X. DIVIDAĴO

( La gazeto ESPERANTO XVa jaro.No 230 (10) Oktobro 1919, la paĝo 159(11))

Inter ni

_______

En Varsovio vidiĝas ĉe oficejo granda surskribaĵo en lingvo Esperanto kaj same ĉe stacidomo kaj urbocentro de Lodz. Tuj trovas iu fremda samideano tiamaniere la adreson de la Delegito kaj ekinteresiĝas la skeptika vojaĝanto pri utileco de nia movado.

Efektive pri tuja uzebleco estas plej necese, ke ni insistu per agado kaj propagando. " Igu la lingvon ĉiam pli perfekta!" ripetas kelkaj. " Igu ĝin ĉiam pli utila!" ŝajnas al mi pli ĝusta devizo. La lasta jarlibro de UEA estas ofte pli efika propagandilo ol plej teoria broŝureto.

Pri teorio ĉiuj povas malkonsenti, sed pri faktoj praktikaj pli facile estas akordiĝi. Ni do zorgu por plivastigi tiun kampon en nia movado. Nova internacia vivado nun restartiĝas inter okcidento kaj novaj orientaj ŝtatoj. Kion do atendas ekzemple Britaj Esperantistoj por informiĝi per UEA pri bezonoj de Pola kaj Ĉeĥoslovaka komercoj kaj ilin konigi en sia lando? Kion ili atendas por disvastigi per Esperanto en Praha, Varsovio kaj Lodz proponojn de Britaj firmoj?

Niaj delegitoj havas nun mirindan taskon por ludi gravan rolon en tiu starigo de novaj interrilatoj. Same pri kronikoj por gazetoj: nenio estus pli facila ol ricevi regulajn raportojn pri ĉiaj okazintaĵoj kaj ilin traduki por ĉiutagaj ĵurnaloj. Kial do lerni la lingvon se nur por ĝin uzi ĉe festkunvenoj de niaj grupoj?

Lerni Esperanton estas laŭdinda servo al homaro, sed vana kaj nesufiĉa sen tujposta celo. Ĉiu Esperantisto devus aliĝi al UEA kaj alpreni sur sin unu specialan taskon por helpi per Esperanto iun aŭ ion ajn, ĉu sian landon, ĉu amikojn, ĉu homaron, ĉu societon, ĉu ideon, ĉu sin mem.

Nun ĉie kreiĝas novaj internaciaj organizaĵoj kun noblaj celoj. Kial ne traduki Esperanten iliajn prospektojn kaj ilin disvastigi eksterlanden? Kiam tiaj Ligoj ricevos multajn leterojn kaj aliĝojn per nia lingvo, ili ĝin tre baldaŭ alprenos kiel oficialan komunikilon.

Edmond Privat.