"Rakonti di Beleta Vilajo: Hundo ne manjas hundo.Il marchis ye la nokto-mezo tra la polvoza e senpavimenta stradacho. Ye min kam du semani il konocabis ta yunino e til nun il povis rendevuar el por manjar saporoza *taki en ilua stradangula strad-manjeyo preferata ye min kam du huri ante. Il deziris adportir la yunino aden un del chipa hotelachi dil urbo, Beleta Vilajo, qua havis nulo pri beleteso ecepte dum la nokti e de exter la urbo, kande la lumo dil publika lumizado funcionis, pro ke la sunala lumo revelis la polvoza e truoza stradi dil urbo, la mala trafik-jenio, la sempresordida transporto, malgre ke ol esis la chef-urbo dil stato. La yunino esis tre bela ma ilua biletuyo esis ja vakua.

Il ne havis pekunio nek centimo en sua posho. Il spensis omno por la manjajo e la taxio por adportar la yunino adche el. El nur babilis dek minuti kun il ante elua matro advokis el enirar la domo en ta sordida
quartero.

Sen pekunio en sua posho il mustis marchar til arivor sua hemo, ye la altra latero dil urbo. Un horo di voyo, e to nur se il marchis rapide. Il savis ke ta stradachi ta-kloke esis danjeroza, specale la stradacho quan il trairis tainstante, la stradacho "La Rospo". Multa historii pri asaltita personi eventabis taloke. Il savis to. Lo esis ilua "obligaciono".-Ka tu havas kin *pesi por sigareto, amiko? -dicis aspera voco di homulo en la ombro di muro.

Il konocis tre bone la frazo. Il askoltabis ol multafoye. Il lektabis ol multafoye.

-No, kamarado. Me havas nul pekunio. Til nexta, kamarado -respondis il, marchante quik, ma sen dezirar kurar, pro ke lo esus eroro.
-Lore, tu "falez tu" kun tua kozi, stultacho! -klamis la voco, qua apartenis a *cholo, bandachano,qua ekiris del ombro por riklamacar to quon lu postulis.

Il vidis la brilanta lamo dil posh-poniardo qua direktesis aden sua stomako, forsan por klovagar il. Multafoye il lektis en la jurnalo pri viktimi asaltita e vundita per poniardo, depos esar asaltita da *choli.

Il evadis la lamo du foye, ante ke la silenco dil nokto en la quartero ruptesis pro la bruiso di pistolo.

***********

Aceves e Riveto, la Mush-manjero e la Foxo, rispektive, revizis vehilo di ebria persono kande la radiokomunikilo imperis li irar la stradacho "la Rospo", ye min kam dek bloki, por verifikar persono vundita per paf-armo. Foxo damnegis e respondis positive la mesajo per kodexo.


-Ni iras quik, Centro. Ni fugez, Mush-manjero! -klamis Foxo la lasta frazo, depos lasir la mikrofonilo en la panelo dil patroli-vehilo.-Oke, triacent pesi ed ibe la kozo "mortas" -dicis Mush-manjero al kondutoro, qua ne deziris dormar en la komanderio policala.
-Oke -respondis la ebria kondutoro, livrante tri bileti de cent pesi singlu al policisto, qua desaparagis la suborno magiale en lua uniformo.

Amba policisti abordis la oficala vehilo por irar al eventajo, fugante del loko rapide por ne donar tempo al kondutoro vidar la numero dil patrolio. Kande ambi uzis manovro por perdar la kondutoro li
direktesis al loko dil problemo, sen uzar la urjentala lumi nek la sireno. Lo lasta quan li deziris esis esar recevata per plumbo di paf-armo de disto de kilometro. Anke ne li iris tre rapide. La vundito sekure ja esus mortinta kande li arivus. Lastatempe la urbo divenis tre violentoza loko. Vundito per kugli esis mortinto sekura, segun la nova regulo. Ultre, li ne deziris esar la nova skopo di *sikarii se li renkontris li hazarde.

Kande ambi esis ye min kam kin bloki, persono haltigis li. Il vestizis tote *boveratre: bovera chapelo, kamizo de quadrati, blua pantalono ed orangea boti ek strucho.

Malgre la pompoza vestaro, li identifikis il instantale.-Quon diablo agas tu hike?
-Me adportis "furino" che su.
-Oke -amba patrolieri ridis pro lo dicita da lia kompano. Kompreneble ambi komprenis la vorto "furino".
-Prestez me kinadek pesi por prenar taxio -demandis la bovero.
-Oke -. Foxo donis la bileto al bovero.
-Danko. Morge me pagos tu.
-Nedankinde. Til la rivid'!
-Ib' ni vidos ni!

La patrolieri adiis la bovero e balde li ne vidis il pluse. Minuto plu tarde ambi arivis al loko ube raportesis la vundito.

Adminime triadek personi cirkumis la vundito, multa de li esis bandachani. Ici forsan odiis la policisti ma li ne inkombris la du patrolieri kande ici trairis la maro di personi. La morto esis tro serioza afero, mem por bandachani. La petri povis vartar altra nokto.

Mush-manjero e Foxo ne povis facar ulo por la vundito. Lu dronis per sua propra sango. Truo videsis en la pektoro dil mortonto, e flako ek sango formaceskis sub lua dorso. Lua okuli esis apertita, quale ne kredante la venonta morto. Lu moveskis la boko quale fisho fore del aquo.

-Me konocas ca kerlo -dicis Foxo- il surnomachesas "la Gorilo".
-Ka la Gorilo? Ka vere?-questionis Mush-manjero, malgre ke il ya savis qua esis la bandachano mortonta. Un del maxim danjeroza *choli di ta sektoro. Lu esabis dek yari en karcero pro asalto per paf-armo, ma lu meritis plu kam cent yari pro sua cetera krimini.

Kande la ambulanco arivis, la kuracisti dicis ke esis nulo agenda. La kerlo esis mortinta. La patrolieri komencis impedar pasar la personi por konservar la krimino-ceno. Balde la loko plenigesis per policisti e la bandachani komencis retretar su aden lia domachi e kontemplar la ceno de lia fenestri.-Ka tu havas deskripto dil ocidero, Foxo? -questionis superioro a Foxo.
-Yes. Semble kerlo vestizita boveratre. La testo nur vidis viro kurar vestizita per bovera vestaro. E nulo plusa. La testo negis su donar sua nomo. Lu timas pro "venjo".
-Oke. Transmisez la deskripto al radio-Centro por la cetera patrolii.
-Yes, Sioro.

Foxo iris su vehilo e sendis la deskripto. Nigra chapelo, nigra boti, pantalono blanka e kamizo verda-flava.

Mush-manjero regardis sua kompano. To ne esis la vera deskripto. La deskripto esabis exakte same kam la persono qua demandis li pekunio por taxio ye min kam duimo de horo. Un de lia propra kompani.Ma li savis ke lo povus eventar a li ipsa uldie. Ultre la mortinto esis vera blato qua forsan meritis "forirar". La du patrolieri ulafoye arestis lu pro furto violentoza en domo di oldino. Plurafoye, quale to, la Gorilo eskapis del yusteso, danke la defektoza sistemo legala. La Gorilo tandem trovis ulu plu rapida e danjeroza kam lu. La detektivi certe ne agus bona laboro por serchar la ocidero dil Gorilo. Lo povus esar disputo pri drogi o personala venjo di altra bandachano, ulo tre normala en ta mondumacho. Segun li, lu esis insekto minusa en la mondo.

"Hundo ne manjas hundo", rimemoris la patrolieri la ne skribita regulo dil policisti, ek altra reguli.

Ambi abordis lia patroli-vehilo ed iris la komanderio por skribar la raporto.Fino dil chapitro"

Glosario:

*Taki: (H)tacos, stradala manjajo facita ek omleto e karno.

*Bovero: (A) Cowboy, (H) Vaquero.

*Cholo: Bandachano di povra quartero.

*Sikario: profesionala ocidero, membro di povoza kriminala bandacho.

*Peso: Mexikiana pekunio.