Same kiel Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio, IVU festis sian
centjariĝon. Ĉeestis entute pli ol 600 vegetaranoj kaj veganoj el pli ol
30 landoj. Nome de TEVA, aktive partoprenis tri el ĝiaj estraranoj:
Christopher Fettes, prezidanto, Francesco Maurelli, vicprezidanto kaj
Heidi Goes, sekretario.
Inter la dekoj da prelegoj pri ĉiuspecaj aspektoj de vegetaranismo kiuj
okazis dum la kongreso, estis ankaŭ du rilataj al Esperanto. Lunde, la
28an de julio, Christopher Fettes parolis pri internacia amikeco inter
vegetaranaj familioj pere de Esperanto, kaj montris fotojn pri
internaciaj Esperanto-renkontiĝoj kie partoprenis multaj infanoj.
Francesco Maurelli, vendrede, la 1an de aŭgusto, parolis pri la
historiaj kaj ideologiaj ligoj inter la vegetarana kaj Esperanta
movadoj. La vegetaranoj miris pri tio ke la esperantistoj multe
kontribuis al la fondiĝo de la Internacia Vegetarana Unuiĝo. Fakte la
vegetaranoj, antaŭ 100 jaroj, decidis kunveni en Dresdeno por fondi sian
unuiĝon ĝuste pro tio ke la esperantistoj jam planis tie okazigi la
kvaran Universalan Kongreson.
Ambaŭ prelegoj allogis dekkelk partoprenantojn, kaj inter ili pluraj
petis pli da informoj aŭ starigis demandojn kiuj montris sinceran
interesiĝon. Lunde anonciĝis kurseto pri Esperanto kiu okazis
ĉiutagmezon dum la kvar sekvaj kongrestagoj. Partoprenis la lecionojn
homoj el diversaj landoj (Germanio, Usono, Aŭstrio, Hinda Unio, Britio, ...) kaj aĝkategorioj.
Dum la tuta kongressemajno, TEVA havis budon kiu montris Esperantajn
tradukojn de famaj verkoj kaj komiksoj, originalan literaturon kaj
germanlingvajn informfoliojn pri Esperanto. Du esperantistoj el Dresdeno
kelkfoje vizitis la budon kaj kundeĵoris. Kelkfoje homoj tiom
entuziasmiĝis ke ili tuj surloke komencis lerni la lingvon.
Ni sukcesis montri al la kongresanoj ke Esperanto daŭre ekzistas kaj nia
amikema sinteno rezultis en multaj bonaj kontaktoj. Sed ne nur tio:
kelkaj el ili serioze pripensas partopreni en la venonta UK!
Fotoj de la kongreso videblas ĉe www.ivu.org/teva kaj ĉe
http://www.ivu.org/congress/2008/photos

(verkita de Francesco Maurelli kaj Heidi Goes por TEVA)