V. DIVIDAĴO

               ( La gazeto ESPERANTO  XVa jaro. No 225 (5)  Majo 1919, la paĝo 79 (11) )

 

                                                            Inter ni

                                                            ______

   Ne tro kontenta pri la ĝisnuna laboro de la diplomatoj, unu el la partoprenantoj je la packonferenco diris al mi antaŭ kelkaj tagoj: " Ĉi tio estas plej malgaja stato, ke ĉion ajn oni kreis por la plenumo de naciaj devoj aŭ deziroj, sed ekzistas dume neniu internacia institucio por ebligi al la homoj plenumi iliajn homarajn devojn aŭ eĉ simple liberavole helpi iliajn alilandajn fratojn ĝenerale. "

   Malkuraĝigite pri la rezultatoj de la politiko, tiu Amerika delegito daŭrigis esprimi sian bedaŭron pri la klarigita manko. Tiajn detalajn vortojn li uzis, ke nur unu ekkrio povis veni al miaj lipoj: "UEA! jen tia rimedo, kian vi deziras. Per internacia lingvo ĝi ekzistas kaj jam funkciadas ankoraŭ humile, sed sufiĉe forte por doni praktikan ekzemplon kaj havigi bazon al tutmonda interhoma helpado. "

   Efektive neniam sentiĝis en la tuta mondo ĉe la plej bonaj elementoj de la popoloj tia sopiro je io pli efika ol politiko por realigi la grandan internacian rondon, kiun la packonferenco tiel malfacile provas starigi per Ligo de Ŝtatoj. Rekte inter si devas interrilati la popoloj, ne ĉiam per helpo ( aŭ pli ofte malhelpo ) de ĵurnalistoj kaj diplomatoj.

   Kia organizo pli facile ol UEA povus kontentigi tiun bezonon? Per lernado de internacia lingvo la homoj ricevas la eblon faligi la plej gravan barilon inter si kaj povas baldaŭ senti sin vere civitanoj de la mondo. Per UEA ili ricevas la praktikan rimedom por utiligi la internacian lingvon kaj realigi tiun homaran senton.

   Dum kvin jaroj ili devis ĉefe pensi je sia propra nacio. Hodiaŭ multaj el ili eĉ ne scias, kiel ili faros por retrovi pli normalan kaj pli homan vivadon. Jen venas la tempo por vasta Esperanta propagando. Timante ĉiuspecajn novajn malordojn aŭ revoluciojn, multaj el la plej bonaj ne kuraĝas agi. " Je kio utilas agado, se novaj mondŝanĝoj devas ankoraŭ veni? ", ili ofte diras kaj atendadas nenion farante.

   Unu solan laboron mi konas, pri kiu oni povas esti certa, ke neniu politika ŝanĝo aŭ socia skuo ĝin atingos, tio estas Esperantismo.  Tial ni ĉiuj de nun revigligu nian movadon ne atendante plu. Neniam estis la horo pli favora, kiam ĉio cetera ŝajnas duba kaj ne daŭra.

                                                                                                        Edmond Privat

 

....Estimataj, mi nur diras al mi, ke la vortoj de  Edmond Privat  validas ankaŭ por ni, Esperantistoj hodiaŭ...ĉu ne?

                                                                                             Francisko