Multa monati pasabas de mea lasta publikigajo e forsan multi questionas su pro quo. Kelko dil kurajo quan me havis kom idisto desaparabas, quankam me ne cesabas esar idisto. Forsan la cirkonstanci eventinta dum la lasta monati esabas la responsinti. La maxim grava esas la transmondesko, la departo di ca mondo di mea amata spozino, Elia Mondragon, la muliero kune qua me vivis la lasta dek e kin yari. Ye 21:30 kloki dil 9esma di Junio di 2012, apene 8 dii pos elua 41 naskodio, el departis de ca existo, depos kin dii en la hospitalo pro kordiopulmonala morbo. De du yari ante nun el subisabis tre rara morbo nomata Arterio-pulmomala Hipertenseso. Tala morbo es tante rara ke kande on diagnozesis ol a mea spozino, nur on konocis 12 o 13 kazi en Mexikia, ed ol es morbo nekuracebla. Mem la medikamento kontre ta morbo es relative nova, chera e desfacila obtenar. Fortunoze, ni kontis kun guverneriala sekureso sanesala qua povis kovrar ta situeso. Mea spozino mustis konsumar til sep piluli ek diferanta medikamenti omnadie. Ta morbo impedis komplete elua sociala aktiveso ed ol reduktesis esar en hemo omnatempe, excepte por medikala viziti al hospitalo. Plurafoye me mustis adportar el aden la hospitalo pro la diversa simptomi quan el montris, exemple, dolori en la pektoro e manko pri respirado. La lasta foyo esis pro akumulado de liquidi en elua korpo. Quankam la doktori traktis el bone ed extraktis la liquido, elua korpo esis ja tre debila, ma elua mento esis til la lasta dio, tre koncianta, adminine ante la lasta quar hori. La antea dio el aspektis bonstande e ridis e konversis bone, ma la lasta dio omno chanjis subite. Elua kordio komencis faliar ed elua respirado anke komencis diminutar. El esis tre religiema persono e me lektabis la Biblio por el dum la lasta dii, e dum elua lasta minuti me lektis ol por el, mem me lektis un de elua preferita salmi, dum ke me prenis sua manuo, kande el fine departis. Ibe anke esis elua minora fratino, Aura. Tale, mea amata kompanino, la matro di du bela ed inteligenta filiini di me, departis. El apartenis ad Evangeliala eklezio di mea urbo, un de elua preferita loki, ed ibe ni trauris el dum tri dii, nam ni mustis vartar pro la mayora fratino di el, qua habitas en elua naskala stato, Quintana Roo, qua es ye plu kam 2,500 kilometri de Hermosillo. Ni enterigis elua korpo ye la 10:00 kloki dil 12ma di junio.

El, ante sufrar sua morbo, esis tre aktiva, laborema e talentoza muliero, e certe tre inteligenta. El esis la unika persono en ca urbo kapabla vinkar me ludanta Go, e vere el vinkis me la lasta foyo ni interludis ante elua departo. El posedis multa habileso sutar telo, e vi povas konstatar to per un ek elua kreaji, la kovrilo di mea Goban, olqua aparas en ca pagino.

Me savas ke esos desfacila durar sen el, a qua me multe amoris e forsan duros amoranta. Lo nura quan me havas de el esos elua memorajo, elua kreaji en nia hemo e du bela filiini, por qui me duros luktanta omnadie til ambi esez kapabla sequar elia propra voyo.

Lo certa es ke ankore hodie me regretas el, a qua me plurafoye dicis: mea amata rejino.

Restas pacoze
Elia Mondragon
1971-2012