Yen quale me facis goban (ludoplanko) por ludar Go/Weiqi, olquan advere ne es l'unesma ludoplanko quan me facis ma certe ol es l'unesma quan on povas faldar por portar omnaloke.

Me uzis de-komence ligno-peco de MDF (Medium Density Fibreboard) de 50cm x 50cm sur qua me desegnis per krayono linei, uzante oficala mezuri por Go-ludoplanko.

19 linei x 19 linei (o 18 celuli x 18 celuli, segun via vidpunto)

Larjeso inter du linei: 15/16 de incho.

Longeso inter du linei: 7/8 de incho.

Ta difero inter longeso e larjeso es pro diminutar la efekto di forigado dil maxim fora linei dil planko kande on ludas.

0.- Preparante la lignopeco.

Unesme on mustas glezar la lignopeco per specala aerosola glez-farbo por evitar ke termiti o humideso penetrez la ligno. Facez co exterheme.

1. Desegnante la linei.

Me rekomendas uzar longa T-lineizilo por desegnar la linei se la lignopeco es perfekte quadrata. Memorez uzar unesme krayono por desegnar la klado kaze ula eroro pri la exakta mezuri. Kande vi esez certa pri la mezuri vi povas komencar desegnar la linei per nigrainka plumego di dina punto. Ye ca punto esez tre sorgema ne erorar desegnar exakte sur la krayon-linei.

2.- Glezante la ludoplanko.

Depos desegnar la linei uzez glez-farbo per aerosolo tre sorgeme al desegnuro de meza disto, exemple 20 til 30 centimetri por ke la glez-farbo povus efacar la desegnuro se vi aplikas la farbo tre proxime. Me rekomendas unesme debila strati di glez-farbo por sekurigar la desegnuro e fine plu grosa strato por finisar la glezado. FACEZ CO EXTERHEME, NAM LA GLEZ-FARBO ES TRE TOXIKA E MALODOROZA!

3.- Kurtar la ludoplanko.

Hike me rekomendas portar la ludoplanko aden karpentisto, nam lu havas la utensili e la experienco por kurtar la planko exakte ye la mezo. Profitez la okaziono por kurtar e skartar la eceso de ligno ambalatere la planko, lasante nur un incho del bordo til la komenco dil desegnuro quale en la imajo.

4.-Pozante la charniri

Ca parto es kelke desfacila. Unesme, me rekomendas komprar skrubi qui ne esez plu longa kam lo grosa dil planko por ne perforar ol til la altra latero. Pose, esez sorgema skrubagar la skrubi nam la linei dil ludoplanko mustas esar lo maxim alineita posibla. Mem unmilimetra deviaco esos videbla. Me uzis provizore du charniri nam me projetas desegnar 13x13 lud-areo en la dopa parto dil goban.5.- Pozante la gumpedi

Me kompris gumpedi por ke la goban esez korekte pozota sur tablo. Me rekomendas ke la gumpedi esez adminime tam grosa kam la axo dil charniri por ke la stoni pozota sur la centrala lineo ne glitez. Pozez la gumpedi tre proxim la anguli dil dopa parto dil goban. Me pozis oli talmaniere oli ne intertushez kande la goban esos klozita por diminutar olua groseso dum la portado.

6.- Yen la rezulturo di plura dii de pacienteso.

7.- Pronta por adportar omnaloke!

8.- Ni ludez!

Co es la legendala fuseki di Honinbo Shusaku plus stroko en tengen (centro).

Se vi ne es experta ludanto me povas donar a vi handikapo de 9 stoni:

Ma se vi es la experta, voluntez donar ta handikapo a me!