Deskargez ol hike / Descargalo aqui / Download here

Idala Podkasto numero 42

Junio 2011

Hola, amiki, itere, del vere varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia! Salutas vin Jose Cossio. Me invitas vi por askoltar ca amatora parolisto depos longeta vakanco radiofonal per mea kustumala ed omnatema brodkasto.

La temi quin me naracos por vi esas:

-La domo dil forjetajo

-Hundino alaktas du *ligreti.

-Usa preparas su kontre *zombi-apokalipso

*****************

Ye duadek e kin yari ante nun, Jesus Machuca ed lua spozino Yolanda, kompris domo en la quartero La Gardeni, en l'urbo Hermosillo, ma lor la lasta dek e kin yari la domo komencis desaparar sub tuni e tuni de forjetajo e riuzebla artikli.

La gespozi asertas ke co omno es projeto da li amba por lia omnadiala entrateno e montrar leciono pri amo e respekto por la naturo per l'obtenado e vendado di riuzebla objekti. Tamen, la projeto superiris la lojanti dil domo, konocita nun quale la domo dil forjetajo, nam til la monato mayo la domo esabis kovrita per plu kam duadek e kin tuni ek forjetajo, plastiko ed altra riuzebla materio, ma komprenende, omno esabis eskartita dal gento.

Ye la monato mayo, tandem, l'urbana autoritatozi askoltis la vicini dil domo dil forjetajo pri ta nelogikoza akumulado de rezidui. Kande la lokala chefo pri Civitana Protektado arivis al domo kune esquado di kargokamioni e laboristi pri netigado dil urbo, l'unesma desfacilajo esis enirar la domo, nam olca divenabis vera kaverno ek forjetajo. La parieti e plafono ipsa esis kovrita per materialo. Mem la municipala chefo mustis enirar genue til arivar ube la paro esis. Ibe esis Don Jesus ed ilua spozino, elqua marchis korvigite pro la quanto de objekti qui invadis omna anguli dil domo, ecepte loketo ube on trovis imajo dil Virgino Guadalupe.

Un del surprizi esis ke amba lojanti dil domo dil forjetajo esis neta e sana, malgre la mala kondicioni di lia hemo. Tamen, quoniam* la muliero pasabis multa yari en la domo sen ekirar ecepte dum la nokto, l'esquado di medikala helpanti qui asistis al loko mustis kovrar l'okuli di Yolanda por ke la sunala lumo ne blindigis el.

Altra del surprizi esis ke amba personi ne esis senedukata. En la domo esis multa libri pri omna temi e Yolanda, elqua evas quaradek e sis yari, afirmis ke ulafoye el esis profesoro di baz-skolo e lernis psikologio en Universitato. "La neceseso igis ni facar co, ni ne havis altra alternativo. Ma ni ne expektis vivar por sempre camaniere. Co esis provizora, pose ni portos la materialo aden riciklerio por povar apertar la pordi e fenestri por ke la sunlumo e la aero eniros la domo", explikis Yolanda.

Quankam la problemo esis prezenta de dek e kin yari ante nun, apene on konsideris agar ulo til cayare, nam la lokala autoritatozi ne havis povo enirar domo sen la konsento dil proprietanto. Ma la quanto di plendi e demandi dil vicini di Jesus Machuca obligis la komondomo agar, e til poka dii ante la komenco dil netigado dil domo dil forjetajo, la kontoro pri Civitana Protektado vizitis Siorulo Machuca por explikar la problemi quin ilua domo efektigis al vicinaro, nam existis plendi pro nociva animalaro, e fine il aceptis la projeto pri netigado.

On bezonis plura kargokamioni por adportar la materialo del domo. To omna quo esis riuzebla sendesis a riciklerio, ma to omna qua evidente esis forjetajo sendesis al municipala rezidueyo. Komprenende, co kustis nule por Don Jesus. Anke nule kustis la posa labori por transformar la domo di il aden normala kondiciono, per aplikado di kontreinsekta aerosolo, fasonado di gardeni ed arbori, farbo e mem mobli por la paro Machuca, qui nure havis lia balnochambro kompleta por lia personala netigado.

Tamen multi questionas su quale du edukita e neta personi esabas kapabla kolektar granda quanto de materialo e forjetajo dum multa yari. Psikologiisto Maira Hurtado explikas ke ca klaso di personi es konocata quale "akumuleri", nam li kustumas akumular e kolektar omno e por li to omna es valoroza, quankam por la cetera personi to nur semblas forjetajo. L'akumulado es mentala trublo de obsediva-koaktiva naturo e por l'akumuleri to divenas manio, nam li kustumas prenar objekti, multafoye brokantachi, konsideras oli tre valoroza, e desprenar oli de li efektigas a li tre alta desquieteso.

*****************

Du *ligri, hibridi de kopulo inter leono e tigrino, adoptesis da hundino pos esir abandonita da lia matro, dicis employato di Chiniana animal-parko. La tigrino parturis quar felinyuni lastamonate, dicis Cong Wen, dil animal-parko Xiaxiakou, ye la estala parto di Chinia. La tigrino alaktis la ligri dum quar dii, ma pose ol abandonis oli pro deskonocata rezoni. Du del felinyuni mortis pro debileso.

Cong agregis ke li trovis hundino qua parturis recente e qua povis servar quale nutristino por la du transvivanta felinyuni. Dekomence, la du ligreti havis problemi pro aceptar la hundala lakto, ma balde ambi kustumigis su, dicis Cong.

La ligri es tre rara e kelkafoye naskas en animal-parki kande eventas acidentala kontakti. La ligri es felini qui generale aspektas quale leono sen hararo, kun la vizajo di olia patro ed povas kreskar plu grande kam olia genitori.

Lastayare prizentesis du ligreti qui naskis en l'animalparko di Taiwan, di qui la genitori esis Afrikana leono e tigrino di Bengalia qui naskabis en privata animalparko en provinco Tainan. Tamen tala eventajo kustis chera al proprietanto dil animalparko, nam il mustis subisar judicio en qua mustis pagar amendo de kinadekamil dolari pro violacar lego pri konservado di speci. Ultre, ilu kritikesis severe da grupi pri animala protektado.

Huang Kuonang, la proprietanto dil animalparko, dicis ke il esforcis separar la du felini, ma la leono reaktis violentoze e pro to il devis durigar la paro en la sama kajo lor multa yari.

*****************

Kaze ke en Usa eventus posibla apokalipsala atako di *zombii, ube ca enti komencus invadar la stradi e la hemi dil habitanti, la Centro pri Surveyado e Preventado pri Morbi di Usa (Angle CDC) avertis la populanaro esar preparata por konfrontar tala eventajo.

La zombii es teror-fantazial enti ne-vivanta qui atingis ta naturo sive pro ulasorta nigra magio, sive pro ciencal acidento, di qui la maxim konocata traiti es aspektar quale lenta marchanta mortinto, atakar grupale e devorar la karno o cerebri di lia viktimo, qua generale anke povas divenar zombio.

La zombii es tante famoza en l'Usana kulturo pro la granda quanto di filmi e tv-spektaji qui traktas pri la temo, ke multa Usani pensas serioze ke uldie zombiala katastrofo povus eventor.

Pro to, quale parto en la sociala reti por igar konciar la civitani pri esar alerta pro vera urjantaji, la CDC di Usa publikigis en lua interreta pagino intrucionaro por transvivar zombi-apokalipso, olqua anke povas funcionar por transvivar altra naturala katastrofi, exemple: ter-tremi, inundi, uragani od epidemii.

Nu, quon ni mustas havar kaze zombi-atako? Lo unesma, mencionas la CDC, es havar equipuro por urjantaji en nia hemo qui mustas havar aquo, neperisebla manjajo, medikala itemi por unesma helpo o medikamenti, oficala dokumenti, vestaro, lanterni, portebla radiofonilo, baterii, kulteli, fine, la necesa vari por transvivar adminime du o plusa dii.

Pluse, anke mencionas instrucioni pri quale projetar l'eskapo del zono dil atako o dizastro e la rendevuopunto ube ni povos renkontrar nia familiani o helpo dil autoritatozi kom polico, pumpisti od armeo.

La kampanio dil CDC semblas sucesir. Ante aparar la ideo pri la zombii, la viziti dil retsituo dil CDC apene atingis triamil singlasemane. Kande la kampanio aparis, la retpagino subisis paneo depos ke tridekamil personi esforcis enirar la retsituo samtempe. Anke la konto en Twitter dil CDC kreskis exponentale, nam en nura dio, ta konto havis dekeduamil kontakti, e ye la fino dil sama dio, la kontakti kreskis til miliono e duacentamil.

La slogano dil kampanio qua dicis "se tu es pronta por zombi-apokalipso, tu es pronta por omna urjantajo" esis tante prizanta, ke la CDC esperas ke milioni de personi qui saveskis l'intrucionaro ja savas quale agor kande reala urjantajo eventos.

*******************

Tale finas Idala Podkasto. Danko pro via atenco e til balde.Muziko: Kato Karha