Deskargez ol hike / Download here / Descargalo aqui


Idala Podkasto numero 041


Marto 2011
Hola, kara amiki ed askoltanti di Idala Podkasto che Ido Sonora, ube Ido sonas!

Me sendas a vi fresha e polita saluti en ca komenco di printempo en ca nordala hemisfero,

del urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia.


La temo di ca martala podkasto esos:


Habemus LIA, dekesma parto, fiktivajo da Partaka.

**********************
Yen ke, plu tarde, esis ulu altra ta qua nule povis
intelektar quale ta homo sucesabis arivar en “Collège de
France” kom vivanto. La mediko specalista, qua facis e
rifacis l’autopsio al mortinta Ido-mesajero, esis klamanta:
–To esas absolute ne-posibla! Ta viro portis kin
flechi profunde klovagita en sua dorso, adminime, dum
tri hori. Ilu ya havis fortega konstituciono, ma ne mem
brava tauro povabus suportar, sen falar, tal flecharo e
vunduri dum tanta tempo. Me mustis analizar ilua korpo
maxim detaloze, pro ke me komencis suspektar pri ilua
probabla ne-humaneso, ma, preske ne-kredeble, omno
indikas klare, ke ta viro esis advere humano, quankam tre
specal humano. Me pregas, dicez a me de ube ta homo
esis, se vi saveskis! –finis la mediko suplikante.

–De Bilbao, che Baska-lando –on respondis a lu.
Baska-landano, ya de Bilbao, esis la brava e
kurajoza viro, qua volunte aceptis transportar ed arivigar
la dokumentaro Idal, mem kande savigesis da lu, ke lo
povus esar maxim danjeroza. Gorka Idígoras Azurmendi,
“Idu”, repozez en paco! Lu certe perdis la vivo, ma lu
nule faliis. Lu tote sucesis. Me nul-tempe oblivios ilua
lasta paroli: “Ido por la mondo… do!”.

************************

Patrick, la misterioza ne-konocato, esabis absolute
justa lor atribuar la kriminal atako a “The Green Arrow”,
la grupo fanatika kontre-LIA vizanta dominacar la tota
mondo per l’Angla linguo. Singla flecho klovagita en la
dorso di samideano Gorka esabis signatita per la sequanta
orizita enskriburo por ke omnu povez lektar e konseque
pavorar prie: <- Green Arrow ->. Quale se on vizus la
skopo montrar e docar l’Angla mem per flechi, tal
rubriko skribesabis tale, ke l’ vorto “Green” esabis
orientizita vers la kauda extremajo dil flecho, olqua esis
ornita per verda plumaro, dum ke l’ vorto “Arrow” esis
duktanta direte al pinto dil flecho ipsa. Tal enskriburo
esabis facita per maxim specala stilo artal.
E yes, la fanatiki dil grupo “The Green Arrow” havis
nula problemo dis-savigar, ke li responsas pri l’autoreso
dil atako ed ocido di “enemiko vizant agar kontre l’Angla
linguo, e konseque kontre l’ tota homaro, per krear enorma kaoso lingual

ne nur en Europa, ma mem en la tota mondo”.
Kad enemiko vizant agar kontre l’Angla e la tota homaro?
Kad enorma kaoso lingual?
Ho! Kad ulu advere judikus esar tante danjeroza la
posibla endukto di neutra helpo-linguo internaciona qual
Ido?
Me duras questionar me pro quo nur Ido atakesis
tante grave, kontre ke nulu atemptis tale por eliminar irg
altra LIA-sistemi konkurenconta, olqui, ya li omna,
prizentesis en “Collège de France” ne nur justa-tempe,
ma anke tote senprobleme. E me duras respondizar me: la
solvuro esas che l’ vento.

********************

Pos la tragedio eventinta al kompatinda kavalkinto,
qua, nur mirakloze, sucesabis arivigar e livrar justatempe
sua valorozega transportajo, la vivon on devis
durar vivar, e la projeto KLAE ne nur nule frenagesis od
ajornesis, ma, kontree, ol mem pluforteskis pos atraktir
amaso de nova simpatianti e defensanti en la tota mondo.
Lore, arivis la tempo, kande on mustis sendar al
‘dek-duo’ de prestijoza ed eminenta komitatani certena
parto dil dokumentaro apartenant a singla helpo-linguo
aprobinta la tote necesa pre-selektado. Quale skribite, yen
ke nur plura deki del plura centi de LIA-projeti enirinta
“Collège de France” atingis tala skopo e tal honorizo.
Tale, por ke l’ komitatani povez komencar analizar,
studiar, ponderar e judikar la qualeso di singla linguo
helpanta konkurencanta, sendesis a li omna la mencionita
dokumenti, quo ‘sendubte’ sparigos tempo ed energio
dum la futura kunsidi dil Komitato che l’Atomium, en
l’urbo Brussel/Bruxelles. Plu tarde certigesis, ke singlu
recevabas la tota dokumentaro, quan l’organizuro, per
maxim sekura moyeni, arivigabis che ‘dekdu’ homi, qui
havas la granda responsiveso decidar favore di nur un
LIA-sistemo aspiranta divenar Komuna Linguo Auxiliar
Europana; favore di nur olta qua lia-judike esas ya la
maxim apta.

***************

Jose Cossio adias vi til la sequanta idala Podkasto.

Danko pro via atenco e til balde.