"Idala Podkasto numero dekeun

Unesma di novembro duamil e ok

Saluto, kara samideani. Quale vi standas? Me esperas ke tre bone. Itere del Urbo dil Suno, Hermosillo, Mexikia, me havas icaokazione, interesanta podkasto por vi, olqua esas un del maxim famoza historii di mea urbo, kadre dil eventonta Dio dil Mortinti en plura landi di Latinamerika:

-La Kasino dil Diablo

Omna urbi havas sua legendo. Kelka legendi esas amuzanta, altri esas tristiganta, ma uli esas teroriganta, quale ta quan me rakontos, eventinta en la urbo Hermosillo. Ol esas la legendo dil Kasino dil Diablo:

Ye la supra parto di monto tre proxim la urbo Hermosillo, on povas vidar la ruinaji di to quo esis granda kasino, tatempe un del maxim bona loki por dansar e festadar de naskodio til la joyo dil vivo.

Dum la dio, la suno dil dezerto tristigas la ruinaji dil kasino, quale loko ube nulu lojas. Ma dum la nokto, la mortinta muri rivivigas, segun kelki, qui dicas ke se on proximeskus la abandonita edifico, on povus audar voci, muziko e bruisi di granda festo. Quankam nulu audacus proximeskar la loko.

Askoltez bone! Pro ke nun vi savos pro quo...

Ye multa tempo ante divenir ruinaji, la kasino esis la preferita situo dil yuni, nam ibe eventis dansadi ube la yunuli povis trovar la muliero di lia revi e la yunini povis trovar bona kerlo.

Ula triadekesma di decembro de multa yari ante nun esis eventonta granda dansado pro la fino dil yaro, tale ke omna yunini ne povis vartar la kloko por uzar la vesto por ta dansado.

Ek omna esis belega yunino, qua nomesis Linda. El evis dekesis yari ed el povis prezuntar ke sua nomo honoris sua beleso. Nu, la dio dil dansado, Linda aranjis to omna quon el bezonis por vestizar ed el tardeskis hori por pektar su. Kande el ja esis pronta el avizis pri la evento a sua matro, qua esis malada en la lito pro dolori.

-Matro, me iros la dansado – dicis Linda.

-No, filiino mea! Kande tu demandis permiso a me por irar?

-Ma matro...

-No! Me ne lasos tu ekirar pro ke me standas tre malada. Ultre, hodie esas la antenokto dil Nova Yaro e tu devas esar kune tua familio.

Enoyita yunino iris sua dormochambro. Ma tainstante la festo esis plu povoza kam la reprimando di elua matro, tale ke, celite, Linda eskapis de elua hemo.

-Ba! Me ne bezonas la permiso di mea matro por amuzar me! -dicis Linda a su ipsa.

Kande la yunino arivis al kasino, omni kapjiris por regardar el, nam el esis la maxim bela yunino dil nokto. Multa yunuli invitis el dansar, ma el aceptis nula invito.

Ek la partoprenanti dil dansado esis jentila yuna viro, qua havis tre nigra hararo e granda okuli, ed il vestizis tre elegante. Nulu konocis il, ed omni questionis su pri qua esis ta stranjo, posibla vizitanto di altra urbo.

Linda surprizesis kande la jentila stranjo staceskis avan el ed il invitis el dansar. La yunino reaktis quale se el esabus ravisita dal yunulo. El lasis su adportar til la dansoplanko, ed ibe, ambi dansis e dansis avan la regardi plena de envidio dil cetera personi.

Linda komencis sentar varmeso e multa ardoro en sua dorso. El sentis ke ulo brulis el, e pavorigita el jiris por vidar quo esis, ed el deskovris la manuo e la brakio dil yunulo grabita en sua vesto samamaniere on signizis la yunbovi per fero. Elua vesto esis brulita e l'aero odoris sulfatre.

Kelka dansanti vidis ke la paro flotacis en l'aero sen tushar la sulo. Linda, vidis adinfre ed el deskovris kun teroro, ke la yunulo, vice havar pedi, havis un pedo di hano e la altra esis pedo di kavalo. Linda esvanis quik e ne rekuperis su.

Tainstante komencis incendio en la loko. La parieti dil kasino brulis ed omna personi eskapis del loko irgamaniere li povis. La kasino brulis til ke nur restis en la loko la ruinaji quin ankore omni povas vidar nun.

Nulo plusa savesis pri la jentila stranjo, e depos l'eventajo la legendo divenis konfuza pri la fato di Linda. Uli dicas ke el perisis inter la flami dil incendio, altri dicis ke ulu salvis el ed adportis la yunino a hospitalo, ma ke el foleskis pro la teroriganta eventajo ed el ankore vivas fore e celita de omni ulaloke en Hermosillo, ube elua familio ankore subisas lo eventinta pos yardeki.

Ma kelki audacas dicar ke Linda nultempe eskapis del fairo e ke el ankore dansas en l'inferno kun elua amorato, la diablo.

Me nomesas Jose Cossio, danko pro via atenco e til balde."

Noto: la nomo Linda en Hispaniana signifikas "bela, belega".