VIII. DIVIDAĴO

                ( La gazeto ESPERANTO XVa jaro.No 226 (6) Junio 1919, la paĝo 105 (17))

                                              Esperantista Parolejo

                                                    _________

                                               Por spirita repaciĝo

    El letero ricevita de la C. O. de UEA:

    La milito finiĝis. Ĝi terure vundis ĉiujn popolojn, venkintojn kiel venkitojn, kaj naskis movadon, kiu minacas je pereo nian tutan kulturon. Des pli terura estis la milito, ke ĉiuj popoloj partoprenantoj kredis esti atakitaj kaj nur pro defendo de sia bona rajto prenis la armilojn. Nun la milito finiĝis, sed la popoloj ankoraŭ kontraŭstaras unu la alian plenaj de malamo, kaj tiu-ĉi interpopola malamo, incitata kaj daŭrigata per venĝemo kaj venka ebrieco unuflanke, per la sento de suferinta perfortiĝo aliflanke, malfaciligas la komunan rekonstruadon, kiu estas tiom necesa al nia mondo. Ĉi tie ni ne parolu pri justeco aŭ maljusteco, pri kulpo kaj rebonigo. De senpartia kaj senpasia juĝa kortego la kulpuloj, kiuj kaj kie ili estas, devas esti punataj kaj transdonataj al la malestimo de la tuta mondo. Sed la popoloj, neesprimeble suferintaj, nun devas liberiĝi de la intergenta malamo, kaj frate kunlabori je la rekonstruado. Ne estas necese krei novajn organizaĵojn, ili venus ja tro malfrue por efika helpo, sed pli bone ĉiuj vere internaciaj organizaĵoj travivintaj la militon devus kunhelpi ĉe tiu ĉi granda verko, kaj inter ili mi unuavice kalkulas la Esperanto-grupojn de la tuta mondo. Kiu unufoje sentis spiron de la spirito de nia movado, tiu ne povas rifuzi sian kunhelpon al tiu ĉi grandioza verko. Ekvenas pli bela epoko, kiam interpopola Ligo unuigos ĉiujn homojn por amika kunlaboro. En tiu ĉi Ligo, Esperanto sendube plenumos gravan taskon kiel facile ellernebla kaj praktika komprenilo, precipe por la popolmasoj, kiuj en la demokrataj ŝtatoj posedas la povon. Al ni Esperantistoj apartenas, uzi tiun ĉi belegan helpilon, konstruante la pontojn inter la miskomprenoj, kiujn la intergentaj diferencoj kreis inter la nacioj. Esperanto kaj ĉefe UEA kiel internacia organizaĵo havas la taskon kunlabori al la plej sankta estonta tasko, nome al la forigo de la interpopola malamo, al la spirita malarmiĝo kaj interkompreno. - D-ro E. W.

    Estimataj, kion aldoni al tiu ĉi serioza letero post preskaŭ unu jarcento sen vera, ĉiutaga paco en la tuta mondo? Ni, ĉiuj homoj de la bona volo, serioze enpensiĝu pri nuna situacio de nia belega planedo...kaj poste ĉiutage HELPU SAVI LA VIVON SUR LA MONDO, SAVI LA TERGLOBON DE RUINIĜO!

                                                                                    Francisko H.