LA  UNUA  BULTENO
 pri la tutmonda kongreso de esperantistoj-ĵ
urnalistoj en Vilnius, Litovio
26 – 30. 05. 2008

 
Litova ĵurnalista asocio kaj Litova Esperanto-Asocio invitas Vin partopreni tutmondan kongreson de esperantistoj-ĵ
urnalistoj en ĉefurbo de Litovio Vilnius la 26-30-an de Majo, 2008.
 
Ĉeftemo de la kongreso: „Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto“. Kongreso ankau ligiĝos al Internacia Jaro de Lingvoj kaj al proksimiĝantaj 1000-jariĝo de Litovio en 2009 kaj al Vilnius kiel Europa kultura ĉefurbo en la sama jaro.
 
Loko: La kongreso okazos en malnova historia urbodomo de Vilnius ( str. Didzioji 31 ). Vilnius estas atingebla aviadile, trajne, buse kaj automobile.
 
Tempo: La kongreso funkcios la 26-30-an de Majo, 2008.Veni al la aranĝo preferindas jam la 25-an de Majo, 2008. Dezirantoj povos uzi semajnfinon anaŭ la kongreso kaj semajnfinon post la kongreso. Estas anaŭvidite, ke duono de la tempo estos uzata por kunvenoj kaj alia duono por ekskursoj tra Vilnius kaj Litovio.
 
Partopreno: Al la kongreso estas invitataj ĉiuj nunaj kaj iamaj membroj de TEJHA ( Tutmonda esperantista-
jhurnalista asocio ), ĉiuj aliaj profesiaj kaj praktikantaj ĵurnalistoj ( redaktoroj de paperaj gazetoj kaj revuoj, verkantoj de artikoloj, fotistoj, ilustrantoj, ĵurnalistoj de Esperanto-radioj, redaktoroj kaj ĵurnalistoj de retgazetoj ) , homoj de apudaj profesioj iel rilataj al ĵurnalismo - literaturistoj, verkistoj k.s. Anaŭ al la kongreso estas invitataj ĉiuj estraranoj de UEA kaj ties ĝenerala direktoro. Entute ni anaŭvidas ĉirkau 100 partoprenantojn.
 
Programo: Estas anaŭvidataj prelegoj kaj diskutoj pri la ĉeftemo, kunvenoj de TEJHA, aliaj rilataj programeroj. Proponoj, konsiloj kaj sugestoj por la programo estas atendataj, ankau sinproponoj por prelegi, raporti pri la kongresaj temoj. Laborlingvo de la aranĝo estas Esperanto.
 
Financaj kondichoj: 1. Aliĝkotizo ne ekzistas.
                                   2. Loĝado en hoteloj dum la kongresa periodo estas senpaga.
                                   3. Manĝado dum la kongresa periodo estas senpaga.
                                   4. Organiza komitato pretas plene aŭ parte kovri vojaĝelspezojn por tiuj personoj, kiuj sen financa helpo ne povus veni al la kongreso ( ghis 250 eurojn por europanoj kaj ĝis 500 euroj por ekstereuropanoj ). Unue financan helpon ĝuos kontribuontoj al la kongresa programo kaj tiuj personoj, kies partopreno en la kongreso estas dezirinda kaj preferinda. Pri ĉiu aparta kazo decidos organiza komitato.
 
Aliĝo: Per plenigo de aldonata aliĝilo kaj g ĝia sendo al Litova Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-44287, Kaunas, Litovio. Eblas aliĝi telefakse +370-37-228616 au rete al
litova.ea@mail.lt . Limdato por aliĝi estas la 30-a de Aprilo, 2008. Aliĝiloj riceveblas che LEA.
 
Loĝado: En urbaj hoteloj ( Ecotel, Holiday Inn, Novotel k.s. ).
 
Manĝado: Matenmanĝo en hoteloj, aliaj manĝoj en lokoj anoncotaj iom poste.
 
Vizoj: al Litovio senvize rajtas veni civitanoj de ĉiuj landoj de Europa Unio kaj de multaj aliaj landoj. Aliaj vizojn havigu anticipe en Litoviaj ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En problemaj kazoj turnu Vin por helpo al Litova Esperanto-Asocio. Se necesos, organizantoj sendos oficialajn invitojn por la kongreso.
 
Aliaj gravaĵoj: Fine de Aprilo – komence de Majo, 2008 ĉiu aliĝinto ricevos La Duan Bultenon pri la kongreso kun pli detalaj kaj aktualaj informoj. Aktualajn informojn pri la ĵurnalista-
esperantista kongreso Vi trovos anaŭ en retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt .
 
Aliĝ-kontaktadreso: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio, Litova Esperanto-Asocio. Telefono de LEA estas +370-37-208503 ( landa kodo, urba kodo, numero ), poŝtelefono estas +370 687 12219 , telefakso estas +370 37-228616. Retadreso de LEA estas
litova.ea@mail.lt .
 
BONVENON  AL  LITOVIO!
 
Organiza komitato
05.01.2008

------------
------------------

ĵurnalistoj
Vilnius, la 26 – 30-an de Majo, 2008
 

 
( pasportajn enketaĵojn kaj adreson laŭeble tajpu au skribu legeble per majusklaj presliteroj )
 
1.Nomo kaj familia nomo________
___________________________________________________
 
2.Sekso_____
_________
3.Naskiĝdato ( tago, monato, jaro )___________
___________________
4.Hejma ( poŝta, koresponda ) adreso______
___________________________________________
 
5.Telefonoj ( hejma, ofica, kun necesaj prefiksoj)__
______________________________________
 
6.Telefaksoj ( hejma, ofica)______
__________

7.Retadreso_
_______________________________
 
8.Civitaneco kaj nacieco_____
________________________________________
9.Pasporta numero ( nur por tiuj, kiuj bezonas inviton por vizo) ____________
________________
 
10.Profesio, specialeco__
______________________________________________________
 
11.Laborloko, studloko, posteno_____
_________________________________________________
 
12.Klero, scienca grado, titolo______
__________________________________________________
 
13.Kiun E-amaskomunikilon reprezentas (au kun kiu kunlaboras)_
__________________________ _______________________________________________________________
 
14.Mi kontribuos al la programo de la kongreso per_________
______________________________
 
15.Mi proponas por la programo de la kongreso____
______________________________________
 
16.Mi petas financan helpon por vojaĝo ( notu deziratan sumon en euroj )___________
_________
 
17.Mi bezonas oficialan inviton por ricevi vizon_______
__________________________________
 
18.Eventuala alventago al Vilnius kaj maniero ( ekz. flugnumero, horo k.s. )___________
________
____________
___________________________________________________
 
19.Eventuala forirtago el Vilnius kaj maniero ( ekz. flugnumero, horo k.s. )___________
_________
____________
___________________________________________________
 
20.Ĉu Vi bezonas tranoktejon en hotelo por la daŭro de la kongreso?___
_____________________
 
21.Rimarkoj_
_____________________________________________________________________
 
Dato de la aliĝo______
___________________
Subskribo___
______________________________
 
Renato Corsetti/Korseti, Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina

Italujo <renato.corsetti@esperanto

 

-------

A L I Ĝ I L O
al la tutmonda kongreso de esperantistoj-