukis: Leopoldo H. Knoedt
 
Animo mia dolĉa, foririnta
tro frue de ĉi vivo, malkontente
al la ripoz´eterna, mi lamente
nun vivu sur la tero, desperinta.
 
Se l´ Seĝ´ Etera, supren vin tirina
permesas, rememoru reprezente
pri l´arda, pura amo, elokvente
en la rigardo mia aperinta.
 
Se pensas vi, ke povas nun validi
sensava vundo, kiu min ĉagranis
dolore, ĉar vi devis forrapidi,
 
de Dio petu , kiu vin forprenis,
ku vin mi tiel frue povu vidi,
kiel li frue vin de mi fortenis.
 
 
Ĝentila Animo Mia
Tradukis: Geraldo Mattos
 
 
Ĝentila animo mia, de la tero
malĝoje foririnta tiel frue,
ripozu en la ĉielo tempflue
kaj tie ĉi mi vivu en sufero
 
Se nur en via sido el etero
pri vivo eblas rememori ĝue,
la amon ne forgesu, kiuj skue
mi montris al vi en okulsincero.
 
kaj se vi povos juĝi min merita
je iom da konsol´pro la dolor´
vin perdi en la disto infinita,
 
al Dio petu , vin preninta al glor´,
min porti tiel frue el tero spita,
kiel li portis vin de mia kor´...
 
( Aplaŭdojn al ĉiu tradukinto...)
 
 
Gratulon al la nova estraro de Brazila Esperanto-Ligo pro la saĝa decido revigligi kaj revivigi " nian revuon" kaj estante mi kaj esperantistino kaj brazilanino duoble dankas al tiu grupo da homoj,kiuj arde laboras favore al nia afero.Ke ĉiuj esperantistoj sekvu la plej novan vorton por la hompaco " KONKORDO"
 
Brakumon al la estraro de BEL...José Passini, Paŭlo S. Vianna, Carlos Maria, Francisco Stefano Wechsler, Alfredo Aragon,joão Pestana kaj Maria Góes de Karesema!