Tre granda interesaĵo de nia vivo!

Laü mia helpilo PIV (PLENA ILUSTRITA VORTARO de ESPERANTO 2005) temas pri: 

1. Nekonata forto, imagata kiel supernatura, rigardata kiel havanta kapricojn, kaj al kiu oni emas atribui la okazaĵojn, kies kaüzon oni ne konas...

2. Antaüfiksita aparta destino de iu...

3. Tio, kio devas okazi pri iu afero...

 

Proprasperte mi esprimas la sorton per la simpla matematika ekvacio: 3 = 1 + 2

Mi donas ĉi tiun klarigon:  3.......la sorto = la rezulto

                                      1.......la antaüdestino, kiun ni kreis per niaj pensoj kaj agoj en niaj pasintaj vivoj.

                                      2......la pensoj kaj agoj, kiujn ni kreis en nia nuntempa vivo ĝis la hodiaüa tago.

 

Karaj geamikoj, kiaj estas viaj opinioj?