Brno, la 2-an de decembro 2001                 

 

 

 

                             Estimataj geamikoj,

 

         Mi elkore salutas vin el la dua la plej granda urbo de Ĉeĥa respubliko Brno kaj deziras al vi bonan sanon kaj ĉiutagan feliĉon.

          Mi sendas al vi mian artikolon, kiun publikigis la ĵurnalo „Moravia Ekspreso“ (ĝi jam neekzistas)

27-an de septembro1991. Temas pri raraĵo, ĉar tiu ĉi ĵurnalo je la fino de tiu ĉi artikolo turniĝis por demando al prezidanto iama Ĉeĥoslovakio ( kaj nuna Ĉeĥa respubliko ), tutmonde fama batalanto kontraü totalismo Václav Havel. Bedaürinde ĝis la hodiaüa tago mi atendas lian respondon! Václav Havel nun jam ne kondutas en nia respubliko kiel demokrato, li tion nur simulas en la mondon!

 

                              

                             „  Per kiu lingvo bonvolu iri en  Eüropon?

                                         ( La rubriko: La demando je la korpo )

     

        Ni ĉiuj volas iri rapide en  Eüropon. Sed per kiu lingvo? Post la revolucio la homoj tute kompreneble ĵetis sin al la angla, germana...al la mondaj lingvoj. Mi demandas min, ĉu tio ne estis miopa agado. Bone, por tiuj, kiuj jam frue ĉi tiujn lingvojn studis, tio estis racia solvado. Sed por la granda plimulto de „lingve analfabetaj“ordinaruloj tio jam ne ŝajnas al mi kiel la plej taüga solvo... La Eüropo staras antaü iom-post-ioma unuiĝo, ni parolas pri „komuna domo“. Sed intertraktis jam niaj aütoritatuloj pri ia perspektiva lingva solvo por la Eüropo de estonteco? Sufiĉe ĝenas min, ke mi ne povas pri tio ion tralegi en ĵurnaloj. Ĉu ĵurnalistoj pri tio ne demandus politikistojn? Aü temas pri bagatelaj aferoj, kiuj ne postulos plilongdaürajn solvadojn?

   

            Persone interesus min, ĉu ĝis la fino de jarcento aü ĝis la jaro 2010 aü 2020 oni konsideras kun instalo de komuna lingvo en Eüropo por celo plifaciligi kontaktojn inter la homoj, antaüĉie ordinaruloj, kiuj ankoraü ne konas hodiaü ian fremdan lingvon. Ĉu estas saĝa solvado peli ĉi tiujn homojn al la angla aü al pluaj pezaj naciaj lingvoj? Kial ne doni al ili facilan lingvon, en kiu ĉion legas kiel skribas, lingvon sen gramatikaj esceptoj – lingvon por simpla tago de ordinaruloj? Tiu ĉi lingvo ja ekzistas kaj eĉ 104 jarojn!  ESPERANTO estas tio. Ĝia aütoro Ludoviko Lazaro Zamenhof, interalie sekvanto de nia pensulo Jan Ámos Komenský, preterrapidis sian tempon, ni diru, pri multe ol cent jaroj. Li dediĉis ĉi tiun juvelŝtonon al ordinaruloj de diversaj nacioj por plifaciligo de interkompreniĝo kaj li rezignis je siaj aütoraj rajtoj.

 

              Dum la totalismo ne estis en nia lando Esperanto perspektiva lingvo. Min ĉagrenas, ke ŝanĝoj en nia patrujo ne donis ĉis nun ŝancon al ĝia plirapida evoluo. Venontjaren, kiam estos 400.datreveno de naskiĝtago de J.A.Komenský, estis planita universala kongreso de esperantistoj. La kongreso en nia lando ne efektiviĝos. Kial? Pri tio demandu prezidanton Havel...esperantistoj rememoros je Komenský en Vieno...ĉu tio ne estas hontindaĵo, sinjoro prezidanto?                                                                              Francisko Horáček, Brno

 

             La problemo, kiun sinjoro Horáček aludis, ni ( la redakcio - rim.FH ) opinias tiel grava kaj aktuala, ke ni decidis peti esprimon de prezidanto de ĈSFR Václav Havel:   Sinjoro prezidanto, ĉu vi opinias, ke ni povus en komunan eüropan domon eniri per komuna lingvo, ekzemple per Esperanto? Ĉu vi povus samtempe respondi al nia leganto, kial la universala kongreso de esperantistoj ne efektiviĝos ĉe ni, en Ĉeĥoslovakio?“ (la fino de la artikolo)

 

            Miaj gekaruloj, kion aldoni? Nur kelkajn vortojn: Bedaürinde, riĉaj kaj potencaj homoj ne volas egalrajtecon por tiuj malriĉaj kaj plimalfortaj. Tial ankaü la katastrofo el 11.9.2001avertas! Ili konsciigus, ke ilia riĉeco kaj potenco estas ne nur la donaco de Dio, sed antaüĉie la granda ekzameno por ili, ĉu tiu ĉi donaco estas meritita aü ne. Ĉu ili sukcese defendas sin? 99% el ili tute ne, ĉar ili estas egoismaj kaj malbonaj! En ĉi tiun mondon ni ĉiuj ja alvenis nudaj kaj nudaj ni ĉiuj foriros! Ni prenos kun ni  nur niajn sperto kaj amo kaj antaüĉie niajn malbonajn kaj bonajn pensojn kaj agojn! Ne Dio, sed ni mem decidas ĉiutage pri nia postmorta juĝo!

                Estu feliĉaj!                                                        Estime

                                                                                             Francisko Horáček, Kachlíkova 6,

                                                                                                                              635 00 Brno, Ĉeĥa respubliko