" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908

I. DIVIDAĴO, p. 6DEKLARACIO DE LA ESPERANTAJ GAZETISTOJ.

La surskribintoj, redaktoroj de esperantistaj gazetoj, promesas:

1. Klopodi por atingi en siaj gazetoj kiel eble la plej grandan korektecon de la lingvo kaj o b e a d i l a r e g u l o j n k a j F u n d a m e n t o n de la Zamenhofa lingvo Esperanto.

2. Eviti ĉiujn farojn aŭ diskutojn, kiuj celadus i e l a j n ŝanĝi la Zamenhofan lingvon.

3. Rekomendi nur eldonaĵojn, verkojn, gazetojn, kiuj same obeas la regulojn kaj Fundamenton de la Zamenhofa lingvo, kaj se ili raportos pri aliaj, almenaŭ montri iliajn neakcepteblajn flankojn.

Al tiu ĉi Deklaracio ĝis nun aliĝis la sekvantaj el la nun ekzistantaj gazetoj esperantistaj: Č a s o p i s Č e s k ý c h E s p e r a n t i s t ů, Amerika Esperantisto, Brazila Esperantisto, Bulgara Esperantisto, Esperanta Ligilo, Esperanto Ĵurnalo, Espero Katolika, Espero Pacifista, Germana Esperantisto, Internacia Scienca Revuo, Juna Esperantisto, Laboro, La Revuo, L´Esperantiste, Lingvo Internacia, Pola Esperantisto, Socia Revuo, Suno Hispana, Svisa Espero, The American Esperanto Journal, The British Esperantist, Tra la Mondo.

L a d e k l a r a c i o e s t i s a k c e p t i t a e n k o n g r e s o j de B o u l o n g e s u r M e r ( 1905 ), e n G e n e v e ( 1906 ), e n C a m b r i d g e ( 1907 ).

La pluajn aliĝojn de gazetoj ceteraj kaj nove fondataj akceptas s-o Edm. Privat ĉe American Esperanto - Association, Boulevard Station. Boston. Mass.

Mi estas tre feliĉa, ke hodiaŭ la situacio de ZAMENHOFA LINGVO estas KLARA.

Francisko