Unua vide ŝajnas ke tia demando sonas iom strange.

Kio komuna inter laborista asocio en la E-o movado kaj la framsonismo ?


Tro ofte framasonoj estas rigardataj kiel stranguloj kiuj praktikas el ekstere ne kompreneblajn, « folklorajn ? » ritojn.

La plej granda parto el la tutmonda framasonaro estas ligita al la anglo parolanta mondo kaj referencas al Dio [la Granda Arkitekto] kiu ne estas la Dio de tiu aŭ alia eklezio sed komuna figuro

Escepto estas la framasonaro en Francio kaj aliaj latinaj landoj, kie ekzistas obeoj kie la referenco al la Granda Arkitekto malaperis

La framasonaj obeoj kaj loĝioj estas plej ofte unuseksaj [la plimulto akceptas virojn, kelkaj obeoj estas virinaj, ambaŭ seksaj obeoj estas esceptaj]

La eniro en masonaj loĝioj okazas per kooptado kaj inicada ceremonio

Se evidente la veraj masonistoj povas esti framasonoj, tio estas tre escepta..La plej granda parto el la framasonoj estas « spekulativaj »


Jen, mi konsentas, karakterizoj tre malproksimaj de tiuj de SAT..


Ĉu mi metis la titolan demandon pro simpla provoko? Evidente ne, ĉar sub la tre evidentaj diferencoj sin kaŝas simileco. Simileco laŭ la celoj kaj gravaj diferencoj laŭ la metodoj kaj ĉirkaŭaĵoj.


Kiacele la framasonismo ? Eduka kaj kleriga sistemo.Kelkaj framasonoj komparis iliaj loĝioj al universitato por plenkreskuloj, por la tuta vivo.

Per kia metodo ? Trastudo de diversaj simboloj, taskoj prezentitaj antaŭ la kolegoj de la loĝio..entute konstanta trejnado al verkado kaj publika parolado


Jen venas aspekto kiu foje malkvietigas : la sekreto . Sekreto unue tre necesa pro la persekutado kiun suferis tiajn grupiĝojn ekster la oficiala socio gvidata de la eklezioj. Restas, en pli toleremaj landoj la ideo de « disciplino de la sekreto » kiu, interalie protektas la eventualaj balbutoj de la komencantoj, helpante ilin en ilia progreso.


Mi devas bedaŭrinde aldoni ke diversaj grupoj politikaj aŭ krude aferismaj sin maskas sub framasona aspekto, tiel konfuzigante la eksteran bildon de la framasona movado


Ni nun vizitu la SAT Statuto :


SAT, ne estante partipolitika, sed nur kleriga, eduka, kultura organizo, celas, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj aŭ sistemoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj ; per komparo de faktoj kaj ideoj, per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ili ricevas en siaj apartaj medioj.

Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de racie elpensita lingvo kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn, kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

La komparo inter la celaro montras altan similecon, des pli ke, historie, oni ŝuldas al la framasonismo ion progreseman : la konstruon de laŭ leĝa ŝtato, eble ne perfekta, sed sen dube ŝtupon al plej alta nivelo de civilizo kaj kulturo.


En antaŭa artikolo, mi emfazis la rolon de tiuj malnovaj laboristaj strukturoj kiuj estis la kompanaroj en la genezo de SAT, verdire subkonscie sed travideble en la statuto.. SAT estas ja organizo kiu celas solidarecon, iinterhelpon, kreadon de frata reto inter laboristoj en la tuta mondo. Ĝi ne agas rekte sed semas inter siaj membroj iun apartan spiriton de reciprokeco kaj interkompreniĝo kiu konstante helpas SAT anoj esti pli efikaj aktivuloj, kiu ajn estu ilia devena medio kaj aktivo.


Do, SAT kiel adaptita formo da masonismo en la Esperanto movado, uzante tiun mirindan ilon kiu estas la lingvo eble ankoraŭ pli efika ol povas esti la masonaj ritoj ?.. pripensinda !!Evidente SAT estas malferma organizo, sen kooptado nek inicada ceremonio [ĉu la lernado de la lingvo ne estas io inicada ?] Mi ne sugestas ke ni fariĝu aliel ol ni estas.. simple ni estu pli konsciaj pri kio karakterizas nian asocion por pli bone plenumi ĝian rolon. Ni reprenu la malnovan moton sen fermiteco aŭ agresemo antaŭ aliaj esperanto organizoj :


Ni fosu nian sulkon !! [eble en pli moderna formo, ni faru nian metion !!]