66-a kongreso de IKUE
(Kalwaria Zebrzydowska, 13.-20.07.2013)

Kalwaria Zebrzydowska,tridekon da kilometroj sude de Krakovo, estas unu el la plej famaj polaj sanktejoj.
Ĝi estas vizitata ĉiujare de pli ol unu miliono da pilgrimantoj.
La sanktejo staras sur altaĵo, ĉirkaŭata de arbaro en kiu oni povas piediri laŭ la ses kilometroj de la fama Krucvojo kun ĝiaj 28 stacioj aŭ laŭ la Maria-vojokun 24 stacioj.
La tuta aro de kapeloj kun la Baziliko, realigitaj en la 17a jc. De la familio Zebrzydowski, estis nomumita de UNESCO “kultura heredaĵo de lahomaro”.
En ties pilgrima domo okazis la 66a IKUEkongreso.
Partoprenis en la kongreso kvindeko da esperantistoj el naŭ eŭropajlandoj, inter ili ses italoj. Temo de la kongreso estis “Nova evangelizado”.
La programo estis tre riĉa kaj treinteresa. Malgraŭ la pluva kaj frosta vetero de la unuaj tagoj, ĉio disvolviĝis glate inter preĝoj, prelegoj, promenadoj kaj ekskursoj.
Pro tio ni devas danki precipe la vicprezidantinon de IKUE Marija Belošević, kiu lerte organizis kaj zorgis pri ĉio.
Interese estis la fakto, ke monsinjoro Gabriel Anda prelegis pri la temo de la kongreso rekte el Kamerunio pere de Skajpo.
La ĉefaj eroj de nia kongreso estis, la tuttaga pilgrimo al Krakovo (lunde), la kutima Ĝenerala Kunsido de IKUE (marde) kaj latuttaga pilgrimo al Auschwitz kaj Wadowice (ĵaŭde).
Tre interesa estis la vizito al Krakovo, sur la spuroj de papo Johano Paŭlo la 2a, bedaŭrinde sub la pluvo.
Akompanataj de klera ĉiĉerono, ni vizitis la urbon. Memorindaj estis la vizitoj al la
Episkopa Palaco, kie loĝis la iama Kardinalo Karol Wojtyła, al la Jagelona Universitato, kie li studis, al la malnovan parton de la urbo ĉirkaŭatan de muregoj kaj antaŭata de fortika barbakano.
La vizito de la urbo finiĝis ĉe Vavel-kastelo en la Katedralo de sanktaj Stanislao kaj Venceslao. Posttagmeze ni vizitis la nun konstruatan grandegan Centron Johano Paŭlo la 2° en kies kripto oni celebris la Meson. De tie ni atingis la alian grandegan kaj modernan Bazilikon de la Dia Mizerikordo ligita kun S.ta Faustyna Kowalska.
Dum la IKUE-kunveno de mardo matene oni prezentis la Ikue-agadon.
La prezidanto anoncis, ke la pasintan jaron IKUE akiris la laŭleĝan proprieton de sia domo en Romo. Fine oni decidis proponi ekumenan kongreson en Trento por la venonta jaro.
La Ĵaŭda ekskurso, ĉifoje sub la suno, estis tre riĉa. Unue ni vizitis la koncentrejon de Auschwitz, kie, interalie, la estraranoj de IKUE akiris la permeson eniri la ĉelon de patro Kolbe por meti bukedon da floroj. Post tiu kortuŝa vizito ni atingis Harmężen por viziti la Centron Maksimiliano Kolbe. En la kripto de ties preĝejo ni povis rigardadi la centojn daimpresaj desegnoj de Marian Kołodzej, kiu travivis kvin jarojn enprizonigitaen Auschwitz.
Post la tagmanĝo en restoracio, ni veturis al Wadowice, la naskiĝurbo de papo Johano Paŭlo la 2a. Tie oni celebris Meson en la Bazilikode la Oferdono de Maria, kie Karol Wojtiła estis baptita. Sekve ni vizitis la apudan Muzeon de JohanoPaŭlo la 2a. Sur la vojo de la reveno ni haltis ĉe la vilaĝo Zagornik kie folklora ensemblo amuzigis nin per kantoj kaj dancoj. En la apuda lernejo titolita al Lazaro Ludoviko Zamenhof la lernejestro akceptis nin, vizitigis al ni la lernejon en kiu tradicie estas instruata Esperanto.
Vendrede okazis la tradicia adiaŭa vespero per mallongaj prezentadoj de kuraĝaj volontuloj de la diversaj landoj. Oni devas rekoni, ke la italoj per iliaj iom ĥaosaj kantadoj pleje amuzigis la publikon.

Giovanni Daminelli