Search among Yvonné Lizzy Bruni's articles

Publication date  /  2015  /  July  /  10   -   1 articles

«        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    Dec 15 »

  • 内部

    - July 10, 2015
    结局 很难用言语来概括这一切,所有的片段都散落着,没有交集。我试图从头开始,而不是中间 或者其他细节。但我所知的只是结局。这看起来很奇怪,即便我们假设结局的存在是以开端 为条件的。也许是我无法回忆起开端了,而这一缺失使得我的存在性出现了一个无法逾越的 鸿沟:我是我自己没有开端的结局,因而不可能存在。