Jose's articles

 • Idala Podkasto 046

  - 6 years ago - 2 comments
  Descargez ol hike / Download here /Descargalo aqui Idala Podkasto numero 46 Decembro 2012 Bona yarfino, kar askoltanti di Idala podkasto e vizitanti di Ido Sonora. José Cossio, l’amatora parolisto del urbo dil suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia risalutas vi kun la tota deziro vi standez bone e kun via familiani. La temi quin me adportas a vi esas: -Yuna Egiptianino protestas nude kontre la religio. -Quale Santa Nikolaus uzus la cienco por li…

 • Idala Podkasto numero 045

  - October 25, 2012
  Nigra urso
  Descargez podkasto hike / Descarga el podcast aquí / Download podcast here . IDALA PODKASTO NUMERO 45 OKTOBRO 2012 Bonveno, kara askoltanti di Idala Podkasto. Retrovenas por vi via amatora parolisto, Jose Cossio, del Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Me dankas omni por ca chanco brodkastar itere interesanta temi omnaspeca, e me deziras vi standez bone kun via familiani ed amiki. La temi quin me naracos a vi esas:…

 • La departo di amoro

  - August 27, 2012 - 3 comments
  Mea rejino
  Multa monati pasabas de mea lasta publikigajo e forsan multi questionas su pro quo. Kelko dil kurajo quan me havis kom idisto desaparabas, quankam me ne cesabas esar idisto. Forsan la cirkonstanci eventinta dum la lasta monati esabas la responsinti. La maxim grava esas la transmondesko, la departo di ca mondo di mea amata spozino, Elia Mondragon, la muliero kune qua me vivis la lasta dek e kin yari. Ye 21:30 kloki dil 9esma di Junio di 2012, apene 8 dii pos elua 41 naskodio, el departis de ca ex…

 • Idala Kapsulo 001

  - January 30, 2012
  Idala Kapsulo
  Yen mea unesma ed un-tema Idala Kapsulo, olqua specaligesos pri kurta naraco pri cienco, konocado, kulturo, kuriozaji od interesanta novaji, aparte la konocita e plur-tema Idala Podkasto. Danko pro via askolto. Texto: "Idala Kapsulo 001 PRAKTIKAR YOGO REDUKTAS LA DORSO-DOLORO. Recevar kursi pri praktikar yogo reduktas la simptomi de kronika doloro di dorso, segun revelis la maxim granda studio pri la praktikado di ca aktiveso efektigita til nun en Usa e publikigita en la revuo Arc…

 • Idala Podkasto numero 44

  - December 30, 2011 - 2 comments
  Deskargez ol hike Idala podkasto numero 44 Decembro 2011 Hola, kara askoltanti! Salutas vin Jose Cossio del kolda ma sempre humane varma urbo Hermosillo, Sonora Mexikia. Ni tandem arivis al yarfino e plezuroze me brodkastas a vi mea lasta idala podkasto di ca yaro. La temi quin me naracos cafoye esas: -Nova pilulo kontre la grizeso -Usani ne prenas la labori quin Latinamerikani livas. -Aerala reda spritajo. *****************…

 • Cielo (pensajo)

  - September 27, 2011 - 1 comment
  Forsan es verdeso en la tero ma la blueso es en la cielo. Nur kapjirez adsupre.

 • Idala Podkasto 043

  - August 18, 2011 - 2 comments
  La Suno - El Sol - The Sun
  Descargalo aqui / Download here / Deskargez ol hike Idala Podkasto numero 43 Agosto 2011 Hola, kara askoltanti! Yen itere me, Jose Cossio, e mea maxim recenta idala podkasto, brodkastita del Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Esante ja mea kustumo, me deziras lo maxim bona por vi, kar amiki. La temi quin me adportas a vi esas: -La maxim granda plantacerio de marihuano en Mexikia. -Dekesisyara astronomiistino en la Urbo dil Suno. -Siesto plu…

 • La kovrilo di mea goban

  - July 26, 2011
  goban7
  Ye kelka semani ante nun me demandis a mea spozino, talentoza sutisto, kovrilo por mea ludoplanko ( goban ) di Go, olquan vi ja konocas. La goban desegnesis por esar portebla omnaloke, ma me deskovris balde ke ol ne esis tam rezistanta kam me pensis. Mea goban bezonis protektilo o kovrilo dum ke ol esis voyajanta ante ekirar por konkurso kontre altra ludero. Nu, depos multa dii, el finis la kovrilo, facita ek trelicho o denimo e rekamita per grosa filo. Nam el savas anke brodar e re…

 • Idala Podkasto 042

  - June 22, 2011 - 4 comments
  LA DOMO DIL FORJETAJO
  Deskargez ol hike / Descargalo aqui / Download here Idala Podkasto numero 42 Junio 2011 Hola, amiki, itere, del vere varma urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia! Salutas vin Jose Cossio. Me invitas vi por askoltar ca amatora parolisto depos longeta vakanco radiofonal per mea kustumala ed omnatema brodkasto. La temi quin me naracos por vi esas: -La domo dil forjetajo -Hundino alaktas du *ligreti. -Usa preparas su kontre *…

 • Letro dil Monato pri la Go-ludo che Muy Interesante

  - May  4, 2011 - 2 comments
  Go/Weiqi/Baduk: Letro dil Monato (Revuo Muy Interesante mayo 2011) - Carta del Mes (Revista Muy Interesante mayo 2011)
  Saluti, ge-amiki! Hodie me havis la joyoza surprizo saveskar pri la publikigo di elektronika mesajo/letro sendita da me al revuo "Muy Interesante", revuo pri cienco, teknologio, kulturo e historio, pri la existo di la ludo Go/Weiqi/Baduk, olqua selektesis kom "Letro dil Monato". Yen tradukuro di la letro, olqua originale es en la Hispaniana: "Altra ludi pri strategio Me es fidela lektero di via revuo de plu kam 20 yari ante nun. Me gratulas vi pro la artiklo pro la shako-ludo, publik…

 • Habemus LIA : originala Ido-literaturo

  - April  8, 2011 - 1 comment
  Habemus LIA, fiktivajo da Partaka
  Kun plezuro, me prizentas, nome di nia Valenciana samideano, Partaka, ilua verko, Habemus LIA, ciencofiktivajo en certena proxima futuro, pri la adopto di komuna linguo auxiliara Europana, en la sama loko ube omno komencis, La College de France... Ico es originala Ido-literaturo. Anke vi povas askoltar la verko de Idala Podkasto chapitrope. Deskargez libere ica lektinda ed amuziva romano per la sequanta ligilo: http://www.literaturo.ido.li/Habemus_LIA.pdf

 • Idala Podkasto 041

  - March 25, 2011
  Deskargez ol hike / Download here / Descargalo aqui Idala Podkasto numero 041 Marto 2011 Hola, kara amiki ed askoltanti di Idala Podkasto che Ido Sonora, ube Ido sonas! Me sendas a vi fresha e polita saluti en ca komenco di printempo en ca nordala hemisfero, del urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. La temo di ca martala podkasto esos: Habemus LIA, dekesma parto, fiktivajo da Partaka. ********************** Yen ke, plu tarde, esis ulu altra t…

 • Idala Podkasto 040

  - February 17, 2011 - 3 comments
  Go, Usa e Chinia
  Deskargez ol hike Idala Podkasto numero 40 Februaro 2011 Bona monato dil Amo e l'Amikeso, kara askoltanti di Idala Podkasto. Me retrovenas en ca yaro duamil e dek e un por sendar a vi mea kustumala brodkastajo en Ido. Voluntez juar ol. Me prizentos a vi la sequanta temi: -La Go-diplomaco inter Usa e Chinia -La hundo qua ne livas la tombo di olua mastrino. -Homi lernas dum ke li dormas. ********************** Ye la dekeokesma di Jan…

 • La facado di goban

  - January 17, 2011 - 4 comments
  goban00
  Yen quale me facis goban (ludoplanko) por ludar Go/Weiqi , olquan advere ne es l'unesma ludoplanko quan me facis ma certe ol es l'unesma quan on povas faldar por portar omnaloke. Me uzis de-komence ligno-peco de MDF (Medium Density Fibreboard) de 50cm x 50cm sur qua me desegnis per krayono linei, uzante oficala mezuri por Go-ludoplanko. 19 linei x 19 linei (o 18 celuli x 18 celuli, segun via vidpunto) Larjeso inter du linei: 15/16 de incho. Longeso inter du linei: 7/8 de incho…

 • 50,000 viziti

  - December 27, 2010 - 1 comment
  To sonas facile, ma mea pagino ja atingis la kin-a-dek-a-mil viziti de olua kreado ye oktobro di 2008. Me dankegas ti omna qui vizitis me, sive pro kuriozeso, sive pro propra gusto, sive mem por blamar o mokar pri ca audacoza idisto. Nu, por iti en ca lasta kazo, existas frazo en la Hispaniana qua dicas: "Se la hundi aboyas, es pro ke ni avancas". Irgamaniere, me dankegas omni egale. Sen vi me ne atingabus ca magiala e granda nombro qua es 50,000. Pro to, me deziras ke vi omna, amiki, idisti…

 • Idala Podkasto 039

  - December 23, 2010 - 4 comments
  Santa Nikolaus
  Deskargez ol hike Idala Podkasto numero 39 Decembro 2010 Felica Kristonasko, kara askoltanti di Idala Podkasto e lektanti di Ido Sonora!. Ton me deziras por vi dum ca fino di Decembro duamil e dek. Ke la varmo dil joyo e la feliceso inundez via kordii dum ca vintrala epoko, e ke olca plenigesez per amo e paco. Yen la temi di ca decembrala podkasto: - Homeosexuali darfos servar en la Usana Armeo -Plura Anonima Santa Nikolaus donacas pekunio e…

 • Idala Podkasto 038

  - November 29, 2010 - 2 comments
  Muralpikturo
  Deskargez podkasto hike Idala Podkasto numero 38 Novembro 2010 Felica novembro, kara askoltanti di Idala Podkasto e vizitanti di Ido Sonora. Jose Cossio salutas vi amikale del autunala Urbo dil Suno, Hermosillo, Sonora, Mexikia. Kom sempre, mea maxim granda deziro es ke vi standez bonege en via hemi e ke vi juez ca nova brodkastajo. Yen por vi omna, la sequanta temi: -Super Mario Bros havas sua propra strado -La maxim longa muralpikturo dil mondo, en Hermosillo -Urino por kre…

 • Kranieto / Calaverita

  - November  3, 2010 - 7 comments
  Katrina
  Yen ke Mexikia existas espritoza tradiciono nomata "calaveras" o "calaveritas" (literale "kranieti") ube on mokas pri onua propra morto o kritikas altri espritoze per versi relatante lua morto. Yen mea idala "kranieti". Hike venas la Ostoz' por kaptar certen' idisto qua tremigas la verdoz' ismo pro ke lua podkasteyo tre bruisoz' sonoregas ca retsituo. Ma quala *fi-amiko, quala grande inkombroz'! "Ido Sonora es la malajo quan ni mustas efacar",…

97 articles in total