Idala Podkasto numero 29

Fino di Decembro 2009Hola, kar askoltanti di Idala Podkasto! Me kordiale deziras del Urbo dil Suno, Hermosillo, Mexikia, ke vi juis pacoza Kristnasko e ke vi juos la tre proxima fino di yaro.

Kun sincera plezuro me adportos ca lasta podkasto di ca yaro, ube la temi quin me traktos esos:

-Houston divenas l'unesma grand urbo qua havas lesbiana urbestrino

-Lumoza spiralo en la cielo surprizas Norvegia

-Virgin Galactic prizentas la Spaconavo Du.

********************

Houston, Texas, divenis l'unesma grand urbo di Usa qua havos urbestro qua apertite aceptas esar geya, cakaze urbestrino, nam Annise Parker ganis kinadek e du punto ok po cent del voti en la lokal elekto eventinta ye ca deke e triesma di decembro segun informis la jurnalo “Houston Chronichle”, citante definitiva datumi, quankam ne oficala.

Parker, remarkinda aktivisto pri la yuri dil geya socio lor la yardeko mil e nonacent e ok, vinkis la ex statala advokatulo di Houston, Gene Locke, ilqua apartenas al Demokratala Partiso, quankam la kampanio di Parker kontis kun plu modesta moyeni kam ti di Locke, ilqua tandem atingis la quaradek e sepesma punto du po cent restanta del voti.

“La votinti di Houston apertabas la pordi dil Historio. Me agnoskas lo. Me embracos lo. Me savas quon signifikas ca vinko por multa de ni, qui pensis ke nultempe povus atingar alta posteno. Me savas quon co signifikas. Me komprenas lo, pro ke me anke sentas lo. Ma nun, de cainstante, ni unionez ni kom socio. Ni es unionata en l'objektivo pri konvertar ca urbo ye la urbo qua povas esar, qua devus esar, qua devez esar, qua esos”, afirmis Parker dum elua unesma diskurso avan elua sequantaro kande jus on saveskis pri elua vinko.

La futura urbestrino kontis kun la apogo dil Demokratala Partiso, per la helpo di “armeo” de volontarii e di moderata korservemi, nam la kampanio remarkesis pro la manko di forta kandidato dil Republikana Partiso, plu konservema. Locke, de sua parto, esforcis obtenar la apogo dil afroamerikana socio e l'elektanti tradicione republikana. Parker komencos laborar e remplasos la nuntempa urbestro, Bill White, ye l'unesma di Januaro di duamil e dek.

********************

Camonate, lumoza radio spiralatra esis vidita super la kolda monti di Norvegia. Testi afirmis ke blua lumo leveskis super monto ye la nordo di Norvegia, ol haltis en la aero e jireskis cirklale. La vidinti deklaris al lokala jurnalistaro ke la vidajo finis depos dek minuti kande verda radio ekiris del centro dil spiralo. Tamen, la raporti dil aerotrafiko mencionis ke la eventajo nur duris du minuti.

La vidinti dil fenomeno deskriptis ol per du diferanta manieri. Unesme quale "granda fairobulo qua trakuris la aero" ed anke quale "bolido qua jiris cirkum su". La Norvegiana Instituto pri Meteorologio recevis granda nombro de telefonal advoki questionanta pri la lumoza fenomeno, Jon Espen Lien, porparolisto dil Ministerio pri Defenso di Norvegia, dicis ke la lumi posible apartenis a misilo-probo di Rusia.

Il agregis ke Rusia uzas la Blanka Maro e la Maro di Barents quale loko por misilo-probi. Tamen, Rusia negis efektigir misilo-probi en ta zono.

********************

Britaniana multmilionero Richard Branson, proprietanto dil grupo Virgin Galactic, prizentis ca sepesma di decembro l'unesma kosmonavo konstruktita specale por la spacala turismo, Spaceship Two, Ide Spaconavo Du. L'eventajo, mencionita da Virgin Galactic kom mondala estreno qua anuncas “nova epoko en la historio aerospacala”, eventos en privata kosmodromo lokizita en la dezerto di California.

La navo Spaceship 2 flugeskos unesmafoye til dek e kin kilometri de alteso per la helpo dil propulsoro WhiteKnight Two, olqua es kapabla transportar du navi kom la Spaceship Two, olqui future povos flugeskar del propulsoro e durar la flugo til spaco. En la ceremonio partoprenos Burt Rutan, kunlaboranto di Branson e desegnisto dil unesma spacala navo privata qua realigis spacala flugado ye quar yari ante nun, la Spaconavo Un.

La voyajo en la Spaceship Two inkluzos kin minuti sen graveso ed ol kustos duacentamil dolari, ma ja existas triacent volontarii, kelka Rusiani ek li, qui ja pagabas quaradek milioni de dolari al organizanti dil projeto. Segun la projeto, la epoko dil spacala turismo komencos dum la venonta yaro duamil e dek e un. La konstrukto dil navo esis sekreta til recentatempe, e Branson e Rutan, kune lia familii esos l'unesmi qui flugos en la privata spaconavo.

“Ni volas ke ca programo esez la komenco di nova epoko komercala pri spacala voyaji. NASA spensabas mili de milioni de dolari dum yardeki pri spacala voyaji, e til hodie nur on sendabas apene quaracent ed okadek personi al spaco. Ni volas advere sendar al spaco mili de personi dum la venonta yari. Ni volas certigar ke ni konstruktis kosmonavo cent po cent sekura”, dicis Branson.

Spaceship Two povas transportar tri personi, ma future on projetas konstruktar plu granda versiono dil navo kapabla transportar sis pasajanti e du pilotisti.

********************Tale ni arivis al fino di ca podkasto e, kun joyo, al fino di ca yaro duamil e non. Felica Kristnasko e prosperoza Nova Yaro duamil e dek. Me nomesas Jose Cossio. Danko pro via atenco e til balde.